ประชาส มพ นธ การชาระค าธรรมเน ยมหอพ กน กศ กษา - PDF

Description
ประชาส มพ นธ การชาระค าธรรมเน ยมหอพ กน กศ กษา เพ อให ส ทธ การเข าพ กในหอพ กน กศ กษาแก น กศ กษาท ม ความ ประสงค พ กในหอพ กของมหาว ทยาล ยอย างแท จร ง มหาว ทยาล ยจ งจะท าการ เร ยกเก บเง นค าธรรมเน ยมหอพ กน

Please download to get full document.

View again

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Calendars

Publish on:

Views: 9 | Pages: 12

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ประชาส มพ นธ การชาระค าธรรมเน ยมหอพ กน กศ กษา เพ อให ส ทธ การเข าพ กในหอพ กน กศ กษาแก น กศ กษาท ม ความ ประสงค พ กในหอพ กของมหาว ทยาล ยอย างแท จร ง มหาว ทยาล ยจ งจะท าการ เร ยกเก บเง นค าธรรมเน ยมหอพ กน กศ กษาท งหมด ตามประเภทหอพ กท น กศ กษาสม ครไว ด งน หอพ ก จานวนผ พ ก/ห อง ค าธรรมเน ยมหอพ ก/คน/ภาค F 4 คน 4,000 บาท ลาดวน คน 4,000 บาท ลาดวน 7 4 คน 5,000 บาท ประเสร ฐฯ บ ญทรงฯ 3 คน 5,500 บาท นานาชาต 2 คน 8,000 บาท โดยเม อช าระเง นค าธรรมเน ยมหอพ กแล ว หากน กศ กษายกเล ก การสม ครหอพ กในภายหล งจะไม ค นเง นค าธรรมเน ยมหอพ กให ยกเว น กรณ ท น กศ กษาพ นสถานภาพจากการเป นน กศ กษาเท าน น รายละเอ ยดหอพ กท เป ดร บสม คร สาหร บน กศ กษา ช นป ท 2 ข นไป ประจาภาคการศ กษาท 1 ป การศ กษา 2557 หอพ กท งหมด 15 หอพ ก รวม 1,255 ห อง 4,728 เต ยง จ ดสรรหอพ กสาหร บน กศ กษาใหม ช นป ท 1 รวม 918 ห อง 3,672 เต ยง จ ดสรรหอพ กสาหร บน กศ กษา ช นป ท 2 ข นไป รวม 337 ห อง 1,056 เต ยง หอพ กสาหร บน กศ กษาหญ งช นป ท 2 ข นไป ลาด บ หอพ ก จานวนห อง จานวนเต ยง อ ตรา ค าหอพ ก 1 F1 (คณะกรรมการหอพ ก) คน/ห อง 4,000 2 F2 (คณะกรรมการหอพ ก) คน/ห อง 4,000 3 F3 (คณะกรรมการหอพ ก) คน/ห อง 4,000 4 F4 (คณะกรรมการหอพ ก) คน/ห อง 4,000 5 F5 (คณะกรรมการหอพ ก) คน/ห อง 4,000 6 F6 (คณะกรรมการหอพ ก) คน/ห อง 4,000 7 ลาดวน 4 (คณะกรรมการหอพ ก) คน/ห อง 4,000 8 ลาดวน คน/ห อง 4,000 9 ลาดวน คน/ห อง 5, ประเสร ฐฯ คน/ห อง 5, บ ญทรงฯ คน/ห อง 5, นานาชาต คน/ห อง 8,000 รวมหอพ กสาหร บน กศ กษาหญ งช นป ท 2 ข นไป หอพ กสาหร บน กศ กษาชายช นป ท 2 ข นไป ลาด บ หอพ ก จานวนห อง จานวนเต ยง อ ตรา ค าหอพ ก 13 ลาดวน 1 (คณะกรรมการหอพ ก) คน/ห อง 4, ลาดวน 2 (คณะกรรมการหอพ ก) คน/ห อง 4, ลาดวน คน/ห อง 4,000 รวมหอพ กสาหร บน กศ กษาชายช นป ท 2 ข นไป รวมท งส น 337 1,056 ประกาศร บสม ครน กศ กษาเข าพ กในหอพ ก สาหร บน กศ กษารห ส 56XXXXXXXX ข นไป ประจาภาคการศ กษาท 1 ป การศ กษา 2557 การร บสม ครน กศ กษาเข าพ กในหอพ ก จะแบ งน กศ กษาออกเป น 3 กล ม ด งน น กศ กษากล มท 1 : เป นน กศ กษารห ส 55XXXXXXXX ข นไป และ ป จจ บ นพ กอย ในหอพ กของมหาว ทยาล ย และประสงค ย นย นเข าพ กต อ ห องเด ม หอพ กเด ม และม คะแนนรวมไม น อยกว า 75 คะแนน น กศ กษากล มท 2 : เป นน กศ กษารห ส 55XXXXXXXX ข นไป และ ป จจ บ นพ กอย ในหอพ กของมหาว ทยาล ย และประสงค ย ายห องพ ก หอพ ก และม คะแนนรวมไม น อยกว า 75 คะแนน น กศ กษากล มท 3 : เป นน กศ กษา รห ส 56 XXXXXXXX และ น กศ กษารห ส 55XXXXXXXX ข นไป ท ป จจ บ น ไม ได พ กอย ใน หอพ กของมหาว ทยาล ย ก าหนดการและข นตอนการร บสม ครน กศ กษาเข าพ กใน หอพ กของน กศ กษาแต ละกล มจะแตกต างก น ด งน นขอให น กศ กษา ศ กษาก าหนดการและข นตอนการจองหอพ กของกล มของตนเอง และปฏ บ ต ตามอย างเคร งคร ด (กาหนดการและข นตอนตามเอกสารแนบ) ******************************* สอบถามข อม ลเพ มเต ม ต ดต อ สาน กงานจ ดการทร พย ส นและรายได ช น 2 อาคารบร หารกลาง (AD2) เบอร โทรศ พท : / Facebook : Asset Mae Fah Luang กาหนดการและข นตอนการสม ครเข าพ กในหอพ ก สาหร บน กศ กษาช นป ท 2 ข นไป ประจาภาคการศ กษาท 1 ป การศ กษา 2557 น กศ กษากล มท 1 ว น / เด อน / ป 6 9 มกราคม มกราคม มกราคม 2557 ช วงลงทะเบ ยนเร ยน ภาคเร ยนท 1/2557 การดาเน นการ 1. น กศ กษากล ม 1 พ มพ ใบระเบ ยนประว ต ของตนเอง (ท เวบไซต ระบบลงทะเบ ยนการศ กษา https://reg.mfu.ac.th/registrar/home.asp) ย นต อเจ าหน าท ณ สาน กงานหอพ กน กศ กษา F6 2. ประกาศรายช อน กศ กษากล ม 1 ท ผ านการพ จารณาให ม ส ทธ เข าพ กในหอพ กน กศ กษา (คะแนนรวม ต งแต 75 คะแนนข นไป) น กศ กษาท ไม ผ านเกณฑ การพ จารณา (คะแนนรวมน อยกว า 75 คะแนน) ไม สามารถสม ครเข าพ กใน หอพ กได (หากต องการสอบถามเพ มเต มเร องคะแนน สามารถต ดต อสอบถามได ท ฝ ายหอพ ก น กศ กษา ส วนพ ฒนาน กศ กษา / ผ ปกครองหอพ กของตนเอง) 3. น กศ กษากล ม 1 ท ผ านเกณฑ การพ จารณา (คะแนนรวมต งแต 75 คะแนนข นไป) ให พ มพ ใบแจ ง ยอดการช าระเง นค าธรรมเน ยมหอพ กน กศ กษาท งหมดตามประเภทหอพ กท น กศ กษาสม ครไว ผ าน ร ะ บ บ จ อ ง ห อ พ ก น ก ศ ก ษ า อ อ น ไ ล น ( ท เ ว บ ไ ซ ต ร ะ บ บ ล ง ท ะ เ บ ย น ก า ร ศ ก ษ า https://reg.mfu.ac.th/registrar/home.asp) โดยเล อกชาระเง นผ านช องทางใดช องทางหน ง ด งน 1) ชาระโดยผ านระบบ Bill payment (เส ยค าธรรมเน ยม 10 บาท) ท ธนาคารกร งศร อย ธยา จาก ด (มหาชน) หร อ ธนาคารกร งเทพ จ าก ด (มหาชน) เม อน กศ กษาช าระเง นเร ยบร อย แล ว ถ อว าการสม ครเข าพ กในหอพ กเสร จส นสมบ รณ (น กศ กษารายใดท ต องการ ใบเสร จร บเง น สามารถต ดต อขอร บได ท ส าน กงานจ ดการทร พย ส นและรายได ช น 2 อาคาร หร อ บร หารกลาง (AD2) ต งแต ว นท ก มภาพ นธ 2557) 2) ช าระโดยการน าฝากเง นเข าบ ญช ของมหาว ทยาล ย ท ธนาคารกร งศร อย ธยา จ าก ด (มหาชน) เลขท บ ญช ช อบ ญช มหาว ทยาล ยแม ฟ าหลวง (ไม เส ยค าธรรมเน ยม) โดยน กศ กษาต องน าใบน าฝากเง น (Pay-in Slip) มาย นแก เจ าหน าท สาน กงานจ ดการทร พย ส นและรายได ช น 2 อาคารบร หารกลาง (AD2) จ งจะ ถ อว าการสม ครเข าพ กในหอพ กเสร จส นสมบ รณ สาหร บน กศ กษาท น ให น กศ กษาน าใบแจ งยอดการช าระเง นค าธรรมเน ยมหอพ กน กศ กษา มาย นแก เจ าหน าท ส าน กงาน จ ดการทร พย ส นและรายได ช น 2 อาคารบร หารกลาง (AD2) จ งจะถ อว าการสม ครเข าพ กในหอพ ก เสร จส นสมบ รณ 4. น กศ กษาย นย นการเข าพ กในหอพ ก โดยการแจ งย นย น/ยกเล ก พร อมก บช วงลงทะเบ ยนเร ยน ภาค เร ยนท 1/ ย นย น น กศ กษาสามารถเข าพ กในหอพ กได ต งแต ว นท 18 ส งหาคม 2557 เป นต นไป - ยกเล ก ส าน กงานจ ดการทร พย ส นและรายได ด าเน นการปร บปร งค าธรรมเน ยมหอพ กน กศ กษา ให แก น กศ กษา ** หากเก นช วงเวลาท กาหนด น กศ กษาต องร บภาระค าธรรมเน ยมหอพ กท งหมด ** กาหนดการและข นตอนการสม ครเข าพ กในหอพ ก สาหร บน กศ กษาช นป ท 2 ข นไป ประจาภาคการศ กษาท 1 ป การศ กษา 2557 น กศ กษากล มท 2 ว น / เด อน / ป 6 9 มกราคม มกราคม มกราคม 2557 ช วงลงทะเบ ยนเร ยน ภาคเร ยนท 1/2557 การดาเน นการ 1. น กศ กษากล ม 2 พ มพ ใบระเบ ยนประว ต ของตนเอง (ท เวบไซต ระบบลงทะเบ ยนการศ กษา https://reg.mfu.ac.th/registrar/home.asp) ย นต อเจ าหน าท ณ สาน กงานหอพ กน กศ กษา F6 2. ประกาศรายช อน กศ กษากล ม 2 ท ผ านการพ จารณาให ม ส ทธ เข าพ กในหอพ กน กศ กษา (คะแนนรวม ต งแต 75 คะแนนข นไป) น กศ กษาท ไม ผ านเกณฑ การพ จารณา (คะแนนรวมน อยกว า 75 คะแนน) ไม สามารถ สม ครเข าพ กในหอพ กได (หากต องการสอบถามเพ มเต มเร องคะแนน สามารถต ดต อสอบถามได ท ฝ ายหอพ ก น กศ กษา ส วนพ ฒนาน กศ กษา / ผ ปกครองหอพ กของตนเอง) 3. น กศ กษากล ม 2 ท ผ านเกณฑ การพ จารณา (คะแนนรวมต งแต 75 คะแนนข นไป) ให เล อกห องพ ก ใหม ผ านระบบจองหอพ กน กศ กษาออนไลน และให พ มพ ใบแจ งยอดการชาระเง นค าธรรมเน ยมหอพ ก น กศ กษา เพ อนาไปชาระผ านระบบ Bill payment ท ธนาคาร หอพ กบ ญทรงฯและหอพ กประเสร ฐฯ (หอจ น) ร บเฉพาะน กศ กษาหญ งสาขาว ชาภาษาจ นธ รก จและสาขาว ชา การสอนภาษาจ นเท าน น หอพ ก พล.ต.อ.เภาฯ (หอนานาชาต ) ร บเฉพาะน กศ กษาหญ งต างชาต เท าน น น กศ กษาในข างต นสามารถสม ครเข าพ กในหอพ กท ง 3 หล ง ได ท สาน กงานจ ดการทร พย ส นและรายได ช น 2 อาคารบร หารกลาง (AD2) 4. น กศ กษากล ม 2 ท ผ านการพ จารณาให ม ส ทธ เข าพ กในหอพ กน กศ กษา ให น าใบแจ งยอดการช าระเง น ค าธรรมเน ยมหอพ กน กศ กษาท งหมดตามประเภทหอพ กท น กศ กษาสม ครไว ผ านระบบจองหอพ ก น ก ศ ก ษ า อ อ น ไ ล น ( ท เ ว บ ไ ซ ต ร ะ บ บ ล ง ท ะ เ บ ย น ก า ร ศ ก ษ า https://reg.mfu.ac.th/registrar/home.asp) โดยเล อกชาระเง นผ านช องทางใดช องทางหน ง ด งน 1) ช าระโดยผ านระบบ Bill payment (เส ยค าธรรมเน ยม 10 บาท) ท ธนาคารกร งศร อย ธยา จาก ด (มหาชน) หร อ ธนาคารกร งเทพ จาก ด (มหาชน) เม อน กศ กษาชาระเง น เร ยบร อยแล ว ถ อว าการสม ครเข าพ กในหอพ กเสร จส นสมบ รณ (น กศ กษารายใดท ต องการใบเสร จร บเง น สามารถต ดต อขอร บได ท ส าน กงานจ ดการทร พย ส นและรายได หร อ ช น 2 อาคารบร หารกลาง (AD2) ต งแต ว นท ก มภาพ นธ 2557) 2) ช าระโดยการน าฝากเง นเข าบ ญช ของมหาว ทยาล ย ท ธนาคารกร งศร อย ธยา จ าก ด (มหาชน) เลขท บ ญช ช อบ ญช มหาว ทยาล ยแม ฟ าหลวง (ไม เส ยค าธรรมเน ยม) โดยน กศ กษาต องน าใบน าฝากเง น (Pay-in Slip) มาย นแก เจ าหน าท ส าน กงานจ ดการทร พย ส นและรายได ช น 2 อาคารบร หารกลาง (AD2) จ งจะถ อว าการสม ครเข าพ กในหอพ กเสร จส นสมบ รณ สาหร บน กศ กษาท น ให น กศ กษาน าใบแจ งยอดการช าระเง นค าธรรมเน ยมหอพ กน กศ กษา มาย นแก เจ าหน าท ส าน กงาน จ ดการทร พย ส นและรายได ช น 2 อาคารบร หารกลาง (AD2) จ งจะถ อว าการสม ครเข าพ กในหอพ ก เสร จส นสมบ รณ 5. น กศ กษาย นย นการเข าพ กในหอพ ก โดยการแจ งย นย น / ยกเล ก พร อมก บช วงลงทะเบ ยนเร ยน ภาคเร ยนท 2/ ย นย น น กศ กษาสามารถเข าพ กในหอพ กได ต งแต ว นท 18 ส งหาคม 2557 เป นต นไป - ยกเล ก สาน กงานจ ดการทร พย ส นและรายได ดาเน นการปร บปร งค าธรรมเน ยมหอพ กน กศ กษาให แก น กศ กษา ** หากเก นช วงเวลาท กาหนด น กศ กษาต องร บภาระค าธรรมเน ยมหอพ กท งหมด ** กาหนดการและข นตอนการสม ครเข าพ กในหอพ ก สาหร บน กศ กษาช นป ท 2 ข นไป ประจาภาคการศ กษาท 1 ป การศ กษา 2557 น กศ กษากล มท 3 ว น / เด อน / ป 6 17 มกราคม ก มภาพ นธ ก มภาพ นธ 2557 ช วงลงทะเบ ยนเร ยน ภาคเร ยนท 1/2557 การดาเน นการ 1. น กศ กษากล ม 3 สม ครเข าพ กในหอพ กน กศ กษา ผ านระบบจองหอพ กน กศ กษาออนไลน (ท เวบไซต ระบบลงทะเบ ยนการศ กษา https://reg.mfu.ac.th/registrar/home.asp) ป ดระบบว นท 17 มกราคม 2557 เวลา น. 2. ประกาศรายช อน กศ กษากล ม 3 ท ผ านเกณฑ การพ จารณา (พ จารณาจากน กศ กษาท ได คะแนนรวม มากท ส ดจนถ งน กศ กษาท ได คะแนนรวมน อยท ส ดตามลาด บ และร บเท าก บจานวนเต ยงว างท ม อย ) 3. น กศ กษากล ม 3 ท ผ านเกณฑ การพ จารณาให เล อกห องพ กผ านระบบจองหอพ กน กศ กษาออนไลน และให พ มพ ใบแจ งยอดการช าระเง นค าธรรมเน ยมหอพ กน กศ กษา เพ อน าไปช าระผ านระบบ Bill payment ท ธนาคาร หอพ กบ ญทรงฯและหอพ กประเสร ฐฯ (หอจ น) ร บเฉพาะน กศ กษาหญ งสาขาว ชา ภาษาจ นธ ร
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks