การจ ดการเร ยนเพ อเสร มสมรรถนะการบร หารจ ดการระบบส ขภาพอ าเภอ - PDF

Description
การจ ดการเร ยนเพ อเสร มสมรรถนะการบร หารจ ดการระบบส ขภาพอ าเภอ (District Health System Management Learning: DHML) รวบรวมโดย ยงย ทธ พงษ ส ภาพ 1 2 สารบ ญ หน า 1. ท มาและความส าค ญ...

Please download to get full document.

View again

of 22
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Art

Publish on:

Views: 10 | Pages: 22

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
การจ ดการเร ยนเพ อเสร มสมรรถนะการบร หารจ ดการระบบส ขภาพอ าเภอ (District Health System Management Learning: DHML) รวบรวมโดย ยงย ทธ พงษ ส ภาพ 1 2 สารบ ญ หน า 1. ท มาและความส าค ญ ว ตถ ประสงค ว ตถ ประสงค ท วไป ว ตถ ประสงค เฉพาะ สมรรถนะของการบร หารจ ดการระบบส ขภาพอ าเภอ สมรรรถนะหล ก สมรรถนะเงา หล กการของการจ ดการเร ยน การสม ครเร ยนและการม โครงการส าหร บการเร ยน กระบวนการและก จกรรมการเร ยน โครงสร างและเคร อข ายรองร บ กล มก จกรรมการเร ยน กล มก จกรรมการเร ยนท 1: ท มผ เร ยน-ผ ท ม ส วนเก ยวข องในระบบส ขภาพอ าเภอ กล มก จกรรมการเร ยนท 2: ภายในท มผ เร ยน กล มก จกรรมการเร ยนท 3: คร พ เล ยง-ท มผ เร ยน กล มก จกรรมการเร ยนท 4: ภายในเคร อข ายการเร ยน การสน บสน นกระบวนการและก จกรรมการเร ยน การเก บรวบรวมบทเร ยนจากประสบการณ ของการเร ยน การประเม นผลผ เร ยน ผลท คาดว าจะได ร บ การเพ มสมรรถนะด านการบร หารจ ดการเพ อการแก ป ญหาส ขภาพท แตกต าง ความก าวหน าของโครงการท น ามาใช เป นฐานของการเร ยน 8.3 ว ฒนธรรมการเร ยน ภาคผนวก ภาคผนวกท 1 บทบาทขององค ประกอบท เป นเคร อข ายรองร บการเร ยน ศ นย ประสานงานและจ ดการการเร ยน: LCC บทบาทหน าท โครงสร างและองค ประกอบ แนวทางการด าเน นงาน สถาบ นการศ กษา: AI Assigned AI AI: on demand คร พ เล ยง: P แหล งเร ยนร Resource persons ท ไม ส งก ดสถาบ นการศ กษา ภาคผนวกท 2 แนวทางการด าเน นโครงการตามวงจรการบร หารจ ดการเช งระบบ การต ดส นใจเล อกโครงการ การต ดส นใจเช งประจ กษ ก บการต ดส นใจเด นหน าโครงการ สมมต ฐานเช งพลว ตรและทฤษ ระด บกลาง ก จกรรมของการด าเน นโครงการและผ ท ม ส วนเก ยวข อง การใช เคร องม อส าหร บการวางแผนและการม ค ม อเพ อการปฏ บ ต บทบาทของผ ท ม ส วนเก ยวข อง: การลงม อปฏ บ ต -การบร หารจ ดการ-และการว จ ยปฏ บ ต การ การประเม นผลโครงการ การประเม นผลเช งปฏ บ ต การ การประเม นผลเช งว เคราะห ความส มพ นธ ของวงจรการบร หารจ ดการเช งระบบก บเมน ว ชาการ แนวทางการส งเคราะห บทเร ยนจากประสบการณ ของการด าเน นโครงการ ภาคผนวกท 3 ภาพรวมเมน ว ชาการ ช ดความร ท 1 เป าหมายและว ส ยท ศน ช ดความร ท 2 การว เคราะห สถานการณ ช ดความร ท 3 ป ญหาส ขภาพ ช ดความร ท 4 ระบบบร การส ขภาพอ าเภอพ งประสงค : ระบบบร การส ขภาพแบบบ รณาการ ช ดความร ท 5 ค ณล กษณะและสมรรถนะของผ บร หารจ ดการระบบส ขภาพอ าเภอ ช ดความร ท 6 วงจรการวางแผนและวงจรการบร หารจ ดการด านส ขภาพ ช ดความร ท 7 การบร หารจ ดการและพ ฒนาทร พยากรบ คคลและการใช เทคโนโลย อย างเหมาะสม ช ดความร ท 8 การม ส วนร วมของช มชนและการสร างความร วมม อก บภาคส วนต างๆ ช ดความร ท 9 การบร หารจ ดการระบบข อม ลส ขภาพ ช ดความร ท 10 การบร หารจ ดการด านการเง น ช ดความร ท 11 การประเม นผล ภาคผนวกท 4 ต วอย างเคร องม อส าหร บประเม นตนเอง ด านสมรรถนะการบร หารจ ดการระบบส ขภาพ อ าเภอ สารบ ญแผนภาพ ภาพท 1 แสดงค ณล กษณะของความเป นระบบท ม ความซ บซ อนและม การปร บต วตาม ค ณล กษณะการม ช ว ต ของระบบส ขภาพอ าเภอ... 8 ภาพท 2 แสดงความหลากหลายของป ญหาส ขภาพและความหลากหลายของการด าเน นการเพ อพ ฒนาระบบ ส ขภาพอ าเภอ... 9 ภาพท 3 แสดงภาพรวมของกระบวนการและก จกรรมการเร ยนในโครงการ DHML ภาพท 4 แสดงโครงสร างและการเช อมโยงเป นเคร อข ายเพ อรองร บก จกรรมและกระบวนการเร ยนต างๆ ใน โครงการ DHML ภาพท 5 แสดงความส มพ นธ ระหว างสมรรถนะด านการบร หารจ ดการท เพ มก บการแก ป ญหาส ขภาพท แตกต าง 31 ภาพท 6 แสดงระบบส ขภาพอ าเภอท ได ร บการพ ฒนาจากการด าเน นโครงการ ภาพท 7 แสดงสมมต ฐานของการเปล ยนสถานการณ จากป จจ บ น-ส -ผลท คาดว าจะได ร บ ก บการตอบค าถามท ง 4 ข อ ของการม โครงการเพ อการเร ยน ภาพท 8 แสดงองค ประกอบต างๆ ท ม ความส มพ นธ ก บการต ดส นใจเช งประจ กษ ภาพท 9 แสดงองค ประกอบต างๆ ท ม ความส มพ นธ ก บสมมต ฐานเช งพลว ตร ภาพท 10 แสดงการขยายผลโครงการและการพ ฒนาทฤษ ระด บกลางท ผ านการพ ส จน มาแล ว ภาพท 11 แสดงต วอย างการใช เคร องม อท ส าหร บการวางแผนปฏ บ ต การในล กษณะของการใช Gantt chart ส มพ นธ ก บ PERT chart ภาพท 12 แสดงความส มพ นธ ของผ ท ม ส วนเก ยวข องในการด าเน นโครงการเพ อพ ฒนาระบบส ขภาพอ าเภอใน โครงการ DHMLจากม มมองของการว จ ยปฏ บ ต การ ภาพท 13 แสดงความส มพ นธ ของการเร ยน-การบร หารจ ดการ-และการว จ ยปฏ บ ต การ ในระบบส ขภาพอ าเภอ ภาพท 14 แสดงความส มพ นธ ท ต อเน องระหว างการประเม นผลเช งปฏ บ ต การ การประเม นผลเช งว เคราะห และการ ปร บเปล ยนการต ดส นใจหร อสมมต ฐานของการด าเน นโครงการ ภาพท 15 แสดงภาพรวมของวงจรการบร หารจ ดการเช งระบบและการว จ ยปฏ บ ต การ ภาพท 16 แสดงต วอย างการเก บรวบรวมเอกสาร powerpoint ภาพถ าย หร อว ด โอ อย างเป นระบบขณะด าเน น โครงการส มพ นธ ข นตอนของการบร หารจ ดการอย างเป นระบบและการว จ ยปฏ บ ต การ ภาพท 17 แสดงความส มพ นธ ของช ดความร ต างๆ ก บการบร การจ ดการเพ อการด าเน นโครงการเพ อการเร ยนใน พ นท ในบร บทของระบบส ขภาพอ าเภอของผ เร ยน 1. ท มาและความส าค ญ ความใกล ช ดประชาชนของ สถานบร การปฐมภ ม ในช มชน โรงพยาบาลช มชน ส าน กงาน สาธารณส ขอ าเภอ ร ฐบาลท องถ น และภาคส วนต างๆ ท ม อย ภายในระบบส ขภาพอ าเภอ ท าให สามารถ ส มผ ส-ร บร -และเข าถ งสภาพป ญหา ตลอดจนศ กยภาพท ม ของท งระด บรายบ คคล-ครอบคร ว-ช มชน-และ ประชาชนกล มต างๆ ส งผลให ม ศ กยภาพของการเป นต วของต วเอง พ งพาก นเอง และพ งตนเองของ องค ประกอบต างๆ ภายในระบบ (Self-contained segment) 1 กอปรก บศ กยภาพด งกล าวสามารถรองร บ เพ อ การม ปฏ ส มพ นธ อย างสมด ล (ไม เพ ยงแค คล อยตาม) 2 ก บการข บเคล อนตามแนวนโยบายหร อก จกรรมท ต อเน องท งจากส วนกลาง-เขต-หร อจ งหว ด และป จจ ยต างๆ จากภายนอก บนพ นฐานของการตอบสนองตาม ความจ าเป นด านส ขภาพ ตามความจ าเพาะของแต ละบร บท ท าให ระบบส ขภาพอ าเภอม ค ณล กษณะของการ เป นระบบท ม ความซ บซ อนและม การปร บต ว (Complex and Adaptive System) 3 กล าวได ว าเป นค ณล กษณะ ของ การม ช ว ต ซ งสมรรถนะด านการบร หารจ ดการม อ ทธ พลอย างม น ยส าค ญต อค ณล กษณะด งกล าว ความเป นระบบของระบบส ขภาพอ าเภอ ม องค ประกอบของระบบท อาจแบ งตามค ณล กษณะท แตกต างได ด งน (ภาพท 1) การม องค ประกอบท เป นโครงสร าง กลไก และเคร องม อทางด านการบร หารจ ดการต างๆ (Hardware) เช น โครงสร างบร การ ระบบการเง น ระบบข อม ล เทคโนโลย เคร องม อและว สด อ ปกรณ ต างๆ เป นต น การม ปฏ ส มพ นธ การเช อมโยง การม ส วนร วม และการสร างความร วมม ออย างเป นระบบ (Tangible Software) เช น กฎ ระเบ ยบ ข อบ งค บ สายงานบ งค บบ ญชา และแนวทางการ 1 WHO (1987): Harare Declaration:ค าประกาศความส าค ญของระบบส ขภาพอ าเภอขององค การอนาม ยโลก (Declaration on strengthening District Health Systems based on Primary Health Care, World Health Organization 1987): District Health System is more or less a selfcontained segment โดยท ระบบส ขภาพอ าเภอ ม ความแตกต างไปจากระบบส ขภาพต าบลกล าวค อ องค ประกอบต างๆ ส งผลให เก ดศ กยภาพ ของการพ งพาก นเอง ของระบบส ขภาพต าบล ม น อยกว าระบบส ขภาพอ าเภอ และม ความแตกต างไปจากระบบส ขภาพจ งหว ดกล าวค อ องค ประกอบต างๆ ท ม อย ภายในระบบส ขภาพจ งหว ด ม ความใกล ช ดประชาชนน อยกว าระบบส ขภาพอ าเภอ 2 ปฏ ส มพ นธ ท สมด ลน ม พ นฐานมาจากปฏ ส มพ นธ ท ท าให เก ดความสมด ลระหว าง การร บร และรองร บเพ อการข บเคล อนตามแนวนโยบาย (กระบวนการจากบนลงล าง: Top-down process) ก บ ความใกล ช ดท สามารถร บร ถ งศ กยภาพ-ความพร อม-ความต องการ-และความจ าเป นของ พ นท (กระบวนการจากล างข นบน: Bottom-up process) 3 Aragon, AO (2010): A case for surfacing theories of change for purposeful organizational capacity development, IDS Bulletin 41(3): ด าเน นการต างๆ การม ปฏ ส มพ นธ และการประช มร วมก นอย างสม าเสมอท งอย างเป นทางการ และไม แป นทางการ เป นต น การร บร และตอบสนองตามเป นค ณล กษณะของการม ช ว ต โดยเฉพาะอย างย งการร บร และ ตอบสนองต อ ท กขภาวะ และ ส ขภาวะ (Intangible Software) เช น ค าน ยม-การให ความส าค ญ-และการให ค ณค าก บส งต างๆ ท งท เป นร ปธรรมและนามธรรม การพ ฒนา ความส มพ นธ การส อสาร การใช อ านาจ เป นต น ซ งม กแสดงออกมาในล กษณะของความม งม น การปร บต ว การซ อมแซม การเช อมต อ การสร างเสร ม การสร างใหม และการสร างสมด ลใน ความหลากหลาย การสร าง-การพ ฒนา-และการใช ท งองค ประกอบท เป น Hardware และ Software ของ ระบบ (Peopleware) เช น ผ ท ท าหน าท บร หารจ ดการ ผ ให บร การ ผ ใช บร การ และประชาชน ท วไปท อย ในระบบท กคน เป นต น ภาพท 1 แสดงค ณล กษณะของความเป นระบบท ม ความซ บซ อนและม การปร บต วตาม ค ณล กษณะการม ช ว ต ของระบบส ขภาพอ าเภอ 4 ท กขภาวะ ค ณค า... การม ส วนร วม ความร วมม อ ส ขภาวะ ความส มพ นธ การส อสาร อ านาจ กฎ-ระเบ ยบ- ข อบ งค บ-สายงาน บ งค บบ ญชา และแนวทาง ด าเน นการต างๆ โครงสร าง บร การ เทคโนโลย ข อม ล การเง น Hardware Tangible Software Intangible Software 4 พ ฒนามาจาก Soraya Elloker, Patti Olckers, Lucy Gilson, Uta Lehmann (2013): Organizational capacity to function as a resilient, strategic and autonomous entity, South Africa Health 2012/2013 8 เน องจากการด าเน นการเพ อแก ป ญหาส ขภาพหร อการด าเน นการเพ อการพ ฒนาระบบส ขภาพอ าเภอ ม ความหลากหลาย กล าวค อม ท งการแก ป ญหาหร อการด าเน นการท ไม ย งยาก-ยากเช งส คม-ยากเช งเทคน ค ว ชาการ-และย งยากซ บซ อน (ภาพท 2) ท าให จ าเป นต องใช สมรรถนะด านการบร หารจ ดการท ม ความ แตกต างและหลากหลาย ด งน นการบร หารจ งควรเป นการบร หารจ ดการร วมก นเป นท ม ซ งนอกจากท าให ได ประโยชน จากความแตกต างของสมรรถนะของผ ท ท าหน าท บร หารจ ดการแล ว ย งม ส วนช วยท าให องค ประกอบต างๆ (Hardware-Software-Peopleware) ของระบบ ถ กน ามาใช เพ อให เก ดประโยชน ก บผ ท อย ในระบบได อย างเต มศ กยภาพมากย งข น 5,6,7 ภาพท 2 แสดงความหลากหลายของ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks