การประเม นความพ งพอใจในการใช ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ คณะร ฐประศาสนศาสตร สถาบ นเทคโนโลย แห งอโยธยา - PDF

Description
การประเม นความพ งพอใจในการใช ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ คณะร ฐประศาสนศาสตร สถาบ นเทคโนโลย แห งอโยธยา คณะร ฐประศาสนศาสตร ได แจกแบบสอบถาม จานวน ๑๕๐ ช ด ม ผ ส งค นแบบสอบถาม จานวน ๑๐๗ คน ซ ง สร ปผลการประเม นได

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Film

Publish on:

Views: 6 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
การประเม นความพ งพอใจในการใช ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ คณะร ฐประศาสนศาสตร สถาบ นเทคโนโลย แห งอโยธยา คณะร ฐประศาสนศาสตร ได แจกแบบสอบถาม จานวน ๑๕๐ ช ด ม ผ ส งค นแบบสอบถาม จานวน ๑๐๗ คน ซ ง สร ปผลการประเม นได ด งน ๑. เพศชาย จานวน ๒๓ คน ค ดเป นร อยละ ๒๑.๕๐ เพศหญ ง จานวน ๘๔ คน ค ดเป นร อยละ ๗๘.๕๐ ๒. สถานภาพผ ตอบแบบสอบถาม เป นบ คลากร จานวน ๑๐๗ คน ค ดเป นร อยละ ๑๐๐ ๓. งานสารบรรณ ได ประเม นผ ใช ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ จานวน ๕ ระบบ ค อ ๓.๑ ระบบ E-documents ม ผ ประเม นท ใช ระบบน จานวน ๑๐๔ คน ๓.๒ ระบบ E-office ม ผ ประเม นท ใช ระบบน จานวน ๖๕ คน ๓.๓ ระบบ E-meeting ม ผ ประเม นท ใช ระบบน จานวน ๓๒ คน ๓.๔ ระบบ ภารก จผ บร หารและร กษาราชการแทน ม ผ ประเม นท ใช ระบบน จานวน ๑๐ คน ๓.๕ ระบบ Web site ม ผ ประเม นท ใช ระบบน จานวน ๕๘ คน การประเม นในคร งน งานสารบรรณ ขอใช เกณฑ การจ ดระด บความพ งพอใจในแต ละด าน โดยแปลความหมาย ใช เกณฑ ส มบ รณ ซ งแบ งคะแนนเป นช วง ๆ (ว น เดชพ ช ย, ๒๕๓๕ : ๕๓๑-๕๓๒) ด งน ค าเฉล ย ๔.๕๐ ๕.๐๐ หมายความว า ม ความพ งพอใจมากท ส ด ค าเฉล ย ๓.๕๐ ๔.๔๙ หมายความว า ม ความพ งพอใจมาก ค าเฉล ย ๒.๔๐ ๓.๔๙ หมายความว า ม ความพ งพอใจปานกลาง ค าเฉล ย ๑.๕๐ ๒.๔๙ หมายความว า ม ความพ งพอใจน อย ค าเฉล ย ๑.๐๐ ๑.๔๙ หมายความว า ม ความพ งพอใจน อยท ส ด ผลการประเม นระบบ E-documents ๑. เข าใช ระบบได ง าย ๓.๖๕ มาก ๒. การทางานของระบบม ความรวดเร วและถ กต อง ๓.๔๙ ปานกลาง ๓. ประหย ดเวลา และทร พยากร ๓.๗๗ มาก ๔. ส บค นเอกสารได ง าย ๓.๖๔ มาก รวม ๓.๖๔ มาก จากตาราง พบว า ผ ประเม นม ความพ งพอใจในระบบ E-documents โดยภาพรวมอย ในระด บมาก (ค าเฉล ย ๓.๖๔) เม อพ จารณารายข อ พบว า ห วข อท ผ ประเม นม ความพ งพอใจมาก ค อ ประหย ดเวลาและทร พยากร (ค าเฉล ย ๓.๗๗) และ ห วข อท ผ ประเม นม ความพ งพอใจ ปานกลาง ค อ การทางานของระบบม ความรวดเร วและ ถ กต อง (ค าเฉล ย ๓.๔๙) ผลการประเม นระบบ E-office ๑. เข าใช ระบบได ง าย ๓.๗๑ มาก ๒. การทางานของระบบม ความรวดเร วและถ กต อง ๓.๕๓ มาก ๓. ประหย ดเวลา และทร พยากร ๓.๖๓ มาก ๔. ส บค นเอกสารได ง าย ๓.๕๖ มาก รวม ๓.๖๑ มาก จากตาราง พบว า ผ ประเม นม ความพ งพอใจในระบบ E-office โดยภาพรวมอย ในระด บมาก (ค าเฉล ย ๓.๖๑) เม อพ จารณารายข อ พบว า ห วข อท ผ ประเม นม ความพ งพอใจมาก ค อ เข าใช ระบบได ง าย (ค าเฉล ย ๓.๗๑) ผลการประเม นระบบ E-meeting ๑. เข าใช ระบบได ง าย ๓.๖๓ มาก ๒. การทางานของระบบม ความรวดเร วและถ กต อง ๓.๖๓ มาก ๓. ประหย ดเวลา และทร พยากร ๓.๗๙ มาก ๔. ส บค นเอกสารได ง าย ๓.๖๙ มาก รวม ๓.๖๙ มาก จากตาราง พบว า ผ ประเม นม ความพ งพอใจในระบบ E-meeting โดยภาพรวมอย ในระด บมาก (ค าเฉล ย ๒.๖๙) เม อพ จารณารายข อ พบว า ห วข อท ผ ประเม นม ความพ งพอใจมาก ค อ ประหย ดเวลา และทร พยากร (ค าเฉล ย ๓.๗๙) ผลการประเม นระบบ ภารก จผ บร หาร และร กษาราชการแทน ๑. เข าใช ระบบได ง าย ๓.๗๐ มาก ๒. การทางานของระบบม ความรวดเร วและถ กต อง ๓.๕๐ มาก ๓. ร บทราบข อม ลภารก จของผ บร หาร/ร กษาราชการแทน ๓.๗๐ มาก ๔. ประหย ดเวลา และทร พยากร ๓.๗๐ มาก ๕. ส บค นเอกสารได ง าย ๓.๖๐ มาก รวม ๓.๖๔ มาก จากตาราง พบว า ผ ประเม นม ความพ งพอใจในระบบ ภารก จผ บร หารและร กษาราช การแทน โดยภาพรวม อย ในระด บมาก(ค าเฉล ย ๓.๖๔ เม อพ จารณารายข อ พบว า ห วข อท ผ ประเม นม ความพ งพอใจมาก และม ค าเฉล ย ๓.๗๐ เท าก น ๓ ห วข อ ค อ เข าใช ระบบได ง าย ร บทราบข อม ลภารก จของผ บร หาร /ร กษาราชการแทน และ ประหย ดเวลาและทร พยากร ตามลาด บ ผลการประเม นระบบ Web site ๑. ความง ายในการเข าใช web site ๓.๕๔ มาก ๒. web site ม ความน าสนใจ ๓.๓๓ ปานกลาง ๓. การเช อมโยงข อม ลของ web site ๓.๔๐ ปานกลาง ๔. เน อหา/ข อม ล ถ กต องครบถ วน และท นสม ย ๓.๔๒ ปานกลาง รวม ๓.๔๓ ปานกลาง จากตาราง พบว า ผ ประเม นม ความพ งพอใจในระบบ Web site โดยภาพรวมอย ในระด บปานกลาง (ค าเฉล ย ๓.๔๓) เม อพ จารณารายข อ พบว า ห วข อท ผ ประเม นม ความพ งพอใจมาก ค อ ความง ายในการเข าใช Web site (ค าเฉล ย ๓.๕๔) สร ป การประเม นความพ งพอใจในการใช ระบบเทคโนโลย สารสนเทศของงานสารบรรณ โดยภาพรวมท ง ๕ ระบบ พบว า ผ ใช ม ความพ งพอใจในการใช ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ อย ในระด บมาก (ค าเฉล ย ๓.๖๑) ข อเสนอแนะการใช ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ ระบบ E-documents ๑. ข นตอนการได มาซ งเลขหน งส อม ความย งยาก เวลาใช ระบบ E-Doc เพ อนาเอกสารเข าจะต อง ป อนเลข หน งส อ แต เลขหน งส อด งกล าว ต องไปป อนข อม ล E-office ทาให เส ยเวลา น าจะรวมเป นระบบเด ยว ๒. ควรจะม การร บลงหน งส อท ละหลาย ๆ ฉบ บ ๓. ระบบ E-doc ม กจะพบเร องการจ ดส งเอกสารซ าซ อนหลาย ๆ ฉบ บ ทาให เส ยเวลาในการส งค นเจ าของเร อง ๔. เอกสารระบบ E-doc บางไฟล ท แนบเป ดไม ได บ าง ไม ช ดเจนบ าง และเอกสารท สแกนไม ตรง เอ ยงซ าย-ขวา ๕. ระบบ E-doc ของมหาว ทยาล ย ใช งานยาก ๖. ผ บร หารไม เข าใช ระบบ ส งเอกสารก ไม ได ร บการตอบกล บ ผ บร หารชอบ Paper มากกว า ๗. ระบบเอกสารของมหาว ทยาล ย ควรจะม แฟ มเอกสาร เพ อจ ดเก บเอกสารในระบบให บ คลากรส บค นได ๘. ระบบ E-doc ควรจะม Out put สาหร บการ Print Repost หร อ เอกสารในเร องน น ๆ พร อมด วยคาส งการ และ ในแต ละหน าต าง ควรจะม ป มคาส งให กล บส หน าแรก ๙. การใช งานระบบเอกสารของมหาว ทยาล ย ไม ควรเว ยนแจ งเป นกระดาษซ าอ ก ระบบ E-office 1. ส บค นข อม ล E-office ยาก ๒. ระบบ E- office ใช งานไม ได ในว นท น กศ กษาลงทะเบ ยน จ งอยากให ม การปร บปร งช วงเวลาน นด วย ๓. ม ความซ าซ อนของเลขท ส งหน งส อ เลขเด ยวก นในเวลาไล เล ยก น ๔. การกาหนดเวลาในการพ มพ เอกสาร ไม ตรงก บเวลาท ทางานจร ง เร ยกพ มพ บางคร งไม ออก ๕. ระบบงานสารบรรณ ไม ควรปร นเอกสารเลขท ในการส งหน งส อให ก บหน วยงานเซ นร บเอกสาร เพราะจะ สร างขยะเหม อนระบบลงทะเบ ยนส งหน งส อ น าจะพ ฒนาให ร บผ านระบบได ระบบ E-meeting ระบบ E-meeting ผ เข าร วมประช ม ควรเข าใช ระบบ E-meeting ก อนการประช ม ระบบ Web site การเข าส เว บไซต ของงานสารบรรณหลายข นตอน ข อเสนอแนะโดยภาพรวม ๑. ระบบม ความล าช า ๒. ระบบล มเข าไม ได ๓. ส นเปล องทร พยากรในการทางานมากกว าเด ม และต องให ผ บร หารลงนามในเอกสารเหม อนเด ม ๔. ผ ปฏ บ ต งาน และผ ใช ขาดความร ความเข าใจ ไม สามารถเร ยนร ได ด วยตนเอง ทาให เก ดป ญหาในการ ปฏ บ ต งานขาดความคล องต ว ๕. ระบบโดยรวมค อนข างด ๖. ระบบงานสารบรรณ ควร Update ข อม ลให ท นสม ย ๗. ให ม มาตรฐานในการจ ดพ มพ คาส ง ประกาศท ม ร ปแบบช ดเจนแน นอนในคาส งแต ละประเภท ๘. ควรม ค ม อในการปฏ บ ต งาน จะทาให สามารถทดแทนก นได และ รวดเร วในการปฏ บ ต งาน ๙. ขอเป นกาล งใจในการพ ฒนาการปร บปร งงานให ด ข นต อไป ข อเสนอแนะเก ยวก บระบบ MIS DSS (ได แจ งให งานการเจ าหน าท ร บทราบแล ว) ๑. การแจ งข อม ล MIS DSS ซ าซ อน เพราะแจ งข อม ลให ทราบผ าน e- mail อยากให แจ งข อม ลใน MIS DSS ก เพ ยงพอแล วหร อให ผ าน พ ยงคร งเด ยวต อว น ๒. ทางานมาเก อบ 4 เด อน ย งได ร บ PSU Passport ไม สามารถเข าระบบเน ทได บางต ว ๓. ควรแจ งโปรแกรมเมอร ให ปร บปร งระบบในการเช อมต อระหว าง MIS DSS ก บ E mail เพ อแจ งข อม ลให เข าไปอ านใน MIS DSS เพ ยงว นละ 1 คร ง ลงช อ... อาจารย เอก มงคล คณบด คณะร ฐประศาสนศาสตร
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks