งบประมาณ ระบ แหล งท มา (บาท) แผนปฏ บ ต งาน ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. - PDF

Description
แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. สาน กงานว ฒนธรรมจ งหว ด ย ทธศาสตร กระทรวงว ฒนธรรม ย ทธศาสตร ท ๑ ร กษา ส บทอด ว ฒนธรรมของชาต และความหลากหลายของว ฒนธรรมท องถ นให คงอย อย างม นคง ย ทธศาสตร จ งหว ด การสร างความเข

Please download to get full document.

View again

of 14
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Brochures

Publish on:

Views: 10 | Pages: 14

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. สาน กงานว ฒนธรรมจ งหว ด ย ทธศาสตร กระทรวงว ฒนธรรม ย ทธศาสตร ท ๑ ร กษา ส บทอด ว ฒนธรรมของชาต และความหลากหลายของว ฒนธรรมท องถ นให คงอย อย างม นคง ย ทธศาสตร จ งหว ด การสร างความเข มแข งของ ประชาชน ช มชน เศรษฐก จ และส งคม ๔๗ โครงการ/ก จกรรม ๑. เทศกาลออกพรรษาบ งไฟ พญานาค ๒. โครงการประกวดสาวผ ด บ าวคนโก อ.เม อง ๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- ๓. โครงการดนตร ไทยพ ลาศ เฉล มราชก มาร ๔. โครงการแลกเปล ยน ว ฒนธรรมสองฝ งโขง ๕. โครงการส งท ายป เก าว ถ ไทย ต อนร บป ใหม ว ถ พ ทธ อ.เม อง และ สปป.ลาว ๕๐๐,๐๐๐.- งบพ ฒนา จ งหว ด ๖. โครงการอ ปสมบทเฉล ม พระเก ยรต พระเจ าอย ห ว เน องในวโรกาสมหามงคล เฉล มพระชนมพรรษา ๕ ธ นวาคม ๔๐,๐๐๐.- ๔๘ ๗. โครงการประกวดแข งข น สวดมนต หม ทานองสรภ ญญะ ประจาป ๘. โครงการจ ดงานส ปดาห ส งเสร มพระพ ทธศาสนาเน อง ในเทศกาลมาฆบ ชา ประจาป ๙. โครงการงานส ปดาห ส งเสร มพระพ ทธศาสนาเน อง ในว นว สาขบ ชา ประจาป ๑๐. โครงการว นอน ร กษ มรดกไทย ป พ ทธศ กราช ๑๑. โครงการส บสาน ประเพณ สงกรานต แบบว ถ ไทย ประจาป ๑๒. โครงการเข าว ดปฏ บ ต ธรรมว นอาท ตย เฉล มพระ เก ยรต พระบาทสมเด จพระ เจ าอย ห ว ๔๐,๐๐๐.- สป.วธ สป.วธ ๙ อาเภอ ๕๐,๐๐๐.- ๑๓. โครงการศ นย ศ กษา พระพ ทธศาสนาว นอาท ตย เม อง/ท าบ อ/ ศร เช ยงใหม / โพนพ ส ย ๙๙๙,๐๐๐.- ๔๙ ๑๔. โครงการส บสาน ว ฒนธรรมประเพณ ท องถ น จ งหว ด ประจาป ๑๕. โครงการงานส ปดาห ส งเสร มพระพ ทธศาสนาเน อง ในว นอาสาฬหบ ชาและว น เข าพรรษา ประจาป ๑๖. โครงการส งเสร มศ ลป น ร นเยาว ประจาป ๔๐,๐๐๐.- ๔๐,๐๐๐.- สศร. ๑๗. โครงการปฏ บ ต ธรรม เฉล มพระเก ยรต พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว เน องในโอกาสว นเฉล มพระ ชนมพรรษา ๕ ธ นวาคม ๑๘. โครงการลานบ ญ ลาน ป ญญา ๕ อาเภอ ๗๗๓,๕๕๐.- ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๕๐ ๑๙. โครงการธรรมท ศนาจร ประจาป ๓ คร ง อ.เม อง อ.ท าบ อ อ.ศร เช ยงใหม ๑ ๒๐. โครงการปกป อง ค มครองมรดกว ฒนธรรมท จ บ ต องไม ได ประจาป ๒๑. โครงการ อสมศ. ๒๒. โครงการจ ดน ทรรศการ โต ะหม บ ชา ประจาป ๒๓. โครงการบรรพชา อ ปสมบทพระภ กษ สามเณร และบวชศ ลจาร ณ ภาคฤด ร อน อ.เม อง ๑ ศก. ๑๔๖,๐๐๐-๒๔. โครงการส งเสร มการ เร ยนร ศาสนพ ธ ๒๕. โครงการอ ดหน นศ นย ศ กษาพระพ ทธศาสนาว น อาท ตย ๒๐ แห ง ๓ อาเภอ ๙๘๘,๐๐๐.- ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๕๑ ๒๖. โครงการประกวด บรรยายธรรม ๒๗. โครงการสาธยาย พระไตรป ฎก เฉล มพระ เก ยรต สมเด จพระเทพ ร ตนราชส ดาสยามบรมราช ก มาร อ.เม อง ๗๐,๐๐๐.- ๒๘. โครงการประกวดหมอ ลากลอนย อนย คและ ประกวดผญา อ.เม อง ๒๐๐,๐๐๐.- จ. ๒๙. โครงการส งเสร มศาสนา ศ ลปะและว ฒนธรรมพ นบ าน ๙ อาเภอ ๓๐. โครงการส งท ายป เก า ว ถ ไทยต อนร บป ใหม ว ถ พ ทธ ประจาป อ.เม อง ๓๑. โครงการว นมาฆบ ชา อ.เม อง ๓๒. อ ดหน นหน วยศ กษา พระพ ทธศาสนาว นอาท ตย ๔ อาเภอ ๑๖,๐๐๐.- ๔๑,๐๐๐.- แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. สาน กงานว ฒนธรรมจ งหว ด ย ทธศาสตร กระทรวงว ฒนธรรม ย ทธศาสตร ท ๒ สร างค าน ยม จ ตสาน ก และภ ม ป ญญาคนไทย ย ทธศาสตร จ งหว ด การสร างความเข มแข งของ ประชาชน ช มชน เศรษฐก จ และส งคม ๕๒ โครงการ/ก จกรรม ๑. โครงการยกย องผ ทา ค ณประโยชน ต อ พระพ ทธศาสนา ประจาป ๒. ก จกรรมว นเด กแห งชาต ประจาป ๓. โครงการเม องไทยเม อง คนด ประจาป ๙ อาเภอ ๔. โครงการเฝ าระว งและ สร างสรรค ว ฒนธรรมของ ช มชน จ งหว ด ประจาป ๙ อาเภอ ๖๐,๐๐๐.- ๕. โครงการเสร มสร าง ว ฒนธรรมประชาธ ปไตย จ งหว ด ประจาป ๓๗,๐๐๐.- ๕๓ ๖. โครงการศ นย อบรม ศาสนาอ สลามและจร ยธรรม ประจาม สย ด ๗. โครงการตรวจต ดตาม สถานประกอบก จการตาม พระราชบ ญญ ต ภาพยนตร และว ด ท ศน พ.ศ.๒๕๕๑ ๓๕๐ แห ง ๙ อาเภอ ๔๐,๐๐๐.- ๘. โครงการประช มส มมนา พน กงานเจ าหน าท ตามพ.ร.บ. ภาพยนตร และว ด ท ศน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประจาป ๑ ๙. โครงการประช มส มมนาผ ประกอบก จการตาม พ.ร.บ. ภาพยนตร และว ด ท ศน พ.ศ. ๒๕๕๑ ๕๐,๐๐๐.- สป.วธ ๑๐. โครงการส งเสร ม จร ยธรรมน กเร ยน ประจาป ๑๑,๐๐๐.- ๕๔ ๑๑. โครงการอบรมเยาวชน ภาคฤด ร อน ประจาป ๒๕๕๔ จ งหว ด ๙ อาเภอ ๔๐๐,๐๐๐.- ๑๒. โครงการร านเกมส ขาว เพ อเยาวชน ประจาป ๙ อำเภอ /กรม ส งเสร มฯ ย ทธศำสตร ฯ ๑๓. โครงการเสร มสร าง ว ฒนธรรมประชาธ ปไตยส สายใยช มชน จ งหว ด ประจาป ๑๔. โครงการศาสน กส มพ นธ ๓ คร ง ๙ อำเภอ อำเภอเม อง หนองคำย ๓๘,๘๒๐.- ๑๒,๐๐๐.- ๑๕. โครงการก จกรรมการ แสดงแสง ส เส ยง สงคราม ปราบฮ อ ๑๖. โครงการค ายเยาวชน สร างสรรค ผลงานศ ลปะร วม สม ย ประจาป ๑๗. โครงการน เทศศ นย ศ กษาพระพ ทธศาสนาว น อาท ตย อ.เม อง ๒ คร ง ๙ อาเภอ ๓ อำเภอ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- อบจ. ๑๐๐,๐๐๐.- สศร. ๘,๐๐๐.- ๕๕ ๑๘. โครงการลานว ฒนธรรม เพ อเยาวชนและครอบคร ว จ งหว ด ประจาป ๑๙. โครงการพ ฒนาส อ ปลอดภ ยและสร างสรรค จ งหว ด ๒๐. การค ดเล อกผ ทา ค ณประโยชน ต อกระทรวง ว ฒนธรรม ๒ คร ง ๙ อาเภอ ๙๘,๐๐๐.- สป.วธ ๒๑. การค ดเล อกสาน กงาน ว ฒนธรรมจ งหว ดด เด น ๒๒. โครงการสารวจความ ค ดเห นเก ยวก บงานด าน ศาสนา ศ ลปะ และ ว ฒนธรรม อ.เม อง ๙ อาเภอ สป.วธ ๒๓. พ ธ บวงสรวงพระบรม อน สาวร ย ร.๕ ศาลหล กเม อง และอน สาวร ย ปราบฮ อ อ.เม อง ๑๒,๐๐๐.- จ. ๕๖ ๒๔. โครงการเข าค ายเยาวชน ม คค เทศก น อย อ.เม อง ๓๐,๐๐๐.- ๒๕. โครงการงานเฉล มพระ ชนมพรรษา ๕ ธ นวาคม ณ สถานท ตไทยนครหลวงเว ยง จ นทร สปป.ลาว สปป.ลาว ๒๖. โครงการธงไตรรงค ธารง ไทย ๙ อาเภอ ๒๗. การค ดเล อกสมาคม ม ลน ธ ด เด น ๙ อาเภอ ๑๐๐,๐๐๐.- จ. ๓๘๐,๐๐๐ สาน กนายกฯ ย ทธศำสตร ฯ แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. สาน กงานว ฒนธรรมจ งหว ด ย ทธศาสตร กระทรวงว ฒนธรรม ย ทธศาสตร ท ๓ นาท นว ฒนธรรมของประเทศมาสร างค ณค าทางส งคมและเพ มม ลค าทางเศรษฐก จ ย ทธศาสตร จ งหว ด การสร างความเข มแข งของ ประชาชน ช มชน เศรษฐก จ และส งคม โครงการ/ก จกรรม ๑. โครงการเสร มสร างความ เข าใจการดาเน นงานโครงการ ว ฒนธรรมไทยสายใยช มชน ๑๙ แห ง ๙ อาเภอ ๔๙,๘๒๐-๕๗ ๒. โครงการจ ดสร าง ภาพยนตร เร องส นส งเสร ม ศ ลปว ฒนธรรมพ นบ าน ๓. โครงการค ดเล อก อปท. ด เด น สน บสน นงาน ว ฒนธรรม ศ นย ว ฒนธรรม ไทยสายใยช มชน ๙ อาเภอ ๖ แห ง ๙ อาเภอ ๔. โครงการจ ดทาศ นย ข อม ล กลางทางว ฒนธรรม ๒,๐๐๐ ข อม ล ๙ อาเภอ ๑ ๕. โครงการ ๙ เสน ห มรดกทางว ฒนธรรม ๙ อาเภอ ๗๐,๐๐๐.- ๖. โครงการฝ กอบรม ถ ายทอดองค ความร ทาง ว ฒนธรรม อ.เม อง แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. สาน กงานว ฒนธรรมจ งหว ด ๕๘ ย ทธศาสตร กระทรวงว ฒนธรรม ย ทธศาสตร ท ๔ การบร หารจ ดการองค ความร ด านศาสนา ศ ลปะ และว ฒนธรรม ย ทธศาสตร จ งหว ด การสร างความเข มแข งของ ประชาชน ช มชน เศรษฐก จ และส งคม โครงการ/ก จกรรม ๑. โครงการพ ฒนาศ กยภาพ บ คลากรสาน กงานว ฒนธรรม จ งหว ด ๒๕ คน ตามมต ท ประช ม ๑๕๐,๐๐๐.- ฝ ายบร หารท วไป ๒. โครงการตรวจราชการ ตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงว ฒนธรรม ๓ คร ง จ งหว ด ๓. โครงการวางแผนและ ต ดตามประเม นผลการ ดาเน นงาน ๑๒ คร ง จ งหว ด ๓๐,๐๐๐.- สวจ. ๔. โครงการพ ฒนาระบบ สารสนเทศ ๒ คร ง จ งหว ด ๕๐,๐๐๐.- ๕. โครงการอ ดหน นเคร อข าย ว ฒนธรรม ๙ อาเภอ ๒๔,๖๐๐.- ๕๙ โครงการ/ก จกรรม ๖. โครงการจ ดทาแผนปฏ บ ต งานรายบ คคล ( IP) ๙ อาเภอ ๗. โครงการจ ดทามาตรการ ประหย ดพล งงาน ๑ ฝ าย ๒ ๙ อาเภอ ฝ ายบร หารท วไป ๘. การดาเน นงานตาม ก จกรรม ๕ส ๙. โครงการพ ฒนาบ คลากร ตามภาพล กษณ ใหม ๑ ฝ าย ๙ อาเภอ ๒ ฝ ายบร หารท วไป ๑๒ คร ง ๙ อาเภอ ๕๐,๐๐๐ ฝ ายบร หารท วไป ๑๐. โครงการพ ฒนา เคร อข ายว ฒนธรรม ๙ อาเภอ ๓๐,๐๐๐.- ฝ ายบร หารท วไป ๑๑. โครงการส งเสร ม ค ณภาพช ว ตและการละเล น พ นบ าน ๑๒. โครงการพ ฒนาเว บไซต ๑ ฝ าย ๒ ๑๓. โครงการต ดตาม ประเม นผลการดาเน นงาน อ.เม อง ๑๔,๖๐๐.- ๙ อาเภอ ๖๐,๐๐๐.- สป.วธ ๓ คร ง ๙ อาเภอ ๕๐,๐๐๐.- ฝ ายบร หารท วไป ฝ ายบร หารท วไป ๑๔. โครงการเผยแพร ประชาส มพ นธ งานด าน ศาสนา ศ ลปะ และว ฒนธรรม ๑๕. โครงการประช มเช ง ปฏ บ ต การจ ดทาแผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป ๙ อาเภอ ๖,๐๐๐.- ๙ อาเภอ ๒๒,๕๐๐.- เม.ย พ.ค ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค... ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ฝ ายบร หารท วไป ๖๐
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks