รายงานผลการด าเน นงาน เร อง - PDF

Description
รายงานผลการด าเน นงาน เร อง โครงการสายใยร กแห งครอบคร วในพระราช ปถ มภ สมเด จพระบรมโอรสาธ ราชฯ สยามมก ฎราชก มาร ต าบลท าเสา อ าเภอกระท มแบน จ งหว ดสม ทรสาคร โดย นายไกรว ชญ ร งเร องศ ภร ตน เกษตรอ าเภอกระท

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Recruiting & HR

Publish on:

Views: 4 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายงานผลการด าเน นงาน เร อง โครงการสายใยร กแห งครอบคร วในพระราช ปถ มภ สมเด จพระบรมโอรสาธ ราชฯ สยามมก ฎราชก มาร ต าบลท าเสา อ าเภอกระท มแบน จ งหว ดสม ทรสาคร โดย นายไกรว ชญ ร งเร องศ ภร ตน เกษตรอ าเภอกระท มแบน จ งหว ดสม ทรสาคร รายงานผลการด าเน นงานน เป นเอกสารประกอบการประเม นบ คคลเพ อแต งต งให ด ารงต าแหน ง น กว ชาการส งเสร มการเกษตร ช านาญการพ เศษ ต าแหน งเลขท 2562 ฝ ายย ทธศาสตร และสารสนเทศ ส าน กงานเกษตรจ งหว ดจ นทบ ร พ.ศ. 2553 ค าน า โครงการสายใยร กแห งครอบคร วในพระราช ปถ มภ สมเด จพระบรมโอรสาธ ราชฯ สยามมก ฎราชก มาร เป นโครงการท เก ดจากพระเมตตา ต องการให ราษฎรของพระองค ม ความร ก ความอบอ น ม ความส ข โดยทรงพระราชทานค าขว ญว า นมแม ค อหยดแรกของสายใยร กแห ง ครอบคร ว ซ งเป นพ นฐานในการด ารงช ว ต ด วยพระเมตตา อ าเภอกระท มแบน จ งหว ดสม ทรสาคร ได เร มด าเน นการโครงการ สายใยร กแห งครอบคร วฯ ในป 2551 โดยในป 2551/52 ได ด าเน นการในต าบลท าเสาและในป 2553 ได ขยายผลไปอ ก 1 ต าบล ค อ ต าบลหนองนกไข อ าเภอกระท มแบน จ งหว ดสม ทรสาคร โดยได ร บ ความช วยเหล อจากหน วยงานราชการต าง ๆ ท เก ยวข องและ ภาคภาค ได แก กระทรวงเกษตรและ สหกรณ กระทรวงสาธารณส ข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพ ฒนาส งคมและความม นคงของ มน ษย กระทรวงศ กษาธ การ และ องค กรปกครองส วนท องถ น จนสามารถท าให ราษฎรเก ด ความร ความเข าใจ สามารถน าไปปฏ บ ต ในช ว ตประจ าว นพร อมท งพ ฒนาค ณภาพช ว ต ความ เป นอย ให ด ข นในระด บหน ง รายงานผลการด าเน นงานฉบ บน เป นการสร ปประมวลผลการด าเน นงานโครงการ สายใยร กแห งครอบคร ว ฯ บ านท องค ง หม ท 6 ต าบลท าเสา อ าเภอกระท มแบน จ งหว ด สม ทรสาคร เพ อ เป นแนวทางในการด าเน นงานตามภารก จ ในการตอบสนองพระปณ ธานของ พระเจ าวรวงศ เธอพระองค เจ าศร ร ศม พระวรชายาฯ ต อการพ ฒนาค ณภาพช ว ตของประชาชนให ราษฎรของพระองค ม ความร ก ความอบอ น และความส ขอย างย งย น ไกรว ชญ ร งเร องศ ภร ตน พฤษภาคม 2553 สารบ ญ หน า ความร ทางว ชาการหร อแนวค ดท ใช ในการด าเน นการ 1 สาระและข นตอนการด าเน นงาน 5 ความย งยากในการด าเน นการ 8 ระยะเวลาด าเน นการ 9 ผลส าเร จของงาน 9 การน าไปใช ประโยชน 11 ป ญหาอ ปสรรคและข อเสนอแนะ 12 ผ ร วมด าเน นการ 13 ส วนของงานท ผ เสนอเป นผ ปฏ บ ต 13 เอกสารอ างอ ง 15 หล กฐานอ างอ ง 17 ค าส ง 18 รายงานการประช ม 21 บ ญช สร ปโครงการพ ฒนาแผนช มชน (พ.ศ ) 36 สมาช กกล มก จกรรมต าง ๆ 38 ร ปภาพก จกรรมต าง ๆ 51 ภาคผนวก 66 ข อม ลพ นฐานอ าเภอกระท มแบน 67 ข อม ลพ นฐานต าบลท าเสา อ าเภอกระท มแบน 69 1 1. ช อผลงาน โครงการสายใยร กแห งครอบคร วในพระราช ปถ มภ สมเด จพระบรมโอรสาธ ราชฯ สยามมก ฎราชก มาร ต าบลท าเสา อ าเภอกระท มแบน จ งหว ดสม ทรสาคร 2. ความร ทางว ชาการหร อแนวค ดท ใช ในการด าเน นการ ความร ท เก ยวข องก บการด าเน นการในคร งน ค อ 1. โครงการสายใยร กแห งครอบคร วฯ 2. ประโยชน การเล ยงล กด วยนมแม 3. หล กเศรษฐก จพอเพ ยง การด าเน นการในคร งน ได ตรวจเอกสารเก ยวก บโครงการสายใยร กแห งครอบคร วฯ ท ได ด าเน นการโดยกรมส งเสร มการเกษตร ประโยชน ของการเล ยงล กด วยนมแม ซ งเน นย า ความส มพ นธ อ นด ของแม และล ก เป นห วใจส าค ญของโครงการน และหล กเศรษฐก จพอเพ ยงซ งตาม บ นท กพระราชกระแสสมเด จพระบรมโอรสาธ ราชฯ สยามมงก ฎราชก มาร พระราชทานแด อธ บด กรมส งเสร มการเกษตรและคณะท เข าเฝ าฯ เม อว นท 25 ก มภาพ นธ 2551 ณ ศาลาม ตราภ รมย ว งศ โขท ย ท ให น อมน าหล กเศรษฐก จพอเพ ยงมาร วมในการด าเน นงานโครงการสายใยร กแห ง ครอบคร วฯ น ด วย ม สาระส าค ญ ด งน 1. โครงการสายใยร กแห งครอบคร วฯ กรมส งเสร มการเกษตร ( 2551 ) ได กล าวถ งโครงการสายใยร กแห งครอบคร วท ม งเน นต งแต การเตร ยมส ขภาพอนาม ยของแม ในระหว างต งครรภ จนถ งผ ส งอาย โดยแม จะต อง ได ร บอาหารท ม ค ณค าทางโภชนาการท ม ปร มาณเพ ยงพอ เพ อเสร มสร างร างกายให ทารก เม อคลอด แล วจ าเป นต องเล ยงด ทารกให ม พ ฒนาการเจร ญเต บโตท งร างกายและจ ตใจ ม ความอบอ นใน ครอบคร วม รายได เพ อการย งช พ ตลอดจนการสร างส มพ นธภาพท ด ภายในครอบคร ว ส าน กงานเกษตรจ งหว ดพ งงา (2552) ตามบ นท กพระราชกระแสสมเด จ พระบรมโอรสาธ ราชฯ สยามมงก ฎราชก มาร พระราชทานแด อธ บด กรมส งเสร มการเกษตรและ คณะท เข าเฝ าฯ เม อว นท 25 ก มภาพ นธ 2551 ณ ศาลาม ตราภ รมย ว งศ โขท ย ความตอนหน งว า การด าเน นงานในโครงการสายใยร กแห งครอบคร วน เก ยวข องก บเร องความเป นอย ร างกาย อารมณ การด ารงช ว ตตามหล กเศรษฐก จพอเพ ยง ความส ขและความอบอ นในช ว ต ครอบคร วและช มชนให สามารถด าเน นไปตามอ ตภาพ ซ งส งเหล าน เป นส งท แยกไม ออก ต องได ร บการด าเน นงานไปด วยก น (สม ยน น ยมใช ค าว า การบ รณาการ ) จะเห นว าโครงการ สายใยร กแห งครอบคร วน เก ยวข องก บปากท อง ส งคม จ ตว ทยา อารมณ ส ขภาพ และส ขอนาม ย 2 นอกจากน นย งเก ยวข องก บว ชาช พ ซ งส งผลก บเศรษฐก จของครอบคร ว และย งเก ยวข องก บ ค ณธรรม จร ยธรรม ศ ลธรรม และหน าท พลเม อง จ งเป นโครงการท ด ด งน นหน วยงานต าง ๆ จ งม ความจ าเป นต องช วยเหล อร วมม อก น เป นการบ รณาการหลายหน วยราชการ ด งน นหน วยงานต าง ๆ ท เก ยวข องได แก กระทรวงสาธารณส ข กระทรวงเกษตรและ สหกรณ กระทรวงศ กษาธ การ กระทรวงการพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย กระทรวง ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม กระทรวงแรงงาน กระทรวงอ ตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย จะต องบ รณาการการท างานให ช ดเจน ท งด านบ คลากร ด านงบประมาณ เพ อร วมก นแก ไขป ญหาแบบองค รวมเน องจากในการด าเน นงานจะต องม กล มเป าหมายเด ยวก น ในขณะเด ยวก นกล มช มชนและกล มเป าหมายท ร วมโครงการจะต องเข าใจและสม ครใจท จะเข า มาร บการพ ฒนาและด าเน นก จกรรมร วมก น จะต องม ส วนร วมในการด าเน นก จกรรมท กข นตอน ด งน นการพ ฒนาคนโดยเน นกระบวนการเร ยนร และกระบวนการค ดเป นส งส าค ญเป นอย างย งท จะให การด าเน นงานโครงการสายใยร กแห งครอบคร วฯ ประสบความส าเร จและเก ดผลอย าง ต อเน อง และย งย น ว ตถ ประสงค ของโครงการสายใยร กฯ 1. เพ อพ ฒนาครอบคร วของสมาช กโครงการสายใยร กแห งครอบคร วฯ พ อ แม ล ก ไปพร อมๆ ก น ภายใต สถานภาพของแต ละครอบคร ว เน นหล กเศรษฐก จพอเพ ยงและการพ งพา ตนเอง 2. เพ อพ ฒนาอาช พ สมาช กโครงการสายใยร กแห งครอบคร วฯ ม อาช พหล กและอาช พ เสร ม 3. เพ อส งเสร มให สมาช กโครงการสายใยร กแห งครอบคร วฯ ม การผล ตอาหารท ม ค ณค า ตามหล กโภชนาการไว บร โภคในคร วเร อน เน นการลดรายจ าย กรมส งเสร มการเกษตรได ร บมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ ให ด าเน นการ โครงการสายใยร กแห งครอบคร ว โดยการส งเสร มด านเกษตรสมบ รณ เพ มพ นส ขภาพแม และล ก ส งเสร มความร ด านโภชนาการและส ขอนาม ยท ด การจ ดบ านเร อนและการบร หารคร วเร อน การสร างอาช พเสร มส าหร บแม เพ อเพ มรายได ส งเสร มบทบาทและสถานภาพส งคมของแม บ าน ในช มชน ส งเสร มการผล ตส นค าการเกษตรเพ อใช เป นแหล งอาหารเพ อการบร โภคหร อแปรร ป เพ อเป นการลดค าใช จ ายท าให ม รายได เพ มข นเพ ยงพอต อการเล ยงด สมาช กในครอบคร ว 3 2. ประโยชน ของการเล ยงล กด วยนมแม ว ก พ เด ย สาราน กรมเสร (2552) ได กล าวว า การเล ยงล กด วยนมแม ค อการป อนนมให ก บ ทารกหร อเด กด วยน านมจากหน าอกของผ หญ ง ทารกจะม กลไกอ ตโนม ต ในการด ดท จะท าให เขา สามารถด ดและกล นน านมได ซ งน านมแม ม ค ณประโยชน มากมาย ด งรายละเอ ยดต อไปน ประโยชน ต อล ก 1. ม สารอาหารครบคร น เหมาะสมต อการย อยและการด ดซ มของล กท าให การเจร ญเต บโต และพ ฒนาการของล กสมบ รณ 2. ให ภ ม ต านทานโรคแก ล กท าให ไม ค อยเจ บป วยโดยเฉพาะห วน านมเป นว คซ นหยดแรก ของช ว ต 3. ม สารซ งท าให ระบบท ส าค ญของร างกาย เช น สมอง ประสาท เจร ญเต บโตสมบ รณ 4. ท าให สมองด ม สต ป ญญาเฉล ยวฉลาด 5. ให ฮอร โมนท จ าเป นต อการเจร ญเต บโตของล ก 6. ม น าย อยหลายชน ด บางชน ดช วยย อยน านมแม บางชน ดเป นต วน าเกล อแร ท าให ถ กด ดซ มได ง ายและบางชน ดท าลายเช อโรค ซ งจะช วยป องก นโรคท องร วงได 7. ได ร บความอบอ นทางจ ตใจ อ นเป นรากฐานต อส ขภาพจ ต และการปร บต วเข าก บส งคม 8. เม อฟ นบนข น จะท าให ฟ นไม ซ อนก นและไม กร อน 9. ท าให ถ ายสบาย อ จจาระไม แข ง 10. นมแม ม สารกระต นการเจร ญเต บโตของเซลล บ เน อเย อ ท าให ผน งล าไส เจร ญเต บโตด ป องก นสารแปลกปลอมเข าส ร างกายของล าไส ป องก นการแพ โปรต นหร อป องก นภ ม แพ ประโยชน ต อแม 1. ท าให ร ปร างด ไม อ วน 2. มดล กเข าอ หร อค นส สภาพเด มได เร วข น 3. สะดวก เพราะสามารถให ล กก นท ไหน และเม อไหร ก ได 4. ลดความเส ยงต อการเป นมะเร งเต านมและมะเร งร งไข 5. ลดความเส ยงต อภาวะโลห ตจาง อ นเน องจากการไม ม ประจ าเด อนระหว างให นมล ก 6. กระต นให ม จ ตส าน กของการเป นแม ท าให แม เอาใจใส เล ยงล กได ด 7. เก ดความร ก ความผ กพ นระหว างแม และล ก 8. เป นรากฐานต อการพ ฒนาส ขภาพจ ตล ก 4 ประโยชน ต อครอบคร ว 1. ประหย ดรายจ ายในการซ อและเตร ยมนมผสม 2. ล กแข งแรงท าให ประหย ดรายจ าย จากค าร กษาพยาบาลล กและแม ไม ต องลางานบ อย 3. เช อมความร กและความส มพ นธ ภายในครอบคร ว 3. หล กเศรษฐก จพอเพ ยง มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ( 2552) ได กล าวถ งหล กแนวค ดของเศรษฐก จพอเพ ยง ด งน การพ ฒนาตามหล กเศรษฐก จพอเพ ยง ค อ การพ ฒนาท ต งอย บนพ นฐานของทางสายกลาง และความไม ประมาท โดยค าน งถ ง ความพอประมาณ ความม เหต ผล การสร างภ ม ค มก นท ด ในต ว ตลอดจนใช ความร ความรอบคอบ และค ณธรรม ป
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks