زبان بدن آلن پيز فاطمه شعيبي - PDF

Description
زبان بدن ( چگونه افكار ديگران را ) بخوانيم اثر آلن پيز ترجمه سيد محمود هاشمي فاطمه شعيبي در باره مولف آلن پيز مدير يک شرکت مشاوره ای در سيدنی استراليا است. او خالق کتابها نوارها و فيلمهايی است که در سراسر

Please download to get full document.

View again

of 199
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Arts & Architecture

Publish on:

Views: 9 | Pages: 199

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
زبان بدن ( چگونه افكار ديگران را ) بخوانيم اثر آلن پيز ترجمه سيد محمود هاشمي فاطمه شعيبي در باره مولف آلن پيز مدير يک شرکت مشاوره ای در سيدنی استراليا است. او خالق کتابها نوارها و فيلمهايی است که در سراسر جهان به منظور آموزش مهارت های فردی و ارتباط گيری به کار می روند.پيش از نوشتن کتاب زبان بدن او به مدت ده سال در اين زمينه به مطالعه مصاحبه و پژوهش پرداخت. فهرست مطالب فصل اول : چارچوبی برای فهم فصل دو: قلمروها و حوزه ها فصل سوم: حالت های کف دست فصل چهارم: حالت های دست و بازو فصل پنجم: حالت های دست به چهره فصل ششم: حالتهای دست ها فصل هفتم: حالت پاها فصل هشتم: حالت ها و رفتارهای متداول ديگر فصل نهم: حالت های چشم فصل دهم: سيگار پيپ عينک فصل يازدهم: حالتهای ملكی و مالكيت فصل دوازدهم: کپی برداری و تصاوير آينه ای فصل سيزدهم: خم کردن بدن و موقعيت اجتماعی فصل چهاردهم: جهت نماها فصل پانزدهم: ميز مبل و ترتيب چينش آنها فصل شانزدهم: بازی های قدرت فصل هفدهم: جمع بندی کلی منابع صفحه مقدمه مترجم بر اساس يافته های دانشمندان علوم رفتاری تنها حدود 31 تا 41 درصد از ارتباطات ما به صورت کالمی و حدود 51 تا 71 درصد آن به صورت غير کالمی يعنی با استفاده از حالت های سر و دست و چشم و پا و ابرو و غيره صورت می گيرد. از آنجايی که زبان کالمی تحت کنترل بخش هوشيار مغز انسان قرار دارد ما می توانيم آگاهانه کلماتی را بر زبان جاری کنيم که با احساسات و نيات واقعی ما همخوانی نداشته باشند و در نتيجه نيت واقعی خود را پنهان و آن را به گونه ای ديگر جلوه دهيم. اما زبان بدن توسط بخش نا هوشيار مغز کنترل می شود و ما کنترل چندانی بر ان نداريم و ازاين رو باز تاب دهنده احساسات واقعی و درونی ماست. اين کتاب به بررسی چگونگی کاربرد زبان بدن و تفسير آن ميپردازد. خواندن اين کتاب برای همه به ويژه دانشجويان رشته های روان شناسی جامعه شناسی علوم ارتباطات مديران معلمان فروشندگان بازار يابان و هر کسی که با ديگران در ارتباط است وبه درك رفتارهای ديگران نياز دارد توصيه ميشود. سيد محمود هاشمي عضو هيئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی محالت تابستان 1367 شمسی فصل اول چارچوبي برای فهم سالهای پايانی قرن بيستم شاهد ظهور نوع جديدی از دانشمندان اجتماعی يعنی متخصصين رفتارهای غير کالمی بود. همانگونه که برخی افراد از تماشای پرندگان و مشاهده رفتار آنها لذت می برند اين دانشمندانافراد را در فعاليت های اجتماعی کنار دريا تماشای تلويزيون اداره يا هر جايی زير نظر داشته و از تماشای نشانه های غير کالمی افراد لذت می برند. يک متخصص رفتارهای غير کالمی مثل يک دانشجوی علوم رفتاری است که می خواهد درباره اعمال همنوعان خود و سرانجام رفتارهای خود و چگونگی بهبود رابطه اش با ديگران چيزهايی بياموزد. شگفت انگيز است که در طی ميليون ها سال زندگی بشر جنبه های غير کالمی ارتباطات او فقط از دهه 1751 ميالدی به طور جدی مورد مطالعه قرار گرفته و عامه مردم از وجود آنها زمانی آگاه شدند که جوليوس ف ست Fast( ) Julius کتابی درباره زبان بدن منتشر کرد. اين کتاب خالصه ای از کارهايی بود که دانشمندان رفتارگرا تا آن زمان درباره ارتباط های غير کالمی انجام داده بودند و حتی امروزه بيشتر افراد از وجود زبان بدن و اهميت آن در زندگی خود بی خبرند. چارلی چاپلين و بسياری از بازيگران ديگر فيلم های صامت پيشتازان مهارتهای ارتباط غير کالمی بودند اين مهارتها تنها وسيله ارتباط بر روی صحنه بود. هر بازيگر بر اساس توانايی استفاده موثر از زبان بدن و اطوارها به بازيگر خوب يا بد تقسيم می شد. زمانی که فيلم های ناطق متداول شد و در نتيجه جنبه های غير کالمی رفتار اهميت خود را از دست داد بسياری از بازيگران فيلم های صامت به 1 فراموشی ظهور نهادند. سپرده شدند و کسانی که مهارتهای کالمی خوبی داشتند پا به عرصه تا آنجا که به مطالعه علمی زبان مربوط می شود انجام شده قبل شايد بتوان گفت که مهمترين کار از قرن بيستم کتاب بيان احساسات در انسان و حيوان اثر چارلز داروين در سال 1672 بود. اين آغاز مطالعات حالت های چهره و زبان بدن بود. از آن زمان تا کنون محققين تقريبا يک ميليون نشانه های غير کالمی را مشاهده و ثبت کرده اند. آلبرت محرابيان متوجه شد که از ميزان تاثير کلی يک پيام هفت درصد کالمی ( فقط کلمات ) سی و هشت درصد آوايی ( از جمله ت ن صدا ) و پنجاه و پنج درصد آن غير کالمی است.پروفسور ب يرد ويسل Birdwhistle( ) نيز تخمين زد که تقريبا به همين اندازه از ارتباط های غيرکالمی بين انسان ها مبادله می شود. او برآورد کرد که يک انسان به طور متوسط روزانه حدود ده دقيقه صحبت می کند و يک جمله معمولی حدود 2/6 ثانيه زمان می برد. او نيز مانند محرابيان دريافت که بخش کالمی يک گفتگوی چهره به چهره کمتر از سی و پنج درصد و بخش غير کالمی آن بيش از شصت و پنج درصد است. بيشتر محققين توافق نظر دارند که کانال کالمی اساسا برای انتقال اطالعات به کار می رود در حاليكه کانال غير کالمی برای تبادل نگرش های بين فردی و در برخی موارد به عنوان جايگزينی برای پيام های کالمی استفاده می شود. صرف نظر از فرهنگ کلمات و حرکات با چنان هماهنگی اتفاق می افتند که يک فرد با تجربه و آموزش ديده می تواند با گوش دادن به صدای يک نفر بگويد که او چه حرکاتی را انجام می دهد به همين گونه بيردويسل قادر بود با نگاه کردن به حرکات يک شخص در حال صحبت بگويد او به چه زبانی صحبت می کند. بسياری از مردم به سختی می پذيرند که ما از نظر زيست شناختی هنوز يک حيوان هستيم. ما نيز چون گونه های ديگر حيوانات تحت تاثير قوانين زيست شناختی 2 هستيم که کنش ها واکنش ها و زبان بدن ما را کنترل می کنند. موضوع جالب اين است که انسان بندرت از اين واقعيت آگاه است که داستانی را به زبان می آورد و حرکات اداها و اطوارهای او داستان ديگری را بيان می کنند ادراک گری بصيرت حدس زدن از نظر فنی هنگامی که ما شخصی را ادراك گر يا دارای بصيرت می ناميم که توانايی او را در خواندن و تشخيص نشانه های غير کالمی و مقايسه آنها با نشانه های کالميباور داريم. به عبارت ديگر هنگامی که می گوييم من حدس می زنم يا احساس می کنم که فالن شخص دروغ می گويد در واقع منظورمان اين است که زبان گفتاری او با زبان بدن همخوانی ندارد. اين همان چيزی است که گويندگان از آن به عنوان آگاهی شنونده ياد می کنند. به عنوان مثال اگر شنوندگان در حالی بر روی صندلی های خود نشسته باشند که چانه هايشان پايين و دستهايشان بر روی سينه هايشان باشد يک گوينده باهوش بايد احساس کند که سخنان او مورد استقبال مخاطبانش نبوده است. او بايد بداند که بايد از روش ديگری برای جلب توجه مخاطبان استفاده کند. در حالی که يک سخنران نه چندان هوشمند صرف نظر از واکنش مخاطبان به صحبت های خود ادامه می دهد خانمها معموال تيزبين تر از آقايان هستند و اين حقيقت باعث شده است که زنان دارای قدرتی باشند که به آن شهود زنانگی می گويند. زنان يک توانايی ذاتی برای گرفتن و تفسير عاليم غير کالمی و همچنين چشمان تيزبين برای ديدن نكته های ريز دارند. به همين دليل است که شوهران کمی می توانند به زنان خود دروغ بگويند و از معرکه جان سالم بدر برند و بر عكس بيشتر زنان قادرند شوهر خود را گول بزنند بدون اينكه شوهر متوجه شود. 3 اين قدرت شهودی زنانه بويژه در زنانی که کودکانی را به دنيا آورده اند مشهود است. اين مادران در چند سال اول زندگی کودك خود صرفا از کانال غير کالمی برای ارتباط با او استفاده می کنند و شايد به همين دليل است که زنان غالبا در مذاکرات تيزبين تر از مردان هستند. عالئم ذاتي موروثي آموخته و فرهنگي تحقيق ها و بحث های زيادی بر سر اين موضوع شده است که آيا عالمت های غير کالمی ذاتی موروثی آموختنی يا اکتسابی هستند. شواهد الزم از مشاهده افراد نابينا و يا ناشنوايی که قادر نبودند از کانالهای ديداری يا شنيداری نشانه های غير کالمی را ياد بگيرند از مشاهده رفتاری افراد با فرهنگ های مختلف در سراسر جهان و همچنين از مطالعه نزديک ترين گونه جانوری به انسان يعنی ميمونها جمع آوری گرديد. نتايج اين تحقيق نشان می دهد که برخی حرکات در هر مقوله ای جای می گيرند. به عنوان مثال کودکان پستانداران با توانايی مكيدن به دنيا می آيند که نشان می دهد اين توانايی ذاتی يا موروثی است. دانشمند آلمانی ايبل ايبسفلدت ( Eibl Eibesfeldt ) دريافت که خنديدن کودکانی که نابينا و ناشنوا بدنيا می آيند مستقل از يادگيری با تقليد است که به اين معنی است که اين حرکات نيز بايد ذاتی باشند. ا کمن Ekman( ) فرايسن friesen( (و سورنسون Sorenson( ) برخی نظرات داروين درباره حرکات ذاتی را با مطالعه حالتهای چهره افراد زيادی از فرهنگ های مختلف مورد بررسی قرار دارند. آنها متوجه شدند که هر فرهنگ برای نشان دادن هيجان از حرکات چهره اصلی يكسانی استفاده می کند که به اين نتيجه گيری منجر شد که اين حرکات بايد ذاتی باشند. 4 هنگامی که دستهايتان را روی سينه تان به روی هم می گذاريد آيا دست راست را روی دست چپ خود قرار می دهيد يا دست چپ را روی دست راست بيشتر افراد تا زمانی که امتحان نكنند نمی توانند با قاطعيت جواب بدهند. هنگامی که يكی از اين روشها برای فرد کامال عادی و راحت است روش ديگر کامال غير عادی و ناراحت است. شواهد نشان می دهد که اين موضوع می تواند دليلی بر موروثی بودن اين حرکت باشد که تغيير پذير نيست. هنوز بحث بر سر اين موضوع ادامه دارد که آيا برخی حرکات و حاالت بدنی از جنبه فرهنگی آموخته شده تبديل به عادت می شوند و يا موروثی هستند. به عنوان مثال اکثر آقايان هنگامی که کت يا پالتوی خود را می پوشند ابتدا دست راست خود را در آستين فرو می برند در حاليكه اکثر خانمها ابتدا آستين دست چپ را می پوشند. هنگامی که يک زن و مرد در يک خيابان شلوغ از کنار هم رد می شوند مرد معموال بدن خود را به سمت زن متمايل می کند در حاليكه زن معموال بدن خود را عقب می کشد. آيا اين زن برای محافظت از خود اين کار را به طور غريزی انجام می دهد آيا اين واکنش ذاتی زنانه است يا او اين عمل را با تماشای ناخود آگاه زنان ديگر يادگرفته است بيشتر رفتار غير کالمی ما آموخته شده است و معنی بسياری از حرکات و حاالت بدنی ما منشاء فرهنگی دارند. اجازه دهيد نگاهی بر اين جنبه های زبان بدن بياندازيم. برخي حرکتهای اصلي و خاستگاه آنها بيشتر حالتهای ارتباطی اصلی در سراسر جهان يكسان است. هنگامی که مردم خوشحال هستند می خندند و وقتی غمگين يا خشمگين هستند اخم کرده و چهره در هم می کشند. تكان دادن سر معموال در همه جای جهان به معنی بله و تاييد است 6 . به نظر می رسد اين حرکت جنبه ذاتی داشته و توسط افراد نابينا و ناشنوا هم مورد استفاده قرار می گيرد. سر تكان دادن به طرف باال يا از اينطرف به آنطرف نشانه خير يا مخالفت است و جنبه جهانی داشته و ممكن است در زمان نوزادی آموخته شود. وقتی که نوزاد شير خواری به اندازه کافی شير خورده باشد سرخود را از اين طرف به آن طرف تكان می دهد که به معنی رد کردن سينه مادرش باشد. وقتی همان نوزاد به اندازه کافی غذا خورده باشد سرش را تكان می دهد تا به معنی رد کردن قاشق غذا باشد. اين کودك به اين طريق به سرعت ياد می گيرد تا مخالفت خود را به همين روش نشان دهد. منشاء برخی حرکات و حاالت ما را می توان در اجداد اوليه انسان يافت. نشان دادن دندانها که در گذشته برای حمله به کار می رفته هنوز هم توسط انسانهای امروزی به شكل فشردن دندانها برای نشان دادن حالت خصمانه به کار می رود با وجود اينكه ديگر اين دندانها برای حمله به کار نمی روند. لبخند زدن از ابتدا به عنوان يک حالت تهديد آميز به کار می رفت اما امروزه همراه با حالتهای ديگر برای بيان شادی به کار می رود. باال انداختن شانه ها نيز مثال خوبی از يک حالت همگانی است که به کار می رود تا نشان دهد که يک فرد نمی داند شما چه می گوييد. اين يک حالت چند گانه است که از سه قسمت اصلی تشكيل شده است : کف دست های باز شانه های قوز کرده و ابروهای باال انداخته. 5 شكل 1- حالت باال انداختن شانه ها همانگونه که زبان کالمی در فرهنگ های مختلف با هم متفاوت اند زبان غير کالمی نيز ممكن است چنين باشد. در حاليكه يک حالت يا حرکت ممكن است در يک فرهنگ خاص متداول بوده و تفسير روشنی داشته باشد ممكن است در فرهنگ ديگر بی معنی بوده يا معنی کامال متضادی داشته باشد. به عنوان مثال تفسيرها و کاربردهای سه حالت متداول انگشت يعنی حلقه بلند کردن انگشت شصت و عالمت V را در نظر بگيريد حلقه یا حالت OK اين عالمت در قرن نوزدهم در اياالت متحده امريكا ظاهرا توسط روزنامه نگارانی متداول شد که تالشی می کردند با استفاده از اختصارات عبارت های رايج راکوتاه کنند. نظرات بسيار متفاوتی درباره اينكه OK اختصار چه کلماتی است وجود دارد. برخی معتقدند OK ممكن است اختصار all correct به معنی کامال صحيح باشد که 7 اشتباها به صورت oll korrect( گويند OK متضاد out( knock نظريه متداول ديگر اين است که اين عالمت اختصار ) نوشته می شده است. در حاليكه برخی ديگر می ) ( پيروزی ) است که اختصار آن K.O می باشد. Old kinderhook و برگرفته از مكان تولد يكی از روسای جمهور آمريكا در قرن نوزدهم است که عادت داشت در مبارزات انتخاباتی خود از سر واژه ها استفاده کند. اينكه کدام يک از اين نظريه ها درست است ممكن است هرگز مشخص نشود اما به نظر می رسد که عالمت حلقه بيانگر حرف O در OK باشد. شكل 2- همه چيز مرتب است اگر چه معنی OK برای تمام انگليسی زبانها روشن است به سرعت در اروپا و آسيا هم متداول شده اما در بعضی جاها معانی ديگری دارد. بعنوان مثال در فرانسه OK به م
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks