เอกสารประกอบการประช มส มมนาท ศทางการพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารของประเทศไทย - PDF

Description
การพ ฒนาเพ อก าวส Smart Thailand บนพ นฐานของการพ ฒนาท องถ นในร ปแบบ Smart Province การพ ฒนาด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารของประเทศ ด วยแนวค ดการพ ฒนา Green Digital Society หร อ GDS ตามกระแสหล กสากลในบร

Please download to get full document.

View again

of 29
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Internet & Technology

Publish on:

Views: 4 | Pages: 29

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
การพ ฒนาเพ อก าวส Smart Thailand บนพ นฐานของการพ ฒนาท องถ นในร ปแบบ Smart Province การพ ฒนาด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารของประเทศ ด วยแนวค ดการพ ฒนา Green Digital Society หร อ GDS ตามกระแสหล กสากลในบร บทประเทศไทย พร อมด วยการปร บระบบค ดให ท นต อพ ฒนาการ ด าน ICT ในย คเศรษฐก จด จ ท ล เป นส งจาเป น ซ งจะนาไปส การใช ประโยชน จาก ICT ได เต มท ในการดารงช ว ตและ การประกอบอาช พของประชาชน เพ อพ ฒนาไปส ส งคมด จ ท ลตามมาตรฐานสากล อ นเป นจ ดม งหมายเช งว ส ยท ศน ในการพ ฒนาเพ อก าวส ส งคมอ ดมป ญญาหร อ Smart Thailand ท วางไว ตามกรอบนโยบายเทคโนโลย สารสนเทศ และการส อสารส ป ๒๕๖๓ และตามเป าหมายของแผนแม บทเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร (ฉบ บท ๓) ของ ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๓ บนพ นฐานของการพ ฒนาด าน ICT ในระด บประเทศควบค ก บการพ ฒนาด าน ICT ในระด บท องถ นในร ปแบบ Smart Province โดยม ต วอย างองค ประกอบในการพ ฒนาในบร บทของประเทศ ไทย ประกอบด วย แนวค ดสาค ญ ย ทธศาสตร ประเทศ ประเด นสาค ญ วาระการพ ฒนา องค ประกอบสถาป ตยกรรม ระบบ ICT องค กรหล กในการข บเคล อน แนวค ดการพ ฒนาผ บร หารเทคโนโลย สารสนเทศระด บส ง (CIO) ร ปแบบ การพ ฒนาส ส งคมอ ดมป ญญา และการปร บกระบวนท ศน ให ท นต อพ ฒนาการด าน ICT ซ งม รายละเอ ยด ด งต อไปน ๑. เป าหมาย Green Digital Society ในการพ ฒนาด าน ICT ตามกระแสหล กสากลในบร บทประเทศไทย ต วอย างแนวค ดการพ ฒนาด าน ICT ตามกระแสหล กสากลในบร บทประเทศไทย เพ อก าวส ส งคมอ ดม ป ญญา หร อ Smart Thailand บนพ นฐานของการพ ฒนาท องถ นควบค ก นไปในร ปแบบของจ งหว ดอ จฉร ยะ หร อ Smart Province ได แก แนวค ด Green Digital Society หร อ GDS ค อ แนวค ดท สอดคล องก บกระแสหล กสากล ในการพ ฒนาเพ อก าวส ส งคมด จ ท ลในย คเศรษฐก จด จ ท ล โดยแนวค ดด งกล าวน ม งเน นการพ ฒนาเพ อให เก ดช มชน และท องถ นด จ ท ลด วยระบบน เวศน (Eco-system) ท สามารถพ งพาตนเองได ด วยเง อนไขและสภาพแวดล อมท เหมาะสมลงต วในแต ละช มชนและท องถ น ด วยหล กการสาค ญ ๘ ประการ ประกอบด วย (๑) การพ งพาและอน ร กษ ธรรมชาต (Nature) ด วยแนวค ด การด ารงช ว ตร วมก บธรรมชาต ท สอดคล องก บประเด นย ทธศาสตร ประเทศในเร องการเจร ญเต บโตภายใต สภาพแวดล อมส เข ยว (GG: Green Growth) (๒) การส งเสร มและพ ฒนา ICT ในแนวทางให เก ด ประส ทธ ภาพ (Efficiency) ด วยแนวค ด พ ฒนา อย างต อเน องในแนวทาง บ รณาการ โดยม เป าหมาย ท ช ดเจนในระด บช มชนและท องถ น พร อม ด วย ต วช ว ด ท สะท อนความต องการของช มชน และม การบร หารจ ดการเพ อ ลดความเส ยง ซ งสอดคล องก บ ประเด นย ทธศาสตร ประเทศในเร องการเจร ญเต บโตและข ดความสามารถในการแข งข น (GC: Growth and Competitiveness) ๑ (๓) การ ประหย ด (Economy) ด วยแนวค ด ความค มค า และ ลดค าใช จ าย เพ อให การลงท น โดยเฉพาะการใช จ ายงบประมาณในการบร หารจ ดการของภาคร ฐเป นไปในแนวทางประหย ดและก อให เก ด ประโยชน ลงไปถ งการพ ฒนาในระด บช มชนและท องถ น ด วยการพ ฒนาโครงสร างพ นฐานหล กด าน ICT ในร ปแบบ ศ นย กลางการส อสารของร ฐ (GCC: Government Communication Center) (๔) ความ โปร งใส (Transparency) ด วยแนวค ดของความ ถ กต อง อ นเป นผลล พธ ส าค ญในการ ดาเน นการตามหล กธรรมาภ บาลท ด ท ม องค ประกอบประการสาค ญในเร องความโปร งใส ในการบร หารจ ดการด าน ICT เพ อการให บร การท ด ส ประชาชนในระด บช มชนและท องถ น ด วยความร วมม อก นของท กภาคส วนท เก ยวข อง ซ งสอดคล องก บประเด นย ทธศาสตร ประเทศในเร องการเจร ญเต บโตด วยหล กธรรมาภ บาลท ด (GGG: Good Governance Growth) (๕) ระบอบ ประชาธ ปไตย (Democracy) ด วยแนวค ด ในการย ด เหต ผล พร อมด วยระบบ ย ต ธรรม และ ลดความเหล อมล า ในส งคมโดยท วถ ง ซ งสอดคล องก บประเด นย ทธศาสตร ประเทศในเร องการ เจร ญเต บโตด วยความเท าเท ยมและท วถ งในท กภาคส วน (IG: Inclusive Growth) (๖) ประชาชน เป นศ นย กลาง (Citizen) ด วยแนวค ด การพ ฒนา ค ณภาพช ว ต ส ประชาชนในท ก ช มชนและท องถ น ด วยเป าหมายต วช ว ดมาตรฐานในระด บจ งหว ดท วประเทศประกอบด วย PIDHE: P: Gross Provincial Product, I: Per Capita Income, D: Distribution of Income, H: Gross Happiness Index, E: Government Expense ซ งสอดคล องก บประเด นย ทธศาสตร ประเทศท ง ๔ ด าน (4G) ได แก GC: Growth and Competitiveness, GGG: Good Governance Growth, GG: Green Growth และ IG: Inclusive Growth (๗) การพ ฒนาท วถ งเท าเท ยมท ว ประเทศ (Country) ด วยแนวค ด การพ ฒนาส ส งคมอ ดมป ญญา หร อ Smart Thailand โดยการพ ฒนาส งคมให เพ ยบพร อมด วย PARKS: P: Peace (ความสงบ) A: Adjustment (การปร บต ว), R: Reason (ความม เหต ผล), K: Knowledge (องค ความร ) S: Sufficiency (ความพอเพ ยง) ซ ง สอดคล องก บประเด นย ทธศาสตร ประเทศท ง ๔ ด าน (4G) ได แก GC: Growth and Competitiveness, GGG: Good Governance Growth, GG: Green Growth และ IG: Inclusive Growth (๘) การเข าส ประชาคมโลก (World Citizen) ด วยแนวค ด การพ ฒนาตามมาตรฐานสากลในย คโลกา ภ ว ตน Globalization ส ท กช มชนและท องถ น เพ อให ประชาชนม ความพร อมในการเป นพลเม องโลก ในการ ดารงช ว ตและประกอบอาช พท ม มาตรฐานท ดเท ยมระด บโลก ซ งสอดคล องก บประเด นย ทธศาสตร ประเทศท ง ๔ ด าน (4G) ได แก GC: Growth and Competitiveness, GGG: Good Governance Growth, GG: Green Growth และ IG: Inclusive Growth ท งน เพ อม งส ส งคมอ ดมป ญญาในป ๒๕๖๓ (Smart Thailand 2020) ซ งม งผลส มฤทธ ในเร องเศรษฐก จ ด จ ท ลท ม ความเต บโตแบบย งย น ช มชนด จ ท ลท ม ความเข มแข งและย งย น และม การใช ICT ในร ปแบบท เป นม ตรก บ ส งแวดล อม ภายใต ย ทธศาสตร ICT หล กของประเทศ ๔ ด านประกอบด วย (๑) ย ทธศาสตร การพ ฒนาท นมน ษย ให ๒ เข าถ งและร เท าท น ICT เพ อการดารงช ว ตและประกอบอาช พอย างพอเพ ยง ด วยแนวค ดสร างสรรค เช งนว ตกรรม ม ส วนร วมในการพ ฒนา และใช ประโยชน จากบร การ ICT (Participatory People) (๒) ย ทธศาสตร การพ ฒนา โครงสร างพ นฐานด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารท พอเพ ยง(Sufficient) และค มค า (Optimal Infrastructure) (๓) ย ทธศาสตร การยกระด บบร การอ เล กทรอน กส ของภาคร ฐโดยการม ส วนร วมของช มชนและ ท องถ นในแนวทางนว ตกรรมบร การ และม ความม นคงปลอดภ ยท งในระด บประเทศและภ ม ภาคสากล (Smart Government) และ (๔) ย ทธศาสตร การส งเสร มและพ ฒนาธ รก จและอ ตสาหกรรม ICT ให เต บโตสดใส ม ข ด ความสามารถและศ กยภาพในการแข งข นในตลาดระด บภ ม ภาคและระด บสากลโดยเฉพาะอ ตสาหกรรม ICT เช งสร างสรรค และการใช ICT ในธ รก จและอ ตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย อม (Vibrant Business) ๓ ๒. แนวค ดสาค ญในการนาเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารมาใช ในการพ ฒนาประเทศ ในการพ ฒนาประเทศเพ อม งส ส งคมอ ดมป ญญาหร อ Smart Thailand อาจพ จารณาดาเน นการภายใต ต วอย างแนวค ดการพ ฒนา CISEE ซ งม องค ประกอบสาค ญ ๕ ด านรวมก น ประกอบด วย แผนภาพท ๑ องค ประกอบสาค ญของการนา ICT มาใช พ ฒนาประเทศ ๑.๑ ด านการส อสาร (C: Communication) การบ รณาการระบบการส อสารภาคร ฐให เป นเอกภาพ เพ อ เพ มประส ทธ ภาพ และประหย ดงบประมาณ ในการบ รณาการระบบการส อสารด งกล าวจ าเป นต องม โครงข าย โทรคมนาคมและการส อสารท ครอบคล มท วประเทศ โดยการต ดต งโครงข ายใหม หร อปร บปร งโครงข ายท ม อย เด ม ให สามารถเข าถ งในระด บช มชน และหม บ าน โดยหน วยงานของร ฐ หร อหน วยงานในก าก บของร ฐ จะเป น ผ ร บผ ดชอบโครงข ายหล ก และในส วนของโครงข ายรองจนถ ง Last mile ควรเป นการด าเน นการโดยร วมม อก บ ภาคธ รก จเอกชน และว สาหก จช มชน ๑.๒ ด านสารสนเทศ (I: Information) การบ รณาการระบบสารสนเทศเพ อการต ดส นใจ การวางแผน แก ไขป ญหา บร การประชาชน การส อสารระหว างภาคร ฐก บประชาชน ตลอดจนการเร ยนร ได อย างม ประส ทธ ภาพ ผ านระบบบร การ Cloud และโครงข ายส อสารอ จฉร ยะ เพ อการพ ฒนาเป นระบบสารสนเทศกลางของประเทศ เช อมโยงก น ๔ ระบบ ประกอบด วย ๑) ระบบทะเบ ยนอ เล กทรอน กส แห งชาต (National Electronic Registration ๔ System: NERS) ๒) ระบบภ ม สารสนเทศแห งชาต (National Geographic Information System: NGIS) ๓) ระบบ สารสนเทศเพ อการบร หารงานแห งชาต (National Management Information System: NMIS) และ ๔) ระบบ ฐานข อม ลองค ความร แห งชาต (National Knowledge Management System: NKMS) แผนภาพท ๒ แนวค ดสาค ญของการนา ICT มาใช พ ฒนาประเทศ ๑.๓ ด านการให บร การประชาชน (S: Service) การบ รณาการระบบบร การภาคร ฐ ให สามารถบร การ แบบจ ดเด ยวเบ ดเสร จ (One Stop Service) ใช บ ตรประจ าต วประชาชนแบบอเนกประสงค บ ตรเด ยว (Multi- Purpose Card: MPC) ในการบร การ ณ ศ นย บร การค ณภาพ (Quality Service Center: QSC) ท งในระด บ อาเภอ ตาบล หม บ าน และการบร การผ านระบบบร การอ เล กทรอน กส (e-service) ๑.๔ ด านการศ กษา (E: Education) การสร างระบบการเร ยนร ท งในระบบและนอกระบบท ม การ จ ดเก บองค ความร โดยเช อมโยงก บระบบฐานข อม ลองค ความร กลาง และการสร างระบบการเร ยนร ออนไลน (Cyber Education Center) เพ อขยายโอกาสการเร ยนร ให ท วถ ง และเท าเท ยม ๕ ๑.๕ ด านเศรษฐก จ (Economy: E) ม งเน นการพ ฒนาว สาหก จช มชน ท ข บเคล อนผ านระบบสหกรณ โดยนา ICT มาใช เป นเคร องม อในการพ ฒนาผล ตภาพ และการขยายตลาด โดยการเพ มช องทางการจ ดจ าหน าย และการกระจายส นค าและบร การแบบครบวงจร ท งน แนวความค ดในการพ ฒนาตามหล กการ CISEE ด งกล าวจะเป นองค ประกอบร วมในการข บเคล อน ย ทธศาสตร ประเทศ (Country Strategy) ท ง ๔ ย ทธศาสตร ค อ (๑) ย ทธศาสตร การสร างความสามารถในการ แข งข นของประเทศ (Growth and Competitiveness) (๒) ย ทธศาสตร การสร างโอกาสบนความเสมอภาคและ เท าเท ยมก นทางส งคม (Inclusive Growth) (๓) ย ทธศาสตร การเต บโตบนค ณภาพช ว ตท เป นม ตรก บส งแวดล อม (Green Growth) และ (๔) ย ทธศาสตร การปร บสมด ลและพ ฒนาระบบบร หารจ ดการภาคร ฐ (Good Governance Growth) ๓. การพ ฒนาตามแนวย ทธศาสตร ประเทศ เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร จะเข ามาม บทบาทในการข บเคล อนเพ อตอบโจทย ของย ทธศาสตร ประเทศใน ๔ เร อง ได แก การสร างความเต บโตและข ดความสามารถในการแข งข น (Growth and Competitiveness) การพ ฒนาความเต บโตให ท วถ งท กภาคส วนและช มชน (Inclusivity Growth) การพ ฒนา ความเต บโตตามแนวทางการอน ร กษ ส งแวดล อม (Green Growth) และการสร างความเต บโตตามแนวทางหล ก ธรรมาภ บาลท ด (Good Governance Growth) โดยแผนแม บท ICT (ฉบ บท 3) ท ประกอบด วยหล กการพ ฒนา ตามแนว ๔ ย ทธศาสตร หล กในการข บเคล อนพร อมๆ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks