๑. การจ ดส มมนาว ชาการ และสถานท การละหมาดในโอกาสเทศกาลว นตร ษอ กล บมาส จ งหว ดชายแดน - PDF

Description
รายงานผลการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาลและการส งการของนายกร ฐมนตร นางสาวย งล กษณ ช นว ตร กระทรวงการต างประเทศ ระหว างว นท ๒๓ ส งหาคม ๒๕๕๔ ๒๓ พฤศจ กายน ๒๕๕๔ ๑. ล าด บ ราชอาณาจ กรไทย ว นท สาระส าค ญ แผนงาน/โครงการ/ผล

Please download to get full document.

View again

of 22
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Philosophy

Publish on:

Views: 3 | Pages: 22

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายงานผลการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาลและการส งการของนายกร ฐมนตร นางสาวย งล กษณ ช นว ตร กระทรวงการต างประเทศ ระหว างว นท ๒๓ ส งหาคม ๒๕๕๔ ๒๓ พฤศจ กายน ๒๕๕๔ ๑. ล าด บ ราชอาณาจ กรไทย ว นท สาระส าค ญ แผนงาน/โครงการ/ผล รวมถ งป ญหาอ ปสรรคในการด าเน นงาน ข อ ๑.๕ เร งน าส นต ส ขและ ๘๒ - โครงการและก จกรรมต าง ๆ ตามย ทธศาสตร สน บสน นการศ กษาของ ความปลอดภ ยในช ว ตและ น กศ กษาไทยม สล มในต างประเทศ ได แก ทร พทย ส นของประชาชน ๑. การจ ดส มมนาว ชาการ และสถานท การละหมาดในโอกาสเทศกาลว นตร ษอ กล บมาส จ งหว ดชายแดน ด ล ให ก บน กศ กษาไทยม สล มท ค เวต ภาคใต ๒. การจ ดก จกรรม/ให ค าปร กษาด านการศ กษาแก น กศ กษาท Madrasah Muenel Islamic University แอฟร กาใต (เป นหน งในหลายก จกรรม) ๓. การสน บสน นความร วมม อทางการศ กษาระหว างโรงเร ยนส ไหงโก-ลก และ โรงเร ยน Sultan Ismail College ร ฐกล นต น มาเลเซ ย เพ อพ ฒนาการเร ยนการ สอนของโรงเร ยนไทยให ได ระด บมาตรฐานสากลและเตร ยมพร อมส าหร บการ เข าส การเป นประชาคมอาเซ ยน (ม การจ ดท าความตกลงทางการศ กษา) (ต อ) ข อ ๑.๕ - โครงการส มมนาและส ารวจล ทางการค าและการลงท นในพ นท ชายแดน ไทย - มาเลเซ ย (๒๖-๒๙ ก.ย. ๕๔) : สกญ. ณ เม องโกตาบาร ได ด าเน น โครงการด งกล าวท จ. นราธ วาส โดยม การแลกเปล ยนข อค ดเห นและ ประสบการณ ระหว างผ เข าร วมอย างกว างขวาง ท งฝ ายไทยและฝ ายมาเลเซ ย ผล (๑) สร างความร ความเข าใจและเผยแพร ข อม ลใหม ๆ แก หน วยงานและผ ท เข า ร วมโครงการ เก ยวก บพ ฒนาการทางเศรษฐก จของมาเลเซ ยและสาขาความ ร วมม อท ฝ ายมาเลเซ ยสนใจ รวมถ งแสดงให เห นศ กยภาพและโอกาสการลงท น อย ระหว าง ด าเน นการ เบ กจ าย กล มงาน ความ ม นคง ระหว าง ประเทศ (ร วมก บ สอท./สกญ. ท เก ยวข อง) ๖,๗๐๐ กรมเอเช ย ตะว นออก ๒ ราชอาณาจ กรไทย ว นท สาระส าค ญ แผนงาน/โครงการ/ผล รวมถ งป ญหาอ ปสรรคในการด าเน นงาน ของผ ประกอบการไทยในร ฐกล นต นและร ฐตร งกาน เช น การร วมผล ตและ จ าหน ายข าวออร แกน ค การร วมม อลงท นต งโรงงานท ใช ทรายเป นว ตถ ด บในการ ผล ต การส งเสร มการค าว สด ก อสร างของไทย โอกาสของผ ร บเหมาก อสร าง สถาปน ก ว ศวกร และคนงานไทยในการเข าไปท างานในโครงการพ ฒนาระเบ ยง เศรษฐก จของมาเลเซ ย รวมท งโอกาสในการสร างรายได ในท องถ นส าหร บจ งหว ด ชายแดนภาคใต ของไทย เช น การต งศ นย กระจายส นค าตามแนวชายแดนในฝ ง ไทย และการต งร านส นค าและบร การเด น ๆ ของไทยในมาเลเซ ย อ นจะเป นการ สร างแรงด งด ดให คนมาเลเซ ยเข ามาซ อส นค าและบร การท ม ค ณภาพของไทย (๒) การเสนอให หอการค าจ งหว ดนราธ วาสน าข อม ลและข อค ดเห นท ได จากงาน ส มมนาเสนอต อคณะกรรมการร วมร ฐและเอกชน จ. นราธ วาส (กรอ.) และ คณะกรรมการบร หาร จ. นราธ วาส (กบจ.) และหน วยงานอ นๆ ท เก ยวข องใน ท องถ น เพ อพ จารณาน าไปด าเน นการต อในประเด นท เห นว าม ความส าค ญและ สามารถช วยพ ฒนาและเช อมโยงศ กยภาพทางเศรษฐก จและโอกาสทางการค า ของจ งหว ดชายแดนภาคใต ก บร ฐทางตอนเหน อของมาเลเซ ย โดยเฉพาะอย างย ง พ นท เศรษฐก จตามแนวพรมแดน นราธ วาส-กล นต น-ตร งกาน (ต อ) ข อ ๑.๕ - การเข าร วมในก จกรรมศ กษาพ นท โครงการการพ ฒนาในกรอบ คณะกรรมการว าด วยย ทธศาสตร ร วมในการพ ฒนาพ นท ชายแดนไทย- มาเลเซ ย (JDS) และร วมประช มหาร อแผนพ ฒนาเช อมโยงพ นท เศรษฐก จ East Coast Economic Region (ECER) ของมาเลเซ ย เม อว นท ๑๖-๑๘ ต.ค. ๕๔ ผล - กต. ได เข าร วมก จกรรมด งกล าวท จ ดโดยส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการ เศรษฐก จและส งคมแห งชาต (สศช.) โดยม ผลส มฤทธ ค อ ๒๐,๓๘๐ กรมเอเช ย ตะว นออก ๓ ราชอาณาจ กรไทย ว นท สาระส าค ญ แผนงาน/โครงการ/ผล รวมถ งป ญหาอ ปสรรคในการด าเน นงาน (๑) ได ส ารวจพ นท ท ได ร บการก าหนดให เป นโครงการพ ฒนาใน จ.นราธ วาส และ จ งหว ดใกล เค ยง เพ อทราบข อเท จจร งและข อจ าก ดของพ นท ซ งจะใช พ จารณา เพ อการเช อมโยงก บพ นท เศรษฐก จ ECER ของมาเลเซ ย (๒) ได หาร อก บผ บร หารของ East Coast Economic Region Development Council (ECERDC) เพ อร บทราบความค ดเห นเก ยวก บการก าหนดแผนพ ฒนา เช อมโยงพ นท เศรษฐก จระหว างไทย-มาเลเซ ย ซ งจะน ามาประกอบการพ จารณา แผนงานภายใต กรอบ IMT-GT และ JDS (๓) กงส ลใหญ ณ เม องโกตาบาร ได ร วมหาร อก บคณะ และให ข อม ลท เป น ประโยชน ส าหร บการพ จารณาแนวทางการพ ฒนาพ นท ภายในโครงการด งกล าว เพ อให สอดคล องก บของฝ ายมาเลเซ ย (๔) จะน าผลการส ารวจพ นท และการหาร อระหว างฝ ายไทยและมาเลเซ ย ประกอบการพ จารณาในท ประช มของ จ.นราธ วาส ซ งม ผ ว าราชการ จ.นราธ วาส เป นประธาน โดยจ ดล าด บความส าค ญ ด งน (ก) โครงการเช อมโยงระหว าง ตากใบ - ต มป ต (ข) การเช อมโยงด านส ไหงโกลก - ร นเตาป นย ง (ค) การ เช อมโยงด านแว ง - บ ก ตบ หงา (ง) การพ ฒนาพ นท ต อเน องตอนในของ จ.นราธ วาส และ (จ) การยกระด บโครงการพ ฒนาพ นท เขตเศรษฐก จพ เศษ ชายแดนไทย-มาเลเซ ย จ.นราธ วาส ให เป นกล มโครงการบ รณาการท ครอบคล ม ถ งต วจ งหว ดพ นท ชายแดน และเช อมโยงก บจ งหว ดใกล เค ยง (ต อ) ข อ ๑.๕ - การเข าร วมการประช ม The First JDS Project Coordinators Meeting ระหว างไทยก บมาเลเซ ย ว นท ๒๖ ก.ย. ๕๔ ท จ. สงขลา ผล - กต. ได เข าร วมก จกรรมด งกล าวท จ ดโดยส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการ เศรษฐก จและส งคมแห งชาต (สศช.) เพ อต ดตามผลตาม - กรมเอเช ย ตะว นออก ๒ ข อ ๑.๖ เร งฟ นฟ ความส มพ นธ และพ ฒนา ความร วมม อก บประเทศ เพ อนบ านและนานา ประเทศ เพ อสน บสน นการ เจร ญเต บโตทางเศรษฐก จ ในภ ม ภาคร วมก น โดยเฉพาะการเร งแก ไข ป ญหากระทบกระท งตรม แนวพรมแดน ผ าน กระบวนการทางการท ตบน พ นฐานของสนธ ส ญญา และกฎหมายท เก ยวข อง ๔ ราชอาณาจ กรไทย ว นท สาระส าค ญ แผนงาน/โครงการ/ผล รวมถ งป ญหาอ ปสรรคในการด าเน นงาน โครงการต าง ๆ ตามท ท งสองฝ ายได ตกลงก นไว ในการประช มภายใต กรอบ JDS ในระด บต าง ๆ โดยได หาข อสร ปในการสร างความเช อมโยง/บ รณาการโครงการ ความร วมม อด านโครงสร างพ นฐานส าค ญ ๆ ท ย งค งค างอย ให ม ผลเป นร ปธรรม ได แก (๑) การขยายด านศ ลกากรสะเดา บ ก ตกาย ฮ ต ม (๒) การพ ฒนาด าน ศ ลกากรบ านประกอบ ด เร ยนบ หรง (๓) การจ ดต งเขตเศรษฐก จพ เศษชายแดน บร เวณอ าเภอสะเดา จ. สงขลา - เม องบ ก ตกาย ฮ ต ม ร ฐเกดะห และ (๔) การศ กษาความเหมาะสมในการก อสร างสะพานข ามแม น าโก-ลก ระหว าง ตากใบ เป งกาล นก โบร และการศ กษาความเหมาะสมในการก อสร างสะพาน ข ามแม น าโก-ลกแห งท สองระหว างส ไหงโก-ลก - ร นเตาป นย ง ๘๒ - การเย อนบร ไนดาร สซาลามอย างเป นทางการ ของ นรม. (๑๐ ก.ย. ๕๔) ผล - นรม. และสมเด จพระราชาธ บด แห งบร ไนเห นชอบให กระช บความร วมม อด าน แรงงาน การค าการลงท น การเกษตร พล งงาน การส งเสร มความร วมม อด าน อ ตสาหกรรมฮาลาล การศ กษา และด านสาธารณส ข - การเย อนอ นโดน เซ ยอย างเป นทางการ ของ นรม. (๑๒ ก.ย. ๕๔) ผล - นรม. และ ปธน. อ นโดน เซ ย เห นพ องท จะกระช บความร วมม อทว ภาค ด าน การค าการลงท น อ ตสาหกรรมฮาลาล การเกษตรและความม นคงทางอาหาร การประมง พล งงาน การท องเท ยว รวมถ งความร วมม อด านการทหารและ ความม นคง - การเย อนก มพ ชามอย างเป นทางการของ นรม. (๑๕ ก.ย. ๕๔) ผล - นรม. และ นรม. ก มพ ชา ได หาร อประเด นทว ภาค ต าง ๆ ได แก การปฏ บ ต ตาม ๑๗,๔๔๐ กรมเอเช ย ตะว นออก ๕๐,๘๑๕.๕๔ ๓๑,๕๔๕.๒๘ กรมเอเช ย ตะว นออก กรมเอเช ย ตะว นออก ๕ ราชอาณาจ กรไทย ว นท สาระส าค ญ แผนงาน/โครงการ/ผล รวมถ งป ญหาอ ปสรรคในการด าเน นงาน และเร งด าเน นการตามข อ ค าส งศาลโลก / ผ ส งเกตการณ จากอ นโดน เซ ย การป องก นป ญหาอาชญากรรม ผ กพ นในการรวมต วเป น ตามแนวชายแดน การประช มว สาม ญระหว าง รมว.กต. สองฝ าย ความร วมม อ ประชาคมอาเซ ยนในป ด านเศรษฐก จ ประเด นเร องเขตท บซ อนทางทะเล ความค บหน าของโครงการ ๒๕๕๘ ท งในม ต เศรษฐก จ ACMECS Single Visa และกรณ คนไทยท ได ร บโทษในก มพ ชา เป นต น ส งคม และความม นคง - การเย อน สปป. ลาวอย างเป นทางการของ นรม. (๑๖ ก.ย. ๕๔) ตลอดจนการเช อมโยง ผล เส นทางคมนาคมขนส ง - นรม. และ นรม. ลาว หาร อประเด นทว ภาค ต าง ๆ ได แก ความร วมม อด าน ภายในและภายนอก คมนาคม พล งงาน การเกษตร การลงท น แรงงาน ความสงบเร ยบร อยในบร เวณ ภ ม ภาค พ นท ชายแดนและการส ารวจเขตแดน การเป ดสะพานม ตรภาพไทย-ลาว และสอดคล องก บนโยบาย แห งท ๓ และการส งเสร มการท องเท ยว เป นต น ข อ ๗.๑ ด วย (เร งส งเสร ม - การเย อนเม ยนมาร อย างเป นทางการของ นรม. (๕ ต.ค. ๕๔) และพ ฒนาความส มพ นธ ผล ก บประเทศเพ อนบ าน ฯลฯ) - การเย อนน ช วยในการกระช บความส มพ นธ ระหว างไทย-เม ยนมาร ให ม ความ ราบร นต อเน อง และสานต อ/ผล กด นเร องท เป นผลประโยชน ร วมและประเด น ความร วมม อส าค ญ เช น (๑) การร วมก นผล กด นโครงการท าเร อน าล กและน คม อ ตสาหกรรมทวายให ส าเร จเป นร ปธรรม (๒) ม ส วนสน บสน นให ม การเป ดจ ด ผ านแดนเม ยวด แม สอด จ.ตาก เม อว นท ๕ ธ.ค.๕๔ หล งจากป ดมาเป นเวลา กว า ๑ ป (๓) การเป ดจ ดผ านแดนท ด านส งขร จ.ประจวบค ร ข นธ ด านบ าน พ น าร อน และด านพระเจด ย สามองค จ.กาญจนบ ร และ (๔) การแก ไขป ญหา แรงงานเม ยนมาร ในไทย โดยเฉพาะการเป ดศ นย พ ส จน ส ญชาต แรงงาน เม ยนมาร (ต อ) ข อ ๑.๖ - โครงการรถไฟเยาวชนไทย ลาว ฉลองครบรอบ ๖๐ ป ความส มพ นธ ทางการท ตฯ ว นท ๒๖ ก.ย. ๒ ต.ค. ๕๔ ๓๕,๕๔๗.๘๘ ๓๘,๓๘๓.๘๘ ๑,๙๗๗,๔๐๐ กรมเอเช ย ตะว นออก กรมเอเช ย ตะว นออก กรมเอเช ย ตะว นออก ๖ ราชอาณาจ กรไทย ว นท สาระส าค ญ แผนงาน/โครงการ/ผล รวมถ งป ญหาอ ปสรรคในการด าเน นงาน ผล - กรมเอเช ยตะว นออกร วมก บ สอท. ณ เว ยงจนทน และ สกญ. ณ สะหว น- นะเขตน าน กเร ยนไทยจาก ๘ จ งหว ดชายแดน ไทย-ลาว จ านวน ๓๕ คน เด
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks