จ ดท าโดย คร ร จน หาเร อนทรง คร ร จน หาเร อนทรง - PDF

Description
จ ดท าโดย มาตรฐานการเร ยนร /ต วช ว ด 1. ว เคราะห ป ญหาการเม องท ส าค ญในประเทศจากแหล งข อม ลต างๆ พร อมท งเสนอแนวทางแก ไข (ส 2.2 ม.4-6/1) 2. เสนอแนวทางทางการเม องการปกครองท น าไปส ความเข าใจ และ การประสานประโยชน

Please download to get full document.

View again

of 96
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Shopping

Publish on:

Views: 3 | Pages: 96

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
จ ดท าโดย มาตรฐานการเร ยนร /ต วช ว ด 1. ว เคราะห ป ญหาการเม องท ส าค ญในประเทศจากแหล งข อม ลต างๆ พร อมท งเสนอแนวทางแก ไข (ส 2.2 ม.4-6/1) 2. เสนอแนวทางทางการเม องการปกครองท น าไปส ความเข าใจ และ การประสานประโยชน ร วมก นระหว างประเทศ (ส 2.2 ม.4-6/2) 3. ว เคราะห ความส าค ญและความจ าเป นท ต องธ ารงร กษาไว ซ งการ ปกครองตามระบอบประชาธ ปไตย อ นม พระมหากษ ตร ย ทรงเป น ประม ข (ส 2.2 ม.4-6/1) สาระการเร ยนร การเม องค ออะไร? ความร เบ องต นเก ยวก บร ฐ ระบอบการเม องการปกครอง การเม องค ออะไร? การเม อง (politic) มาจากค าภาษา กร ก polis แปลว า ร ฐ หร อ ช มชน ทางการเม อง ม น กว ชาการหลายท านให ความหมายไว หลากหลายต างก นข นอย ก บท ศนะและความเข าใจของน กว ชาการ แต ละคน เพลโต (Plato) น กปราชญ กร ก บ ดา แห งปร ชญาการเม อง ให ความหมาย ของการเม องว า เป นก จกรรมท แสวงหา ความย ต ธรรม และเพ อการด ารงช ว ตท ด ของส งคม Aristotle บ ดาแห งว ชาร ฐศาสตร บ ดาแห งว ชาร ฐศาสตร ให ความหมาย ไว ว า การเม อง หมายถ ง การใช อ านาจหน าท เพ อ สาธารณประโยชน และเขาได กล าว ว า เหต ผลท เก ดร ฐข นมาเพราะ มน ษย มาอย รวมก นเป นส งคม(ท าให อาศ ยอย ในอาณาเขตเด ยวก น) Aristotle เป นผ ใช ค าว า มน ษย เป นส ตว การเม อง (Political animal) หมายความว า มน ษย ต องอย ภายใต ส งคม หร อ โปล ส(Polis) ฮาโรลด ลาสเวลล (Harold Lasswell) ให ความหมายว า การเม อง เป นเร องของการใช อ านาจ หน าท เพ อจ ดสรรส งท ม ค ณค าในส งคม หล กเกณฑ ในการพ จารณาว าก จกรรมท เร ยกว า การเม องเก ยวข องก นเร องต าง ๆ ด งน 1) เก ยวข องก บมหาชน ม ผลกระทบก บคนจ านวนมาก 2) เก ยวข องก บร ฐ 3) เก ยวข องก บนโยบายสาธารณะ ท มา : สถาบ นส งเสร มและพ ฒนาการเร ยนร.(online)http://dnfe5.nfe.go.th/ilp/soc4/so htm ความร เบ องต นเก ยวก บร ฐ ความร เบ องต นเก ยวก บร ฐ 1.ความหมายของร ฐ / ชาต / ประเทศ 2. องค ประกอบของร ฐ 3. ร ปแบบของร ฐ 4. หน าท ของร ฐ 5. การจ ดระเบ ยบการปกครองภายในร ฐ 1. ความหมายของร ฐ ชาต ประเทศ ร ฐ (State) ค อ องค การซ งประกอบได ด วยกล มคนท รวมก นอย ในด นแดนอ นม อาณาเขตแน นอน ร ฐบาลซ งม อ านาจส งส ดในการด าเน นก จการทางการเม องท งในและ นอกประเทศ เป นผ บร หารการปกครองโดยม อ านาจท ท า ให ประชาชนและบ คคลท อาศ ยอย บนด นแดนเช อฟ งและ ปฏ บ ต ตาม และท กคนต างอย ภายใต การปกครองเด ยวก น ชาต (Nation) หมายถ ง ความเป นอ นหน งอ นเด ยวก นในทาง ว ฒนธรรม และม ความผ กพ นก นในทางสายโลห ต เผ าพ นธ ภาษา ศาสนา ว ฒนธรรมตลอดจนม ประสบการณ ทางประว ต ศาสตร ร วมก น หร อม ว ว ฒนาการทางการเม องการ ปกครองร วมก น เช นค าว า ชาต ไทย ประเทศ (Country) ความหมายกว าง หมายรวมถ งด นแดน ท ม ฐานะเป นร ฐหร อไม ม ฐานะเป นร ฐ แต โดยสร ปแล ว ค าว า ประเทศ ตามกฎหมายระหว างประเทศ หมายถ ง ด นแดน อาณาเขต และสภาพภ ม ศาสตร เป นต นว า ความอ ดมสมบ รณ ด นฟ าอากาศแม น าภ เขา ทะเล ป าไม ฯลฯ เช น ประเทศไทย ทายเงาร ปร างของประเทศในย โรป 2. องค ประกอบของร ฐ 2.1ประชากร (Population) หมายถ ง สมาช กของร ฐ ค อมน ษย ท กคนท อย ในอาณาเขตของร ฐถ อว าม ฐานะเป นส วนของร ฐโดยอ ตโนม ต ประกอบด วย ประชากรท ม ส ญชาต ของร ฐน น: คนท เก ดในร ฐ ม ส ทธ เสร ภาพเต มท ใน ฐานะพลเม องของร ฐ คนต างด าว:คนต างร ฐท เข ามาอย ในร ฐท ตนไม ได ถ อส ญชาต ของร ฐท ตน อาศ ย จะได ร บการค มครองจากร ฐในบางประการ เผ าชน ชนกล มน อย : กล มคนท ท ความเป นอย ไม แน นอนในร ฐ จ งเป นผ อาศ ยในร ฐแต ไม ใช พลเม องของร ฐ ส งท ต องพ จารณาเก ยวก บประชากร ค อ 1) จ านวนประชากรแต ละร ฐม ประชากรจ านวนเท าใด ไม ม การก าหนดท แน นอนแต ควรจะม มากพอท จะก าหนดความส มพ นธ ระหว าง ผ ปกครองและผ อย ใต ปกครองได 2) ล กษณะของประชากร หมายถ ง ล กษณะทางด านเช อชาต ศาสนา ภาษาและว ฒนธรรม ซ งไม จ าเป นต องเหม อนก น เพราะม หลายร ฐท ประกอบด วยคนหลายเช อชาต ภาษา และว ฒนธรรม 3) ค ณภาพของประชากร ข นอย ก บการศ กษา ส ขภาพ อนาม ย ท ศนคต และความก าวหน าทางเทคโนโลย ในการพ ฒนาท กร ปแบบ 2.2 อาณาเขต หร อ ด นแดน (Territory) (ไม จ าเป นต องต อเน องก น ไม ม การก าหนดพ นท ข นต า) แผ นด น น านน า ทะเลอาณาเขต(Territorial Sea) 12 ไมล ทะเล เขตเศรษฐก จจ าเพาะ 200 ไมล ทะเล (Exclusive Economic Zone) ทะเลหลวง (High Seas) อย ถ ดออกไปจากเศรษฐก จจ าเพาะ น านฟ า (ไม ได ก าหนด) ไหล ทว ป (Continental Shelf) หมายถ ง พ นด นท องทะเล (sea-bed) และด นใต ผ ว ด น (subsoil) ของบร เวณใต ทะเล ซ งขยายเลยทะเลอาณาเขตของร ฐตลอดส วนต อ ออกไปตามธรรมชาต น านน าไทย ไมล ทะเล (nautical mile) หน วยว ดความ ยาว น ยมใช ก บระยะทางทางทะเลและทาง อากาศ โดยปกต จะถ กน ามาใช มากใน กฎหมายระหว างประเทศและสนธ ส ญญา ต างๆ โดยเฉพาะอย างย ง ในส วนของการ ก าหนดขอบเขตของพรมแดนท เป นน านน า สากล ไมล ทะเล ไม ม ส ญล กษณ ท เป น มาตรฐานสากล แต ในบางแห งก ใช ส ญล กษณ NM nm และ nmi เป นต วย อ โดย 1 ไมล ทะเล ม ค าเท าก บ ฟ ต หร อ 1,852 เมตร หร อ ไมล หร อ ยาร ด ประเทศท เล กท ส ด State of the Vatican City 0.44 ตร.กม. St. Peter's Basilica Pope Francis in March 2013 ประเทศท ม ขนาดเล ก ประเทศอ นๆ Monaco 1.96 ตร.กม Nauru 21 ตร.กม Tuvalu 26 ตร.กม San Marino 61 ตร.กม. ประเทศท เล กท ส ดในโลก (อย างไม เป นทางการ) HM Fort Rough เป นป อมปราการท สหราชอาณาจ กรสร างข นในระหว าง สงครามโลกคร งท สอง ระหว างสงครามเคยม ทหารประจ าการอย ราว นาย แต เม อสงครามย ต ลง ป อมก ถ กท งให ร างไปต งแต ป พ.ศ ป อมปราการแห งน ถ กย ดครองโดยพ นตร แพดด รอย เบทส อด ตนายทหารส อสารแห ง กองท พบกสหราชอาณาจ กร เพ อใช ต งเป น สถาน ว ทย กระจายเส ยงเถ อน ต อมาได ประกาศ ต วเป นอ สระจากสหราชอาณาจ กรเม อว นท 2 ก นยายน พ.ศ. 2510 Principality of Sealand Prince Roy and his wife Joan Principality of Sealand 2.3 ร ฐบาล (Government) ค อ องค กรทางการเม องท ม อ านาจในการบร หารประเทศ ท า หน าท ในการค มครองร กษาความปลอดภ ย ความสงบ เร ยบร อย ป องการร กรานจากภายนอก ด าเน นก จกรรม ระหว างประเทศ จ ดการด านทางเศรษฐก จ ด แลท กข ส ข ของประชาชน ปาร ก ก น เฮ (Park geun Hye) ค ม จอง อ น (Kim Jong-un) พลเอกประย ทธ จ นทร โอชา นายกร ฐมนตร คนท 29 นายโจโก ว โดโด ประธานาธ บด คนท 7 ไม ม นายกร ฐมนตร ท มา : โรงเร ยนนาคประส ทธ 2.4อ านาจอธ ปไตย(Sovereignty) หมายถ ง ความเป นเอก ราชหร อการม อ านาจในการปกครองตนเอง ต องม ล กษณะส าค ญ 4 ประการ ค อ (เดชชาต วงศ โกมลเชษฐ, 2508: 100) 1)ความเด ดขาด (Absoluteness) : ไม ถ กจ าก ดด วยส งใดๆ ม บร บ รณ ในต วเอง ไม ม อ านาจใดมาลบล าง 2)ท วไป (Universality) : ค ออย เหน อท กคนและท กองค กรท อย ในร ฐ (ยกเว นผ แทนจากต างประเทศ) 3)ความถาวร (Permanence) : คงอย ตราบเท าท ร ฐย งคงด ารงอย 4)การแบ งแยกม ได (Indivisibility) หมายความว า ในร ฐ ๆ หน ง จะต องม อ านาจอธ ปไตยท เป นหน งเด ยวเท าน น หากม การแบ งแยก อ านาจอธ ปไตยก ย อมเป นการท าลายอ านาจอธ ปไตย (แต แบ งแยก ตามหน าท ได ) อ านาจอธ ปไตย (Sovereignty) ม อย 2 ประเภท ค อ 1.อ านาจอธ ปไตยภายใน (Internal Sovereignty) : การท ม อ านาจท จะปกครองตนเองและม อ านาจส งส ดท จะด าเน นการใด ๆ ในประเทศอย างม อ สระ ปราศจากการควบค มจากร ฐอ น ได แก อ านาจส งส ด ในการออกกฎหมาย ร กษากฎหมาย และการใช กฎหมายในเขตด นแดนของ ร ฐน น 2.อ านาจอธ ปไตยภายนอก (External Sovereignty) : การม อ สระ ม เอกราชสามารถจะด าเน นความส มพ นธ ก บประเทศอ น ๆ รวมถ งอ านาจท จะประกาศสงครามหร อท าส ญญาส นต ภาพได อย างอ สระ โดยปราศจากการบ งค บบ ญชาของร ฐอ นหร อกล าวก นอ กอย างหน งว าเอก ราชน นเอง สร ปอ านาจอธ ปไตย ก ค อ น ต บ ญญ ต (legislature) + บร หาร (Executive) + ต ลาการ (Judicial) Sovereignty Legislature Executive Judicial ข อจ าก ดการใช อ านาจอธ ปไตย ในทางทฤษฎ อ านาจอธ ปไตยเป นอ านาจส งส ดเด ดขาด และไม ม ข อจ าก ดการใช ก จร ง แต ในทางปฏ บ ต ม ข อจ าก ด 1. จ าก ดโดยขนบประเพณ และศ ลธรรม 2. จ าก ดโดยกฎหมายร ฐธรรมน ญ 3. จ าก ดโดยสนธ ส ญญาหร อกฎหมายระหว างประเทศ การควบค มร ฐ ไม ม ร ฐใดในโลกท ม เอกราชสมบ รณ จะถ กควบค ม ไม มากก น อย โดยว ธ การใดว ธ การหน งด งต อไปน 1. Capitulation ส ทธ สภาพนอกอาณาเขต 2. Colonies อาณาน คม 3. Satellite ประเทศบร วาร 4. Deterrence นโยบายป องปราบ 5. Good Will/ Popularity การแสวงหาคะแนนน ยม ข อควรจ า องค ประกอบท ท าให ร ฐ ม ความแตกต างจาก ส งคม มลร ฐ ประเทศ ชาต ค อ อ านาจอธ ปไตย (น ต บ ญญ ต +บร หาร+ต ลาการ) องค ประกอบท แสดงให เห นถ งความเป นอ สระของร ฐ ค อ อ านาจอธ ปไตย และร ฐบาล ประเทศใดเป นร ฐหร อไม เป นร ฐ น กเร ยนต องน า องค ประกอบใดมาพ จารณาเป นด นด บแรก? 3. ร ปแบบของร ฐ (Forms of State) 1. ร ฐเด ยว (Unitary State) ค อ ร ฐท ม ร ฐบาลกลางเป นผ ม อ านาจปกครอง และอ านาจบร หารส งส ดเพ ยงองค กรเด ยว ร ฐบาลกลางเป นผ ท ใช อ านาจอธ ปไตยท ง 3 อ านาจค อ น ต บ ญญ ต บร หาร และต ลาการ ร ฐบาลเป นองค กรกลางองค กรเด ยวของร ฐท ปกครองประชาชนได โดย ตลอด รวมถ งการต ดต อส มพ นธ ก บ ต างประเทศด วย ต วอย างร ฐเด ยว ได แก อ งกฤษ ญ ป น และไทย เป นต น 2. ร ฐรวม (Composite State) ได แก การรวมต วก นของร ฐ ต งแต 2 ร ฐข นไป โดยม ร ฐบาลเด ยวก นซ งแต ละร ฐย งคงม สภาพเป นร ฐอย เช นเด มแต การใช อ านาจอธ ปไตยของร ฐท มารวมก น อาจถ กจ าก ดลงไปตามข อตกลงท ท า ข น ร ฐเด ยว ร ฐรวม (สหพ นธร ฐ : Federal State) ร ฐบาลเด ยว ร ฐบาลกลาง ร ฐบาลท องถ น อย ท เม องหลวง อย ท เม องหลวง อย ตามท องถ น (มล ร ฐ) ด แลท กเร อง ด แลเฉพาะเร อง การทหาร การคล ง การต างประเทศ ด แลเร อง การศ กษา สาธารณส ข สาธารณ ปโภค ด แลและบ งค บใช ท ว ประเทศ ด แลและบ งค บใช ท ง ประเทศ ด แลและบ งค บใช เฉพาะมลร ฐน นๆ ประเทศท เป นร ฐเด ยว ประเทศท เป นร ฐรวม 4. หน าท ของร ฐ 1) หน าท บร หาร : ร ฐควรจ ดให ม ส งเหล าน หน วยงานของร ฐ ท าหน าท บร หารปกครองค มครองส ทธ เสร ภาพตาม กฎหมาย การร กษาความสงบภายในประเทศ ป องก นปราบปรามอาชญากรรม การหารายได เก บภาษ ร กษาเอกราช จ ด
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks