รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา - PDF

Description
มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าเจ าค ณทหารลาดกระบ ง คณะ/ว ทยาเขต/ว ทยาล ย สาขาว ชา คณะว ศวกรรมศาสตร ว ศวกรรมการว ดและควบค ม หล กส ตร ว ศวกรรมการว ดค ม

Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Arts & Culture

Publish on:

Views: 2 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าเจ าค ณทหารลาดกระบ ง คณะ/ว ทยาเขต/ว ทยาล ย สาขาว ชา คณะว ศวกรรมศาสตร ว ศวกรรมการว ดและควบค ม หล กส ตร ว ศวกรรมการว ดค ม หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา การประมวลผลภาพแบบเวลาจร ง (Real-Time image processing) 2. รายว ชาท ต องเร ยนก อนรายว ชาน (ถ าม ) - 3. อาจารย ผ ร บผ ดชอบ อาจารย ผ สอนและกล มเร ยน (Section) อาจารย ผ ร บผ ดชอบ อาจารย ผ ร บผ ดชอบในหล กส ตร อาจารย ผ สอน รศ.ดร.ทว พล ซ อส ตย. 4. ภาคการศ กษา/ป การศ กษาท เป ดสอนรายว ชา 2/ สถานท เร ยน คณะว ศวกรรมศาสตร สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าเจ าค ณทหารลาดกระบ ง หมวดท 2 การจ ดการเร ยนการสอนท เปร ยบเท ยบก บแผนการสอน 1. รายงานช วโมงการสอนจร งเท ยบก บแผนการสอน ส ปดาห ท ห วข อการสอน/รายละเอ ยด จานวนช วโมง ก จกรรมการสอน/ส อการสอน 1 แนะนาการประมวลผลภาพแบบเวลาจร ง - ว ตถ ประสงค - ขอบเขต - การประมวลผลภาพแบบเวลาจร ง โดยรวม 2 การประมวลผลภาพด จ ตอล - ร ปแบบของภาพ - การเข าถ งข อม ลภาพ 3 - บรรยาย - ส อ PowerPoint media 3 - บรรยาย 3-4 การแปลงภาพ - การแปลงฮ สโตแกรม - การแปลงภาพให เป น 2 ระด บ - การกาจ ดส ญญาณรบกวน - การปร บหน าเอ ยง 5-6 การกรองภาพ - การกรองเช งเส น - การกรองม เด ยน - การกรองเกาส เช ยน 7-8 อ ลกอร ท มในการประมวลผล - การหาขอบภาพ - การด งว ตถ จากภาพ - การตรวจจ บการเคล อนไหว 9-10 เทคน คในการใช แสง - ระบบกล อง CCD - ระบบกล อง CMOS - ระบบกล องแบบ อ จฉร ยะ 11 การประย กต ใช งานในระบบควบค มและ การประก นค ณภาพ - ต วอย างการใช งานในระบบควบค ม - การประก นค ณภาพ 3 - บรรยาย ว ธ ในการว เคราะห การแยกและเล อก ค ณล กษณะ - การแยกแยะแบบ Supervised - การแยกแยะแบบ Maximum likelihood - การแยกแยะแบบ Unsupervised การร จาร ปแบบ - การเร ยนร ของระบบ - การเก บข อม ล - การจาแนกว ตถ 16 การพ ฒนาโปรแกรมเพ อการประมวลผล ภาพแบบเวลาจร ง - การใช เคร องม อ - ข นตอนการพ ฒนาโปรแกรม 3 - บรรยาย 2. ห วข อท สอนไม ครอบคล มตามแผน ระบ ห วข อท สอนไม ครอบคล มตามแผน และพ จารณาน ยสาค ญของห วข อต อผลการเร ยนร ของรายว ชา และหล กส ตร ในกรณ ท ม น ยสาค ญให เสนอแนวทางชดเชย ห วข อการสอนท ไม คล มตามแผน น ยสาค ญของห วข อท สอนไม ครอบคล ม ตามแผนต อผลการเร ยนร แนวทางชดเชย 3. ประส ทธ ผลของว ธ สอนท ทาให เก ดผลการเร ยนร ตามท ระบ ในรายละเอ ยดของรายว ชา ระบ ว าว ธ สอนเพ อให บรรล ผลการเร ยนร แต ละด านตามท ระบ ในรายละเอ ยดรายว ชาม ประส ทธ ผล หร อไม ม และป ญหาของว ธ สอนท ใช (ถ าม ) พร อมข อเสนอแนะในการแก ไข ผลการเร ยนร กลย ทธการสอนท ระบ ใน รายละเอ ยดของรายว ชา ประส ทธ ผล ม ไม ม อ ปสรรคของการใช กลย ทธ (ถ าม ) พร อมข อเสนอแนะในการแก ไข ค ณธรรม จร ยธรรม / ความร / ท กษะทางป ญญา / ท กษะความส มพ นธ ระหว างบ คคลและ ความร บผ ดชอบ ท กษะการว เคราะห เช งต วเลข การ ส อสาร และการใช เทคโนโลย สารสนเทศ / / 4. ข อเสนอการดาเน นการเพ อปร บปร งว ธ สอน ระบ ข อเสนอเพ อการปร บปร งว ธ การสอน ซ งได จากป ญหาท พบในข อ 3 หมวดท 3 สร ปผลการจ ดการเร ยนการสอนของรายว ชา 1. จานวนน กศ กษาท ลงทะเบ ยนเร ยน คน (ณ ว นหมดกาหนดการเพ มถอน ) 2. จานวนน กศ กษาท คงอย เม อส นส ดภาคการศ กษา คน 3. จานวนน กศ กษาท ถอน คน 4. การกระจายของระด บคะแนน (เกรด) ระด บคะแนน จานวน ร อยละ A 8 72 B B 1 10 C+ C D+ D F I รวม ป จจ ยท ทาให ระด บคะแนนผ ดปกต (ถ าม ) 6. ความคลาดเคล อนจากแผนการประเม นท กาหนดไว ในรายละเอ ยดรายว ชา ระบ ความคลาดเคล อนจากแผนการประเม นผลการเร ยนร ท กาหนดไว ใน มคอ.3 หมวด 5 ข อ ความคลาดเคล อนด านกาหนดเวลาการประเม น ความคลาดเคล อน เหต ผล 6.2 ความคลาดเคล อนด านว ธ การประเม นผลการเร ยนร (ถ าม ) ความคลาดเคล อน เหต ผล 7. การทวนสอบผลส มฤทธ ของน กศ กษา ระบ ว ธ การทวนสอบ และสร ปผลการทวนสอบ ว ธ การทวนสอบ สร ปผล หมวดท 4 ป ญหาและผลกระทบต อการดาเน นการ 1. ประเด นด านทร พยากรประกอบการเร ยนและส งอานวยความสะดวก ระบ ป ญหาในการใช ทร พยากรประกอบการเร ยนการสอน(ถ าม ) และผลกระทบ ป ญหาการใช ทร พยากรประกอบการเร นการสอน ผลกระทบต อการเร ยนร 2. ประเด นด านการบร หารและองค กร ระบ ป ญหาด านการบร หารและองค กร(ถ าม ) และผลกระทบต อผลการเร ยนร ของน กศ กษา ป ญหาด านการบร หารและองค กร ผลกระทบต อการเร ยนร หมวดท 5 การประเม นรายว ชา 1. ผลการประเม นรายว ชาโดยน กศ กษา (แนบเอกสาร) 1.1 ข อว พากษ ท สาค ญจากผลการประเม นโดยน กศ กษา จ ดอ อน จ ดแข ง 1.2 ความเห นของอาจารย ผ สอนต อข อว พากษ ตามข อ 1.1 ร บทราบ ผลการประเม นรายว ชาโดยว ธ อ น 2.1 ข อว พากษ ท สาค ญจากผลการประเม นโดยว ธ อ น ไม ม 2.2 ความเห นของอาจารย ผ สอนต อข อว พากษ ตามข อ 2.1 ไม ม หมวดท 6 แผนการปร บปร ง 1. ความก าวหน าของการปร บปร งการเร ยนการสอนตามท เสนอในรายงานของรายว ชาคร งท ผ านมา ระบ แผนการปร บปร งท เสนอในภาคการศ กษา/ป การศ กษาท ผ านมาและอธ บายผลการดาเน นการตาม แผน ถ าไม ได ดาเน นการหร อไม เสร จสมบ รณ ให ระบ เหต ผล แผนการปร บปร งท เสนอในภาคการศ กษา/ ผลการดาเน นการ ป การศ กษาท ผ านมา 2. การดาเน นการอ น ๆ ในการปร บปร งรายว ชา อธ บายการปร บปร งโดยย อ เช น ปร บเปล ยนว ธ การสอนสาหร บภาคการศ กษา /ป การศ กษาน การใช อ ปกรณ การสอนแบบใหม เป นต น ข อเสนอแผนการปร บปร งสาหร บภาคการศ กษา/ป การศ กษาต อไป ระบ ข อเสนอพร อมกาหนดเวลาท ควรแล วเสร จ ข อเสนอแผนการปร บปร ง กาหนดเวลาท แล วเสร จ 4. ข อเสนอแนะของอาจารย ผ ร บผ ดชอบรายว ชาต ออาจารย ผ ร บผ ดชอบหล กส ตร ช ออาจารย ผ สอน รศ.ดร.ทว พล ซ อส ตย. ลงช อ... ว นท รายงาน... ช ออาจารย ผ ร บผ ดชอบ ลงช อ... ว นท รายงาน...
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks