ค ม อแผนการจ ดการความร - PDF

Description
ค ม อแผนการจ ดการความร เร อง การด แล บาร งร กษา และซ อมบาร งไฟฟ าแสงสว าง จ ดทาโดย สาน กทางหลวงท 10 (ส พรรณบ ร ) คานา ค ม อการจ ดทาแผนการจ ดการความร ฉบ บน จ ดท าข นเพ อสร างความร ความเข าใจและให แนวทางในการ

Please download to get full document.

View again

of 36
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Presentations

Publish on:

Views: 15 | Pages: 36

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ค ม อแผนการจ ดการความร เร อง การด แล บาร งร กษา และซ อมบาร งไฟฟ าแสงสว าง จ ดทาโดย สาน กทางหลวงท 10 (ส พรรณบ ร ) คานา ค ม อการจ ดทาแผนการจ ดการความร ฉบ บน จ ดท าข นเพ อสร างความร ความเข าใจและให แนวทางในการ การด แล บ าร งร กษา และซ อมบ าร งไฟฟ าแสงสว าง เพ อให การปฏบบ ตบงานเป นร ปธรรมมากข น หล งจากท ได ร บ ความเข าใจในหล กการของการจ ดการความร : จากทฤษฎ ส การปฏบบ ตบ ส าน กทางหลวงท 10 (ส พรรณบ ร ) จ งได จ ดทาค ม อการด แล บาร งร กษา และซ อมบ าร งไฟฟ าแสงสว างเล มน ข น โดยได ร วมพบจารณาและแลกเปล ยนเร ยนร จากผ ม ประสบการณ ในเร องไฟฟ า ของส าน กทางหลวงท 10 (ส พรรณบ ร ) แขวงการทาง และส าน กงานบ าร งทาง ในส งก ด และหว งเป นอย างยบ งว าค ม อ เล มน จะเป นประโยชน แก ช างผ ปฏบบ ตบงานได อย างถ กต อง และม ประสบทธบภาพ เกบดประโยชน ส งส ดแก ประชาชนและผ ใช ทางต อไป คณะจ ดทาองค ความร สาน กทางหลวงท 10 (ส พรรณบ ร ) ก นยายน 2554 สาน กทางหลวงท 10 หน า 1 สารบ ญ หน า คานา บทนา บทท 1 อ ปกรณ ไฟฟ าแสงสว างพ นฐาน 4 บทท 2 ป ญหาสาเหต วบธ การแก ไขกรณ ท ไฟฟ าแสงสว างด บ ท งหมด 6 บทท 3 ป ญหาสาเหต วบธ การแก ไขกรณ ท ไฟฟ าแสงสว างด บ บางดวง 13 บทท 4 การตรวจซ อมไฟฟ าเสาส ง 18 บทท 5 ส ญล กษณ และหน วยว ดต างๆ 28 บทท 6 เคร องม อสาหร บการตรวจสอบและซ อมบาร งไฟฟ าแสงสว าง 32 บทท 7 ความปลอดภ ยในการทางานเก ยวก บไฟฟ า 40 บทท 8 ประเภทและชนบดของสายไฟฟ า 47 ภาคผนวก ก แบบฟอร มการบาร งร กษาไฟฟ าแสงสว างกบ งเด ยว-กบ งค ภาคผนวก ข แบบฟอร มการบาร งร กษาไฟฟ าแสงสว าง-เสาส ง ภาคผนวก ค แบบฟอร มการบาร งร กษาหม อแปลง สาน กทางหลวงท 10 หน า 2 บทนา ไฟฟ าแสงสว างบนทางหลวง (Street Lighting) การตบดต งไฟฟ าแสงสว างบนถนนรบมทางหลวง เป นบรบการข นพ นฐานท ประชาชนพ งได ร บจากภาคร ฐ เพราะเป นสบ งจ าเป นในการด ารงช วบตของประชาชน เพ ออ านวยความสะดวกและเพบ มความปลอดภ ยในช วบตและ ทร พย สบน ช วยลดป ญหาการเกบดอ บ ตบเหต บนท องถนนในการข บรถเวลากลางค น ไฟฟ าแสงสว างในพ นท ความ ร บผบดชอบของแต ละแขวงการทาง และส าน กงานบ าร งทางในส งก ด ส าน กทางหลวงท 10 (ส พรรณบ ร ) ม จ านวน มาก ประมาณ 28,683 ต น ว ตถ ประสงค - เพ อใช สาหร บเป นค ม อ แนวทางในการด แล บ าร งร กษา และซ อมบ าร งไฟฟ าแสงสว างชนบดเสาส ง กบ ง ค กบ งเด ยว อย างถ กต อง รวดเร ว ม ค ณภาพ และประสบทธบภาพ - เพ อเป นการจ ดการองค ความร การด แล บาร งร กษา และซ อมบาร งไฟฟ าแสงสว างอย างเหมาะสม - เพ อแลกเปล ยนความร รวบรวมความร ท ม อย ให เป นระบบ - เพ อพ ฒนาองค ความร อย างต อเน อง ไฟฟ าแสงสว างท ตบดต งในความร บผบดชอบของกรมทางหลวงท กว นน ม หลายขนาด อาทบ ไฟฟ าแสงสว าง ชนบดเสาส ง (High mast) ใช หลอดไฟท งประเภท High Pressure Sodium, Metal halide, ไฟฟ าแสงสว างชนบด กบ งค และชนบดกบ งเด ยว สาน กทางหลวงท 10 หน า 3 บทท 1. อ ปกรณ ไฟฟ าแสงสว างพ นฐาน หลอดโซเด ยม หลอดชนบดม หล กการท างานเช นเด ยวก บหลอดไอปรอทเพ ยงแต ต องอาศ ย igniter ช วยจ ดหลอด โดยไป กระต นให สาร iodide กลายเป นไอซ งม ค ณสมบ ตบเปล งแสงออกมาได หลายช วงความยาวคล น สายตาเราจ ง สามารถมองเห นว ตถ ได ช ดเจน โดยไม จ าเป นต องใช สารฟอสเฟอร เข าช วย ระยะเวลาท ใช ในการจ ดหลอดราว 3 นาท และต องใช เวลานานถ ง 4-6 นาท เพ อให ได แสงสว างเต มท และใช เวลา restart ราว นาท ท ม ใช งานในป จจ บ นม 2 ประเภท 1. หลอดเมท ลฮาไลด (Metal Halide Lamp) 2. หลอดไฮเพรสเชอร โซเด ยม (High pressure sodium) ชนบดแรงด นต า และชนบดแรงด นต า โดยท วไปคล ายก บหลอดไอปรอท ซ ง arc tube ท าด วย fuse silica แต ม ขนาดเล กกว า arc tube ของหลอดไอปรอท ภายในบรรจ electrode ท ท าด วยท งสเตนล วนๆ ไม นบยมเคล อบด วย สารเร ง electron เน องจากสารน จะถ กท าลาย เม อรวมก บฮาโลเจน ภายในกระเปาะเองม การเตบมสารตระก ล halide ลงไปได แก thalium, sodium, scandium iodide นอกเหน อไปจาก argon, neon, krypton, sodium และหยดปรอท สาร ฮาไลด ท เตบมเข าไปท าให ได ร บปรบมาณแสงเพบ มข น เก อบเท าต วเม อเท ยบก บ หลอดไอปรอท และม แสงส สมด ลข น จนด ใกล เค ยงแสงแดด ด งน นกระเปาะ แก วจ งไม จาเป นต องเคล อบสารฟอสเฟอร แต อาจเคล อบเพ อให แสงส น มนวล ข น เท าน น นบยมใช ในสนามก ฬาโดยเฉพาะท ม การถ ายทอดทางโทรท ศน, สวนสาธารณะ, ไฟสาดอาคารเป นต น การตบดต งหลอดต องเป นไปตามท ผ ผลบตก าหนดในเร องม มของการจ ดไส หลอด เพ อให ได ปรบมาณแสงและ อาย การใช งานรวมท งแสงส ท ถ กต อง สาน กทางหลวงท 10 หน า 4 โครงสร างของหลอด บ ลลาสต igniter วงจรการทางาน วงจรท ไม ต องใช ignitor วงจรท ต องใช ignitor หล กการทางาน สาน กทางหลวงท 10 หน า 5 บทท 2. ป ญหาสาเหต ว ธ การแก ไข กรณ ท ไฟฟ าแสงสว างด บ ท งหมด ไฟฟ าแสงสว างด บท งหมด ฟ วส แรงส งขาด จากร ป : สาเหต อาจเกบดจากช อตง, กบ งไม ฯลฯ ทาให ฟ วส แรงส งขาดทาการโดยนาง หร อกบ งไม ออกแล วทา การเปล ยนฟ วส แรงส งและทดลองจ ายไฟ ว ธ การเปล ยนฟ วส แรงส ง สาน กทางหลวงท 10 หน า 6 ว ธ การส บฟ วส แรงส ง จากร ป : เป นการเปล ยนฟ วส แรงส งและการส บฟ วส ในการส บฟ วส แรงส งน นต องม การล อ ใช ไม ส บฟ วส ด นให อย ในจ ดท กระแสไฟฟ าวบ งผ านอากาศจากดร อปเอาท มาย งฟ วส จะม เส ยงอ าคด งข น หากหม อแปลงไฟฟ า ชาร ดฟ วส จะขาดไม สามารถทาให หม อแปลงระเ บด ฟ วส แรงส งขาดท ง 2 ข าง สาน กทางหลวงท 10 หน า 7 จากร ป : สาเหต อาจเกบดจากม การช อตท ร นแรงท หม อแปลงไฟฟ าซ งอาจท าให หม อแปลงไฟฟ าช าร ด วบธ การตรวจสอบให ท าการทดลองจ ายไฟ หากฟ วส ย งขาดอ ก แสดงว าหม อแปลงไฟฟ าอาจจะช าร ดให แจ งการ ไฟฟ าฯตรวจสอบ และแก ไข ข วบ ชช งหลวม ข วบ ชชบ งแรงส งหลวม ช วบ ชชบ งแรงต าหลวม จากร ป : สาเหต อาจเกบดจากผ านการใช งานมานานท าให บรบเวณจ ดต อของข วบ ชชบ งม อ อกใซด (ตะก น) เกบดข นเม อนานไปทาให จ ดต อด งกล าวหลวม และเกบดการอ าคบางคร งอาจท าให สายไฟท ข วบ ชชบ งขาดวบธ การแก ไข โดยการปลดโหลดโดยการปลดฟ วส แรงต า และปลดฟ วส แรงส งออก และท าการต อสาย (กรณ ท สายขาด) และใส สายเข าท เดบมข นให แน นและทาการทดลองจ ายไฟ และจ ายโหลด ฟ วส แรงต าขาด สาน กทางหลวงท 10 หน า 8 จากร ป : สาเหต อาจเกบดจากม การช อตง หร อกบ งไม ท ไปแตะโดนฟ วส แรงต าทาให ฟ วส ขาด หร อม การช อต ใต ดบน หร อม ไฟร วลงดบนท าให กระแสไฟฟ าเกบนพบก ดขนาดของฟ วส จ งท าให ฟ วส ขาด ว ธ การแก ไข ค อ ท าการ ตรวจเช คระบบ และแก ไขเม อเสร จแล วทาการจ ายไฟ สายท ม เตอร อ าค ขาด สายมบเตอร อ าค สายมบเตอร ขาด จากร ป : สาเหต อาจเกบดจากผ านการใช งานมานานทาให จ ดต อทางเข า - ออกมบเตอร เกบดอ อกไซด (ตะก น) และร อนท าให จ ดต อด งกล าวหลวมหร อขาดหร อข วต อสาย (เทอร มบนอล) ช าร ดบางคร งท าให ข นเข า ออกไม ได วบธ การแก ไขตรวจสอบด ว าสาเหต เกบดจากอะไร และท าการแก ไข ใส สายด งกล าวเข าท เดบม หากข วต อสาย (เทอร มบนอล) ชาร ดไม สามารถใส สายได แก ไขเบ องต นโดยต อสายตรงนอกมบเตอร เพ อใช ช วคราวแล วแจ งการไฟฟ า ดาเนบนการ สาน กทางหลวงท 10 หน า 9 โฟโต เซล (สว ทช แสง) ชาร ด หร อ โฟโต เซลระเบ ด จากร ป : สาเหต ท ท าให โฟโต เซลระเ บดอาจเกบดจากแรงด นไฟฟ าเกบน เน องจากสายนบวตรอน (สายดบน) หลวม หร อขาดบรบเวณจ ดต อต างๆ ฯลฯ ส วนสาเหต ท ทาให โฟโต เซลชาร ดอาจเกบดจากผ านการใช งานมานานท าให ต วร บแสงเส อม (บางคร งไฟแสงสว างตบดตลอดท งว นท งค น หร อไฟแสงสว างด บท งหมดตลอดเวลา วบธ การแก ไขท า การตรวจสอบหาสาเหต ว าเกบดจากอะไรทาการแก ไขเสร จแล วทาการเปล ยนโฟโต เซลลองจ ายไฟ ร เลย หร อแม กเนต กไม จ ายไฟ หร อชาร ด จากร ป : สาเหต อาจเกบดจากแรงด นไฟฟ าเกบนเน องจากสายนบวตรอน (สายดบน) หลวมหร อม การช อต หร อ ม การจ ายแกระแสไฟฟ าท เกบนพบก ดจนท าให หน าส มผ ส (คอนแทค) ทนไม ไหวจ งท าให ระเ บด หร อท าให คอยล สาน กทางหลวงท 10 หน า 10 (ขดลวด) ไหม วบธ การแก ไขท าการตรวจเช คหาสาเหต แก ไข และท าการเปล ยนร เลย ใหม (บางกรณ เป นร เลย ท ม ฟ วส อย ในต วอาจแค ฟ วส ขาด เม อแก ไขเสร จแล ให เปล ยนฟ วส ท ร เลย และทาการลองจ ายไฟ) แมกเนต ก ชาร ด แม กเนตบกไม จ ายไฟ - ไหม สายท แม กเนตบกอ าค - ขาด จากร ป : สาเหต ท ท าให แม กเนตบกไม จ ายไฟอาจเกบดจากคอยล ไหม หร อเกบดจากม มดหร อแมลง ต างๆเข า ไปอย ระหว างหน าส มผ ส (คอนแทค) ท าให ไฟจ ายไม สะดวกจ งท าให แม กเนตบกไหม หร ออาจท าให สายท ต ออย ท ข วต อสาย (เทอร มบนอล) ร อนจนเกบดอ อกไซด (ตะก น) ท าให สายอ าค ขาดได วบธ การแก ไขหากคอยล ไหม ต องท า การเปล ยนต วใหม ส วนกรณ ท ม มดหร อแมลงเข าไปอย ให เอาออกและท าความสะอาดหน าส มผ ส(คอนแทค) หร อ ถ าสายม การหลวม หร ออ าค - ขาดทาการต อสายใหม เสร จแล วทาการลองจ ายไฟ สาน กทางหลวงท 10 หน า 11 ฟ วส ต เซฟต ขาด ต เซฟต ไหม ฟ วส ต เซฟต ขาด ต เซฟต ไหม จากร ป : สาเหต ท ฟ วส ต เซฟต ขาดเกบดจากม กระแสไฟฟ าไหลผ านต เกบนพบก ดขนาดของฟ วส อาจ เน องมาจากม การช อตใต ดบนหร อม การร วไหลของกระแสไฟฟ าลงดบน ฯลฯ วบธ การแก ไขท าการตรวจหาสาเหต แก ไข และท าการเปล ยนฟ วส ส วนกรณ ท ต เซฟต ไหม สาเหต อาจเกบดจากม การหลวมท จ ดต อ หร อจ ดส มผ สท าให เกบด ความร อน หร อบางกรณ ท ไม ม ฟ วส เปล ยนต องใช ทองแดง (สายไฟ)ต อใช งานแทนช วคราวเม อม กระแสไฟฟ าเกบน ทองแดงไม ขาดทาให เกบดความร อนจ งทาให ต เซฟต ไหม ค ากราวด แท ง (Ground rod) ไม ได ตามมาตรฐาน สาเหต ท ท าให ค ากราวด ร อด(กราวด แท ง)ไม ได ตามมาตรฐานเน องจากจ ดต อสายกราวด จากหม อ แปลงไฟฟ าหร อจากล อฟ าต างๆลงมาย งกราวด ร อด(กราวด แท ง)หลวม หร อขาดเป นเหต ให ไฟฟ าในระบบม แรงด น เกบนจากค าปกตบวบธ การแก ไขตรวจสอบหาจ ดต อท หล
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks