รายงานสร ปและประเม นผลโครงการพ ฒนาศ กยภาพบร การของ บ คลากรห องสม ดในจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ประจ าป งบประมาณ PDF

Description
รายงานสร ปและประเม นผลโครงการพ ฒนาศ กยภาพบร การของ บ คลากรห องสม ดในจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย โดย คณะท างานพ ฒนาบ คลากรห องสม ดในจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย คณะกรรมการประสานงานห องสม ดในจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย 2551

Please download to get full document.

View again

of 24
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Homework

Publish on:

Views: 8 | Pages: 24

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายงานสร ปและประเม นผลโครงการพ ฒนาศ กยภาพบร การของ บ คลากรห องสม ดในจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย โดย คณะท างานพ ฒนาบ คลากรห องสม ดในจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย คณะกรรมการประสานงานห องสม ดในจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย 2551 ค าน า ในนามของประธานคณะท างานพ ฒนาบ คลากรห องสม ดในจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ขอกราบขอบ พระค ณ จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ยท ได ให งบประมาณในการด าเน นงาน ขอขอบพระค ณผ อ านวยการสถาบ น ว ทยบร การท ได ให การสน บสน น ว ทยากรท กท านท มาให ความร และข อค ดด ๆ ขอบค ณผ เข าร วมโครงการท กคน ท ให ก าล งใจด ๆ ต อก นและขอบค ณๆ ต อคณะท างานพ ฒนาบ คลากรห องสม ดในจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ท กคนท ได ร วมแรงร วมใจ ให งานได ประสบผลส าเร จตามท ต งเป าหมายไว ขอบค ณจร งๆ ห องสม ดในจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย กล าวได ว าเป นหน วยงานสน บสน นว ชาการ ท ม ความร วมม อใน การพ ฒนาเคร อข ายการท างานอย างเข มแข งและหน กหน วงมาตลอด ด งจะเห นได จากฐานข อม ลใน Chulalinet แต การพ ฒนาท จะให ย งย นได น น การพ ฒนาคน พ ฒนางานเป นส งส าค ญ หน งส อรายงานสร ปและประเม นผล โครงการการพ ฒนาศ กยภาพบร การของบ คลากรห องสม ดในจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ยประจ าป 2551 จ งได รวบรวม เร ยบเร ยง ว เคราะห ประเม นผลโครงการให เป นหล กเป นฐานในเช งประจ กษ และเป นส ญญาณ ประชาคม ผ ปฏ บ ต งานห องสม ดในจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ยท จะปฏ บ ต หน าท เต มก าล งความสามารถให ห องสม ดในจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ยเป นแหล งอ างอ งทางป ญญาของแผ นด นตลอดไป ดร.ส ว มล ธนะผลเล ศ ประธานคณะท างานพ ฒนาบ คลากรห องสม ดในจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย 12 บทสร ปส าหร บผ บร หาร โครงการพ ฒนาศ กยภาพบร การของบ คลากรห องสม ดในจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ประจ าป งบประมาณ 2551 โดยคณะท างานพ ฒนาบ คลากรห องสม ดในจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ม ว ตถ ประสงค 3 ประการ ค อ (1) เพ อร บฟ งความค ดเห นของผ ร บบร การโดยตรง (2) เพ อเพ มพ นศ กยภาพของบ คลากรห องสม ด ท งสายว ชาช พและปฏ บ ต การ (3) เพ อแลกเปล ยนเร ยนร ของบ คลากรห องสม ดในจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย โดย ม ร ปแบบการด าเน นโครงการและผลการด าเน นโครงการสร ปได ด งน (1) โครงการการประช มเสวนาร บฟ งความค ดเห นผ ร บบร การห องสม ดในจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย เร อง ปฏ ร ปบร การห องสม ดจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ท านต องการอะไร สร ปได ว าห องสม ดในจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ยม ต นท นด ควรม การพ ฒนาบ คลากรให ม ความสามารถค นหาข อม ล ควรจ ดท าฐานข อม ลท งใน ระด บสากลและความร พ นถ น ควรแบ งพ นท ในการใช งานท ต องการความเง ยบ และบางพ นท อน ญาตให ใช เส ยง ได หน าเว บไซด ของสถาบ นว ทยบร การไม ควรเปล ยนบ อย ควรม เจ าหน าท ด แลเร องล ขส ทธ หน งส อในห องสม ด ม หน งส อเก าๆ ห องประช มส าหร บน ส ตม น อย ช วงป ดเทอมควรให น ส ตย มหน งส อได ควรม บร การใหม ๆ เพ ม ส าหร บผลการว เคราะห แบบสอบถามม ผ ลงทะเบ ยน จ านวน 108 คน ตอบแบบสอบถามจ านวน 91 คน (ร อยละ 84 ) พบว า ม ความพ งพอใจในห วข อเสวนา ว ทยากร และได ร บประโยชน ในระด บ ส วนการจ ดการ ในเร องการอ านวยความสะดวกของคณะผ จ ด ค ณภาพ และความเหมาะสมของระบบโสตท ศน ปกรณ สถานท จ ดเสวนา เคร องด ม- อาหารว าง และระยะเวลาในการจ ดเสวนาอย ในระด บท งหมด ส าหร บห วข อเสนอแนะ ควรก าหนดกฎระเบ ยบ การแต งกายของน ส ต และส ทธ การย มหน งส อของอาจารย เจ าหน าท น ส ต ด วยระเบ ยบ ท เหม อนก นท กคณะ ควรม น ส ตเป นกรรมการบร หารห องสม ดด วย ควรม การเช อมโยงฐานข อม ลท ห องสม ด คณะต างๆ ท าไว อย ใน จ ฬาล เน ตด วย เสนอให ม เคร องย ม-ค นอ ตโนม ต ท กห องสม ด วารสารและหน งส อพ มพ ควรจ ดเป นช นเป ด หน าเว บไซด อย าเปล ยนบ อย ควรจ ด กล มสนทนา (Focus Group) เฉพาะสาขาหร อกล ม ว ชา ควรจ ดแบบน ท ก 6 เด อนหร อ ป ละคร ง การจ ดงานคร งน ด (2) โครงการพ ฒนาศ กยภาพบร การของบ คลากรห องสม ดในจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ได ก าหนด เป น 2 ล กษณะ ประกอบด วย (2.1) การบรรยายพ เศษเร อง บร หารและบร การเช งร กอย างไรให ผ ใช พ งพอใจ สร ปได ว า การ ท างานบร การต องถ อแนวค ดว างานของเราท าให เขาม ความส ข โดยม หล ก 4 ประการ ค อ ม ความร ก และ ภาคภ ม ใจในงานท ท า ม ความค ดในเช งบวก ม ท กษะเป นเล ศและม ศ ลปะในการให บร การ บร การเช งร ก ค อ การ เข าหาล กค า ป องก นป ญหา และน าเสนอโดยไม ต องรอให ร องขอ สร างบร การเช งร ก ค อ ตอบสนองความ ต องการผ ใช บร การ ส าหร บผลการว เคราะห แบบสอบถามผ เข าร วมฟ งการบรรยายพ เศษท ลงทะเบ ยน จ านวน 232 คน ได ตอบแบบสอบถามจ านวน 140 คน ค ดเป นร อยละ พบว า ห วข อการบรรยายสอดคล องก บ ว ตถ ประสงค ความสามารถในการถ ายทอดเน อหา เทคน คว ธ การน าเสนอของว ทยากร และได ร บประโยชน และ 13 ความร ในระด บท ส ด ส วนข อเสนอแนะควรจ ดบรรยายแบบน อ กเพราะได ร บท งความร และได ผ อนคลาย เวลาในการบรรยายน อยไป จะน าไปใช ในช ว ตการท างานให ด ย งข น (2.2) การส มมนา เร อง พ ฒนางาน พ ฒนาคน ส ความเป นเล ศ ท CHOLCHAN Pattaya Resort จ งหว ดชลบ ร การส มมนาประกอบด วย การบรรยายพ เศษเร องพ ฒนางานอย างไรในช วงเปล ยนผ าน สร ปได 4 ประเด น ค อ กระบวนการเปล ยนแปลง ห องสม ดก บมหาว ทยาล ยในก าก บ ว ฒนธรรมองค กร และ บร การ ป จจ ยความส าเร จขององค กรค อ การเอาใจใส ล กค า เร ยนร ความคาดหว ง ท างานเก นความคาดหว ง และร กษาไว ซ งส มพ นธ ภาพระยะยาว นอกจากน ได ม ก จกรรมส มมนากล มย อยและก จกรรมกล มส มพ นธ ส าหร บผลการว เคราะห แบบสอบถามผ เข าร วมส มมนาท ลงทะเบ ยน จ านวน 123 คน ได ร บแบบสอบถามตอบ กล บ จ านวน 77 คน ค ดเป นร อยละ พบว า ร ปแบบการจ ดส มมนา ก จกรรม บร การ และประโยชน ท ได ร บ อย ในระด บท กห วข อ ส วนข อเสนอแนะพบว า ควรพ ฒนาปร บปร งงานเก ยวก บสภาพแวดล อม ฐานข อม ล ผ ให บร การ การประชาส มพ นธ และบร การเช งร ก อย างม เป าหมาย นอกจากน การพ ฒนาศ กยภาพของตนเองใน เร อง บ คล กภาพ ท กษะด านภาษา และการเร ยนร กล าวโดยสร ปผลการด าเน นโครงการได บรรล ว ตถ ประสงค ท ก าหนดไว กล าวค อ การร บฟ งความ ค ดเห นของผ ร บบร การโดยตรง จากต วแทนผ บร หารระด บส งของมหาว ทยาล ย อาจารย และน ส ตในเร อง การ เพ มพ นศ กยภาพของบ คลากรห องสม ดท งสายว ชาช พและปฏ บ ต การ โดยจ ดให ฟ งบรรยายพ เศษจากว ทยากร ให ร บร และเร ยนร การบร หารและบร การเช งร กอย างไรในการพ ฒนาตนและพ ฒนางาน ตลอดจนการส มมนา เพ อแลกเปล ยนเร ยนร ของบ คลากรห องสม ดในจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย จ านวน 29 แห ง ท ปฏ บ ต งานด าน บร การท กระด บ ได ม โอกาสได ร จ กก น ม ก จกรรมการแก ป ญหา และประสานส มพ นธ ถ งแม การส มมนาคร งน จะ เน นงานบร การ ซ งถ อเป นหล กส าค ญของห องสม ด ย งม บรรณาร กษ และเจ าหน าท ส วนหน งของงานบร การท ไม สามารถเข าร วม ท งน ด วยข อจ าก ดในภารก จของห องสม ดท ต องเป ดให บร การอ กท งงานในฝ ายต างๆ ท ไม ได เข า ร วม ซ งในป ต อๆไปควรขยายโครงการให ครอบคล ม เพราะท กคนท กงานในห องสม ดล วนเป นผ ข บเคล อนแหล ง ความร ของจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ยส ส งคมไทยและส งคมโลก ส าหร บประชาคม จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย และส งคม 14 ข าวสารห องสม ดในจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ป ท 25 ฉบ บท 1 มกราคม ม ถ นายน 2552 ความส าค ญและความเป นมาของโครงการ สถาบ นอ ดมศ กษาในป จจ บ นก าล งเผช ญก บว กฤตหลายประการอ นส บเน องมาจากป จจ ยการ เปล ยนแปลงด านต างๆ ท งในประเทศและโลก โดยเฉพาะอย างย งความก าวหน าในว ทยาการท เป นไปอย าง รวดเร ว ก อให เก ดการพ ฒนาองค กรความร ใหม ในล กษณะก าวกระโดด และเปล ยนแปลงว ถ การท างานของ น กว จ ยจากการท างานเด ยวไปส การท างานในล กษณะเคร อข ายด วย การท หลายประเทศถ อการศ กษาเป น เสม อนส นค าท เป นแหล งรายได ส าค ญ ท าให ม ความต องการท จะแข งข นในการให บร การจ ดการศ กษาเพ มข น น าไปส ร ปแบบและว ธ การจ ดการเร ยนการสอนท แตกต างออกไป และสร างความเข มแข งในการแข งข นระหว าง มหาว ทยาล ยย งข น ส าหร บจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ยแล ว ความคาดหว งและความต องการของส งคมท ม ต อ จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ยน น น บได ว าอย ในระด บส งกว าความคาดหว งและความต องการท ส งคมม ก บ มหาว ทยาล ยอ น จ งเป นความจ าเป นอย างย งท มหาว ทยาล ยจะต องเตร ยมการเพ อสร างความแข งแกร งทาง ว ชาการให เพ มส งข นตลอดเวลา สามารถบ รณาการความร เพ อสร างประโยชน ต อประเทศชาต สร างบ ณฑ ตท ด และเก งตลอดจนม ท กษะและค ณล กษณะท พ งประสงค รวมท งท าหน าท ในการท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรมและ ท าให การพ ฒนามหาว ทยาล ยสามารถด าเน นการต อเน องอย างไม หย ดย ง (ส ชาดา ก ระน นทน และคณะ, 2551: ) คณะกรรมการการประสานงานห องสม ดในจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย (Chulalinet หร อ Chulalongkorn University Library Information Network) ซ งประกอบด วย ห องสม ดคณะ ส าน กว ชา ว ทยาล ย สถาบ น ศ นย ฯ จ านวน 29 แห ง ได ตระหน กถ งความจ าเป นและความส าค ญของการพ ฒนางาน พ ฒนาคน จ งม การจ ดท าโครงการพ ฒนาศ กยภาพ บร การของบ คลากรห องสม ด เสนอต อจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ยของป งบประมาณ 2551 ว ตถ ประสงค ของโครงการ 1. เพ อร บฟ งความค ดเห นของผ ร บบร การห องสม ดโดยตรง 2. เพ อเพ มพ นศ กยภาพของบ คลากรห องสม ดท งสายว ชาช พและปฏ บ ต การ 3. เพ อแลกเปล ยนเร ยนร ของบ คลากรห องสม ดในจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย คณะท างาน การด าเน นงานโดยม คณะท างานพ ฒนาบ คลากรห องสม ดในจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ท ได ร บการ เสนอช อในท ประช มคณะกรรมการประสานงานห องสม ดในจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย เม อว นท 30 ม ถ นายน 2550 ณ Rose Garden River Side จ งหว ดนครปฐม โดยม วาระ 1 ป ส าหร บ คณะท างานพ ฒนาบ คลากร ห องสม ดในจ ฬาลงกรณ มหาว ท
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks