สร ปผลการดาเน นงานตามแผนบร หารความเส ยง - PDF

Description
สร ปผลการดาเน นงานตามแผนบร หารความเส ยง สาน กงานคณะกรรมการ พ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต (สศช.) ประจาป งบประมาณ พ.ศ หล กการ สร ปผลการดาเน นงานตาม แผนบร หารความเส ยง ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557

Please download to get full document.

View again

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Health & Lifestyle

Publish on:

Views: 48 | Pages: 12

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
สร ปผลการดาเน นงานตามแผนบร หารความเส ยง สาน กงานคณะกรรมการ พ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต (สศช.) ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 1. หล กการ สร ปผลการดาเน นงานตาม แผนบร หารความเส ยง ประจาป งบประมาณ พ.ศ สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต (สศช.) บทสร ปผ บร หาร ในป งบประมาณ พ.ศ ส าน กงาน ก.พ.ร. ก าหนดให ส วนราชการต องว เคราะห และบร หารจ ดการ ความเส ยงในแต ละประเด นย ทธศาสตร ให ครบถ วน โดยค ดเล อกแผนงาน/โครงการท ส าค ญและม ผลกระทบส ง ต อการบรรล ความสาเร จตามประเด นย ทธศาสตร ท ได ร บงบประมาณอย างน อยประเด นย ทธศาสตร ละ 1 แผนงาน หร อโครงการมาด าเน นการจ ดการความเส ยง เพ อจ ดการก บการเปล ยนแปลงท อาจส งผลกระทบต อความส าเร จ หร อการบรรล เป าหมายของแผนงาน/โครงการ ในส วนของการบร หารจ ดการความเส ยงของส วนราชการ ส าน กงาน ก.พ.ร. ได ก าหนดข นตอน การด าเน นการ หล กเกณฑ การว เคราะห ประเม นและจ ดการความเส ยงอย างเหมาะสม ตามกระบวนการบร หาร ความเส ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) ประกอบด วย 3 กระบวนการ ด งน 1.1 การระบ ความเส ยง เป นการนาก จกรรมภายใต แผนงาน/โครงการท ค ดเล อกมาระบ ความเส ยง ตามหล กธรรมาภ บาล 9 องค ประกอบ ได แก ประส ทธ ผล ประส ทธ ภาพ ตอบสนอง ร บผ ดชอบ โปร งใส ม ส วนร วม กระจายอานาจ น ต ธรรม และเสมอภาค 1.2 การบร หารความเส ยง ครอบคล มการประเม นความเส ยงและจ ดท าแผนภ ม ความเส ยง การก าหนดและด าเน นการตามกลย ทธ ท ใช ในการจ ดการก บความเส ยง และการด าเน นก จกรรมการบร หาร ความเส ยง 1.3 การกาก บและต ดตามประเม นผล เป นการรวบรวมข อม ลและดาเน นการตามแผนฯ 2. การจ ดแผนบร หารความเส ยง ประจาป งบประมาณ พ.ศ เพ อบรรล แนวทางการด าเน นการข างต น สศช. จ งพ จารณาโครงการ/ก จกรรมท ได ร บจ ดสรร งบประมาณประจ าป พ.ศ เพ อใช เป นข อม ลประกอบการจ ดท าแผนบร หารความเส ยง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ โดยค ดเล อกโครงการ/แผนงานส าค ญ ท ม ผลกระทบส งต อการบรรล ความส าเร จ ตามประเด นย ทธศาสตร ท ได ร บงบประมาณอย างน อยประเด นละ 1 ย ทธศาสตร มาด าเน นการจ ดท าแผน บร หารความเส ยงตามมาตรฐาน COSO ท ส าน กงาน ก.พ.ร. ก าหนด ประกอบด วย 6 ย ทธศาสตร 4 โครงการ ได แก ย ทธศาสตร สศช. แผนงาน/ โครงการฯ ผ ร บผ ดชอบ งบประมาณ (ล านบาท) 1. โครงการเพ มประส ทธ ภาพการจ ดทาแผนพ ฒนา สาน กภาค 6.00 จ งหว ด/กล มจ งหว ด และการข บเคล อนนโยบายท สาค ญของร ฐบาลส การปฏ บ ต ในระด บพ นท 1. การจ ดทาแผนย ทธศาสตร การ พ ฒนาประเทศให ม ความย งย น 5. การพ ฒนาฐานข อม ลด านเศรษฐก จ ส งคม และส งแวดล อมของประเทศให ท นสม ยเป นท ยอมร บและน าเช อถ อ ย ทธศาสตร สศช. แผนงาน/ โครงการฯ ผ ร บผ ดชอบ งบประมาณ (ล านบาท) 2. การว เคราะห แผนงาน/โครงการ ด วยความเป นกลางทางว ชาการและ ร กษาผลประโยชน ของประเทศ 2. โครงการศ กษาต นท นการขนส งและโลจ สต กส ระหว างประเทศในอน ภ ม ภาคล มแม น าโขง (GMS) สวค การต ดตามประเม นผลและการพ ฒนา ด ชน ช ว ดด านเศรษฐก จและส งคม 4. การข บเคล อนแผนพ ฒนาส การ ปฏ บ ต อย างม ประส ทธ ภาพ 6. การบร หารจ ดการองค กรให ม ธรรมาภ บาลและประส ทธ ภาพส ง 3. การรายงานผลการดาเน นงาน 3. โครงการผล กด นประเด นการพ ฒนาสาค ญใน แผนพ ฒนาฯ ฉบ บท 11 ส การปฏ บ ต สปผ โครงการพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรขององค กร กพร.สศช สศช. โดยกล มพ ฒนาระบบบร หารได ประสานขอความร วมม อจากส าน กและกล มงานท ร บผ ดชอบ โครงการข างต น ด าเน นการจ ดท าแผนบร หารความเส ยง สศช. ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ตามมาตรฐาน COSO สามารถสร ปผลการดาเน นการตามแผนบร หารความเส ยง สศช. ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ท งในระด บภาพรวมและรายโครงการ ได ด งน 3.1 ภาพรวม สศช. ด าเน นการบร หารความเส ยงโครงการฯ ตามท ได ก าหนดไว ในแผนบร หารความเส ยง ประจาป งบประมาณ พ.ศ โดยใช กลย ทธ การควบค ม หล กเล ยง และร บความเส ยงไว เอง ท าให สามารถ บร หารความเส ยงของโครงการฯ ให อย ในระด บปานกลาง ซ งเป นระด บความเส ยงท ยอมร บได แต ต องม การ ควบค ม เพ อป องก นไม ให เก ดความเส ยง 3.2 รายโครงการ รายละเอ ยด โครงการ ต วช ว ดความสาเร จ ของโครงการ : การดาเน นการตามต วช ว ดความสาเร จโครงการฯ 1. โครงการเพ มประส ทธ ภาพการจ ดทาแผนพ ฒนาจ งหว ด/กล มจ งหว ด และการข บเคล อนนโยบายท สาค ญของร ฐบาล ส การปฏ บ ต ในระด บพ นท สาน กภาค เป นผ ร บผ ดชอบ โครงการฯ ใช กลย ทธ จ ดการก บความ เส ยง : การควบค ม รายงานผลการต ดตาม นโยบายท สาค ญเร งด วน ของร ฐบาลและเกณฑ การพ จารณากล นกรอง แผนพ ฒนาจ งหว ด/กล ม จ งหว ด เพ อใช เป นคาขอ งบประมาณป 2558 สามารถด าเน นการได ตามต วช ว ดโครงการฯ โดยค ณภาพของ แผนพ ฒนาจ งหว ด/กล มจ งหว ด อย ในเกณฑ ระด บปานกลางและ แผนงานโครงการในแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป ย งไม ม ประส ทธ ภาพเพ ยงพอท จะท าให การพ ฒนาบรรล ว ส ยท ศน และ เป าหมายท ก าหนดไว ซ งส าน กภาคฯ ในฐานะผ ร บผ ดชอบ โครงการ ได ดาเน นการจ ดทาต วช ว ดการพ ฒนาระด บจ งหว ด/กล ม จ งหว ด ให ม ความถ กต องตามหล กว ชาการและสามารถสะท อน สถานการณ พ ฒนา เพ อจ งหว ด/กล มจ งหว ด สามารถน าไปใช ประโยชน ในการปร บปร งแผนพ ฒนาจ งหว ด/กล มจ งหว ดได อย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล สามารถสะท อนสถานการณ รายละเอ ยด โครงการ ต วช ว ดความสาเร จ ของโครงการ : การดาเน นการตามต วช ว ดความสาเร จโครงการฯ การพ ฒนาในม ต ท ส าค ญของจ งหว ด/กล มจ งหว ด อย างถ กต อง ครบถ วน และสร างให เก ดความเช อมโยงระหว างการข บเคล อน ย ทธศาสตร การพ ฒนาในระด บพ นท และระด บประเทศต อไป ซ งจะด าเน นการให สมบ รณ ท ง 76 จ งหว ด และ 18 กล มจ งหว ด (ภายในป พ.ศ.2558 ) 2. โครงการศ กษาต นท นการขนส งและโลจ สต กส ระหว างประเทศในอน ภ ม ภาคล มแม น าโขง (GMS) สาน กว เคราะห โครงการ ข อม ลสาหร บการ สามารถดาเน นการได ตามต วช ว ดโครงการฯ เน องจากม การจ ดท า ลงท นภาคร ฐ (สวค.) เป น กาหนดนโยบายและ กรอบการด าเน นงาน (TOR) ท ช ดเจน ม ความละเอ ยดร ดก ม ผ ร บผ ดชอบโครงการฯ มาตรการการพ ฒนา และครอบคล มการท างานในท กประเด นท ต องการ พร อมท ง ระบบโลจ สต กส และ จ ดต งคณะกรรมการจ ดจ าง และคณะกรรมการก าก บฯ โดยเช ญ ใช กลย ทธ จ ดการความเส ยง : การควบค ม หล กเล ยง และ ร บความเส ยงไว เอง ระบบอานวยความ สะดวกทางการค าของ ประเทศไทยและของ ประเทศในอน ภ ม ภาคล ม น าโขง (GMS) และ มาเลเซ ยรวมถ งนโยบาย และมาตรการส งเสร ม ผ ประกอบการไทยใน หน วยงานภายนอก และเจ าหน าท ในส าน กอ นท เก ยวข องก บ โครงการฯ เข ามาร วมเป นคณะกรรมการก าก บฯ ซ งการ ด าเน นการจ ดจ างและก าก บการด าเน นโครงการฯ เป นไปตาม ข นตอนระเบ ยบพ สด ฯ รวมท งม การรายงานผลการด าเน นงาน ด งกล าวตามสายบ งค บบ ญชา โดยคณะกรรมการจ ดจ างได จ าง บร ษ ท เอเอ มพ คอนซ ลแตนท จ าก ด เป นท ปร กษาโครงการฯ ตามข อก าหนดในส ญญาจ าง เลขท (จ.) 26/2557 ลงว นท 30 กรกฎาคม 2557 การดาเน นธ รก จระหว าง ประเทศให ม ความ เหมาะสมก บบร บท การแข งข นในอนาคต 3. โครงการผล กด นประเด นการพ ฒนาสาค ญในแผนพ ฒนาฯ ฉบ บท 11 ส การปฏ บ ต สาน กประเม นผลและ เผยแพร การพ ฒนา (สปผ.) เป นผ ร บผ ดชอบโครงการฯ ใช กลย ทธ จ ดการความเส ยง : การควบค ม ภาค การพ ฒนาร บทราบ ความก าวหน าการ ข บเคล อนแผนพ ฒนาฯ ฉบ บท 11 และม ส วร วม ผล กด นแนวทางการ ข บเคล อนประเด นการ พ ฒนาสาค ญส การ ปฏ บ ต สามารถด าเน นการได ตามต วช ว ดโครงการฯ โดยจ ดจ าง บร ษ ทเอกชนท ม ความเช ยวชาญและประสบการณ ดาเน นการผล ต และเผยแพร สารคด ส นทางโทรท ศน ความยาว 3 นาท เป นช ด ความร ท ม ความต อเน อง (Series) ออกอากาศทางสถาน โทรท ศน กองท พบกช อง 5 ในว นเสาร -อาท ตย เวลาประมาณ น. ในช วงเด อนมกราคม-ก มภาพ นธ 2558 ซ งม ว ตถ ประสงค เพ อประชาส มพ นธ สร างความร ความเข าใจเก ยวก บ ความก าวหน าของการข บเคล อนแผนพ ฒนาฯ ฉบ บท 11 ในระยะ ท ผ านมา และผลการผล กด นประเด นการพ มนาสาค ญภายใต แผน ฯ ท เห นผลในทางปฏ บ ต ผ านกรณ ต วอย างต างๆ และม การจ ด ประช มระดมความเห นการข บเคล อนประเด นการพ ฒนาส าค ญใน แผนพ ฒนาฯ ฉบ บท 11 ส การปฏ บ ต ระด บภาค เพ อรายงานผล การพ ฒนาตามแผนพ ฒนาฯ ฉบ บท 11 และการต ดตาม สถานการณ การเปล ยนแปลงด านเศรษฐก จ ส งคม ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมระด บภาคให ภาค การพ ฒนา รายละเอ ยด โครงการ ต วช ว ดความสาเร จ ของโครงการ : 4. โครงการพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรขององค กร กล มพ ฒนาระบบบร หาร (กพร.) เป นผ ร บผ ดชอบ โครงการฯ ใช กลย ทธ จ ดการความเส ยง : การควบค ม และร บความ เส ยงไว เอง จานวนหล กส ตรท จ ด อบรม และจานวน บ คลากรท ได ร บการ อบรม การดาเน นการตามต วช ว ดความสาเร จโครงการฯ ได ร บทราบ รวมถ งระดมความเห นร วมก นเพ อก าหนดแนว ทางการข บเคล อนประเด นการพ ฒนาสาค ญในระด บพ นท สามารถดาเน นการได ตามต วช ว ดโครงการฯ สามารถจ ดฝ กอบรม ท สศช. ด าเน นการเอง ( in-house Training Program ) เพ อพ ฒนาสมรรถนะหล กสมรรถนะเฉพาะด าน สมรรถนะด าน การบร หารจ ดการ และความร ท กษะท จ าเป นต อการปฏ บ ต งาน จ านวน 10 หล กส ตร ผ เข าอบรม 558 คน (ม การน บซ า) และม การส งบ คลากรเข าอบรมหล กส ตรภายนอก จ านวน 56 หล กส ตร ผ เข าอบรม 127 คน (ม การน บซ า) 3.3 สร ปผลการบร หารความเส ยงภาพรวมของ สศช. สศช. ได ด าเน นการตามกรอบแนวทางท ส าน กงาน ก.พ.ร. ก าหนดไว โดยในป งบประมาณ พ.ศ ม โครงการบรรจ อย ในแผนบร หารความเส ยง จานวน 4 โครงการ ประกอบด วย (1) โครงการเพ ม ประส ทธ ภาพการจ ดทาแผนพ ฒนาจ งหว ด/กล มจ งหว ด และการข บเคล อนนโยบายท
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks