รายงานผลการด าเน นการ โครงการข นน อต ๑๐๐ ป ของ กระทรวงคมนาคม - PDF

Description
รายงานผลการด าเน นการ โครงการข นน อต ๑๐๐ ป ของ กระทรวงคมนาคม กรมทางหลวง เมษายน ๒๕๕๖ รายงานผลการด าเน นการ โครงการข นน อต ๑๐๐ ป ของ กระทรวงคมนาคม โดย กรมทางหลวง กรมทางหลวง เมษายน ๒๕๕๖ ค าน า กรมทางหลวงเห

Please download to get full document.

View again

of 33
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Music & Video

Publish on:

Views: 2 | Pages: 33

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายงานผลการด าเน นการ โครงการข นน อต ๑๐๐ ป ของ กระทรวงคมนาคม กรมทางหลวง เมษายน ๒๕๕๖ รายงานผลการด าเน นการ โครงการข นน อต ๑๐๐ ป ของ กระทรวงคมนาคม โดย กรมทางหลวง กรมทางหลวง เมษายน ๒๕๕๖ ค าน า กรมทางหลวงเห นควรท จะจ ดท าโครงการเพ อร วมเฉล มฉลอง ๑๐๐ ป กรมทางหลวง ๑๐๐ ป กระทรวง คมนาคม แนวทางแรกเร มม งเน นไปท โครงการท จะให บร หารแก ผ ใช รถใช ถนน ให ม ความสะดวก ปลอดภ ย และ สวยงาม จ งเก ดโครงการแรกตามแนวความค ดการท าทางหลวงต นแบบเพ อให เป นต วอย างท ด ในการด แลทางหลวง ค อ โครงการ ๑๐๐ เส นทางต นแบบ การด แลบ าร งร กษาทางหลวง จากน นได ม การเสนอความค ดเห นจากหลาย หน วยงานในส งก ดส าน กบร หารบ าร งทางว า แขวงการทาง/ส าน กงานบ าร งทาง ม การปฏ บ ต งานโดยการซ อมบ าร ง ทาง เช น การปะยาง, หยอดยางเพ ออ ดรอยแตกบนผ วทาง, ต ดหญ า, เก บขยะสองข างทาง, ทาส ศาลาทางหลวง และท าความสะอาดอ ปกรณ อ านวยความปลอดภ ย เช น ป ายจราจร เป าสะท อนแสงฯลฯ ท กว น ซ งขณะปฏ บ ต งาน เส ยงต ออ นตรายจากอ บ ต เหต จ งเก ดโครงการท สอง ค อ โครงการสะดวกปลอดภ ยในการซ อมบ าร งทาง เพ อสน บสน นให แขวงการทาง/ส าน กงานบ าร งทาง จ ดท าป ายเต อนระหว างการซ อมบ าร งทาง เป นป ายชน ด Knock Down สะดวกต อการขนย าย และต ดต ง กอปรก บกระทรวงคมนาคม โดย ท าน ร ฐมนตร ช วยว าการกระทรวงคมนาคม ขณะน น ท านช ชชาต ส ทธ พ นธ ได ม ด าร ส าค ญในป งบประมาณ ๒๕๕๕ ให หน วยงานในส งก ดกระทรวงคมนาคม ด าเน นการปร บปร งการ ให บร การประชาชน ตาม โครงการข นน อต ๑๐๐ ป ของ กระทรวงคมนาคม โดยให แต ละหน วยงานจ ดท า โครงการไม น อยกว า ๓ โครงการ ซ งไม จ าเป นต องเป นโครงการขนาดใหญ ท ต องใช เง นมากในการด าเน นการ แต จะต องเป นโครงการท สนองตอบต อความต องการของประชาชน สามารถเห นผลการด าเน นการได เป นร ปธรรม กรมทางหลวงโดยส าน กบร หารบ าร งทาง ร วมก บส าน กก อสร างทางท ๑-๓,ส าน กก อสร างสะพาน, ศ นย สร างทาง และกองทางหลวงพ เศษระหว างเม อง จ งได จ ดท าโครงการเพ มเต มเพ อตอบสนอง โครงการข นน อต ๑๐๐ ป ของกระทรวงคมนาคม โดยม งเน นให เก ดประโยชน ต อประชาชนอย างแท จร ง อ ก ๓ โครงการ ด งน ๑. โครงการแก ไขป ญหารถต ดหน าด านเก บค าทางด วน (ท บช าง) ๒.โครงการกรมทางหลวงใส ใจความปลอดภ ย ระหว างก อสร าง และ ๓. โครงการการประเม นค ณภาพผ ร บจ างหล งงานก อสร าง กรมทางหลวงโดยส าน กบร หารบ าร งทาง ได ด าเน นการวางแผน ปฏ บ ต งาน รวมถ งการประสานงานก บ หน วยงานท เก ยวข อง ตรวจสอบต ดตามและประเม นค ณภาพของโครงการ เพ อให โครงการส าเร จล ล วงไปด วยด โดยม งเน นเพ อปร บปร งการบร การประชาชนให เป นท พอใจ ตอบสนองความต องการของประชาชนอย างแท จร ง และพร อมจะด าเน นการต อไปเพ อประโยชน แก ท กภาคส วน สน ท พรหมวงษ (นายสน ท พรหมวงษ ) ผ อ านวยการส าน กบร หารบ าร งทาง เมษายน ๒๕๕๖ สารบ ญ หน า โครงการข นน อต ๑๐๐ ป ของกระทรวงคมนาคม ๑ ๑. โครงการ ๑๐๐ เส นทางต นแบบ การด แลบ าร งร กษาทางหลวง ๒ ๒. โครงการสะดวกปลอดภ ยในการซ อมบ าร งทาง ๑๑ ๓. โครงการแก ไขป ญหารถต ดหน าด านเก บค าทางด วน(ท บช าง) ๑๔ ๔. โครงการกรมทางหลวงใส ใจความปลอดภ ยระหว างก อสร าง ๑๘ ๕. โครงการการประเม นค ณภาพผ ร บจ างหล งงานก อสร าง ๒๔ ๑ โครงการข นน อต ๑๐๐ ป ของกระทรวงคมนาคม เน องด วยกระทรวงคมนาคมได ก าวเข าส ป ท ๑๐๐ ใน พ.ศ.๒๕๕๕ กระทรวงคมนาคมจ งได จ ดโครงการ ข นน อต ๑๐๐ ป ข นเพ อบร การประชาชน โดยให หน วยงานพ จารณาทบทวนว าป ญหาท ประชาชนได ร บจากการ ให บร การของหน วยงานค ออะไร และสามารถปร บปร งได อย างไร โดยให แต ละหน วยงานจ ดท าโครงการไม น อยกว า ๓ โครงการ ซ งไม จ าเป นต องเป นโครงการขนาดใหญ ท ต องใช เง นจ านวนมากในการด าเน นการ แต จะต องเป น โครงการท ตอบสนองต อความต องการของประชาชนอย างแท จร ง สามารถเห นได เป นร ปธรรม และด าเน นการได ท นท ภายใน ๓ เด อน กรมทางหลวงซ งเป นหน วยงานในส งก ดกระทรวงคมนาคม จ งได จ ดท าโครงการข นเพ อสนองนโยบาย กระทรวงคมนาคม โดยด าเน นโครงการจ านวน ๕ โครงการ เพ อข นน อตการท างานในการให บร การประชาชน ด งน ๑. โครงการ ๑๐๐ เส นทางต นแบบ การด แลบ าร งร กษาทางหลวง ๒. โครงการกรมทางหลวงใส ใจ ความปลอดภ ยระหว างก อสร าง ๓. โครงการสะดวกปลอดภ ย ในการซ อมบ าร งทาง ๔. โครงการแก ไขป ญหารถต ดหน าด านเก บค าทางด วน (ท บช าง) ๕. โครงการการประเม นค ณภาพผ ร บจ างหล งงานก อสร าง กรมทางหลวงได ด าเน นการวางแผน ปฏ บ ต งาน การประสานงาน ตรวจสอบต ดตามและประเม นค ณภาพ ของโครงการฯ เพ อให โครงการฯ ส าเร จล ล วงไปด วยด โดยม งเน นเพ อตอบสนองความต องการของประชาชนอย าง แท จร ง ซ งประชาชนจะได ร บความสะดวก รวดเร ว ปลอดภ ย และม ความพ งพอใจในการใช เส นทาง รวมถ ง สามารถลดป ญหาการจราจรท ต ดข ดอ นเน องมาจากงานก อสร างทาง โดยการด าเน นการตามร ปแบบมาตรฐานการ อ านวยความปลอดภ ยระหว างการก อสร าง ปร บปร งท ศน ยภาพข างทางของถนน เพ อความสวยงามและความ สะดวกปลอดภ ยของผ ใช ทางและประชาชนผ ท อาศ ยอย ใกล เค ยง อ กท งย งเป นการส งเสร มภาพล กษณ ท ด ของ กรมทางหลวงอ กประการหน ง ๒ ๑. โครงการ ๑๐๐ เส นทางต นแบบการด แลบ าร งร กษาทางหลวง ๑.๑ ท มาของโครงการ ในโอกาสท กรมทางหลวงได ก อต งและด าเน นการก อสร างและบ าร งร กษาทางมาเป นเวลาครบ ๑๐๐ ป ใน ป พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ อเป นการยกระด บการให บร การแก ประชาชน กรมทางหลวงจ งร เร มด าเน นโครงการ ๑๐๐ สายทาง ต นแบบการด แลบ าร งร กษาทางหลวง โดยเน นการบ าร งทางหลวงให อย ในสภาพสะดวก ปลอดภ ย และ ใส ใจความพ งพอใจของผ ใช ทาง เพ อเป นต นแบบในการด แลบ าร งร กษาทางหลวงท วประเทศ ด งค าขว ญในโอกาส เฉล มฉลองการครบรอบ ๑๐๐ ป ของกรมทางหลวงท ว า ร อยป ร วมสร าง เส นทางปลอดภ ย ทางหลวงท วไทย ส ขใจผ ใช ทาง กรมทางหลวงได ด าเน นการบ าร งทางหลวงให อย ในสภาพสะดวกและปลอดภ ย อ นเป นการตอบสนองต อ ความต องการส งส ดของผ ใช ทางในป จจ บ น เพ อเป นต นแบบในการด แลบ าร งร กษาทางหลวงท วประเทศ ท ม การ ด าเน นการด แลอย างรอบด าน และใส ใจก บการม ส วนร วมของประชาชน เพ อตอบสนองต อประชาชนและผ ใช ทาง ๑.๒ ว ตถ ประสงค เพ อเป นโครงการน าร องในการด แลร กษาทางหลวงในท กด าน โดยจะม การต ดตามประเม นผลอย าง ต อเน อง และน ามาสร ปเป นต นแบบแนวทางในการบ าร งร กษาทางหลวงท วประเทศต อไป รวมถ งเป นการยกระด บ การให บร การของกรมทางหลวง โดยม งเน นความสะดวก ปลอดภ ยและความพ งพอใจของผ ใช ทางและประชาชน สองข างทาง ๑.๓ รายละเอ ยดและขอบเขตการด าเน นการโครงการ โครงการ ๑๐๐ เส นทางต นแบบการบ าร งร กษาทางหลวง ได เร มด าเน นการต งแต ว นท ๑ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ด าเน นการภายใต งบประมาณบ าร งปกต ในส วนของการประเม นความก าวหน าการด าเน นการได มอบหมายให แขวงการทาง/ส าน กงานบ าร งทาง เจ าของพ นท ในแต ละสายทางฯ ท าการประเม น และส งรายงาน โดยส าน กบร หารบ าร งทางเป นผ รวบรวมและสร ปความก าวหน าการด าเน นการ เพ อให การด าเน นการด แล บ าร งร กษาทางหลวงเก ดประส ทธ ภาพส งส ดและครอบคล มในท กด าน จ งได ก าหนดขอบเขตการด าเน นการไว ๖ ด านด งน ๑ ด านงานว ศวกรรม (Engineering): ตรวจสอบ ปร บปร งแก ไขและบ าร งร กษา ผ วทาง ไหล ทาง เกาะกลาง และพ นท สองข างทาง อ ปกรณ อ านวยความปลอดภ ย ส งปล กสร างและส งอ านวยความสะดวกต างๆ เพ อ การใช งานอย างปลอดภ ย ครบถ วนและถ กต องตามมาตรฐานท กรมทางหลวงก าหนด ๒ ด านความสวยงาม (Esthetic): ตกแต งและด แล ผ วทาง ไหล ทาง เกาะกลางและพ นท สองข างทาง อ ปกรณ อ านวยความปลอดภ ย ส งปล กสร างและส งอ านวยความสะดวกต างๆให สวยงามเป นระเบ ยบ เร ยบร อย ๓ ด านการให ความร (Education): จ ดการประชาส มพ นธ เผยแพร ความร ความเข าใจเก ยวก บ ความ ปลอดภ ยในการใช ทางหลวง รวมท งบทบาทและความส าค ญของทางหลวง เน นให ประชาชนม ส วนร วมใน การด แลร กษาทางหลวงซ งเป นทร พย ส นส วนรวม ๔ ด านการบ งค บใช กฎหมาย (Enforcement): ร วมม อก บหน วยงานท เก ยวข องในการรณรงค และกวดข นให ผ ข บข ใส ใจในความปลอดภ ยและปฏ บ ต ตามกฎจราจร ๕ ด านการช วยเหล อฉ กเฉ น (Emergency Medical Service): จ ดเตร ยมหน วยเคล อนท เร วในการให บร การ และหน วยก ภ ยฉ กเฉ นและให ความร วมม อก บอาสาสม ครม ลน ธ ต างๆ ในการช วยเหล อประชาชน ในกรณ เก ดอ บ ต เหต หร อภ ยพ บ ต ต างๆ ๖ ด านการประเม นผล (Evaluation): ม การต ดตามประเม นผลท งในด านความก าวหน าของการด าเน นงาน และความพ งพอใจของผ ใช ทาง ๑.๔ ผลการด าเน นการโครงการ โครงการ ๑๐๐ เส นทางต นแบบการด แลบ าร งร กษาทางหลวง ได ด าเน นการครอบคล มในท กด าน เพ อให เก ดประส ทธ ภาพส งส ด จ งได ก าหนดขอบเขตการด าเน นการไว ๖ ด าน และท าการประเม นผล ความก าวหน าการด าเน นงาน ม แขวงการทางท เข าร วมโครงการท งส น ๑๐๑ แขวงการทาง ซ งแต ละแขวงการทาง จะประเม นความก าวหน าและการด าเน นการท ง ๖ ด าน โดยส าน กบร หารบ าร งทางได รวบรวมความก าวหน าการ ด าเน นการ ด งสร ปไว ด งน ๓ ผลการด าเน นการ ค าเฉล ย ด านว ศวกรรม ๙๐ % ด านความสวยงาม ๙๑ % ด านการประชาส มพ นธ ให ความร ๙๔ % ด านการรณรงค บ งค บใช กฎหมาย ๗๗ % ด านการจ ดหน วยเคล อนท เพ อช วยเหล อฉ กเฉ น ๖๔ % ด านความพ งพอใจของผ ใช ทางหลวง ๘๓ % เฉล ยรวมท ง ๖ ด าน ๘๕ % จากผลการด าเน นการของท ง ๑๐๑ แขวงการทาง/ส าน กงานบ าร งทาง โดยเฉล ยท ง ๖ ด าน อย ท ร อยละ ๘๕ โดยม ระด
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks