ประจาป งบประมาณ พ.ศ PDF

Description
รายงานผลการดาเน นโครงการประช มเช งปฏ บ ต การสร างความร ความเข าใจ ในการจ ดการความร ว ทยาล ยช มชนระนอง ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2554 กล มนโยบายและแผน ว ทยาล ยช มชนระนอง สาน กบร หารงานว ทยาล ยช มชน กระทรวงศ กษาธ

Please download to get full document.

View again

of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Travel/ Places/ Nature

Publish on:

Views: 3 | Pages: 10

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายงานผลการดาเน นโครงการประช มเช งปฏ บ ต การสร างความร ความเข าใจ ในการจ ดการความร ว ทยาล ยช มชนระนอง ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2554 กล มนโยบายและแผน ว ทยาล ยช มชนระนอง สาน กบร หารงานว ทยาล ยช มชน กระทรวงศ กษาธ การ บทสร ป โครงการประช มเช งปฏ บ ต การสร างความร ความเข าใจในการจ ดการความร ว ทยาล ยช มชน ระนองม ว ตถ ประสงค (1) เพ อสร างความตระหน กในความส าค ญของการจ ดการความร ให แก บ คลากรของ ว ทยาล ยช มชนระนอง (2) เพ อให บ คลากรของว ทยาล ยช มชนระนองม ส วนร วมในการด าเน นงานด านการ จ ดการความร เน องจากเก ดแรงจ งใจท จะช วยปฏ บ ต งานเพ อให เก ดความส าเร จตามเป าหมายของก จกรรมตาม แผนการจ ดการความร ประจ าป 2554 (3)เพ อเป นแนวทางท จะพ ฒนาไปส องค การแห งการเร ยนร (Learning Organization) โครงการประช มเช งปฏ บ ต การสร างความร ความเข าใจในการจ ดการความร ว ทยาล ยช มชน ระนอง ม ระยะเวลาด าเน นการ ในเด อน ม ถ นายน 2554 ณ ว ทยาล ยช มชนระนอง ม ข นตอนการด าเน นงาน แบ งเป น 3 ก จกรรม ค อ ก จกรรมก อนด าเน นงาน ได แก การเสนอโครงการและวางแผนการด าเน นงาน ก จกรรมระหว างการดาเน นงาน และก จกรรมหล งการดาเน นงาน ค อ การสร ปผลการดาเน นงานของโครงการ กล มนโยบายและแผน ส งหาคม 2554 รายงานผลการดาเน นงาน โครงการประช มเช งปฏ บ ต การสร างความร ความเข าใจในการจ ดการความร ว ทยาล ยช มชนระนอง ความเป นมาของโครงการ ในย คของข อม ลข าวสารในป จจ บ น องค กรท ม ข อม ลท ถ กต อง และสามารถน ามาใช ได อย าง รวดเร วจะเป นองค กรท ความสามารถในการปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพ และม ความได เปร ยบองค กร อ นๆท ไม อาจนาข อม ล ข าวสารและความร ท ครอบครองอย มาใช ประโยชน ได อย างเต มท องค กรต างๆท งภาคร ฐ และเอกชนต างตระหน กถ งความส าค ญของการบร หารข อม ลท ม อย ให เก ดประโยชน อย างเต มท ต อองค กร ใน หน วยงานราชการ การจ ดการความร ในองค กรจ ดได ว าเป นเคร องม อด านการพ ฒนาองค กรท ส าค ญท ก.พ.ร. สน บสน นและส งเสร มให หน วยงานราชการต างๆน ามาใช ในการบร หารจ ดการความร และข อม ลในหน วยงาน อย างม ประส ทธ ภาพ และเพ อการพ ฒนาไปส การเป นองค กรแห งการแห งความเป นเล ศ หน วยงานหลายๆหน วย ได ให ความส าค ญในการจ ดต งท มจ ดการความร ในองค กรเพ อให การจ ดการความร ในหน วยงานตนเองเป นไป อย างม ระบบและเก อหน นการปฏ บ ต ราชการตามแผนย ทธศาสตร แต ก ย งประสบป ญหาในการแปลงทฤษฎ ด านการจ ดการความร ไปส แนวทางการปฏ บ ต ด านการจ ดการความร อย างม ประส ทธ ภาพ ส าหร บป งบประมาณ พ.ศ ว ทยาล ยช มชนระนองได ม การทบทวนและปร บปร งแก ไข นโยบายด านการจ ดการความร เพ อให สอดคล องก บกระบวนการบร หารการจ ดการภาคร ฐ (Public Management Quality Award: PMQA) ในหมวดท เก ยวข อง (หมวด 4: การว ด การว เคราะห และการ จ ดการความร ) ซ งเป นประเด นประเม นผลตามต วช ว ด ก.พ.ร. (ในม ต การพ ฒนาองค กร) และได จ ดท าประกาศ นโยบายด านการจ ดการความร และแผนการจ ดการความร ประจ าป 2554 ซ งสน บสน นการด าเน นงานในท ก ประเด นย ทธศาสตร โดยนโยบายและแผนการจ ดการความร ด งกล าวส งเสร มให บ คลากรเข าถ งแหล งความร ซ ง นอกจากจะได จากการรวบรวมและถ ายทอดความร จากบ คลากรแล ว ย งค าน งถ งความต องการและความ คาดหว งของผ ร บบร การ ผ ม ส วนได ส วนเส ยและองค กรอ นๆ รวมท ง ให ม การแสวงหาและแลกเปล ยนว ธ ปฏ บ ต ท เป นเล ศระหว างหน วยงาน ตลอดจนให บ คลากรม การแลกเปล ยนเร ยนร ซ งก นและก น ท งน เพ อพ ฒนางานให ม ประส ทธ ภาพย งๆ ข นไป ในการน ว ทยาล ยช มชนได กาหนดจ ดส มมนาเช งปฏ บ ต การภายใต แผนการจ ดการความร โดย เช ญว ทยากรภายนอกมาบรรยายให ความร และถ ายทอดประสบการณ ด านการจ ดการความร ให แก บ คลากร ท งน เพ อให บ คลากรท กระด บได ร บความร ความเข าใจท ถ กต องช ดเจนและเป นก าล งส าค ญในการน าข อม ลไป เผยแพร ประชาส มพ นธ และช กชวนบ คลากรในหน วยงานต างๆ ในส งก ดกรมให เข ามาม ส วนร วมในก จกรรม แลกเปล ยนเร ยนร องค ความร ต างๆ และร วมม อร วมใจก นปฏ บ ต งานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป 2554 ให สาเร จล ล วงไปด วยด 2. ว ตถ ประสงค ระนอง 1.เพ อสร างความตระหน กในความสาค ญของการจ ดการความร ให แก บ คลากรของว ทยาล ยช มชน 2.เพ อให บ คลากรของว ทยาล ยช มชนระนองม ส วนร วมในการด าเน นงานด านการจ ดการความร เน องจากเก ดแรงจ งใจท จะช วยปฏ บ ต งานเพ อให เก ดความสาเร จตามเป าหมายของก จกรรมตามแผนการจ ดการ ความร ประจาป เพ อเป นแนวทางท จะพ ฒนาไปส องค การแห งการเร ยนร (Leaning Organization) 3. ขอบเขตของโครงการ 1. ต วช ว ดและค าเป าหมาย ต วช ว ด ค าเป าหมาย บ คลากรท เก ยวข องก บการจ ดการความร ประกอบด วย ผ บร หาร/ข าราชการคร และ บ คลากรว ทยาล ยช มชนระนอง จานวน 30 คน บ คลากรท เข าร วมโครงการม ความร ความเข าใจในการจ ดการความร ร อยละ สถานท ดาเน นงาน - ว ทยาล ยช มชนระนอง 3. ระยะเวลาดาเน นการ เด อน ม ถ นายน ข นตอนการดาเน นงาน ก จกรรมท 1 เสนอโครงการและวางแผนการดาเน นงาน ว ธ ดาเน นงาน 1. เข ยนโครงการและเสนอโครงการ 2. แต งต งคาส ง/ประช มคณะทางาน ก จกรรมท 2 การดาเน นงาน ว ธ ดาเน นงาน 1. จ ดเตร ยมข อม ลการท ใช ในการจ ดการความร การจ ดทาแผนจ ดการความร ว ทยาล ยช มชน ระนอง 2. เก บรวมรวมข อม ลผล ก จกรรมท 3 สร ปผลการดาเน นงาน ว ธ ดาเน นงาน 1. สร ปผลการประช มพ ฒนาแผนปฏ บ ต การฯ 2. จ ดทาเอกสาร / ร ปเล ม รายงานต อผ บร หาร 5. ผลการดาเน นงาน 5.1 ต วช ว ดและค าเป าหมาย ต วช ว ดเช งปร มาณ ม แผนการจ ดการความร ว ทยาล ยช มชนระนอง และได ข อม ลในการ จ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร ของว ทยาล ยช มชนจานวน 2 องค ความร ต วช ว ดเช งค ณภาพ ว ทยาล ยช มชนระนองได ให บ คลากรม ส วนร วมในการด าเน นงานด านการ จ ดการความร เน องจากเก ดแรงจ งใจท จะช วยปฏ บ ต งานเพ อให เก ดความส าเร จตามเป าหมายของก จกรรมตาม แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณภาพรวมท ใช ตลอดโครงการ ใช เง นงบประมาณประจ าป งบประมาณ 2554 งบประมาณจานวน 25,000 บาท (สองหม นห าพ นบาทถ วน)รายละเอ ยดม ด งน 1. ค าตอบแทนว ทยากร(1,200x2ชม.x1คน) เป นเง น 2,400 บาท 2. ค าว สด และอ ปกรณ ในการดาเน นงาน เป นเง น 9,000 บาท 3. ค าเอกสารและส งต พ มพ เป นเง น 8,200 บาท 4. ค าอาหารว างและเคร องด ม(30บาทX35คนx2ม อ) เป นเง น 2,100 บาท 5. ค าอาหาร (80บาทx35คนx1ม อ) เป นเง น 2,800 บาท 6. ค าล างอ ดร ป เป นเง น 500 บาท หมายเหต ถ วเฉล ยจ ายท กรายการ 6. สร ปผลและข อเสนอแนะ การประเม นความพ งพอใจของผ เข าร วมโครงการ สร ปได ด งน ผลการประเม นโครงการประช มเช งปฏ บ ต การสร างความร ความเข าใจในการจ ดการความร ว ทยาล ย ช มชนระนอง ได นาเสนอผลการประเม นออกเป น 3 ตอน ด งน ตอนท 1 ข อม ลท วไป ตอนท 2 ความพ งพอใจในด านการจ ดการต างๆของโครงการ ตอนท 3 ข อเสนอแนะ การว เคราะห ข อม ลโดยใช สถ ต พ นฐาน ค อ ค าความถ ร อยละ ค าเฉล ย และส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน 2.1 ข อม ลท วไป โครงการพ ฒนาหล กส ตรฝ กอบรมฯ ก าหนดเป าหมายผ เข าร วมโครงการ 25 คน ผ ตอบแบบ ประเม นและส งค นแบบประเม นจานวน 17 คน ค ดเป นร อยละ ตารางท 1 จานวนและร อยละเพศของผ เข าร วมโครงการ เพศ จานวน (คน) ร อยละ ชาย หญ ง รวม จากตารางท 1 พบว า ผ เข าร วมโครงการส วนใหญ เป นเพศชาย จานวน 9 คน ค ดเป นร อยละ เพศหญ ง จานวน 8 คน ค ดเป นร อยละ ตารางท 2 จานวนและร อยละของผ เข าร วมโครงการ อาช พ จานวน (คน) ร อยละ ข าราชการคร พน กงานราชการ รวม จากตารางท 2 พบว า ผ เข าร วมโครงการส วนใหญ เป นข าราชการคร จ านวน 8 คน ค ดเป นร อยละ รองลงมาเป นพน กงานราชการ จานวน 9 คน ค ดเป นร อยละ ความพ งพอใจท ม ต อการจ ดการต างๆของโครงการ ความพ งพอใจของผ เข าร วมโครงการท ม ต อการจ ดการต างๆของโครงการพ ฒนาหล กส ตรฝ กอบรมฯ ว เคราะห ค าเฉล ย( x ) และส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) โดยม รายการแบบประเม น ด งน ตารางท 3 ความพ งพอใจของโครงการพ ฒนาหล กส ตรฝ กอบรมฯ โดยภาพรวม รายการ x S.D. ระด บ ความพ งพอใจ กระบวนการและข นตอนการจ ดก จกรรม/โครงการ 1. ความสอดคล องของเน อหาสาระก บว ตถ ประสงค ของการ จ ดก จกรรม/โครงการ มาก 2. ระยะเวลาท ใช ในการจ ดก จกรรม/โครงการม ความ เหมาะสม 3.71** 0.47 มาก 3. การประชาส มพ นธ และการต ดต อประสานงาน มาก 4. เอกสารประกอบก จกรรม/โครงการม ความเหมาะสม มาก ผ ให บร การ 5. ม มน ษยส มพ นธ และจ ตบร การ มาก 6. ให คาแนะนา และตอบข อซ กถามอย างช ดเจน มาก 7. การอานวยความสะดวกให ผ เข าร วมก จกรรม/โครงการ มากท ส ด ส งอานวยความสะดวก 8. สภาพแวดล อมและสถานท ให บร การม ความเหมาะสม 4.94* 0.24 มากท ส ด 9. อาหารว างและอาหารกลางว น มากท ส ด 10. ม อ ปกรณ และเคร องม อท ท นสม ยในการให บร การ มากท ส ด ค ณภาพการให บร การ 11. การจ ดก จกรรม/โครงการม ประโยชน และตรงก บความ ต องการ มาก 12. ความค มค าของการเข าร วมก จกรรม/โครงการ มาก 13. สามารถนาความร ท ได ร บนาไปส การปฏ บ ต มาก ความค ดเห นเก ยวก บว ทยากร 14. ว ทยากรม ความรอบร ในเร องท บรรยายเป นอย างด มาก 15. ว ทยากรม ความสามารถในการถ ายทอดความร ให ผ ฟ ง เข าใจ มาก ความพ งพอใจในการเข าร วมก จกรรม โดยรวม มาก * หมายถ ง ความพ งพอใจมากท ส ด ** หมายถ ง ความพ งพอใจน อยท ส ด จากตารางท 3 พบว า ผ เข าร วมโครงการพ ฒนาหล กส ตรฝ กอบรมฯ โดยภาพรวม ม ความพ งพอใจต อการจ ด โครงการอย ในระด บมาก ( x =4.18, S.D. = 0.54) และผ เข าร วมโครงการม ความพ งพอใจมากท ส ดในห วข อ เก ยวก บ ส งอานวยความสะดวก เร อง สภาพแวดล อมและสถานท ให บร การม ความเหมาะสม อย ในระด บ ความพ งพอใจมากท ส ด ( x =4.93, S.D. = 0.25) แ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks