รายงานผลการด าเน นงานโครงการพ ฒนาห องสม ดและแหล งเร ยนร - PDF

Description
รายงานผลการด าเน นงานโครงการพ ฒนาห องสม ดและแหล งเร ยนร ในโครงการกองท นการศ กษาเพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษาในพ นท ห างไกล ตามแนวพระราชด าร พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วฯ ก. ข อม ลท วไปของโครงการ 1. ช อโครงการ โครงการพ

Please download to get full document.

View again

of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Entertainment

Publish on:

Views: 5 | Pages: 16

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายงานผลการด าเน นงานโครงการพ ฒนาห องสม ดและแหล งเร ยนร ในโครงการกองท นการศ กษาเพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษาในพ นท ห างไกล ตามแนวพระราชด าร พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วฯ ก. ข อม ลท วไปของโครงการ 1. ช อโครงการ โครงการพ ฒนาห องสม ดและแหล งเร ยนร ในโครงการกองท นการศ กษาเพ อพ ฒนา ค ณภาพการศ กษาในพ นท ห างไกลตามแนวพระราชด าร พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วฯ 2. หน วยงานท ร บผ ดชอบ 2.1 คณะท างานพ ฒนาห องสม ดและแหล งเร ยนร 2.2 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ 2.3 โปรแกรมว ชาบรรณาร กษศาสตร และสารสนเทศศาสตร 3. ผ ร บผ ดชอบโครงการ 3.1 คณะท างานพ ฒนาห องสม ดและแหล งเร ยนร 3.2 บรรณาร กษ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ 3.3 อาจารย และน กศ กษาโปรแกรมว ชาบรรณาร กษศาสตร และสารสนเทศศาสตร 4. ระยะเวลาในการจ ดโครงการ 4.1 ว นท พฤษภาคม 2556 พ ฒนาห องสม ดโรงเร ยนบ านพ น าร อน และห องสม ด โรงเร ยนบ านละว าว งควาย 4.2 ว นท ม ถ นายน 2556 จ ดก จกรรมส งเสร มการอ านให ก บน กเร ยนโรงเร ยน บ านพ น าร อน และโรงเร ยนบ านละว าว งควาย 5. สถานท จ ดโครงการ โรงเร ยนบ านพ น าร อน และโรงเร ยนบ านละว าว งควาย อ.ด านช าง จ.ส พรรณบ ร ข. ทร พยากรท ใช ในโครงการ 6. จ านวนผ เข าร วมโครงการ 6.1 น กเร ยนโรงเร ยนบ านพ น าร อน จ านวน 60 คน และโรงเร ยนบ านละว าว งควาย จ านวน 60 คน 6.2 ว ทยากรและผ ด าเน นการโครงการ ว นท พฤษภาคม 2556 พ ฒนาห องสม ดโรงเร ยนบ านพ น าร อน และ ห องสม ดโรงเร ยนบ านละว าว งควาย น าโดยอาจารย นาร ร ตน เท ยมเม อง และบรรณาร กษ ว นท ม ถ นายน 2556 จ ดก จกรรมส งเสร มการอ านให ก บน กเร ยน โรงเร ยนบ านพ น าร อน และโรงเร ยนบ านละว าว งควาย น าโดยอาจารย น ชร บ ญศร งาม คณาจารย บรรณาร กษ และน กศ กษาช นป ท 4 (53/84) จ านวน 18 คน 6.3 การม ส วนร วมของหน วยราชการและเอกชนในท องถ น โครงการน เป นความร วมม อระหว างส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ โปรแกรมว ชาบรรณาร กษศาสตร และสารสนเทศศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม และโรงเร ยน บ านพ น าร อน และโรงเร ยนบ านละว าว งควาย อ.ด านช าง จ.ส พรรณบ ร 7. ทร พยากรอ นท ได ร บบร จาค ไม ม ค. รายงานผลการใช เง น 8. แหล งเง นอ ดหน น งบประมาณท ได ร บ จ ายจร ง 8.1 เง นงบประมาณ โครงการสน บสน นโครงการ กองท นการศ กษา 100, , อ น ๆ - - รวมรายได 100, ,000 2 9. รายจ ายในการด าเน นโครงการ หมวด งบประมาณ ช อก จกรรม/รายการ รายจ าย (บาท) ค าว สด 1. ค าหน งส อจ ดก จกรรมส งเสร มการอ าน (ต หน งส อเคล อนท ) 2. ต หน งส อเคล อนท 2 ช ด ๆ ละ 4,700 บาท 3. ว สด ในการจ ดพ ฒนาห องสม ด 4. ว สด จ ดก จกรรม และรางว ลส าหร บก จกรรมส งเสร มการอ าน 5. ค าร ปถ าย 6. ค าหน งส อ 28,000 9,400 3,000 5, ,153 ค าตอบแทน ค าตอบแทนว ทยากร 6 คน จ านวน 6 ชม. ช วโมงละ 600 บาท 21,600 ค าใช สอย 1. ค าน าม นเช อเพล ง 2. ค าเบ ยเล ยงคณะท างาน คนละ 270 บาท 2 คน คนละ 240 บาท 18 คน จ านวน 4 ว น 4,830 8,400 รวม 100,000 บาท 10. ความร วมม อของหน วยงานราชการและเอกชนท ร องขอร วมโครงการ โครงการน เป นความร วมม อระหว างส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ โปรแกรมว ชาบรรณาร กษศาสตร และสารสนเทศศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม และโรงเร ยน บ านพ น าร อน และโรงเร ยนบ านละว าว งควาย อ.ด านช าง จ.ส พรรณบ ร ง. ประเม นผลการปฏ บ ต งานโครงการ 11. ความสอดคล องก บแผนกลย ทธ และท ศทางการพ ฒนามหาว ทยาล ยในด านต าง ๆ ด งน โครงการสอดคล องก บย ทธศาสตร มหาว ทยาล ย ย ทธศาสตร การส งเสร มงานว จ ยและบร การว ชาการตามแนวพระราชด าร โครงการสอดคล องก บแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป ของมหาว ทยาล ย แผนงาน แผนงานว จ ย โครงการ การว จ ยและบร การว ชาการตามแนวพระราชด าร 3 12. การบรรล ว ตถ ประสงค โครงการ การจ ดโครงการในคร งน บรรล ว ตถ ประสงค โครงการ ค อ พ ฒนาห องสม ดและจ ดก จกรรม ส งเสร มการอ าน ตามโครงการกองท นการศ กษา ตามแนวพระราชด าร พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วฯ 13. การบรรล เป าหมายของโครงการ 1. คร บ คลากรทางการศ กษา น กเร ยน โรงเร ยนบ านพ น าร อน โรงเร ยนบ านละว าว งควาย และโรงเร ยนในเคร อ ได ใช ประโยชน จากห องสม ดโรงเร ยน 2. น กเร ยนโรงเร ยนในกล มเป าหมายได ร บความร จากการจ ดก จกรรม และม น ส ยร ก การอ าน 14. ประโยชน ท ได ร บ 1. ห องสม ดโรงเร ยนตามเป าหมายม สภาพแวดล อมเหมาะสม ม สภาพพร อมใช 2. คร และบ คลากรทางการศ กษาม ท กษะในการจ ดด าเน นการและบร การห องสม ด 3. น กเร ยนโรงเร ยนในกล มเป าหมายได ร บความร จากการจ ดก จกรรม และม น ส ยร กการ อ าน 15. ความค ดเห นโดยส วนรวมของผ เข าร วมโครงการในคร งน 15.1 การประเม นผลการพ ฒนาห องสม ดโรงเร ยนบ านพ น าร อน และห องสม ดโรงเร ยน บ านละว าว งควาย ระหว างว นท พฤษภาคม ผ ตอบแบบสอบถาม 2 คน - การแปลข อม ล ได แก ระด บ หมายถ ง มากท ส ด ระด บ หมายถ ง มาก ระด บ หมายถ ง ปานกลาง ระด บ หมายถ ง น อย ระด บ หมายถ ง น อยท ส ด 4 ตารางท 1 ความค ดเห นโดยส วนรวมของผ เข าร วมโครงการในคร งน (พ ฒนาห องสม ด) ความค ดเห น ความพ งพอใจต อโครงการ S.D. ร อยละ แปล ด านว ทยากร (อาจารย /บรรณาร กษ ) มากท ส ด 1. การถ ายทอดหร อแนะน าข อม ล มากท ส ด 2. ความรอบร ในเน อหา/ว ชาช พ มากท ส ด 3. การใช ภาษาท เหมาะสมและเข าใจง าย มากท ส ด ด านระยะเวลา/สถานท มากท ส ด 1. ระยะเวลาการให บร การ (ช วงว นและเวลา) มากท ส ด 2. ช วงเวลาการให บร การ (ช วงเด อน) มากท ส ด 3. การจ ดสถานท (ห องสม ด) มากท ส ด ด านการให บร การ มากท ส ด 1. การให บร การ มากท ส ด 2. การประสานงาน มากท ส ด 3. การให ค าแนะน าหร อตอบข อซ กถาม มากท ส ด ด านความร ความเข าใจ ปานกลาง 1. ความร ความเข าใจก อนเข าร วมโครงการ น อย 2. ความร ความเข าใจหล งเข าร วมโครงการ มาก 3. สามารถบอกประโยชน /ข อด ได มาก ด านการน าความร ไปใช มาก 1. สามารถน าความร ไปประย กต ใช ในการท างานได มาก 2. สามารถเผยแพร /ถ ายทอดความร ได มาก 4. ม ความม นใจในการน าความร ท ได ร บไปใช ได มาก รวม มาก ตารางท 1 ความพ งพอใจในการเข าร วม โครงการบร การว ชาการแก ช มชน กล มโครงการ บร การว ชาการตามแนวพระราชด าร การประเม นผลการพ ฒนาห องสม ดโรงเร ยนบ านพ น าร อน และ ห องสม ดโรงเร ยนบ านละว าว งควาย ระหว างว นท พฤษภาคม 2556 พบว า 1. ด านว ทยากร (อาจารย /บรรณาร กษ ) พบว า ผ เข าร วมโครงการม ความพ งพอใจต อ โครงการในระด บมากท ส ด ( = 5.00 ค ดเป นร อยละ ) 5 2. ด านสถานท /ระยะเวลา พบว า ผ เข าร วมโครงการม ความพ งพอใจต อโครงการในระด บ มากท ส ด ( = 5.00 ค ดเป นร อยละ ) 3. ด านการให บร การ พบว า ผ เข าร วมโครงการม ความพ งพอใจต อโครงการในระด บมากท ส ด ( = 5.00 ค ดเป นร อยละ ) 4. ด านความร ความเข าใจ พบว า ผ เข าร วมโครงการม ความพ งพอใจต อโครงการในระด บ ปานกลาง ( = 3.33 ค ดเป นร อยละ 66.60) 5. ด านการน าความร ไปใช พบว า ผ เข าร วมโครงการม ความพ งพอใจต อโครงการในระด บ มาก ( = 4.17 ค ดเป นร อยละ 83.40) 6. ภาพรวม พบว า ผ เข าร วมโครงการม ความพ งพอใจต อโครงการในระด บมาก ( = 4.50 ค ดเป นร อยละ 90.00) ข อเสนอแนะ เพ มจ านวนว น 15.2 การประเม นผลการจ ดก จกรรมส งเสร มการอ านให ก บน กเร ยนโรงเร ยนบ านพ น าร อน และโรงเร ยนบ านละว าว งควาย ระหว างว นท ม ถ นายน 2556 ผ ตอบแบบสอบถาม จ านวน 62 คน - การแปลข อม ล ได แก ระด บ หมายถ ง มากท ส ด ระด บ หมายถ ง มาก ระด บ หมายถ ง ปานกลาง ระด บ หมายถ ง น อย ระด บ หมายถ ง น อยท ส ด ตารางท 2 ความค ดเห นโดยส วนรวมของผ เข าร วมโครงการในคร งน (ก จกรรมส งเสร มการอ าน) ความค ดเห น ความพ งพอใจต อโครงการ S.D. ร อยละ แปล ด านว ทยากร (น กศ กษาและอาจารย ) มาก 1. ม ความร และความสามารถในการจ ดก จกรรม มาก 2. จ ดก จกรรมสน กและม สาระ มาก 3. ใช ภาษาท เหมาะสมและเข าใจง าย มาก 4. ส อประกอบการจ ดก จกรรมเหมาะสม มาก 6 ตารางท 2 ความค ดเห นโดยส วนรวมของผ เข าร วมโครงการในคร งน (ก จกรรมส งเสร มการอ าน) (ต อ) ความค ดเห น ความพ งพอใจต อโครงการ S.D. ร อยละ แปล ด านสถานท /ระยะเวลา มาก 1. สถานท จ ดก จกรรมเหมาะสม มากท ส ด 2. อ ปกรณ และโสตท ศน ปกรณ เหมาะสม มาก 3. ระยะเวลาในการด าเน นการเหมาะสม มาก ด านการให บร การของผ จ ดโครงการ มาก 1. ม การด แลและอ านวยความสะดวกด มากท ส ด 2. ม การประสานงาน/การประชาส มพ นธ ด มาก 3. ม การให ค าแนะน าหร อตอบข อซ กถามได ด มาก ด านความร ความเข าใจ มาก 1. ความร ความเข าใจก อนเข าร วมโครงการ มาก 2. ความร ความเข าใจหล งเข าร วมโครงการ มาก 3. สามารถบอกประโยชน /ข อด ได มาก ด านการน าความร ไปใช มาก 1. สามารถน าความร ไปใช ได มากท ส ด 2. สามารถเผยแพร /ถ ายทอดความร ได มาก 3. ม ความม นใจในการน าความร ท ได ร บไปใช ได มากท ส ด รวม มาก ตารางท 2 ความพ งพอใจในการเข าร วม โครงการบร การว ชาการแก ช มชน กล มโครงการ บร การว ชาการตามแนวพระราชด าร การประเม นผลการจ ดก จกรรมส งเสร มการอ านให ก บน กเร ยน โรงเร ยนบ านพ น าร อน และโรงเร ยนบ านละว าว งควาย ระหว างว นท ม ถ นายน 2556 พบว า 1. ด านว ทยากร (น กศ กษาและอาจารย ) พบว า ผ เข าร วมโครงการม ความพ งพอใจต อ โครงการในระด บมาก ( = 4.35 ค ดเป นร อยละ 87.00) 2. ด านสถานท /ระยะเวลา พบว า ผ เข าร วมโครงการม ความพ งพอใจต อโครงการในระด บ มาก ( = 4.42 ค ดเป นร อยละ 88.40) 3. ด านการให บร การของผ จ ดโครงการ พบว า ผ เข าร วมโครงการม ความพ งพอใจต อ โครงการในระด บมาก ( = 4.47 ค ดเป นร อยละ 89.40) 7 4. ด านความร ความเข าใจ พบว า ผ เข าร วมโครงการม ความพ งพอใจต อโครงการในระด บ มาก ( = 4.35 ค ดเป นร อยละ 87.00) 5. ด านการน าความร ไปใช พบว า ผ เข าร วมโครงการม ความพ งพอใจต อโครงการในระด บ มาก ( = 4.48 ค ดเป นร อยละ 89.60) 6. ภาพรวม พบว า ผ เข าร วมโครงการม ความพ งพอใจต อโครงการในระด
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks