รายงานการว จ ยและพ ฒนา เร อง ร ปแบบการบร หารจ ดการสถานศ กษาข นพ นฐาน ดร. พ ณส ดา ส ร ธร งศร เสนอต อ สาน กงานเลขาธ การสภาการศ กษา - PDF

Description
รายงานการว จ ยและพ ฒนา เร อง ร ปแบบการบร หารจ ดการสถานศ กษาข นพ นฐาน ดร. พ ณส ดา ส ร ธร งศร เสนอต อ สาน กงานเลขาธ การสภาการศ กษา บทสร ปสาหร บผ บร หาร การว จ ยเร อง ร ปแบบการบร หารจ ดการสถานศ กษาข นพ นฐาน

Please download to get full document.

View again

of 124
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Public Notices

Publish on:

Views: 6 | Pages: 124

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายงานการว จ ยและพ ฒนา เร อง ร ปแบบการบร หารจ ดการสถานศ กษาข นพ นฐาน ดร. พ ณส ดา ส ร ธร งศร เสนอต อ สาน กงานเลขาธ การสภาการศ กษา บทสร ปสาหร บผ บร หาร การว จ ยเร อง ร ปแบบการบร หารจ ดการสถานศ กษาข นพ นฐาน ม ว ตถ ประสงค เพ อ (๑) เพ อ ศ กษาสภาพการบร หารจ ดการของสถานศ กษาข นพ นฐาน ส งก ด ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษา และสาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา ท ม ขนาดและความพร อมแตกต างก น และ สภาพการบร หารจ ดการศ กษาของต างประเทศ (๒) เพ อพ ฒนาร ปแบบการบร หารจ ดการของสถานศ กษา ข นพ นฐานท เหมาะสมตามขนาดและความพร อม และ (๓) เพ อจ ดทาข อเสนอเช งนโยบายในการส งเสร ม สน บสน นการบร หารจ ดการของสถานศ กษาข นพ นฐาน ตามขนาดและความพร อม โดยใช ว ธ การว จ ยแบบ ผสมผสานท งเช งปร มาณและค ณภาพ การศ กษาสภาพการบร หารจ ดการสถานศ กษาและการพ ฒนาร ปแบบการบร หารจ ดการ สถานศ กษาข นพ นฐาน รวบรวมข อม ลเช งปร มาณโดยการสารวจความค ดเห นด วยแบบสอบถามเก ยวก บ สภาพการบร หารจ ดการสถานศ กษาข นพ นฐาน ตามประเด นกรอบแนวค ดการว จ ย จากกล มต วอย าง ให ข อม ล ได แก ผ อ านวยการเขตพ นท การศ กษา ประธานกรรมการสถานศ กษา ผ บร หารสถานศ กษา คร และผ ปกครอง ในพ นท สถานศ กษาขนาดเล ก กลาง ใหญ และใหญ พ เศษ จ านวน ๓๙๕ โรง จากการส ม ต วอย างจากส ตรของ Taro Yamane (1967) ท งท เป นโรงเร ยนประถมศ กษาและโรงเร ยนม ธยมท ว ประเทศ จ านวนท งส น ๑,๘๐๕ ฉบ บ ได ร บกล บ จ านวน ๙๐๖ ฉบ บ ค ดเป นร อยละ ๕๐.๒๐ และการ รวบรวมข อม ลเช งค ณภาพ ใช ว ธ ศ กษากรณ เช งล กสถานศ กษาแบบเจาะจง จ านวน ๘ แห ง ด วยการ ส มภาษณ การศ กษาเอกสาร และการส งเกตแบบม ส วนร วม รวมท งการศ กษาสภาพการบร หารจ ดการ สถานศ กษาข นพ นฐานของต างประเทศ จ านวน ๔ ประเทศ ได แก ฟ นแลนด สหร ฐอเมร กา น วซ แลนด และญ ป น โดยการศ กษาเอกสารและการศ กษาภาคสนาม จากน นจ งนาข อม ลมาว เคราะห และส งเคราะห และสร างร ปแบบฯการว เคราะห ข อม ลเช งปร มาณ ใช สถ ต ร อยละ ค าเฉล ย และส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การส งเคราะห ข อม ลเช งค ณภาพ ใช ว ธ การส งเคราะห เน อหาสาระ (Content analysis) ตามแบบ การส งเคราะห ท ผ ว จ ยสร างข นจากกรอบแนวค ดการว จ ย การพ ฒนาร ปแบบจากผลการศ กษาร ปแบบท ง ในและต างประเทศ จากน นจ งร างร ปแบบฯและน าไปร บฟ งความเห นของผ ทรงค ณว ฒ และผ เก ยวข อง ผลการว จ ย พบว า ๑. สภาพการบร หารจ ดการสถานศ กษาข นพ นฐาน ม การบร หารจ ดการท งท เป นสถานศ กษา ขนาดเล ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ และขนาดใหญ พ เศษ ด านความพร อมของสถานศ กษาย งไม พ ยงพอ โดยเฉพาะสถานศ กษาขนาดกลางและขนาดเล กในชนบท ท งด านคร และบ คลากร เง นและงบประมาณ ความร ในการบร หารจ ดการการเร ยนการสอน และเคร อข ายเทคโนโลย ด านกฎหมายท เก ยวข องและ นโยบายการบร หารจ ดการจากส วนกลางส งไปย งสถานศ กษาย งเป นร ปแบบเด ยวก นเป นส วนใหญ ท งด าน ว ชาการ การบร หารงานบ คคล และงบประมาณ ส งผลกระทบต อป ญหาการบร หารจ ดการของ สถานศ กษาท ม ความแตกต างก นท งด านบร บท ขนาด และความพร อมด งกล าวข างต น เพ อแก ป ญหา ทางการบร หารด งกล าว พบว า สถานศ กษาภายใต การกาก บสน บสน นของต นส งก ดได ม การบร หารจ ดการ ร ปแบบการบร หารจ ดการสถานศ กษาข นพ นฐาน ดร.พ ณส ดา ส ร ธร งศร ก ท งร ปแบบม ส วนร วมของช มชน ร ปแบบเคร อข าย ร ปแบบพ เล ยง และร ปแบบแม ข ายและล กข าย รวมท ง สถานศ กษาในก าก บของร ฐ ในการน พบว า ร ปแบบการบร หารจ ดการสถานศ กษาแบบม ส วนร วมของ ช มชน เป นฐานสาค ญของการบร หารจ ดการสถานศ กษาท นาไปส ความส าเร จท งในเม องและชนบท ท งท เป นสถานศ กษาขนาดเล ก ขนาดกลางขนาดใหญ และขนาดใหญ พ เศษ ส าหร บการบร หารจ ดการสถานศ กษาของต างประเทศ ม ความหลากหลายตามบร บทของ ประเทศ พบร ปแบบของการบร หารจ ดการท งท คล ายคล งก นและแตกต างก น เช น ร ปแบบการบร หารโดย ใช สถานศ กษาเป นฐาน (School-based management: SBM) และร ปแบบสถานศ กษาในก าก บร ฐท สถานศ กษาโดยคณะกรรมการสถานศ กษาหร อองค กรท จ ดการศ กษาท าส ญญาการบร หารจ ดการก บร ฐ โดยร ฐสน บสน นงบประมาณ ในสหร ฐอเมร กาและน วซ แลนด ร ปแบบการบร หารจ ดการแบบห นส วน ระหว างภาคร ฐและท องถ นหร อเอกชนท เป นองค กรการก ศล ร วมม อก น เช น ฟ นแลนด น วซ แลนด ร ปแบบย ดพ นท เป นต วต ง และร ปแบบการบร หารจ ดการแบบย ดประเภทการศ กษาเป นต วต ง เช น สหร ฐอเมร กา ร ปแบบการบร หารจ ดการแบบพ เล ยง ท ต นส งก ดช วยบร หารจ ดการบ คคลและเง นบางส วน การจ ดการเร ยนการสอนเป นเร องของสถานศ กษา ตามความพร อม เช น ญ ป นและฟ นแลนด ร ปแบบ การจ างองค กรภายนอกเข ามาด าเน นการ ท งเต มร ปแบบ และบางส วน เช น สหร ฐอเมร กา น วซ แลนด แต ท กร ปแบบ ต นส งก ดจะให อ สระช ดเจน โดยไม ม การแทรกแซงทางการบร หารจ ดการของสถานศ กษา แต ประการใด ยกเว นเม อไม สามารถบร หารจ ดการให เป นไปตามส ญญา ก จะยกเล กหร อย บสถานศ กษา หร อย บกรรมการสถานศ กษาแล วแต กรณ เช น น วซ แลนด ๒. ร ปแบบการบร หารจ ดการสถานศ กษาข นพ นฐานท เหมาะสมก บขนาดและความพร อม แบ ง ออกเป น ๓ กล ม ม จานวน ๑๐ ร ปแบบ ด งน (๑) กล มบร หารจ ดการท พ ฒนาข นจากการบร หารจ ดการ ท ม อย เด ม แบ งเป น ๒ กล มย อย ค อ (๑.๑) กล มร ปแบบม ส วนร วมและเคร อข าย ม ๔ ร ปแบบ ได แก ร ปแบบการบร หารจ ดการแบบม ส วนร วมของช มชน ร ปแบบการบร หารจ ดการแบบเคร อข าย ร ปแบบ การบร หารจ ดการแบบพ เล ยง และร ปแบบการบร หารจ ดการแบบแม ข ายและล กข าย (๑.๒) กล มร ปแบบ การบร หารจ ดการแบบอ สระและในก าก บของร ฐ ม ๒ ร ปแบบ ได แก ร ปแบบการบร หารจ ดการแบบ อ สระ และร ปแบบการบร หารจ ดการสถานศ กษาในกาก บของร ฐ (๒) กล มบร หารจ ดการท กาหนดข นใหม ม ๓ ร ปแบบ ได แก ร ปแบบการบร หารจ ดการแบบห นส วน ร ปแบบการบร หารจ ดการโดยการจ างองค กร ภายนอก และร ปแบบการบร หารจ ดการแบบย ดพ นท เป นต วต ง (๓) กล มร ปแบบบร หารจ ดการแบบ ผสมผสาน ม ๑ ร ปแบบ ค อ ร ปแบบการบร หารจ ดการแบบผสมผสานท ใช การบร หารจ ดการแบบม ส วน ร วมเป นฐานในการบร หารจ ดการในท กร ปแบบ ซ งเป นร ปแบบท เหมาะสมท ส ดในการน าไปใช ก บ สถานศ กษาท กขนาด ตามความพร อม ๓. นโยบายการส งเสร มสน บสน นการบร หารจ ดการสถานศ กษาข นพ นฐาน แบ งออกเป น ๓ กล ม ค อ (๑) นโยบายการส งเสร มการน าร ปแบบไปใช เพ อให สามารถเล อกร ปแบบการบร หารจ ดการได เหมาะสมก บบร บท ขนาด และความพร อมของสถานศ กษา (๒) นโยบายท ส งผลต อการข บเคล อนการ ร ปแบบการบร หารจ ดการสถานศ กษาข นพ นฐาน ดร.พ ณส ดา ส ร ธร งศร ข บร หารจ ดการสถานศ กษาท ม ประส ทธ ภาพ เป นนโยบายท ต องก าหนดโดยภาพรวมและม ผลกระทบวง กว าง และ (๓) นโยบายท เป นสาระของการบร หารจ ดการสถานศ กษาข นพ นฐาน เพ อให เก ดความ คล องต วและเป นไปได ทางการบร หารจ ดการ ในด านข อเสนอแนะการปฏ บ ต ควรได ม การพ ฒนาศ กยภาพ ของสาน กงานเขตพ นท การศ กษาเพ อทาหน าท สน บสน นส งเสร มและอ านวยความสะดวกแก สถานศ กษา ได อย างม ประส ทธ ภาพ การพ ฒนาคร ผ บร หาร กรรมการสถานศ กษาและช มชน ให ม ความร ความเข าใจ การบร หารจ ดการด งกล าว และการประเม นผลร ปแบบเพ อการปร บปร งพ ฒนาอย างต อเน อง ส าหร บ ข อเสนอแนะการว จ ยคร งต อไป ควรม การท าว จ ยเปร ยบเท ยบร ปแบบและศ กษาผลส มฤทธ ของการน า ร ปแบบไปใช รวมท งการประเม นผลแต ละร ปแบบ เพ อการปร บปร งและพ ฒนาร ปแบบ และการสน บสน น ส งเสร มท ช ดเจน ร ปแบบการบร หารจ ดการสถานศ กษาข นพ นฐาน ดร.พ ณส ดา ส ร ธร งศร ค คำนำ รายงานการว จ ยเร อง ร ปแบบการบร หารจ ดการสถานศ กษาข นพ นฐาน เป นงานว จ ยของ ส าน กงานเลขาธ การสภาการศ กษาท มอบหมายผ ว จ ยด าเน นการ ระหว างเด อนม ถ นายน ๒๕๕๕ ม นาคม ๒๕๕๖ โดยม ว ตถ ประสงค เพ อ (๑) เพ อศ กษาสภาพการบร หารจ ดการของสถานศ กษาข นพ นฐาน ส งก ด สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา และสาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา ท ม ขนาด และความพร อมแตกต างก น และสภาพการบร หารจ ดการศ กษาของต างประเทศ (๒) เพ อพ ฒนาร ปแบบ การบร หารจ ดการของสถานศ กษาข นพ นฐานท เหมาะสมตามขนาดและความพร อม และ (๓) เพ อจ ดท า ข อเสนอเช งนโยบายในการส งเสร มสน บสน นการบร หารจ ดการของสถานศ กษาข นพ นฐาน ตามขนาดและ ความพร อม โดยใช ว ธ การว จ ยแบบผสมผสานท งเช งปร มาณและค ณภาพ เอกสารรายงานว จ ยด งกล าวน ผ ว จ ยได แบ งออกเป น ๗ บท เพ อให ง ายต อการท าความเข าใจ เน อหาสาระของงานว จ ยน ค อ บทท ๑ บทนา เป นการกล าวถ งเหต ผลและความจ าเป นในการท าว จ ยคร ง น บทท ๒ วรรณกรรมท เก ยวข อง ท ใช เป นแนวทางก าหนดกรอบความค ดและแนวทางการว จ ย ประกอบด วย ๓ ส วน ค อ แนวค ด ทฤษฎ ทางการบร หารจ ดการสถานศ กษาข นพ นฐาน กฎหมายและ ระเบ ยบทางการบร หารจ ดการสถานศ กษาข นพ นฐาน และงานว จ ยทางการบร หารจ ดการสถานศ กษาข น พ นฐานท เก ยวข อง บทท ๓ ว ธ การว จ ย กล าวถ งว ธ การท ใช ในการว จ ยคร งน เพ อตอบว ตถ ประสงค ของ งานว จ ย บทท ๔ ผลการว เคราะห ข อม ลสภาพการบร หารจ ดการสถานศ กษาข นพ นฐาน จ าแนกเป น ๕ ส วน ค อ ผลการว เคราะห ข อม ลเช งปร มาณ ผลการส งเคราะห ความเห นและข อเสนอแนะจาก แบบสอบถาม ผลการศ กษากรณ การบร หารจ ดการสถานศ กษาข นพ นฐาน สร ปผลการว เคราะห และ ส งเคราะห ข อม ลสภาพการบร หารจ ดการสถานศ กษาข นพ นฐาน และข อเสนอแนะเพ อการก าหนดร ปแบบ การบร หารจ ดการสถานศ กษาข นพ นฐาน บทท ๕ สภาพการบร หารจ ดการสถานศ กษาข นพ นฐานของ ต างประเทศ เป นการนาเสนอผลการศ กษ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks