แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า - PDF

Description
แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

Please download to get full document.

View again

of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Bills

Publish on:

Views: 6 | Pages: 10

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ ดชอบป จจ บ น ตอนท 1 การประเม น 1.1 การประเม น 1) ให คะแนนประเม นท งผลงานและค ณล กษณะในการปฏ บ ต งาน 2) หากประสงค จะประเม นเร องใดเพ มข น ให ระบ เร องท จะประเม นในองค ประกอบอ น ๆ ห วข อ รายการประเม น 1 ผลงาน 1.1 ปร มาณผลงาน (พ จารณาจากปร มาณผลงานเปร ยบเท ยบ ก บเป าหมาย ข อตกลง หร อมาตรฐานของงาน) 1.2 ค ณภาพของงาน (พ จารณาจากความถ กต อง ความ ครบถ วน ความสมบ รณ และความประณ ต หร อค ณภาพ อ น ๆ) 1.3 ความท นเวลา (พ จารณาจากเวลาท ใช ปฏ บ ต งาน เปร ยบเท ยบก บเวลาท ก าหนดไว ส าหร บการปฏ บ ต งาน หร อภารก จน น ๆ) คะแนน เต ม - 2 - ห วข อ รายการประเม น คะแนน เต ม 1.4 ความค มค าของการใช ทร พยากร (พ จารณาจาก ความส มพ นธ ระหว างทร พยากรท ใช ก บผลผล ตของงาน หร อโครงการ) 1.5 ผลส มฤทธ ของงานท ปฏ บ ต ได (พ จารณาจากผลผล ต หร อผลล พธ ของผลงานเปร ยบเท ยบก บเป าหมาย หร อ ว ตถ ประสงค ของงาน) 1.6 องค ประกอบอ น ๆ 1).. 2).. รวมคะแนนด านผลงาน 2 ค ณล กษณะการปฏ บ ต งาน 2.1 ความสามารถ และความอ ตสาหะในการปฏ บ ต งาน (พ จารณาจากความรอบร ความเข าใจเก ยวก บงานในหน าท งานท เก ยวข องและเคร องม อเคร องใช ในการปฏ บ ต งาน รวมท ง ความขย นหม นเพ ยร ต งใจท างานให ส าเร จโดยไม ย อท อต อ ป ญหาและอ ปสรรค) 2.2 การร กษาว น ย และปฏ บ ต ตนเหมาะสมก บการเป น ล กจ างประจ า (พ จารณาจากการปฏ บ ต ตนตามระเบ ยบแบบ แผนของทางราชการ ปฏ บ ต ตนเป นต วอย างท ด ในการเคารพ กฎระเบ ยบต าง ๆ รวมท งการปฏ บ ต ตนอย ในกรอบ จรรยาบรรณ และค าน ยมของหน วยงาน) 2.3 ความร บผ ดชอบ (พ จารณาจากการปฏ บ ต งานในหน าท มอบหมายโดยเต มใจ ม งม นท างานให ส าเร จล ล วง และ ยอมร บผลท เก ดจากการท างาน) - 3 - ห วข อ รายการประเม น คะแนน เต ม 2.4 ความร วมม อ (พ จารณาจากความสามารถในการท างาน ร วมก บผ อ นได อย างเหมาะสม อ นเป นผลท าให งานล ล วง ไปด วยด ) 2.5 สภาพการปฏ บ ต งาน (พ จารณาจากการต อเวลา การลา หย ดงาน การขาดงาน) 2.6 การวางแผน (พ จารณาจากความสามารถในการ คาดการณ การว เคราะห ข อม ล ก าหนดเป าหมายและว ธ ปฏ บ ต งานให เหมาะสม) 2.7 ความค ดร เร ม (พ จารณาจากความสามารถในการค ด ร เร มปร บปร งงานให เก ดผลส าเร จได อย างม ประส ทธ ภาพ ย งข นกว าเด มรวมท งม ความค ดเห น มาใช ประโยชน ต อ องค กร) 2.8 ค ณล กษณะอ น ๆ (ถ าม ) 1).... 2).. (ต าแหน งล กจ างประจ าต งแต หมวดแรงงาน ก งฝ ม อ และฝ ม อ ให ประเม นข อ เป นอย างน อย ต าแหน ง ล กจ างประจ าหมวดฝ ม อพ เศษระด บต น ระด บกลาง ระด บส ง และเฉพาะ ให ประเม นท กข อ) รวมคะแนนด านค ณล กษณะการปฏ บ ต งาน สร ปผลการประเม น คะแนน ผลการประเม น เป นท คร งท 1 คร งท 2 ตอนท 2 ความเห นของผ ประเม นช นต นเก ยวก บการพ ฒนาการเล อนข นค าจ างและอ น ๆ 2.1 ความเห นเก ยวก บการพ ฒนาฝ กอบรม และการแก ไขการปฏ บ ต งาน (ระบ ความถน ด จ ดเด น และส งท ควรพ ฒนาของผ ร บการประเม น) คร งท 1 ( 1 ต.ค. 31 ม.ค. ของป ถ ดไป) คร งท 2 ( 1 เม.ย. 30 ก.ย. ) ความเห นเก ยวก บการเล อนข นค าจ าง ควรเล อนข นค าจ าง 1 ข น (ผลประเม น %) ควรเล อนข นค าจ าง 0.5 ข น (ผลประเม น 60-89%) ไม ควรเล อนข นค าจ าง (ผลการประเม นต ากว า60%) ระบ เหต ผลในการเสนอเล อนข นค าจ าง (โดยเฉพาะกรณ เสนอ เล อนข นค าจ าง 1 ข น และกรณ เสนอไม ควรเล อนข นค าจ าง ให ระบ ให ช ดเจน).. ลงช อ..ผ ประเม น (..) ต าแหน ง. ว นท.. ควรเล อนข นค าจ าง 1 ข น (ผลประเม น %) ควรเล อนข นค าจ าง 0.5ข น (ผลประเม น 60-89%) ไม ควรเล อนข นค าจ าง (ผลการประเม นต ากว า60%) ระบ เหต ผลในการเสนอเล อนข นค าจ าง (โดยเฉพาะกรณ เสนอ เล อนข นค าจ าง 1 ข น และกรณ เสนอไม ควรเล อนข นค าจ าง ให ระบ ให ช ดเจน) ควรเล อนข นค าจ าง 1.5ข น ตามระเบ ยบกระทรวง การคล งว าด วยการเล อนข นค าจ างล กจ างประจ าของส วน ราชการ พ.ศ ข อ 12 วรรคสาม เหต ผล (ระบ ว าผลการประเม น เข าเกณฑ เล อนข น ค าจ าง 1 ข น ในคร งแรก แต ม ข อจ าก ดเร องโควตาและ ผลประเม นอ กในคร งท 2 และโควตาให เล อนข นค าจ าง ได อย างไร ลงช อ....ผ ประเม น (..) ต าแหน ง. ว นท.. - 6 - ตอนท 3 ความเห นของผ ประเม นเหน อข นไป เห นด วยก บการประเม นข างต น ม ความเห นแตกต างจากการประเม นข างต น ด งน (1) การให คะแนนในการประเม น. (2) การพ ฒนาผ ร บการประเม น.. (3) การเล อนข นค าจ าง เห นด วยก บการประเม นข างต น ม ความเห นแตกต างจากการประเม นข างต น ด งน (1) การให คะแนนในการประเม น.. (2) การพ ฒนาผ ร บการประเม น.. (3) การเล อนข นค าจ าง ลงช อ.. ( ) ต าแหน ง.. ว นท.. ลงช อ.. ( ) ต าแหน ง.. ว นท.. - 7 - ตอนท 4 ความเห นของผ ประเม นเหน อข นไปอ กช นหน ง เห นด วยก บการประเม นข างต น ม ความเห นแตกต างจากการประเม นข างต น ด งน (1) การให คะแนนในการประเม น.. (2) การพ ฒนาผ ร บการประเม น.... (3) การเล อนข นค าจ าง เห นด วยก บการประเม นข างต น ม ความเห นแตกต างจากการประเม นข างต น ด งน (1) การให คะแนนในการประเม น.. (2) การพ ฒนาผ ร บการประเม น.. (3) การเล อนข นค าจ าง.. ลงช อ.. ( ) ต าแหน ง.. ว นท.... ลงช อ.. ( ) ต าแหน ง.. ว นท..... แบบฟอร มหมายเลข ๑ แบบเสนอรายช อล กจ างประจ าท สมควรได ร บการเล อนข นค าจ าง ๑ ข น ในว นท... ส าน ก/กอง... ล าด บ ต าแหน ง ค าจ าง ๑ ข น/๔ % ช อ - สก ล ต าแหน ง หมายเหต ท เลขท ป จจ บ น ค าจ าง เง นเพ ม ลงช อ... ต าแหน ง... แบบเสนอรายช อล กจ างประจ าท สมควรได ร บการเล อนข นค าจ าง ๐.๕ ข น ในว นท... ส าน ก/กอง... แบบฟอร มหมายเลข ๒ ล าด บ ต าแหน ง ค าจ าง ๐.๕ ข น/๒ % ช อ - สก ล ต าแหน ง หมายเหต ท เลขท ป จจ บ น ค าจ าง เง นเพ ม ลงช อ... ต าแหน ง... แบบเสนอรายช อล กจ างประจ าท ไม สมควรได ร บการเล อนข นค าจ าง ในว นท... ส าน ก/กอง... แบบฟอร มหมายเลข ๓ ล าด บ ต าแหน ง ค าจ าง ๐ ข น ช อ - สก ล ต าแหน ง หมายเหต ท เลขท ป จจ บ น ค าจ าง เง นเพ ม ลงช อ... ต าแหน ง...
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks