เอกสารประกอบการจ ดการ เว บไซต - PDF

Description
เอกสารประกอบการจ ดการ เว บไซต 2 ห น า ค ม อการจ ดการข อม ลสารสนเทศ สาหร บเว บไซต สาน กการจ ดการศ กษาออนไลน ผ เร ยบเร ยง : นายก ต กร แสวงหา ค ม อฉบ บน จ ดทาข นเพ ออานวยความสะดวกให

Please download to get full document.

View again

of 54
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Devices & Hardware

Publish on:

Views: 7 | Pages: 54

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
เอกสารประกอบการจ ดการ เว บไซต 2 ห น า ค ม อการจ ดการข อม ลสารสนเทศ สาหร บเว บไซต สาน กการจ ดการศ กษาออนไลน ผ เร ยบเร ยง : นายก ต กร แสวงหา ค ม อฉบ บน จ ดทาข นเพ ออานวยความสะดวกให ก บผ ด แลระบบ (admin) ของหน วยงาน ในการจ ดการข อม ลสารสนเทศของเว บไซต เพ อให เว บไซต ม ข อม ลท อ พเดทตลอดเวลา ม ความท นสม ย และสามารถใช เป นส อในการเผยแพร ข าวสารของ หน วยงาน โดยผ จ ดทาหว งเป นอย างย งว าจะเป นประโยชน แก บ คลากรในหน วยงาน และผ ท ต องการจะศ กษา Office Of Online Education ห น า 3 สารบ ญ การ login เข าระบบ... 5 แถบเมน ส าหร บการจ ดการเว บไซต... 6 Post... 7 แถบเมน Posts... 7 ต วอย างหน าข าวก จกรรม... 8 ข นตอนการจ ดการข าวก จกรรม... 9 การสร างหมวดหม... 9 การจ ดการหมวดหม การสร าง ข าวสาร ก จกรรม และประกาศ การจ ดการข าวการก จกรรม Media แถบเมน Media ข นตอนการจ ดการไฟล ม ลต ม เด ย การนาเข าไฟล ม ลต ม เด ย การจ ดการไฟล ม ลต ม เด ย Link แถบเมน Link ต วอย างเคร อข ายความร วมม อ และ Banner ข นตอนการจ ดการ Link การสร างหมวดหม การจ ดการหมวดหม การสร าง link การจ ดการ Link 4 ห น า Pages แถบเมน Pages ต วอย างหน าต างๆ ข นตอนการจ ดการ Pages การสร าง Pages การจ ดการ Pages Highlights แถบเมน Highlights ต วอย างหน าแรกของเว บ ข นตอนการจ ดการ Highlights การสร าง Highlights การจ ดการ Highlights Faculty แถบเมน Faculty ต วอย างหน าแรกของเว บ ข นตอนการจ ดการ Highlights การสร างหมวดหม ตาแหน ง การจ ดการหมวดหม ตาแหน ง การสร างบ คลากร การจ ดการบ คลากร Office Of Online Education ห น า 5 การ login เข าระบบ 1. ไปท เว บไซต 2. login เข าระบบ 3. หน าแก ไขของผ ด แลเว บไซต 6 ห น า แถบเมน สาหร บการจ ดการเว บไซต Post เป นส วนของการจ ดการข อม ล ข าวสาร ก จกรรม และประกาศ Media หร อคล งส อ เป นส วนของการจ ดการส อม ลต ม เด ย Link เป นส วนของการเช อมโยงไปย งเว บภายนอกต างๆ ในส วนของ link จะแสดงผลในหน าเคร อข ายความ ร วมม อและ banner ต างๆของเว บไซต Pages เป นส วนของการจ ดการหน าเว บในแต ละหน า จะแสดงผลในส วนของหน าต างๆ เช น แนะนา สาน ก บร การ ผลงาน ข าวก จกรรม เป นต น Comments ความเห น Highlights ภาพสไลด หน าหล ก Showcases ผลงาน Faculty เป นส วนของการจ ดการบ คลากร Courses หล กส ตร Alummi ศ ษย เก า Profile ข อม ลผ ด แลระบบ Tools เคร องม อ Office Of Online Education ห น า 7 Post Post เป นส วนของการจ ดการข อม ล ข าวสาร ก จกรรม และประกาศ เพ อประชาส มพ นธ ข าวสาร หร อก จกรรมต างๆ และย งสารมารถใช เป นช องทางในการเผยแพร ข าวสาร ความร ต างๆ ได อ กด วย ซ งการจ ดการข าวสาร ก จกรรมน น ต องเร มต งแต การสร างหมวดหม ของเร องท เราจะ เผยแพร เช น ข าว ก จกรรม ประชาส มพ นธ เป นต น เม อได หมวดหม ของเร องท เราจะเผยแพร แล ว ก สามารถดาเน นการสร างข าวเพ ออ พเดทข าวสาร ก จกรรมต างๆ และแบ งแยกตามหมวดหม ท เรา กาหนดไว แถบเมน Posts All Posts ข าวท งหมด Add New เพ มใหม Categories หมวดหม Tags ต ดป าย My Category Order เร ยงล าด บหมวดหม 8 ห น า Post ต วอย างหน าข าวก จกรรม Office Of Online Education ห น า 9 Post ข นตอนการจ ดการข าวก จกรรม การสร างหมวดหม 1. คล ก Catagories 2. ช อ Catagories 3. Slug ควรใช เป นภาษาอ งกฤษ เช น ประชาส มพ นธ Slug เป น Upcoming 4. รายละเอ ยด 5. คล ก Add New Catagories 10 ห น า Post การจ ดการหมวดหม 1. คล ก Catagories 2. เอาเมาส ช ท หมวดหม ท ต องการจ ดการแก ไข จะแสดงต วเล อกด านล าง Edit แก ไข Quick Edit แก ไขอย างง าย Delete ลบ View ด 3. เม อทาการแก ไขเสร จส น คล ก Update Office Of Online Education ห น า 11 Post การสร าง ข าวสาร ก จกรรม และประกาศ 1. คล ก Add New 2. เพ มช อ ห วข อของข าวก จกรรมประกาศ 3. เพ มรายละเอ ยดของข าวก จกรรมประกาศ เล อกหมวดหม 5. เพ มร ปภาพประกอบ 5.1 คล กท Add Media 12 ห น า Post 5.2 เล อก Uploaded to this post 5.3 คล ก Select file เพ อเล อกไฟล จากคอมพ วเตอร จากน น รออ พโหลดจนม ร ปภาพ ต วอย างแสดงข น 5.4 คล ก Insert into post เพ มภาพต วอย างข าวก จกรรมประกาศ 6.1 คล ก Set featured image 6.2 เล อก Upload files 6.3 คล ก Select file เพ อเล อกไฟล จากคอมพ วเตอร จากน น รออ พโหลดจนม ร ปภาพ ต วอย างแสดงข น Office Of Online Education ห น า 13 Post 6.4 คล ก Set featured image Slug ควรใช เป นภาษาอ งกฤษ 8. คล ก Publish 14 ห น า Post การจ ดการข าวการก จกรรม 1. คล ก All Posts 2. เอาเมาส ช ท ข าวสารก จกรรม ท ต องการจ ดการ เม อเอาเมาส ช ท ห วข อเร อง ท ต องการจ ดการแล ว จะแสดงต วเล อกด านล าง Edit แก ไข Quick Edit แก ไขอย างง าย Trash ท ง View ด 4. จ ดการแก ไขตามรายละเอ ยดข นตอนการสร าง 5. เม อจ ดการแก ไขเสร จ คล ก Update Office Of Online Education ห น า 15 Media Media หร อคล งส อ เป นส วนของการจ ดการส อม ลต ม เด ยต างๆ ไม ว าจะเป นร ปภาพ ว ด โอ กราฟ กต างๆ รวมไปถ งการจ ดการไฟล ม ลต ม เด ย การอ พโหลดไฟล ม ลต ม เด ย และการแก ไขไฟล ม ลต ม เด ย แถบเมน Media Library คล งส อ Add New สร างใหม หน า Media Library 16 ห น า Media ข นตอนการจ ดการไฟล ม ลต ม เด ย การน าเข าไฟล ม ลต ม เด ย 1. คล ก Add New 2. คล ก เล อกไฟล แล วทาการเล อกไฟล ม ลต ม เด ย จากคอมพ วเตอร เล อกไฟล เสร จแล ว คล ก Upload เม อทาการอ พโหลดเสร จ ส อท อ พโหลดจะแสดงใน Library Office Of Online Education ห น า 17 Media การจ ดการไฟล ม ลต ม เด ย 1. คล ก Library 2. เอาเมาส ช ท ไฟล ท ต องการจ ดการ เม อเอาเมาส ช ท ไฟล ท ต องการจ ดการแล ว จะแสดงต วเล อกด านล าง Edit แก ไข Delete Permanently ลบ View ด Regenerate Thumbnails ใช แสดงเป นภาพขนาดเล ก 18 ห น า Media 4. เม อจ ดการแก ไขเสร จ คล ก Update Office Of Online Education ห น า 19 Link Link เป นส วนของการจ ดการ การเช อมโยงไปย งหน าเว บต างๆ ในส วนของ Link จะแสดงผลในหน าเคร อข ายความร วมม อ และ banner ต างๆของเว บไซต โดยใช เป นการเช อมโยง ไปหน าเว บต างๆ เช น Social network หร อเคร อข ายความร วมม อต างๆ การจ ดการ Link เร ม จากการสร างหมวดหม เช น Network,Social network เป นต น เม อได หมวดหม แล วก สามารถ ดาเน นการสร าง link และแบ งแยกตามหมวดหม ท เรากาหนดไว ในการจ ดการ Link บางส วนจะ ไม สามารถแก ไขได เช น การปร บเปล ยนต าแหน งของ Banner เป นต น แถบเมน Link All link link ท งหมด Add New สร างใหม Link Categories หมวดหม Link My Link Order เร ยงล าด บ Link 20 ห น า Link ต วอย างเคร อข ายความร วมม อ และ Banner Office Of Online Education ห น า 21 Link ข นตอนการจ ดการ Link การสร างหมวดหม 1. คล ก Link Categories 2. ใส ช อ Categories 3. Slug ควรใช เป นภาษาอ งกฤษ 4. รายละเอ ยด 5. คล ก Add New Link Categories 22 ห น า Link การจ ดการหมวดหม 1. คล ก Link Categories 2. เอาเมาส ช ท หมวดหม ท ต องการจ ดการแก ไข จะแสดงต วเล อกด านล าง Edit แก ไข Quick Edit แก ไขอย างง าย Delete ลบ View ด 3. เม อทาการแก ไขเสร จส น คล ก Update Office Of Online Education ห น า 23 Link การสร าง link 1. คล ก Add New 2. ใส ช อ Link 3. ใส Link ท ต องการเช อมโยง เล อกหมวดหม 24 ห น า Link 5. เล อก Target 6. ใส Url หร อท อย ของร ปภาพ ท จะใช แสดง Link 7. คล ก Add Link Office Of Online Education ห น า 25 Link การจ ดการ Link 1. คล ก All Links 2. เอาเมาส ช ท ข าวสารก จกรรม ท ต องการจ ดการ เม อเอาเมาส ช ท ห วข อเร อง ท ต องการจ ดการแล ว จะแสดงต วเล อกด านล าง Edit แก ไข Delete ท ง 4. จ ดการแก ไขตามรายละเอ ยดข นตอนการสร าง 5. เม อจ ดการแก ไขเสร จ คล ก Update 26 ห น า Pages Pages เป นส วนของการจ ดการหน าเว บไซต ในแต ละหน า ม การเช อมโยงก บเมน หล ก จะแสดงผลในส วนของหน าเว บต างๆ เช น แนะนาสาน ก บร การ ผลงาน ข าวก จกรรม เป นต น ในการจ ดการ Pages น นส วนใหญ แล วจะเป นการปร บเปล ยนร ปแบบ หน าตาของหน าเว บแต ละ หน า และบางส วนจะไม สามารถแก ไขได เช น Template ของแต หน า ซ งถ กกาหนดไว แล วไม สามารถปร บเปล ยนได เป นต น แถบเมน Pages All Pages หน าท งหมด Add New เพ มใหม My Category Order เร ยงล าด บหน า Office Of Online Education ห น า 27 Pages ต วอย างหน าต างๆ 28 ห น า Pages ข นตอนการจ ดการ Pages การสร าง Pages 1. คล ก Add New 2. ใส ช อ Pages 3. ใส ข อม ล รายละเอ ยดต างๆ เพ มร ปภาพประกอบ 4.1 คล กท Add Media Office Of Online Education ห น า 29 Pages 4.2 เล อก Uploaded to this post 4.3 คล ก Select file เพ อเล อกไฟล จากคอมพ วเตอร จากน น รออ พโหลดจนม ร ปภาพ ต วอย างแสดงข น 4.4 คล ก Insert into post เพ มภาพ Thumbnail หน าเว บ 5.1 คล ก Set featured image 5.2 เล อก Upload files 5.3 คล ก Select file เพ อเล อกไฟล จากคอมพ วเตอร จากน น รออ พโหลดจนม ร ปภาพ ต วอย างแสดงข น 30 ห น า Pages 5.4 คล ก Set featured image Slug ควรใช เป นภาษาอ งกฤษ 7. Page Links To (หากต องการให ม การเช อมโยงไปหน าเว บอ น) 8. Page Link ย อยของ Page (ถ าม ) Office Of Online Education ห น า 31 Pages 9. ค ณสมบ ต ของ Page 9.1 Parent เล อกสาหร บต องการเป นหน าเว บย อยของหน าหล ก 32 ห น า Pages 9.2 Template ร ปแบบของหน าเว บ ในส วนน ม การกาหนดไว แล ว สามารถเล อกใช ให เหมาะสมก บเมน หร อหน าเว บท ต องการ และไม สามารถปร บเปล ยนล กษณะของ ร ปแบบได Default Template เป นร ปแบบค าต งต น About ร ปแบบท วไป Alumni ศ ษย เก า Alumni Subpages หน าย อยศ ษย เก า Contact ต ดต อ Courses หล กส ตร Dean คณบด Director ผ อานวยการ Facilities บร การ Faculty คณะ Faculty Select เล อกคณะ Management การจ ดการ Network เคร อข าย Office Of Online Education ห น า 33 Pages Network PDF เคร อข ายร ปแบบไฟล PDF News ข าว News Categories หมวดหม ข าว Service Center ศ นย ให บร การ Showcase แสดงผลงาน 9.3 Order การเร ยงลาด บ Pages โดยการใส ต วเลข เร ยงจากน อยไปมาก 10. คล ก Publish 34 ห น า Pages การจ ดการ Pages 1. คล ก All Pages 2. เอาเมาส ช ท หน าท ต องการจ ดการ เม อเอาเมาส ช ท Page ท ต องการจ ดการ จะแสดงต วเล อกด านล าง Edit แก ไข Quick Edit แก ไขอย างง าย Trash ท ง View ด Office Of Online Education ห น า 35 Pages 4. จ ดการแก ไขตามรายละเอ ยดข นตอนการสร าง 5. ทาการแก ไขเสร จ คล ก 36 ห น า Highlights Highlights เป นส วนของการจ ดการ ภาพสไลด หร อภาพพ นหล งของหน าแรกของเว บ จะ แสดงผลในหน าแรกของเว บ โดยสามารถออกแบบภาพกราฟ ก มาใช เป นภาพในหน าแรกของเว บ และสามารถทาเป นสไลด ร ปภาพได อ กด วย แถบเมน Highlights Highlights Highlights ท งหมด Add New สร างใหม Highlights Order เร ยงล าด บ Office Of Online Education ห น า 37 Highlights ต วอย างหน าแรกของเว บ 38 ห น า Highlights ข นตอนการจ ดการ Highlights การสร าง Highlights 1. คล ก Add New 2. ใส ช อ 3. ใส รายละเอ ยด เพ ม URL (หากต องการให ม การเช อมโยงไปหน าเว บอ น) 5. เพ มภาพ 5.1 คล ก Set featured image Office Of Online Education ห น า 39 Highlights 5.2 เล อก Upload files 5.3 คล ก Select file เพ อเล อกไฟล จากคอมพ วเตอร จากน น รออ พโหลดจนม ร ปภาพต วอย างแสดงข น 5.4 คล ก Set featured image คล ก Publish 40 ห น า Highlights การจ ดการ Highlights 1. คล ก Highlights 2. เอาเมาส ช ท ภาพท ต องการจ ดการ เม อเอาเมาส ช ท ภาพ ท ต องการจ ดการ จะแสดงต วเล อกด านล าง Edit แก ไข Quick Edit แก ไขอย างง าย Trash ท ง View ด Office Of Online Education ห น า 41 Highlights 4. จ ด
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks