โปรแกรม ม อาจารย ท ม ประสบการณ ทางการสอน ซ งจะช วย สอนน กเร ยนตามพ นฐานของแต ละคน เพ อเสร มสร างโอกาสให น กเร ยนได ใช ภาษาจ นในช ว ตประจ าว น - PDF

Description
โปรแกรม คอร ส ภาษาจ น ม อาจารย ท ม ประสบการณ ทางการสอน ซ งจะช วย สอนน กเร ยนตามพ นฐานของแต ละคน เพ อเสร มสร างโอกาสให น กเร ยนได ใช ภาษาจ นในช ว ตประจ าว น คอร ส ว ฒนธรรม น กเร ยนสามารถเล อกเร ยน การละเล

Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Homework

Publish on:

Views: 9 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
โปรแกรม คอร ส ภาษาจ น ม อาจารย ท ม ประสบการณ ทางการสอน ซ งจะช วย สอนน กเร ยนตามพ นฐานของแต ละคน เพ อเสร มสร างโอกาสให น กเร ยนได ใช ภาษาจ นในช ว ตประจ าว น คอร ส ว ฒนธรรม น กเร ยนสามารถเล อกเร ยน การละเล น ร ปป น วาดภาพ และเข ยนอ กษรจ น เป นต น เพ อให น กเร ยนได เร ยนร ศ ลปว ฒนธรรมจ นได อย างแท จร ง การสอนนอก ห องเร ยน เย ยมชมในมหาล ย ศ กษาช ว ตน กศ กษาในร วมหาล ย ชมสถาป ตยกรรม ของเก าแก และสม ยใหม ในย านต วเม องส าค ญ เพ อฝ กการใช ภาษาใน ช ว ตประจ าว น คอร สพ ฒนาภาษาจ น หล กส ตรฝ กการฟ ง การพ ดและการเข ยน ให ก บน กเร ยนเพ อเพ มท กษะและพ ฒนาการใช ภาษาจ น ทบทวนการเร ยนการสอน ท องเท ยว พ เศษ บร ษ ทฯ จะจ ดให ม อาจารย มาช วยทบทวนหล กส ตร ให ก บน กเร ยนแต ละคน ท องเท ยวชมเขาหล ซาน เท ยวพระตาหน กเจ าชายเถ ง เย ยมชมพ พ ธภ ณฑ มณฑลเจ ยงซ เย ยมชมทะเลสาปร อยบ ปผา เย ยมชมการเร ยนการสอนของว ชาว ศวกรรมการบ น เย ยมชมโรงงานผล ตเคร องบ น หมายเหต :โปรแกรมข างต นอาจม การเปล ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยไม ต องแจ งให ทราบล วงหน า แนะนามหาว ทยาล ยการบ นหนานชาง Nanchang Hangkong University มหาว ทยาล ยการบ นหนานชาง เป นมหาว ทยาล ย ท เป ดร บน กศ กษาท วประเทศโดยเน นในเร องของ ว ศวกรรมศาสตร ม ห า ว ท ย า ล ย ห น า น ช า ง ก อ ต ง ข น เ ม อ ป 1952 เ ป น มหาว ทยาล ยท ผล ตน กศ กษาปร ญญาตร ช ดแรกๆ ของประเทศ โดยในป 1985 เร มเป ดท าการสอนระด บปร ญญาโท ต อมาในป 1990 ผล ตบ ณฑ ตระด บปร ญญาโทได ส าเร จ แต เด มทาง มหาว ทยาล ยข นตรงก บหน วยงานอ ตสาหกรรมการบ นจ น หน วยงานอ ตสาหกรรมการบ นและการอวกาศจ น รวมถ งบร ษ ท สาขาใหญ ของอ ตสาหกรรมการบ นจ น โดยมหาว ทยาล ยการบ น หนานชางต งอย บนพ นท กว า 3,000 ไร อาคารส งปล กสร างก น พ นท กว า 9 แสนตารางเมตร ป จจ บ นม น กศ กษากว า 20,000 คน ม อ ปกรณ การเร ยนการสอนกว า 23,000 ช น รวมม ลค ากว า 180 ล านหยวน ห องสม ดบรรจ หน งส อรวมกว า 1.6 ล านเล ม ม หน งส ออ เล กทรอน กส อ กกว า 6.4 แสนช ด ท งในและสนามก ฬา ของทางมหาว ทยาล ยม เน อท 12.4 หม นตารางเมตร ส งอ านวย ความสะดวกครบคร น ม ล ว งท ได มาตรฐาน สนามฟ ตบอล สระ ว ายน า ศ นย ก จกรรมน กศ กษา และสนามก ฬาประเภทอ นๆ อ ก 61 สนาม ทางมหาว ทยาล ยย งได ร วมม อก บกล มบร ษ ทอ ตสาหกรรมการบ นจ น หน วยงานว ทยาศาสตร และเทคโนโลย การบ นจ น สถาบ นว จ ยข ปนาว ธทาง อากาศ กล มบร ษ ทอ ตสาหกรรมการบ นก ยโจว สถาบ นว จ ยโลหะสายการ บ นจ น เป นต น โดยม ความส มพ นธ ก นอย างแนบแน น โดยทาง มหาว ทยาล ยม ความพยายามท จะขยายตลาดการเร ยนร ในระด บ นานาชาต ซ งป จจ บ นได สานความส มพ นธ อ นยาวนานก บมหาว ทยาล ยท ม ช อเส ยงในต างประเทศได แก ญ ป น แคนาดา น วซ แลนด อ งกฤษ ออสเตรเล ย ฝร งเศส ฟ นแลนด เกาหล เป นต น เม องหนานชาง เป นเม องหลวงของมณฑลเจ ยงซ (จ น: 江 西 省 ; พ นอ น: Jiangxi) ช อย อ ก น( 赣 ) ต งอย ทางท ศตะว นออก เฉ ยงใต ของประเทศจ น บนชายฝ งตอนใต ของล มน าฉางเจ ยง (แยงซ เก ยง) ตอนล าง โดยด านตะว นออกต ดก บมณฑลเจ อเจ ยง และฝ เจ ยน ด านใต ต ดก บกว างตง ด านตะว นตกต ดก บห หน น ด าน เหน อต ดก บห เป ย และอ นฮ ย หนานชาง เม องหลวงของมณฑลเจ ยงซ และม สมญานามว า เม องแห งว รบ ร ษ เพราะเคยเป นฐานท พ ส าค ญของทหารปลดแอก ป จจ บ นเป นศ นย กลางทางการศ กษา การปกครอง การคมนาคม และเป นเม อง หน งท ม ความส าค ญในการพ ฒนาทางเศรษฐก จของมณฑลเจ ยงซ สถานท ท องเท ยวสาค ญ เม องจ งเต อเจ น เป นเม องท ม ช อเส ยงต งแต สม ยราชวงศ ซ งในด านการผล ตกระเบ องเคล อบเน อบางช นด ก งไส ท ร จ ก ก นไปท วโลก แล วน าท านเย ยมชม ศ นย เคร องกระเบ องก งไส ชมความสวยงามของแจก นถ วยโถโอชาม ท ได ร บการยกย อง ว า ใสเหม อนกระจก เส ยงก งวานด งดนตร ขาวเฉ ยบบางด จกระดาษ จากน นน าท านชม พ พ ธภ ณฑ เคร องเคล อบ สถานท ให ความร เก ยวก บประว ต ความเป นมาของงานป นอ นล อช อ ต งแต คร นโบราณกาลจวบจนป จจ บ น เขาหล ซาน ต งอย ระหว างกลางของแม น าแยงซ เก ยงตอนใต ในสม ยย คช นช วเคยเป นเขตแดนของก กฉ ซ งในป จจ บ นค อ มณฑลเจ ยงซ อ กท งท านประธานเหมาเจ อต งเคยมาใช เป นท ประช มพรรคคอมม วน สต สม ยท าสงครามช งแผ นด น ท บ านพ กตากอากาศของมาดามซ งเหม ยหล ง (ภรรยาประธานาธ บด เจ ยงไคเช ค) และเน องจากท ศน ยภาพอ นสวยงามและ ภ ม อากาศท หนาวเย น ม หมอกหนาปกคล มเก อบตลอดป จ งท าให เขาแห งน ได สมญานามว า อ ทยานสวรรค เม องใน หมอก ซ งย งได ร บการประกาศให เป นมรดกโลกทางธรรมชาต ป 1996 ชม หอเถ งหว งเก อ สร างข นในสม ยราชวงศ ถ ง ม ความส ง 9 ช น เป นหอท ม ช อเส ยง 1 ใน 4 ของจ น เฉกเช นเด ยวก บหอ หวงเฮ อโหลวท เม องอ ฮ น และหอเอ ยหยางโหลวท มณฑลห หนาน ซ งหอแห งน เปร ยบเสม อนประต เม องหนานชาง ท คอย ต อนร บน กท องเท ยวท มาเย อน กล มท ร บสม คร น กเร ยนท ก าล งศ กษาระด บม ธยมศ กษาตอนต นและตอนปลาย หร อเท ยบเท า การแนะน าหล กส ตร ว ชาภาษาจ น ภาคเช าเข าช นเร ยนภาษาจ น จ านวนน กศ กษาไม ต ากว า 10 คนต อหน งห อง และไม เก น 25 คน ใบประกาศหน งส อร บรองหล กส ตรภาษาจ น น กเร ยนท เข าร วมการเร ยนหล กส ตรSummer campเต มหล กส ตรจะได ร บใบประกาศน ยบ ตรเร ยนภาษาจ น หล กส ตรSummer Camp ป จากมหาว ทยาล ยการบ นหนานชาง โปรแกรม 3 ส ปดาห ราคา 57,000 บาท ราคาข างต นรวม ค าต วเคร องบ น ไป-กล บ รวมภาษ สนามบ น ค ารถร บ-ส งจากสนามบ นท ต างประเทศ รวมถ งค ารถเด นทางในต างประเทศ ค าเล าเร ยน ค าหน งส อ ค าอ ปกรณ การเร ยน ค าก จกรรม ค าท พ ก (หอพ กในมหาว ทยาล ย) ค าธรรมเน ยมในการย นว ซ า ค าประก นอ บ ต เหต ค าบ ตรผ านประต สถานท ท องเท ยวต างๆ ค าอาหาร ราคาข างต นไม รวม ค าใช จ ายส วนต ว ค าซ กร ด ค าใช จ าย ช าระค าม ดจ าว นลงทะเบ ยนเข าร วมก จกรรม 35,000 บาท ท เหล อช าระก อนว นเด นทาง 2 ส ปดาห ว ธ ช าระเง น 1.ช าระด วยตนเองท ศ นย แนะแนว บร ษ ท ไชน ส อบร อด สต ดด เซ นเตอร จ าก ด 2.ช าระโดยผ านธนาคาร เข าบ ญช ธนาคาร สาขา ช อบ ญช หมายเลขบ ญช กส กรไทย แฟช นไอส แลนด น.ส.อาร ย แสงคา *หมายเหต 1. หากไม สามารถเข าร วมได หร อยกเล กการเข าร วม ทางบร ษ ทฯขอสงวนส ทธ ไม ค นเง นม ดจ า 2. ข นต า 15 คน หากไม ได ไปศ กษาตามก าหนด จะค นค าใช จ ายท งหมด ข นตอนการสม คร 1.กรอกใบสม คร 2.ร ปถ ายหน าตรง ขนาด 2 น ว จานวน 4 ใบ 3.หน งส อเด นทางฉบ บจร ง พร อมสาเนา 1 ฉบ บ (ม อาย ไม ต ากว า 6 เด อน) 4.สาเนาหน งส อร บรองทางการศ กษา สนใจต ดต อ บร ษ ท ไชน ส อบร อด สต ดด เซ นเตอร จ าก ด เลขท 300/115 อาคาร แกรน ดานา ทาวเวอร ช น P ซอยลาดพร าว 20 ถนนลาดพร าว แขวงจอมพล เขตจต จ กร กทม โทร , Fax Mobile (ค ณบ ), (ค ณวา) เว บไซด อ เมล
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks