สาขาว ชาคอมพ วเตอร และเทคโลย สารสนเทศ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค (ได ร บงบประมาณจากศ นย ว ทยาศาสตร ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๗) - PDF

Description
รายงานสร ปผลโครงการอบรมบร การว ชาการ เร อง การสร างเอกสารอย างสมบ รณ แบบด วยโปรแกรม Microsoft Word ว นท ๑๕ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร ๔๔๑ อาคาร ๔ ช น ๔ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาขาว

Please download to get full document.

View again

of 33
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Religious & Philosophical

Publish on:

Views: 16 | Pages: 33

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายงานสร ปผลโครงการอบรมบร การว ชาการ เร อง การสร างเอกสารอย างสมบ รณ แบบด วยโปรแกรม Microsoft Word ว นท ๑๕ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร ๔๔๑ อาคาร ๔ ช น ๔ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาขาว ชาคอมพ วเตอร และเทคโลย สารสนเทศ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค (ได ร บงบประมาณจากศ นย ว ทยาศาสตร ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๗) คำนำ โครงการอบรม สร างเอกสารอย างสมบ รณ แบบด วยโปรแกรม Microsoft Word เป นโครงการ บร การว ชาการประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ได ร บการสน บสน นจากศ นย ว ทยาศาสตร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค ตามประเด นย ทธศาสตร ข อท ๓ ให บร การว ชาการ ถ ายทอด เทคโนโลย ท ม ค ณภาพให เก ดการพ ฒนาท ย งย นของท องถ นไทย และข อท ๕ เพ มศ กยภาพคร และบ คลากร ทางการศ กษาให ม ค ณภาพ และมาตรฐาน โครงการน เป นก จกรรมหน งท จ ดข นในร ปแบบของการพ ฒนาการ ค ณภาพและมาตรฐานของคร ผ สอน โดยเน นท กระบวนการค ดในการผล ตงานตามล าด บในการท างานจร งให ม ประส ทธ ภาพมากย งข น โครงการบร การว ชาการน ม ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาบ คลากรทางการศ กษาให ม ความร เก ยวก บการใช งานโปรแกรม Microsoft Word และเร ยนร ข นตอนในการประย กต ใช Microsoft Word เพ อน าไปสร าง เอกสารอย างสมบ รณ แบบ สร างเอกสารอย างสมบ รณ แบบด วยโปรแกรม Microsoft Word น ได ร บ งบประมาณศ นย ว ทยาศาสตร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย เป นเง นท งส น ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหม นบาท ถ วน) การบร การว ชาการโครงการสร างเอกสารอย างสมบ รณ แบบด วยโปรแกรม Microsoft Word จ ดข น ณ ห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร ๔๔๑ อาคาร ๔ ช น ๔ ระหว างว นท ๑๕ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ คณะผ จ ดท ารายงานเล มน ได เล งเห นว าคงเป นประโยชน ต อบ คลากรภาคร ฐ คร อาจารย และบ คคล ท สนใจสามารถจะนาความร ไปประย กต ใช ได อาจารย ดน ว ศ อ สรานนทก ล สาขาว ชาคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สำรบ ญ เน อหา หน า โครงการท ผ านการอน ม ต... 1 กาหนดการโครงการ... 6 คาส งแต งต งคณะกรรมการดาเน นงาน... 8 คากล าวรายงาน... 9 คากล าวเป ดงาน... 1 ภาพพ ธ เป ด ภาพก จกรรม น กเร ยนลงทะเบ ยนเข าร วมอบรม สร ปความค ดเห นผ เข าร วมโครงการ รายว ชาท กาหนดก จกรรมการเร ยนการสอนให น กศ กษาเข าร วมก จกรรมว ชาการแก ส งคม รายงานงบประมาณตามแผนและงบประมาณท จ ายจร ง เอกสารแนบท าย.. 3 โครงการท ผ านการอน ม ต 1 2 3 4 5 กำหนดกำรโครงกำร 6 7 คำส งแต งต งคณะกรรมกำรดำเน นงำน 8 คำกล ำวรำยงำน 9 คำกล ำวเป ดงำน 1 11 ภำพพ ธ เป ด ดร. ว ร งรอง แสนอร ณเล ศกล าวเป ดโครงการอบรม สร างเอกสารอย างสมบ รณ แบบด วยโปรแกรม Microsoft Word ณ ห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร 441 อาคาร 4 ช น 4 ว นท 15 พฤษภาคม 2557 ภำพก จกรรม 12 13 น กเร ยนลงทะเบ ยนเข ำร วมอบรม น กเร ยนลงทะเบ ยนเข าร วมอบรม ผ เข าร วมอบรมร บการอบรมโดยว ทยากร 14 ผ เข าร วมอบรมร บการอบรมโดยว ทยากร 15 ผ เข าร วมอบรมร บการอบรมโดยว ทยากร 16 ก จกรรมสร างแผ นพ บด วยโปรแกรม Microsoft Word 17 ห วหน าโครงการแจกเก ยรต บ ตรแก ผ เข าอบรม 18 ห วหน าโครงการแจกเก ยรต บ ตรแก ผ เข าอบรม 19 ห วหน าโครงการแจกเก ยรต บ ตรแก ผ เข าอบรม 2 21 สร ปควำมค ดเห นผ เข ำร วมโครงกำร รำยกำร ข อม ลว ดความพ งพอใจ 1. ด านกระบวนการ ข นตอนการ ให บร การ 21 (52.5) 2. เจ าหน าท ผ ให บร การ 34 (85.) 3. ส งอานวยความสะดวก 3 (75.) ข อม ลเพ อการปร บปร งหล กส ตร 4. ม ความร ความเข าใจจากการ 12 ร บการอบรม (3.) 5. การนาความร ไปใช ประโยชน 17 (42.5) 6. ความเหมาะสมขอเน อหา 24 หล กส ตร (6.) 7. ความเหมาะสมของว ทยากร 31 (77.5) 8. ระยะเวลาการอบรม 9 (22.5) 9. ช วงเวลาการอบรม 7 (17.5) 1. ความค มค าเม อเท ยบก บเวลา 18 (45.) ความพ งพอใจจ อการเข าร วม 25 โครงการ (62.5) จำนวนระด บควำมพ งพอใจ (ร อยละ) มำกท ส ด มำก ปำนกลำง น อย น อยท ส ด 15 (37.5) 6 (15.) 9 (22.5) 26 (65.) 21 (52.5) 14 (35.) 9 (22.5) 2 (5.) 2 (5.) 21 (52.5) 15 (37.5) 3 (7.5) (.) 1 (2.5) 1 (2.5) 2 (5.) 2 (5.) (.) 1 (25.) 12 (3.) (.) (.) 1 (2.5) (.) (.) 1 (2.5) (.) (.) (.) 1 (2.5) 1 (2.5) 1 (2.5) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) ค ำเฉล ย แปลผล 4.44 มาก ท ส ด 4.85 มาก ท ส ด 4.72 มาก ท ส ด 4.22 มาก ท ส ด 4.37 มาก ท ส ด 4.55 มาก ท ส ด 4.77 มาก ท ส ด 3.92 มาก ท ส ด 3.82 มาก ท ส ด 4.4 มาก ท ส ด 4.62 มาก ท ส ด ผลการสารวจความค ดเห นของผ เข าร วมโครงการ ม ผ เข าร วมโครงการ จานวน 4 คน ความพ งพอใจ ต อกระบวนการให บร การว ชาการ คะแนน 4.4 ค ดเป นร อยละ 88. ผ ร บบร การม ความร ความเข าใจจากการ ให บร การ คะแนน 4.22 ค ดเป นร อยละ 84. ผ ร บบร การนาความร ไปใช ประโยชน คะแนน 4.37 ค ดเป นร อย ละ 87.5 22 รำยว ชำท กำหนดก จกรรมกำรเร ยนกำรสอนให น กศ กษำเข ำร วมก จกรรมว ชำกำรแก ส งคม รำยละเอ ยดของรำยว ชำ คอมพ วเตอร เพ ออาช พ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย สาขาว ชาคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ ภำคเร ยนท 2 ป กำรศ กษำ 2556 ******************** หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป 1.1 รห สและช อว ชำ คอมพ วเตอร เพ ออาช พ (Computer for Carrer) 1.2 จำนวนหน วยก ต 3 หน วยก ต (2-2-5) 1.3 หล กส ตรและประเภทของรำยว ชำ หล กส ตรศ ลปศาสตรบ ณฑ ต หมวดว ชาเฉพาะด าน หล กส ตรร ฐศาสตรบ ณฑ ต หมวดว ชาเฉพาะด าน 1.4 อำจำรย ผ ร บผ ดชอบรำยว ชำและอำจำรย ผ สอน นำยดน ว ศ อ สรำนนทก ล 1.5 ภำคกำรศ กษำ/ช นป ท เร ยน ภาคการศ กษาท 2 ป การศ กษา รำยว ชำท ต องเร ยนมำก อน ไม ม 1.7 รำยว ชำท ต องเร ยนพร อมก น ไม ม 1.8 สถำนท เร ยน อาคาร 4 ช น 2 ห อง 423 ท กว นอ งคาร เวลา น. 1.9 ว นท จ ดทำหร อปร บปร งรำยละเอ ยดของว ชำคร งล ำส ด 2 พฤษภาคม 2556 หมวดท 2 จ ดม งหมำยและว ตถ ประสงค 2.1 จ ดม งหมำยของรำยว ชำ เม อศ กษาจบรายว ชาน แล วน กศ กษาควรจะม ความสามารถด งต อไปน 1. ม ความร ความเข าใจเก ยวก บการโครงสร างของโปรแกรมสาเร จร ปแบบต าง ๆ 2. ม ความร ความเข าใจเก ยวก บการใช โปรแกรมสาเร จร ปแบบต าง ๆ 2.2 ว ตถ ประสงค ในกำรพ ฒนำ/ปร บปร งรำยว ชำ เพ อให น กศ กษาม ความร ความเข าใจเก ยวก บโครงสร างและว ธ การใช โปรแกรมสาเร จร ปต างๆ ท น ยมใช ในป จจ บ น รวมถ งว ธ การใช และการประย กต ใช โปรแกรมส าเร จร ปท น ยมใช ในป จจ บ นประเภทต างๆ 23 หมวดท 3 ล กษณะและกำรด ำเน นกำร 3.1 คำอธ บำยว ชำ ศ กษาเก ยวก บโครงสร างและว ธ การใช โปรแกรมส าเร จร ปต าง ๆ ท น ยมใช ในป จจ บ น เช น การใช ซอฟต แวร ช ดสาน กงาน ระบบฐานข อม ล อ เล กทรอน กส เวอร คช ต เวอร ดโปรเซสเซอร ฯลฯ 3.2 จำนวนหน วยช วโมงท ใช ต อภำคกำรศ กษำ กระบวนกำรจ ดกำรเร ยนกำรสอน จำนวนหน วยช วโมง หมำยเหต 1. บรรยาย 26 สาธ ต บรรยาย อภ ปราย ประกอบการ 2. การฝ กปฏ บ ต /งานภาคสนาม/การฝ กงาน 26 ปฏ บ ต งานในช นเร ยน 3. สอนเสร ม - 4. การศ กษาด วยตนเอง 65 รวม จำนวนช วโมงต อส ปดำห ท อำจำรย ให คำปร กษำและแนะนำทำงว ชำกำรแก น กศ กษำเป นรำยบ คคล เวลาพบ อ งคาร น. ต งแต ว นท 1 พ.ย ก.พ ณ ห อง 415 หมวดท 4 กำรพ ฒนำกำรเร ยนร ของน กศ กษำ หมวด ขอบเขต ว ธ กำรสอน ว ธ กำรประเม นผล 1. ค ณธรรม จร ยธรรม 1. ความร บผ ดชอบต องานท ได ร บ มอบหมาย 2. ม ว น ย จรรยาบรรณว ชาช พ ความซ อส ตย ต อหน าท ความถ อม ตนและจ ตใจเมตตาต อเพ อน ร วมงาน 3. ม ภาวะความเป นผ นาและผ ตาม สามารถทางานเป นท มและแก ไข ข อข ดแย งด วยส นต ว ธ 1. มอบหมายงานกล ม เพ อให น กศ กษาม ความซ อส ตย ต อ หน าท ในกล ม ความถ อมตน และความม น าใจต อเพ อน ร วมงาน ม ภาวะความเป นผ นา และผ ตาม สามารถทางานเป น ท มและแก ไขข อข ดแย งด วย ส นต ว ธ 2. มอบหมายงานรายบ คคล เพ อให น กศ กษาม ความ ร บผ ดชอบต อช นงานอย าง เต มท 3. สอดแทรกค ณธรรม จร ยธรรมในระหว างเร ยน เน อหาว ชาต างๆ ท เหมาะสม โดยการพ ดค ยก บน กศ กษา เน น ความร บผ ดชอบต องาน ม ว น ย และจรรยาบรรณว ชาช พ เช น การใช ซอฟต แวร ต างๆ 1. การส งงานและ นาเสนองานท ได ร บ มอบหมายได ถ กต อง ครบถ วน และตรงเวลา 2. พฤต กรรมระหว างการ ทางานกล ม การนาเสนอ และอภ ปราย โดยผ สอน ซ กถามประเด นด าน ค ณธรรม จร ยธรรม 3. ประเม นผลการ นาเสนอรายงานท มอบหมาย หมวด ขอบเขต ว ธ กำรสอน ว ธ กำรประเม นผล 2. ควำมร ม ความร เก ยวก บโครงสร างของ โปรแกรมสาเร จร ปท น ยมใช ใน ป จจ บ น รวมท งศ กษาว ธ การใช และการประย กต ใช โปรแกรม สาเร จร ปท น ยมใช ในป จจ บ นก บ อาช พหร องานต างๆ 3. ท กษะทำงป ญญำ พ ฒนาความสามารถในการ ประย กต ใช โปรแกรมสาเร จร ปท หลากหลายก บอาช พหร องานต างๆ 4. ท กษะควำมส มพ นธ ระหว ำงบ คคลและควำม ร บผ ดชอบ 5. ท กษะกำรว เครำะห เช งต วเลข กำรส อสำร และกำรใช เทคโนโลย สำรสนเทศ 1. ท กษะในการสร างความส มพ นธ ระหว างน กศ กษาด วยก น 2. ความเป นผ นาและผ ตามในการ ทางานเป นท ม 3. การเร ยนร ด วยตนเอง และม ความร บผ ดชอบในงานท ได ร บ มอบหมายให ครบถ วนตาม กาหนดเวลา 1. ท กษะการคานวณต างๆ 2. ท กษะการส อสารท งการพ ด การฟ ง การเข ยน โดยการทา รายงาน และนาเสนอในช นเร ยน 3. ท กษะการว เคราะห ข อม ลจาก กรณ ศ กษา 4. ท กษะการส บค นข อม ลทาง อ นเทอร เน ต 5. ท กษะการใช เทคโนโลย สารสนเทศในการส อสาร เช น การส งงานทางอ เมล ของน กศ กษา การส อสารการทางานในกล มผ าน ห องสนทนาต างๆ 1. บรรยาย อภ ปราย การทางาน รายบ คคลและทางานกล ม 2. การนาเสนอรายงาน 3. การว เคราะห กรณ ศ กษา และ มอบหมายให ค นคว าหาข อม ลท เก ยวข องก บเน อหาว ชา เพ อ จ ดทารายงานและนาเสนอ 4. การศ กษาโดยใช ป ญหา และ ล กษณะงานต างๆ ท พบในช ว ต ประจาว น โดยเน นผ เร ยนเป น ศ นย กลาง 1. การมอบหมายงานให น กศ กษาได ศ กษาจากงาน ล กษณะต างๆ และนาเสนอผล การศ กษา 2. อภ ปรายกล ม 1. จ ดก จกรรมกล มในการ ว เคราะห กรณ ศ กษา 2. มอบหมายงานรายกล ม และ รายบ คคล เพ อศ กษาและ ประย กต ใช โปรแกรมสาเร จร ป ก บงานต างๆ 3. การนาเสนองาน 1. มอบหมายงานให ศ กษา ค นคว าด วยตนเอง จากเว บไซต ต างๆ ในร ปแบบส อการเร ยน การสอนออนไลน และ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks