แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน - PDF

Description
แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน กล มพ ฒนาระบบงานคล ง กล มพ ฒนาระบบงานคล ง กองคล ง กรมพ ฒนาท ด น กองคล ง กรกฎาคม กรกฎาคม ค าน า คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด นได ประกาศใช ระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Social Media

Publish on:

Views: 4 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน กล มพ ฒนาระบบงานคล ง กล มพ ฒนาระบบงานคล ง กองคล ง กรมพ ฒนาท ด น กองคล ง กรกฎาคม กรกฎาคม ค าน า คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด นได ประกาศใช ระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง นแผ นด น (ค.ต.ง.) ว าด วยการก าหนดมาตรฐานการควบค มภายใน พ.ศ ข อ 6 ก าหนดให หน วยงานจ ดท ารายงานเก ยวก บ การควบค มภายในเสนอต อ ค.ต.ง. อย างน อย 1 คร ง ภายใน 90 ว น น บจากว นส นป งบประมาณ และส าน กงาน การตรวจเง นแผ นด นได จ ดท า แนวทาง : การจ ดวางระบบการควบค มภายในและการประเม นผลการควบค ม ภายใน ในป งบประมาณ พ.ศ เพ อให สามารถน าไปประย กต ใช ในการด าเน นงานได จร งตามความเหมาะสม และเก ดประโยชน แก องค กรอย างแท จร ง แนวทางการจ ดท ารายงานการควบค มภายในเล มน จ ดท าข นเพ อให หน วยงานในส งก ด กรมพ ฒนาท ด นท งส วนกลางและส วนภ ม ภาค ใช เป นแนวทางในการจ ดท ารายงานการควบค มภายในในระด บ ส วนงานย อย และระด บหน วยร บตรวจ ให ม ความถ กต อง ครบถ วนสมบ รณ และเป นไปตามระเบ ยบฯของ ค.ต.ง. โดยหว งเป นอย างย งว าแนวทางเล มน จะช วยให หน วยงานม ความเข าใจในการจ ดท ารายงานการควบค มภายใน ช ดเจนเพ มข น และสามารถพ ฒนาระบบการควบค มภายในของหน วยงานให เก ดข นอย างเป นร ปธรรมและสามารถ ปฏ บ ต ได จร ง กล มพ ฒนาระบบงานคล ง กองคล ง กรมพ ฒนาท ด น กรกฎาคม 2555 สารบ ญ ส วนท 1 กรอบแนวค ดและมาตรฐานการควบค มภายใน 1. ความหมาย 1 2. น ยามศ พท เฉพาะ 1 3. ว ตถ ประสงค ของการควบค มภายใน 1 4. แนวค ดของการควบค มภายใน 1 5. การจ ดวางระบบการควบค มภายใน 2 6. มาตรฐานการควบค มภายใน 2 ส วนท 2 การประเม นผลการควบค มภายใน ข นตอนการประเม นผลการควบค มภายใน 4 1. ก าหนดผ ร บผ ดชอบ 4 1) ระด บหน วยร บตรวจ 4 2) ระด บส วนงานย อย 4 2. ก าหนดขอบเขตของการประเม น 5 3. ศ กษาและท าความเข าใจโครงสร างการควบค มภายใน 5 4. จ ดท าแผนการประเม นผลการควบค มภายใน 5 5. การประเม นผลและจ ดท ารายงานการควบค มภายใน 6 1) ระด บส วนงานย อย 6 2) ระด บหน วยร บตรวจ 9 6. กรอบระยะเวลาการส งรายงาน 11 ผ งข นตอนการจ ดท ารายงานการควบค มภายในระด บส วนงานย อย 13 ผ งข นตอนการจ ดท ารายงานการควบค มภายในระด บหน วยร บตรวจ 13 ภาคผนวก ค าส งแต งต งคณะกรรมการด าเน นการวางระบบการควบค มภายในของกรมพ ฒนาท ด น 15 ค าส งแต งต งคณะท างานพ ฒนาระบบควบค มภายในของกรมพ ฒนาท ด น 17 ระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง นแผ นด นว าด วยการก าหนด 19 มาตรฐานการควบค มภายใน พ.ศ ขอบเขตการควบค มภายในของกรมพ ฒนาท ด น (หน งส อระบบการควบค มภายใน 23 กรมพ ฒนาท ด น ต ลาคม 2545) - ข อม ลเก ยวก บสภาพแวดล อมการควบค ม กรมพ ฒนาท ด น 23 - ความเส ยงท ส าค ญ ของกรมพ ฒนาท ด น 32 - ระบบการควบค มภายใน กรมพ ฒนาท ด น 41 แบบฟอร มรายงานการควบค มภายใน - ระด บหน วยร บตรวจ 51 - ระด บส วนงานย อย 66 ส วนท 1 กรอบแนวค ดและมาตรฐานการควบค มภายใน แนวทางการจ ดท ารายงานการควบค มภายในกรมพ ฒนาท ด น 1 1. ความหมาย การควบค มภายใน หมายถ ง กระบวนการท ผ ก าก บด แลฝ ายบร หารและบ คลากรท กระด บของหน วย ร บตรวจ ก าหนดให ม ข นเพ อให ม ความม นใจอย างสมเหต สมผลว าการด าเน นงานจะบรรล ผลส าเร จตาม ว ตถ ประสงค 2. น ยามศ พท เฉพาะ หน วยร บตรวจ หมายถ ง กรมพ ฒนาท ด น ส วนงานย อย หมายถ ง ส วนงานภายใต กรมพ ฒนาท ด นเช น ส าน ก (ส วนกลางและ สพข. 1 12) กอง สพด. กล ม ฝ าย 3. ว ตถ ประสงค ของการควบค มภายใน 3.1 การด าเน นงาน (Operation : O) หมายถ ง การบร หารจ ดการ การใช ทร พยากรให เป นไปอย าง ม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล รวมถ งการด แลร กษาทร พย ส น การป องก นหร อลดความผ ดพลาด ความเส ยหาย การร วไหล การส นเปล องหร อการท จร ตของหน วยร บตรวจ 3.2 การรายงานทางการเง น (Financial : F) หมายถ ง รายงานทางการเง นท จ ดท าข นเพ อใช ภายใน และภายนอกหน วยร บตรวจ เป นไปอย างถ กต อง เช อถ อได และท นเวลา 3.3 การปฏ บ ต ตามกฎหมายและระเบ ยบข อบ งค บท เก ยวข อง (Compliance : C) ได แก การปฏ บ ต ตาม กฎหมาย ระเบ ยบ ข อบ งค บ หร อมต คณะร ฐมนตร ท เก ยวข องก บการด าเน นงานของหน วยร บตรวจ รวมท งการ ปฏ บ ต ตามนโยบาย และว ธ การปฏ บ ต งานท องค กรได ก าหนดข น 4. แนวค ดของการควบค มภายใน 4.1 การควบค มภายในเป นกระบวนการท รวมไว หร อเป นส วนหน งในการปฏ บ ต งานตามปกต ท ม การ ปฏ บ ต อย างต อเน อง ซ งก าหนดไว ในกระบวนการปฏ บ ต งาน (Built in) ประจ าว นตามปกต ของหน วยร บตรวจ ด งน น ฝ ายบร หารจ งควรน าการควบค มภายในมาใช โดยรวมเป นส วนหน งของกระบวนการบร หารงาน ซ งได แก การวางแผน การด าเน นการ และการต ดตามผล 4.2 การควบค มภายในเก ดข นได โดยบ คลากรของหน วยร บตรวจ บ คลากรท กระด บเป นผ ม บทบาทส าค ญ ในการให ความสน บสน นระบบการควบค มภายในของหน วยร บตรวจให ม ประส ทธ ผล ผ บร หารเป นผ ร บผ ดชอบใน การก าหนด ส วนบ คลากรอ นของหน วยร บตรวจม หน าท ร บผ ดชอบโดยการปฏ บ ต ตามระบบการควบค มภายในท ฝ ายบร หารก าหนดข น 4.3 การควบค มภายในให ความม นใจอย างสมเหต สมผลว าการปฏ บ ต งานจะบรรล ผลส าเร จตาม ว ตถ ประสงค ท ก าหนด ถ งแม ว าการควบค มภายในจะออกแบบไว ให ม ประส ทธ ผลเพ ยงใดก ตามก ไม สามารถให ความ ม นใจว าจะท าให การด าเน นงานบรรล ผลส าเร จตามว ตถ ประสงค ได อย างสมบ รณ ตามท ต งใจไว ท งน เพราะการ ควบค มภายในม ข อจ าก ด เช น โอกาสท จะเก ดข อผ ดพลาดจากบ คลากร เน องจากความไม ระม ดระว ง ไม เข าใจค าส ง หร อการใช ด ลยพ น จผ ดพลาด การสมร ร วมค ดก น การปฏ บ ต ผ ดกฎหมายระเบ ยบและกฎเกณฑ ท ก าหนดไว ท ส าค ญท ส ด ค อ การท ผ บร หารหล กเล ยงข นตอนของระบบการควบค มภายในหร อใช อ านาจในทางท ผ ด นอกจากน การวางระบบการควบค มภายในจะต องค าน งถ งต นท นและผลประโยชน ท เก ยวข องก นว าผลประโยชน ท ได ร บจาก การควบค มภายในจะค มค าก บต นท นท เก ดข น แนวทางการจ ดท ารายงานการควบค มภายในกรมพ ฒนาท ด น 2 5. การจ ดวางระบบการควบค มภายใน การจ ดวางระบบการควบค มภายใน ควรเล อกใช ให เหมาะสมก บล กษณะ ขนาดของหน วยงานในความ ร บผ ดชอบ ซ งหน วยงานภาคร ฐต างๆ ในป จจ บ นส วนใหญ ม การควบค มภายในอย แล ว การก าหนดหร อออกแบบ การควบค ม โดยท วไปจะใช ว ธ ปร บปร งการควบค มท ม อย แล ว 5.1 การก าหนดหร อออกแบบระบบการควบค มภายในท ม ประส ทธ ผล 1) ก าหนดว ตถ ประสงค 2) ค นหาความเส ยงท ม น ยส าค ญ 3) พ จารณาก จกรรมการควบค มท ม อย แล ว ว าสามารถท จะป องก นหร อลดความเส ยงได ในระด บใด 4) ระบ ก จกรรมการควบค มใหม เพ อป องก นความเส ยงหร อลดความเส ยงท เหล อให อย ในระด บท ยอมร บได 5) ประมาณการต นท นท ต องใช ของการด าเน นก จกรรมซ งต องไม ส งกว าประโยชน ท ได ร บ 6) จ ดท าแผนการด าเน นก จกรรมควบค ม 7) ด าเน นก จกรรมควบค มและต ดตามผล 5.2 แนวทางการก าหนดหร อออกแบบระบบการควบค มภายใน หน วยร บตรวจท าความเข าใจโครงสร างองค กร ภาระหน าท และว ตถ ประสงค ของส วนงานย อยตาม โครงสร างองค กร แล วจ งก าหนดงานในความร บผ ดชอบออกเป นก จกรรม โดยพ จารณาจากกระบวนงานท ปฏ บ ต อย ในแต ละส วนงานย อย โดยม ว ธ ในการออกแบบระบบการควบค มภายใน จาก 2 ว ธ 1) ว ธ ท วไป โดยเป นการควบค มส าหร บงาน/ก จกรรมท วไป เช น การบร หารงานนโยบาย การ แบ งแยกหน าท ความร บผ ดชอบ ซ งสามารถเล อกจากรายการควบค มท วไป เช น แบบสอบถามการควบค มภายใน 2) ว ธ เฉพาะ โดยเป นการควบค มจากการออกแบบโดยเฉพาะส าหร บงาน/ก จกรรมท แตกต างจาก งาน/ก จกรรมท วไป โดยท ง 2 ว ธ ต องเข าใจกระบวนงานของก จกรรมน นเป นอย างด โดย จ ดท าแผนผ งกระบวนงานแล ว พ จารณาว า การควบค มภายในท ด ม อะไรบ างท สามารถป องก นหร อลดความเส ยงในแต ละข นตอนตามแผนผ ง กระบวนงานเพ อให การด าเน นงานตามก จกรรมน นบรรล ว ตถ ประสงค 6. มาตรฐานการควบค มภายใน ประกอบด วย 5 องค ประกอบ ได แก 6.1 สภาพแวดล อมการควบค ม หมายถ ง ป จจ ยต าง ๆ ซ งส งเสร มให องค ประกอบการควบค มภายในอ นๆ ม ประส ทธ ผลในหน วยร บตรวจ หร อท าให การควบค มท ม อย ม ประส ทธ ผลย งข น หร อท าให บ คลากรให ความส าค ญ ก บการควบค มมากข น ในกรณ ตรงข าม สภาพแวดล อมของการควบค มท ไม ม ประส ทธ ผลอาจท าให องค ประกอบ การควบค มอ น ๆ ม ประส ทธ ผลลดลง สภาพแวดล อมของการควบค มภายในสะท อนให เห นท ศนคต และการร บร ถ ง ความส าค ญของการควบค มภายในของบ คลากรระด บต าง ๆ ในหน วยร บตรวจ 1) ปร ชญาและร ปแบบการบร หาร 2) ความซ อส ตย และจร ยธรรม 3) ความร ท กษะ และความสามารถของบ คลากร 4) โครงสร างองค กร 5) การมอบอ านาจและหน าท ความร บผ ดชอบ 6) นโยบายว ธ บร หารด านบ คลากร 7) กลไกการต ดตามการตรวจสอบการปฏ บ ต งาน แนวทางการจ ดท ารายงานการควบค มภายในกรมพ ฒนาท ด น การประเม นความเส ยง หมายถ ง กระบวนการท ส าค ญท ใช ในการระบ และว เคราะห ความเส ยงท ม ผลกระทบต อการบรรล ว ตถ ประสงค ของหน วยร บตรวจ รวมท งการค นหาและน าเอาว ธ การควบค มเพ อป องก นหร อ ลดความเส ยงมาใช ให เก ดประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลต อหน วยร บตรวจ การประเม นความเส ยง ประกอบด วย การระบ ป จจ ยเส ยง และว เคราะห ความเส ยงอย างเป นระบบในการ ต ดส นใจ รวมถ งการจ ดล าด บความส าค ญว าเหต การณ ใดหร อเง อนไขอย างใดท จะม ผลกระทบต อการไม บรรล ว ตถ ประสงค ของหน วยงาน โดยการว เคราะห ระด บความเส ยงจากการประเม นโอกาสท จะเก ดข นและผลกระทบท ได ร บ และก าหนดว ธ การจ ดการความเส ยง 1) ประเภทของความเส ยง แบ งออกเป น 4 ประเภทค อ ความเส ยงด านกลย ทธ (Strategic Risk) ความเส ยงในการด าเน นงาน (Operational Risk) ความเส ยงด านการเง น (Financial Risk) ความเส ยงด
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks