รายงานผลการด าเน นงานด านการพ ฒนาองค การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (รอบ ๖ เด อน) ส าน กประชาส มพ นธ เขต ๔ - PDF

Description
นโยบายด านร ฐ ส งคม และส งแวดล อม ประเด นการพ ฒนา ม งด าเน นการภารก จ โดยค าน งถ ง หน าท ความร บผ ดชอบ และจรรยาว ชาช พ เพ อประโยชน ส วนรวม รายงานผลการด าเน นงานด านการพ ฒนา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (รอบ

Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Book

Publish on:

Views: 13 | Pages: 9

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
นโยบายด านร ฐ ส งคม และส งแวดล อม ประเด นการพ ฒนา ม งด าเน นการภารก จ โดยค าน งถ ง หน าท ความร บผ ดชอบ และจรรยาว ชาช พ เพ อประโยชน ส วนรวม รายงานผลการด าเน นงานด านการพ ฒนา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (รอบ ๖ เด อน) ส าน กประชาส มพ นธ เขต ๔ โครงการ/ ผลการด าเน นงาน ป ญหา-อ ปสรรค หมายเหต โครงการพ ฒนาข อม ลข าวสารเพ อการ ประชาส มพ นธ (IOC สปข.๔) ม งม นในการปฏ บ ต ต อผ เก ยวข องท กฝ าย อย างย ต ธรรมและเท าเท ยมก น โดย ค าน งถ งผลประโยชน ของประชาชนและ ประเทศชาต ๑. จ ดท าการพ ฒนาข อม ล ข าวสารเพ อการประชาส มพ นธ (IOC สปข.๔) ท สอดคล องก บความต องการ และความพ งพอใจของผ ร บบร การ ๒. จ ดท าค ม อการปฏ บ ต งานด าน ประชาส มพ นธ และส อสารมวลชน ตาม ๑. จ ดประช มคณะท างาน IOC สปข.๔ ประจ าส ปดาห ๆ ละ ๑ คร ง (ท กว นพ ธ) ๒. ต ดตามรายงานการน า ประเด น IOCของ กปส.ไปขยาย ผลในพ นท ๓. เพ มประเด นการ ประชาส มพ นธ ในระด บพ นท ท สอดคล องก บนโยบายส าค ญ ของร ฐบาล/กล มจ งหว ด ภาคเหน อตอนล าง/รายงานการ เผยแพร ๔. เป ดช องทางร บฟ งความ ค ดเห น/ข อเสนอแนะจาก ผ ร บบร การในพ นท /รายงาน ๕. ตรวจสอบความถ กต อง/ ครบถ วนของเน อหาตาม ประเด นก อนน าเผยแพร ทาง เว บไซต เน อหาในการรายงานการขยาย ผลตามประเด นฯ ไม ครบถ วน เจ าภาพ : สขร. ว ทย / โทรท ศน / สผป./ สทน. ม งม นด าเน นการ ภารก จโดย ค าน งถ งหน าท ความ ร บผ ดชอบ และจรรยา ว ชาช พ เพ อประโยชน ส วนรวมและใส ใจต อ ส งแวดล อม โครงการ/ ผลการด าเน นงาน ป ญหา-อ ปสรรค หมายเหต โครงการส าน กงานส เข ยว/จ ดการขยะ ในส าน กงาน/ประหย ดกระดาษ จ ดก จกรรมท แสดงความร บผ ดชอบต อ ส งคม ช มชน และส งแวดล อม - ก าหนดก จกรรมบ าร งร กษา สภาพแวดล อม/ปล กต นไม ในบร เวณ ส าน กงาน - ก าหนดมาตรการการควบค มการใช กระดาษการใช กระดาษในส าน กงาน โครงการส งเสร มประเพณ ศ ลปว ฒนธรรมท องถ น จ ดก จกรรมท แสดงความร บผ ดชอบต อ ส งคม ช มชน และส งแวดล อม - ผล ตและเผยแพร ข อม ลข าวสารส งเสร ม ศ ลปว ฒนธรรม/ประเพณ ท องถ นในพ นท - จ ดท าแผนเพ มประส ทธ ภาพ ในการใช ทร พยากรส าน กงาน ระด บส วน/ฝ าย (มาตรการลด การใช กระดาษ) - ถ ายทอดสดทางโทรท ศน งาน ประเพณ ลอยกระทงสาย จ.ตาก - เจ าภาพ : ฝบห./ ท กหน วยงาน ในส งก ด - เจ าภาพ : สทท.พล. สขร./ สผป./ ฝบห./ สทน. 2 นโยบายด าน ผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ย ประเด นการพ ฒนา ม งม นให บร การด วย ความโปร งใส เสมอภาค และสร างการม ส วนร วม เพ อประโยชน ส ขของ ประชาชน โครงการ/ ผลการด าเน นงาน ป ญหา-อ ปสรรค หมายเหต โครงการพ ฒนาระบบฐาน ข อม ลเพ อการ ประชาส มพ นธ สร างและพ ฒนากระบวนการร บฟ งความ ค ดเห น เพ อให ผ ร บบร การ/ผ ม ส วนได ส วน เส ย เข าถ งข อม ลข าวสารและบร การของ กรมประชาส มพ นธ ได โดยง าย สะดวกและ รวดเร ว ๑. การเผยแพร ข อม ลงานบร การหล กของ องค กรทางเว บไซต ๒. เป ดช องทางการแสดงความค ดเห นและ ข อเสนอแนะของผ ร บบร การทาง Web board สปข.๔ ๑. ผล ตและเผยแพร ข อม ลข าวสารงาน บร การหล กของ สปข.๔ ผ านเว บไซต - สทท.พล.จ ดประช ม คณะกรรมการการม ส วนร วมของ ประชาชน (ม ส วนร วมในการผล ต รายการโทรท ศน ) ๑.๑ ผล ตและเผยแพร บทความ/ ข าว ตามประเด นการ ประชาส มพ นธ เสร มสร างความร ความเข าใจประชาคมอาเซ ยน ๑.๒ ผล ตและเผยแพร บทความ/ ข าวตามประเด นการ ประชาส มพ นธ สน บสน นการแก ไข ป ญหาจ งหว ดชายแดนภาคใต - เจ าภาพ : สขร./ สผป./ สทน. ท กหน วยงานในส งก ด 3 ม งม นให บร การด วย ความโปร งใส เสมอภาค และสร างการม ส วนร วม เพ อประโยชน ส ขของ ประชาชน โครงการ/ ผลการด าเน นงาน ป ญหา-อ ปสรรค หมายเหต ๒. เป ดช องทางการแสดงความค ดเห นและ ข อเสนอแนะของผ ร บบร การทาง Web bord โครงการส ารวจความพ งพอใจค ณภาพ การให บร การของ สปข.๔ สร างและพ ฒนากระบวนการร บฟ งความ ค ดเห น เพ อให ผ ร บบร การ/ผ ม ส วนได ส วน เส ย เข าถ งข อม ลข าวสารและบร การของ กรมประชาส มพ นธ ได โดยง าย สะดวกและ รวดเร ว - ส ารวจความพ งพอใจค ณภาพการ ให บร การของ สปข.๔ ๒. ผล ตแบนเนอร /ส ารวจความพ ง พอใจ/ข อร องเร ยนของ ผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ย ทาง Web bord สปข.๔ - ส ารวจความร ความเข าใจใน สถานการณ ยาเสพต ดและความ พ งพอใจในข อม ลข าวสารตาม โครงการประชาส มพ นธ ป องก น และแก ไขป ญหายาเสพต ดใน ระด บพ นท - - เจ าภาพ : สผป. สขร./ สทท.พล./สวท.ในส งก ด/ สวศ.นว. โครงการสร างความส มพ นธ ผ ร บบร การ ผ ม ส วนได ส วนเส ย - จ ดก จกรรมสร างความส มพ นธ ก บ ผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ย ของ สทท.พล. และ สวท.ในส งก ด - จ ดก จกรรมส ญจรส งเสร มการร บ ฟ งรายการว ทย ในพ นท เขตบร การ - สขร./ สวท. ๘ แห ง 4 นโยบายด าน ประเด นการพ ฒนา ส งเสร มการบร หารผล การปฏ บ ต งาน เพ อ เพ มผลส มฤทธ ของ โครงการ/ ผลการด าเน นงาน ป ญหา-อ ปสรรค หมายเหต การถ ายทอดต วช ว ดเพ อความส าเร จ ขององค กร สร างระบบการบร หารผลการปฏ บ ต งาน โดยการถ ายทอดต วช ว ดส าค ญลงส ระด บ บ คคล เพ อใช เป นเคร องม อในการบร หาร จ ดการให เก ดผลส มฤทธ ในทางท ด กว า - รวบรวมข อม ลรายละเอ ยดต วช ว ด ส าค ญของผ บร หารและบ คลากร สปข.๔ - ส อสารถ ายทอดต วช ว ดส าค ญส บ คลากร ท กระด บ - ฝ กปฏ บ ต การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามต วช ว ด (ห วหน างาน ห วหน า ฝ าย ผอ.ส วนฯ และผ บร หารท กหน วยใน ส งก ด สปข.๔) - จ ดท าค ม อ ต วช ว ดและการบร หารผล การปฏ บ ต งาน สปข.๔ - จ ดประช มส อสารแผนงาน/ โครงการ /ถ ายทอดต วช ว ด ระด บบ คคล จ านวน ๔ คร ง คร งท ๑ ว นท ๑๕ ธ.ค. ๒๕๕๔ คร งท ๒ ว นท ๑๙ ม.ค. ๒๕๕๕ คร งท ๓ ว นท ๑๖ ก.พ. ๒๕๕๕ คร งท ๔ ว นท ๒๑ ม.ค. ๒๕๕๕ - เจ าภาพ : สผป. สขร./ สทท.พล./ สทน./ สวท. ๘ แห ง/ สวศ.นว. 5 ส งเสร มให เก ด สภาพแวดล อมท ด และความปลอดภ ยใน การท างาน รวมท งม ระบบรองร บภาวะ ฉ กเฉ นท ม ประส ทธ ภาพ โครงการ/ ผลการด าเน นงาน ป ญหา-อ ปสรรค หมายเหต โครงการพ ฒนาความร บ คลากรในการ ปฏ บ ต ตามแผนส ารองฉ กเฉ น จ ดท าแผนส ารองฉ กเฉ น เพ อป องก น ผลกระทบต อการจ ดการกระบวนการ ท างาน ในกรณ ท เก ดภาวะฉ กเฉ น และ ส อสารแก ผ เก ยวข อง - แต ละส วนฝ ายจ ดท าระบบ Backup ข อม ลองค กรเพ อป องก นหร อลดการเก ด ความเส ยหายในระบบสารสนเทศและ การส ารองข อม ล - จ ดเตร ยมสถานท และอ ปกรณ / เคร องม อส ารองเพ อให บร การได ในยาม ฉ กเฉ น/จ ดให ม การทดลองปฏ บ ต ตาม แผนส ารองฉ กเฉ นอย างสม าเสมอ(ท ก ๓ เด อน) - จ ดหา อ ปกรณ /เคร องม อป องก นภ ย - เตร ยมเคร องม อ/อ ปกรณ ส ารองเพ อให บร การได อย าง ต อเน องในภาวะฉ กเฉ น - IOC-PRD๔ / สทท.พล./ สวท. ๘ แห ง/ สวศ.นว./ ฝบห./ สทน. 6 นโยบายด าน ผ ปฏ บ ต งาน ประเด นการพ ฒนา ส งเสร มระบบค ณธรรม ในกระบวนการ บร หารงานบ คคล และ พ ฒนาทร พยากร บ คคลอย างเป นระบบ และต อเน อง โครงการ/ ผลการด าเน นงาน ป ญหา-อ ปสรรค หมายเหต โครงการจ ดการความร ในองค กร (KM) จ ดให ม กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management) ในองค กร เพ อเป นเวท ในการแลกเปล ยนเร ยนร ผ านประสบการณ จากการด าเน นงานการ พ ฒนาฝ กอบรม และอ นๆ เพ อเสร มสร าง องค กรการเร ยนร จ ดให ม การแลกเปล ยนเร ยนร และ ประสบการณ และความร ในการปฏ บ ต โดยใช กระบวนการ KM และก จกรรม ต างๆ เช น - ก จกรรมการแลกเปล ยนเร ยนร และ ประสบการณ - การจ ดท าเอกสารทางว ชาการเผยแพร จ ดประช มแลกเปล ยนเร ยนร แก บ คลากรเพ อปร บท ศทางการ ด าเน นงานให ถ กต องรวดเร วโดย แลกเปล ยนเร ยนร ตามประเด น ๑. การเข ยนแผนงานโครงการ ๒. การพ ฒนาความร ของ ข าราชการผ านระบบ E- Learning ๓. การเบ กจ ายเง นงบประมาณ โครงการ - เจ าภาพ : สผป. (ฝ ายส งเสร มฯ) สขร./ สวท.๘ แห ง/ สวศ.นว./ สทท.พล./ สทน. 7 ส งเสร มระบบค ณธรรม ในกระบวนการ บร หารงานบ คคล และ พ ฒนาทร พยากร บ คคลอย างเป นระบบ และต อเน อง โครงการ/ ผลการด าเน นงาน ป ญหา-อ ปสรรค หมายเหต ส งเสร มการการร กษาจรรยาข าราชการ และจรรยาบรรณว ชาช พ ส อสารมวลชน ส งเสร มให บ คลากรม ความร บผ ดชอบ ค ณธรรม และจร ยธรรมในการปฏ บ ต งาน - จ ดก จกรรมส อสารจรรยาข าราชการ แก บ คลากรในส งก ด - จ ดก จกรรมส งเสร มการน าข อบ งค บว า ด วยจรรยาบรรณว ชาช พไปส การปฏ บ ต จร ง ๑. จ ดประช มมอบนโยบายใน การให ความส าค ญก บ ข อเสนอแนะ/ข อร องเร ยนการ ให บร การเพ อน าไปส การ ปร บปร งแก ไข ๒. รายงาน/บ นท กข อม ล/ ผ ร บบร การท ม ข อเสนอแนะ/ข อ ร องเร ยน - เจ าภาพ : ฝบห. ท กหน วยงานในส งก ด 8 ม งส งเสร มความผาส ก และค ณภาพช ว ตท ด ของผ ปฏ บ ต งาน โครงการ/ ผลการด าเน นงาน ป ญหา-อ ปสรรค หมายเหต จ ดก จกรรมส งเสร มส ขภาพร างกายและ จ ตใจให แข งแรง สน บสน นก จกรรมหร อการบร การเพ อ สร างส ขภาพแก ผ ปฏ บ ต งาน - จ ดให ม การตรวจส ขภาพประจ าป ของ บ คลากร - จ ดก จกรรมก ฬาและน นทนาการ - ส งเสร มการปฏ บ ต ตามหล กศาสนาท ก ศาสนา ๑. จ ดก จกรรมส งเสร มให บ คลากรร วมบร จาคโลห ตก บ สภากาชาดไทย สาขาพ ษณ โลก ๒. ส งเสร มให บ คลากรตรวจ ส ขภาพประจ าป ๒๕๕๕ เม อ ว นท ๙ ก.พ.๕๕ ๓. ร วมก จกรรมว นก ฬาแห งชาต เม อว นท ๑๖ ธ.ค. ๕๔ ๔. ร วมก จกรรมก ฬาท งห วรอ ส มพ นธ เม อว นท ๓๐ ม.ค. ๕๕ ๕. จ ดก จกรรมท าบ ญใส บาตร ข าวสารอาหารแห ง เน องในว น ส าค ญ (ป ใหม, ว นมาฆบ ชา) - เจ าภาพ : ฝบห. สทท.พล./ สวท.๘ แห ง/ สวศ.นว./ สผป./ สขร./ สทน. 9
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks