ผ ท เหมาะสมในการเข าอบรม - PDF

Description
1. ภ ณฑ Window 7, Office 2007, Office 2010 ในร ปแบบส ทธ การใช งานประเภท OEM (ซอฟต แวร ท มาพร อมเคร องใหม ), COEM, 2. บร ษ ท ไมโครซอฟท (ประเทศไทย) จ าก ดขอสงวนส ทธ ในการเปล ยนแปลงของรางว ลและรายละเอ ยดของข

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Design

Publish on:

Views: 3 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
1. ภ ณฑ Window 7, Office 2007, Office 2010 ในร ปแบบส ทธ การใช งานประเภท OEM (ซอฟต แวร ท มาพร อมเคร องใหม ), COEM, 2. บร ษ ท ไมโครซอฟท (ประเทศไทย) จ าก ดขอสงวนส ทธ ในการเปล ยนแปลงของรางว ลและรายละเอ ยดของข อเสนอพ เศษได โดยไม ต องแจ งให ทราบล วงหน า ร ปแบบการอบรม อบรมในล กษณะการจ าลองสถานการณ การท างานจร ง และแสดงถ งว ธ แก ไขป ญหาท เก ดข นก บงานป จจ บ น ซ ง เน อหาจะครอบคล มการใช งานโปรแกรมในช ด Microsoft Office 2010 และ ฟ เจอร ต าง ๆ ท ง Word, Excel, PowerPoint, OneNote และ outlook ผ ท เหมาะสมในการเข าอบรม เลขาน การ และ เจ าหน าท ธ รการท วไป ผ ท ม ประสบการณ ในการใช งาน Microsoft Office เวอร ช นก อนหน า (Office 97/2000/2003/2007) ท ต องการเร ยนร และสนใจถ งการใช งานและฟ เจอร ใหม ท ม อย ใน Microsoft 2010 ความร พ นฐานก อนการส มมนา ควรม ความร เก ยวก บการใช งานโปรแกรมคอมพ วเตอร บนระบบปฏ บ ต การ Windows เคยใช งานช ดโปรแกรม Microsoft Office เวอร ช นก อน ควรทราบถ งล กษณะงาน และห วข อในแต ละกล ม ผลท คาดว าจะได ร บ สร างงานเอกสารและงานน าเสนออย างม ออาข พ พร อมสร ปและป องก นข อม ลท ส าค ญ ประมวลผลข อม ลและสร างงานน าเสนออย างชาญฉลาด ประมวลผล และ ออกแบบฟอร มข อม ลอย างถ กต องแม นย า ใช เคร องม อการส อสารทางธ รก จ อย างม ออาช พ ระยะเวลาการฝ กอบรม หล กส ตรน ม ระยะเวลาการอบรม 6 ช วโมง Session 1 Microsoft Word2010 ด วยความสามารถของโปรแกรม Microsoft Word 2010 ค ณสามารถจ ดท าเอกสารหร อค ม อท สวยงามเหม อน ม ออาช พได อย างม ประส ทธ ภาพและรวดเร ว การใช งาน Back State แทรกลายน าแบบข อความ และร ปภาพเป นพ นหล งภายในเอกสารด วย Watermark สาเร จร ป สร างช ดข อความอ ตโนม ต เพ อเร ยกใช งานในภายหล งได สะดวกมากย งข น การสร างสรรค งานด วย Template ผ าน MS Office Online การจ ดร ปแบบของข อความภายในเอกสารด วย Styles หลากหลายร ปแบบ เพ อให การจ ดร ปแบบ เอกสารสะดวกและรวดเร ว การแทรกลายเซ น Digital Signature และการก าหนดเอกสานแบบ Mask As Final การน าข อม ลรายช อบ คคลจาก MS-Word และ MS-Excel มาทางานก บเอกสารร ปแบบจดหมาย เพ อ จ ดส งเป นล กษณะจดหมายเว ยน แนะน าการใช งาน Microsoft OneNote 2010 เบ องต น สาหร บเลขา Session 2 Microsoft Excel2010 ร จ กน าฟ งก ช นใน Microsoft Excel 2010 มาช วยในการจ ดการฐานข อม ลของพน กงาน หร อ ล กค าท ม จ านวน มาก เพ อการเล อกด หร อจ ดกล มข อม ลได ตามต องการ การใช งาน Sparkline and Slicer การใช งานฟ งก ช น VLOOKUP ระหว างเว ร กช ต การด งข อม ลจากแหล งข อม ล ด วยฟ งก ช น HLOOKUP, VLOOKUP เพ อสร ปรายงานประจ าเด อน กล นกรองข อม ลท ซ บซ อนตามต องการด วย AutoFilter สร างกราฟ และปร บแต งอย างรวดเร วด วยร ปแบบกราฟหลากหลายร ปแบบ การสร างกราฟด วยร ปภาพต างๆ เร ยนร ว ธ การป องก นข อม ลภายในเซลล ด วยค าส ง Protect Sheet และป องก นโครงสร างไฟล ด วยค าส ง Protect Workbook สร ปข อม ลอย างย ดหย นด วย PivotTable พร อมสร างกราฟ ด วย PivolChart เพ อให การสร ปเป นไป อย างเหมาะสม หล กเล ยงการหาผลรวมแบบปกต ด วยการใช งาน Consolidate เพ อให การหาผลรวมสะดวกและ รวดเร วมากย งข น Session 3 Microsoft PowerPoint2010 พบก บค ณสมบ ต ใหม ของ Microsoft PowerPoint2010 ท จะช วยสร างสรรค งานน าเสนอให ม ความน าต นตาต น ใจย งข น พร อมท งการสร างภาพกราฟฟ กน าเสนอแบบใหม ท สวยงามด วย Smart Art และกราฟจากโปรแกรม MS-Excel ปร บแต งข อความด วยช ดร ปแบบต วอ กษรแบบใหม เพ อให การสร างงานน าเสนอโดดเด นมากย งข น การทางานร วมก นระหว างข อความก บกราฟฟ ก โดยการแปลงข อความไปเป น SmartArt Graphics แทรก และปร บแต งร ปภาพ แทรก และปร บแต งกราฟ เร ยกใช งานร ปแบบพ นหล งสไลด สาเร จร ป(Theme) ตามความเหมาะสม ก าหนดล กเล นให ก บแผ นสไลด และว ตถ ด วย Slide Transition และ Custom Animation ก าหนดค าให ก บงานน าเสนอด วยค าส ง Use Presenter View การทา Package สาหร บ CD and Broadcast slide show การแชร Public Slide ใน SharePoint Slide Library การใช งาน Multimedia แทรกข อม ล และกราฟจากโปรแกรม MS-Excel น าเสนอผ านแผ นสไลด ในโปรแกรม MS-PowerPoint Session 4 Microsoft OneNote 2010 พบก บค ณสมบ ต ใหม ของ Microsoft Onenote2010 ค ณเป นผ ใช ใหม ส าหร บ Microsoft Office OneNote 2010 หร อไม ไม ว าค ณจะเป นผ ใช ใหม ส าหร บ OneNote หร อการปร บร นจาก Microsoft Office OneNote 2007 ก ตาม ค ณจะพบว าไม ม ว ธ ท ถ กหร อผ ดสาหร บการใช งาน ค ณสามารถพ ฒนาล กษณะการสร างบ นท กย อ ของค ณเอง และใช ค ณล กษณะมากเท าใดก ได รวมท งใช การรวมของค ณล กษณะต างๆ ได อย างอ สระเพ อช วย ค ณในการรวบรวม การจ ดระเบ ยบ การใช งาน และการใช ข อม ลร วมก น ในฟอร มท ง ายท ส ด OneNote ค อร นอ เล กทรอน กส ของสม ดบ นท กกระดาษซ งค ณสามารถเข ยนบ นท กย อ ความน กค ด ความค ด การเข ยน ต วเต อน และข อม ลท กชน ดได โดยจะม ความ แตกต างจากร ปแบบหน า เอกสาร ด งเด มของโปรแกรมอ นๆ เช น โปรแกรมการประมวลผลค าหร อโปรแกรมกระดาษค านวณ เป นต น OneNote จะให พ นท วาดร ปอ สระซ งค ณสามารถพ มพ เข ยน หร อวาดบ นท กย อในฟอร มของข อความ กราฟ ก และร ปได ในท กต าแหน งและท กแบบท ค ณต องการ ต างจ ากบ นท กย อในสม ดบ นท กท เป นกระดาษตรงท OneNote อน ญาตให ค ณเพ ม ย าย และลบส งใดก ตามท อย บนหน าและในส วนของโปรแกรม ค ณสามารถเพ ม พ นท ในตาแหน งใดหร อในเวลาใดก ได ตามท ค ณต องการ และค ณย งสามารถลากแล วปล อยรายการบ นท กย อ ลงในส วนของรายการเองหร อลงในสม ดบ นท กอ นเพ อจ ดระเบ ยบ รวมท ง ค ณสามารถแยกและจ ดระเบ ยบ บ นท กย อของค ณตามช อเร องหร อโครงการเฉพาะ หร อเพ ยงเก บสม ดบ นท กท แยกไว ส าหร บแต ละสถานท และ ส งท น าสนใจ OneNote จ งง ายต อการใช งานและไม ได บ งค บให ท กคนต องท างานด วยว ธ การเด ยวก น ค ณล กษณะ Ribbon, Backstage และพ นท ทางานเอกสารท ด สะอาดตา การสร างและบ นท กแบบย อ การสร างเอกสารหร อแฟ ม ลงในบ นท กย อ การบ นท ก เส ยงและว ด โอ ในการทาบ นท กย อ การแจกจ าย OneNote ให ก บบ คคลอ น การใช บ นท กย อ Note ร วมก บผ อ น การใช สม ดบ นท กก บคอมพ วเตอร หลายเคร อง การน าเข าการประช มจาก Outlook Session 5 Microsoft Outlook 2010 พบการน า Microsoft Outlook 2010 มาใช งานเพ อช วยในการบร หารงานและเพ มประส ทธ ภาพการท างานใน องค กร การกระจายข าวสาร การน ดหมายระหว างบ คคลท งในองค กรและนอกองค กร การส งการ การ มอบหมายงาน การใช เมล อย างม ประส ทธ ภาพ และ Policy การก าหนดการใช งาน การเข ยนการส งเมล การใช งานให ง ายข นด วย Rules and Alerts การก าหนดการใช งาน Voting Button การใช งาน Calendar, การแชร ปฎ ท น การ ใช งาน Organize Messages การใช งาน Ignore and cleanup การก าหนดการส งเมลล แบบม Permission
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks