ค าส งองคการบร หารสวนต าบลหงาว ท ๗๔/๒๕๕๔ เร อง แตงต งคณะกรรมการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรองคการบร หารสวนต าบลหงาว (พ.ศ.๒๕๕๕ ๒๕๕๗) - PDF

Description
ค าส งองคการบร หารสวนต าบลหงาว ท ๗๔/๒๕๕๔ เร อง แตงต งคณะกรรมการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรองคการบร หารสวนต าบลหงาว (พ.ศ.๒๕๕๕ ๒๕๕๗) ************************************ ดวยองคการบร หารสวนต าบลหงาวจะด าเน นการจ

Please download to get full document.

View again

of 17
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Internet & Web

Publish on:

Views: 8 | Pages: 17

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ค าส งองคการบร หารสวนต าบลหงาว ท ๗๔/๒๕๕๔ เร อง แตงต งคณะกรรมการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรองคการบร หารสวนต าบลหงาว (พ.ศ.๒๕๕๕ ๒๕๕๗) ************************************ ดวยองคการบร หารสวนต าบลหงาวจะด าเน นการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรขององคการ บร หารสวนต าบลหงาว (พ.ศ.๒๕๕๕ ๒๕๕๗) โดยม ว ตถ ประสงคเพ อเพ มพ นความร ท กษะ ท ศนคต ท ด ค ณธรรมและจร ยธรรมอ นจะท าใหปฏ บ ต หนาท ราชการในต าแหนงน นไดอยางม ประส ทธ ภาพ อาศ ยประกาศคณะกรรมการพน กงานสวนต าบลจ งหว ดระนอง เร อง หล กเกณฑและ เง อนไขเก ยวก บการบร หารงานบ คคลขององคการบร หารสวนต าบล ลงว นท ๒๔ ต ลาคม ๒๕๔๕ หมวด ๑๒ เร อง การบร หารงานบ คคล สวนท ๓ การพ ฒนาพน กงานสวนต าบล ขอ ๒๗๐ จ งแตงต งคณะกรรมการ จ ดท าแผนการพ ฒนาบ คลากรขององคการบร หารสวนต าบลหงาว ประกอบดวย ๑. นายกองคการบร หารสวนต าบลหงาว ประธานกรรมการ ๒. ปล ดองคการบร หารสวนต าบลหงาว กรรมการ ๓. ห วหนาสวนโยธา กรรมการ ๔. ห วหนาสวนการคล ง กรรมการ ๕. ห วหนาส าน กงานปล ดองคการบร หารสวนต าบลหงาว กรรมการและเลขาน การ โดยใหคณะกรรมการม หนาท จ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรขององคการบร หารสวนต าบล หงาว ใหเปAนไปตามกรอบของแมบทการพ ฒนาพน กงานสวนต าบล ท ก.อบต. ก าหนด โดยใหก าหนดเปAน แผนการพ ฒนาพน กงานม ระยะเวลา ๓ ปB ตามรอบแผนอ ตราก าล งขององคการบร หารสวนต าบลหงาว ท งน ต งแตบ ดน เปAนตนไป ส ง ณ ว นท ๑๙ เด อน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ (นายน กร ตะนาวศร ) นายกองคการบร หารสวนต าบลหงาว แผนพ ฒนาบ คลากรองคการบร หารสวนต าบลหงาว พ.ศ.๒๕๕๕ ๒๕๕๗ องคการบร หารสวนต าบลหงาว อ าเภอเม องระนอง จ งหว ดระนอง ๑. หล กการและเหต ผล ประกาศคณะกรรมการพน กงานสวนต าบลจ งหว ดระนอง เร อง หล กเกณฑและเง อนไข เก ยวก บการบร หารงานบ คคลขององคการบร หารสวนต าบล ลงว นท ๒๔ ต ลาคม ๒๕๔๕ หมวด ๑๒ เร อง การบร หารงานบ คคล สวนท ๓ การพ ฒนาพน กงานสวนต าบล ไดก าหนดใหผ บ งค บบ ญชาม หนาท พ ฒนา ผ ใตบ งค บบ ญชา เพ อเพ มพ นความร ท กษะ ท ศนคต ท ด ค ณธรรม และจร ยธรรม อ นจะท าใหปฏ บ ต หนาท ราชการไดอยางม ประส ทธ ภาพ ในการพ ฒนาผ ใตบ งค บบ ญชาน นตองพ ฒนาท ง ๕ ดาน ไดแก (๑) ดานความร ท วไปในการปฏ บ ต งาน ไดแก ความร ท เก ยวของก บการปฏ บ ต งาน โดยท วไป เชน ระเบ ยบกฎหมาย นโยบายส าค ญของร ฐบาล สถานท โครงสรางของงาน นโยบายตางๆ (๒) ดานความร และท กษะเฉพาะของงานในแตละต าแหนง ไดแก ความร ความสามารถใน การปฏ บ ต งานของต าแหนงหน งต าแหนงใดโดยเฉพาะ เชน งานฝJกอบรม งานพ มพด ด งานดานชาง (๓) ดานการบร หาร ไดแก รายละเอ ยดท เก ยวก บการบร หารงานและการบร การประชาชน เชน ในเร องการวางแผน การมอบหมายงาน การจ งใจ การประสานงาน เปAนตน (๔) ดานค ณสมบ ต สวนต ว ไดแก การชวยเสร มบ คล กภาพท ด สงเสร มใหสามารถ ปฏ บ ต งานรวมก บบ คคลอ นไดอยางราบร น และม ประส ทธ ภาพ เชน มน ษยส มพ นธการท างาน การส อสาร และส อความหมาย การเสร มสรางส ขภาพอนาม ย เปAนตน (๕) ดานธรรมค ณธรรม และจร ยธรรม ไดแก การพ ฒนาค ณธรรมและจร ยธรรมในการ ปฏ บ ต งาน เชน จร ยธรรมในการปฏ บ ต งาน การพ ฒนาค ณภาพช ว ต เพ อประส ทธ ภาพในการปฏ บ ต งาน อยางม ความส ข องคการบร หารสวนต าบลหงาว จ งจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.๒๕๕๕ ๒๕๕๗) ข น เพ อใชเปAนแนวทางในการพ ฒนาบ คลากรเปAนเคร องม อในการบร หารงานบ คคลของผ บร หาร อ กท งย งเปAน การพ ฒนาเพ อเพ มพ นความร ท กษะ ท ศนคต ท ด ค ณธรรมจร ยธรรมของบ คลากรองคการบร หารสวน ต าบลหงาว ในการปฏ บ ต งานราชการและบร การประชาชนไดอยางม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล ๒. ว ตถ ประสงค (๑) เพ อเปAนการพ ฒนาและเพ มพ นความร ท กษะ ท ศนคต ท ด ค ณธรรม จร ยธรรมของ บ คลากรองคการบร หารสวนต าบลหงาวในการปฏ บ ต งานราชการและบร การประชาชนไดอยางม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล (๒) เพ อใชเปAนแนวทางในการด าเน นการจ ดการพ ฒนาและฝJกอบรมบ คลากรขององคการ บร หารสวนต าบลหงาว (๓) เพ อเปAนแนวทางใหผ บร หารใชเปAนเคร องม อในการด าเน นงานพ ฒนาบ คลากรของ องคการบร หารสวนต าบลหงาว ๓. เป3าหมาย (๑) เป3าหมายเช งปร มาณ บ คลากรในส งก ดองคการบร หารสวนต าบลหงาว ประกอบดวย พน กงานสวนต าบล พน กงานจางท กคนไดร บการพ ฒนาการเพ มพ นความร ท กษะ ค ณธรรมและจร ยธรรมในการปฏ บ ต งาน ท กคน -๒- (๒) เป3าหมายเช งค ณภาพ บ คลากรในส งก ดองคการบร หารสวนต าบลหงาว ท ไดเขาร บการพ ฒนา การเพ มพ น ความร ท กษะ ค ณธรรมและจร ยธรรมในการปฏ บ ต งาน สามารถน าความร ท ไดร บมาใชประโยชนในการ ปฏ บ ต งานเพ อบร การประชาชนไดอยางม ประส ทธ ภาพตามแนวทางการบร หารจ ดการบานเม องท ด ๔. ข นตอนการด าเน นงาน ๔.๑ การเตร ยมการและการวางแผน (๑) แตงต งคณะท างานเพ อด าเน นการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากร (๒) พ จารณาเหต ผลและความจ าเปAนในการพ ฒนาโดยการศ กษา ว เคราะหด วา ผ ใตบ งค บบ ญชาแตละคนสมควรจะตองไดร บการพ ฒนาดานใดบาง จ งจะปฏ บ ต งานไดส าเร จอยางม ประส ทธ ภาพ และปฏ บ ต งานไดตามมาตรฐานท ก าหนดไว (๓) ก าหนดประเภทของความจ าเปAน ไดแก ดานความร ท วไปในการปฏ บ ต งาน ดาน ความร และท กษะเฉพาะของงานในแตละต าแหนง ดานการบร หาร ดานค ณสมบ ต สวนต วและดานค ณธรรม จร ยธรรม ๔.๒ การด าเน นการพ ฒนา (๑) การเล อกว ธ พ ฒนาผ อย ใตบ งค บบ ญชาท เหมาะสม เม อผ บ งค บบ ญชาไดขอม ลท เปAน ประโยชนตอการพ ฒนาผ อย ใตบ งค บบ ญชาจากการหาความจ าเปAนในการพ ฒนาแลว ผ บ งค บบ ญชาควรน า ขอม ลเหลาน นมาพ จารณาก าหนดกล มเปMาหมาย และเร องท ผ อย ใตบ งค บบ ญชาจ าเปAนตองไดร บการพ ฒนา ไดแก การค ดเล อกกล มบ คคลท สมควรจะไดร บการพ ฒนาและเล อกประเด นท จะใหม การพ ฒนาโดยสามารถ เล อกแนวทางหร อว ธ การพ ฒนาไดหลายร ปแบบตามความเหมาะสม เชน การใหความร การส บเปล ยน หนาท ความร บผ ดชอบ การฝJกอบรม การด งาน การประช มเช งปฏ บ ต การและการส มมนา เปAนตน (๒) ว ธ การพ ฒนาผ ใตบ งค บบ ญชา ผ บ งค บบ ญชาสามารถพ ฒนาผ อย ใตบ งค บบ ญชา โดย เล อกแนวทางการพ ฒนาไดหลายอยาง โดยอาจจ ดท าเปAนโครงการเพ อด าเน นการเองหร อเขารวมสมทบก บ หนวยราชการอ น หร อวาจางองคกรเอกชนท ม ความร ความช านาญเฉพาะดานเปAนผ ด าเน นการ ๔.๓ การต ดตามประเม นผล ใหผ บ งค บบ ญชาหม นต ดตามการพ ฒนาอยางใกลช ดและใหม การประเม นผลการพ ฒนา เม อผานการประเม นผลแลวถ อวาผ น นไดร บการพ ฒนาแลว ๕. หล กส ตรและว ธ การพ ฒนา ๕.๑ หล กส ตรการพ ฒนา องคการบร หารสวนต าบลหงาวก าหนดหล กส ตรการพ ฒนาส าหร บบ คลากรแตละ ต าแหนงตองไดร บการพ ฒนาอยางนอยในหล กส ตรหน งหร อหลายหล กส ตร ด งน (๑) หล กส ตรความร พ นฐานในการปฏ บ ต ราชการ -๓- (๒) หล กส ตรการพ ฒนาเก ยวก บงานในหนาท ท ร บผ ดชอบ (๓) หล กส ตรความร และท กษะเฉพาะของงานในแตละต าแหนง (๔) หล กส ตรดานการบร หาร (๕) หล กส ตรดานค ณธรรมและจร ยธรรม ๕.๒ ว ธ การพ ฒนา องคการบร หารสวนต าบลหงาว จะด าเน นการเอง เชน ปฐมน เทศพน กงานใหม การ ฝJกอบรม การศ กษา หร อด งาน การประช มเช งปฏ บ ต หร อการส มมนา การสอนงาน การใหค าปร กษา หร อว ธ การอ นท เหมาะสม นอกจากน องคการบร หารสวนต าบลหงาว หร ออาจมอบใหองคการบร หารสวน ต าบล หร อผ ท เหมาะสมด าเน นการ หร อด าเน นงานรวมก บส าน กงานคณะกรรมการกลางพน กงานสวนต าบล (ก.อบต.)สวนราชการหร อหนวยงานอ น เชน สงบ คลากรเขาการปฐมน เทศพน กงานใหม เขาร บการ ฝJกอบรม/การศ กษา/ด งาน/การประช มเช งปฏ บ ต หร อการส มมนา/การสอนงาน การใหค าปร กษาหร อ ว ธ การอ นท เหมาะสม หร อองคการบร หารสวนต าบลหงาว เปAนผ ด าเน นการและเช ญหนวยงานอ นเขารวม เชน การเช ญเปAนว ทยากรบรรยาย หร อว ทยากรกระบวนการซ งสามารถสร ปว ธ การด าเน นการพ ฒนา บ คลากรได ด งน ค อ (๑) การปฐมน เทศ (๒) การฝJกอบรม การสอนงาน การใหค าปร กษา (๓) การศ กษา หร อด งาน (๔) การประช มเช งปฏ บ ต การ/ส มมนา (๕) การสอนงาน การใหค าปร กษา หร อว ธ การอ นท เหมาะสม ๖. การต ดตามและประเม นผล องคการบร หารสวนต าบลหงาวจะจ ดใหม ระบบการตรวจสอบ ต ดตามและประเม นผลการ พ ฒนาบ คลากรขององคการบร หารสวนต าบลหงาว เพ อใหทราบถ งความส าเร จของการพ ฒนา ความร ความสามารถในการปฏ บ ต งานและผลการปฏ บ ต งานของบ คลากรผ เขาร บการพ ฒนาโดยใชว ธ การ ประเม นผลการพ ฒนา ด งน (๑) การใชแบบสอบถาม/แบบทดสอบกอน หล ง และแบบสอบถามต ดตามการ ประเม นผลภายหล งจากการไดร บการพ ฒนาไปไดระยะเวลาหน ง (๒) การส มภาษณผ ท เก ยวของ เชน ผ บ งค บบ ญชา ห วหนางาน เพ อนรวมงานและ ผ ใตบ งค บบ ญชาของผ เขาร บการพ ฒนา (๓) การขอร บทราบผลการประเม นจากหนวยงานอ นท เปAนผ ด าเน นการพ ฒนา เชน ใน กรณ ท องคการบร หารสวนต าบลหงาวสงบ คลากรเขาร บการอบรมในหล กส ตรท หนวยงานอ นเปAนผ จ ด ๗. บ ญช การด าเน นงานโครงการตามแผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.๒๕๕๕ ๒๕๕๗) -๔- ท โครงการ ว ตถ ประสงค เป3าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ด าเน นการ ๑ โครงการปฐมน เทศ - พน กงานสวนต าบล บ คลกรใหม ท บรรจ แตงต งใหม ๒ โครงการสน บสน น ท นการศ กษาใหศ กษาตอใน ระด บ ป.ตร และ ป.โท ๓ โครงการฝJกอบรมหล กส ตร พน กงานสวนต าบล เพ อเสร มสรางความร ความเขาใจเก ยวก บ อบต.และบทบาท หนาท ท ไดร บ มอบหมาย เพ อยกระด บความร ของบ คลากรใหส งข น เพ อพ ฒนาความร และ การปฏ บ ต ในหนาท - ตามจ านวนพน กงาน ท ผานการประเม นและ ไดร บการค ดเล อกให ศ กษาตอ - พน กงานระด บ ปฏ บ ต การท กคน - ชวงเวลาท บรรจ แตงต งระหวาง ต.ค.๕๔ - ก.ย. ๕๗ - ป.โท ๖๐,๐๐๐ บาท/คน/ปB - ป.ตร ๓๓,๐๐๐ บาท/คน/ปB เปAนไปตาม รายจาย
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks