ข อม ลอ ปกรณ คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยรามค าแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดช ยภ ม - PDF

Description
ข อม ลอ ปกรณ คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยรามค าแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดช ยภ ม 1. เคร องคอมพ วเตอร (เคร องประกอบ) แบ งได ด งน 1.1 ร บมอบจากสถาบ นคอมพ วเตอร จ านวน 12 เคร อง แบ งได ด งน - ใช ในงานลงทะเบ

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Automotive

Publish on:

Views: 8 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ข อม ลอ ปกรณ คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยรามค าแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดช ยภ ม 1. เคร องคอมพ วเตอร (เคร องประกอบ) แบ งได ด งน 1.1 ร บมอบจากสถาบ นคอมพ วเตอร จ านวน 12 เคร อง แบ งได ด งน - ใช ในงานลงทะเบ ยนเร ยน 1 เคร อง - ใช ในงานบรรยายปร ญญาโท 2 เคร อง - ใช ในงานห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร 5 เคร อง - ใช ในงานเจ าหน าท คอมพ วเตอร 1 เคร อง หมายเหต : ส ญหาย 3 เคร อง 1.2 ร บมอบจากสถาบ นคอมพ วเตอร จ านวน 20 เคร อง แบ งได ด งน - ใช ในงานห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร 15 เคร อง - ใช ในงานบรรยายปร ญญาตร 2 เคร อง - ใช ในงานลงทะเบ ยนเร ยน 1 เคร อง - ใช ในงานห องสม ด 1 เคร อง - ใช ในงานบร การการศ กษาปร ญญาตร 1 เคร อง - ใช ในงานห องรองอธ การบด 1 เคร อง 1.3 ร บมอบจากสถาบ นคอมพ วเตอร จ านวน 1 เคร อง มอบให ใช ในระบบ 3 ม ต ของหน วยพ สด และการเง น 1.4 จ ดซ อเองโดยงบประมาณของสาขาว ทยบร การฯ จ งหว ดช ยภ ม 4 เคร อง ใช ภายในห อง ส าน กงาน - ใช ในงานสารบรรณและการเจ าหน าท 1 เคร อง - ใช ในงานบร การปร ญญาโท 1 เคร อง - ใช ในงานควบค มระบบและส งส ญญาณ 1 เคร อง - ใช ในงานห วหน าสาขาฯ 1 เคร อง 1.5 ร บมอบจากบร ษ ทต ดต งอ ปกรณ ถ ายทอดส ญญาณ จ านวน 2 เคร อง มอบให ใช ในห อง คอนโทรล 1 (ส ญหาย) 1.6 ร บมอบจากบร ษ ทต ดต งอ ปกรณ ถ ายทอดส ญญาณ จ านวน 2 เคร อง มอบให ใช ในห อง คอนโทรล 2 (ส ญหาย) 2. เคร องคอมพ วเตอร Acer ร น Aspire SA90 ร บมอบมาในช ดสแกนลายน วม อน กศ กษา 3. เคร องพ มพ แบ งได ด งน 3.1 เคร องพ มพ Dot Matrix ย ห อ Epson ร น LQ-580 ร บมอบจากสถาบ นคอมพ วเตอร จ านวน 1 เคร อง ใช ในงานร บสม ครและลงทะเบ ยนเร ยน 3.2 เคร องพ มพ Dot Matrix ย ห อ Epson ร น LQ-208i ร บมอบจากสถาบ นคอมพ วเตอร จ านวน 2 เคร อง ใช ในงานร บสม ครและลงทะเบ ยนเร ยน 3.3 เคร องพ มพ เลเซอร HP Laserjet 1300 ร บมอบจากสถาบ นคอมพ วเตอร จ านวน 1 เคร อง ใช ใน งานส าน กงาน 3.4 เคร องพ มพ ส ย ห อ HP Deskjet 5100 ร บมอบจากสถาบ นคอมพ วเตอร จ านวน 1 เคร อง ใช ใน งานสารสนเทศ 3.5 เคร องพ มพ ส ย ห อ HP Laserjet 1320n ร บมอบจากสถาบ นคอมพ วเตอร จ านวน 1 เคร อง ใช ใน งานพ สด และการเง น 3.6 เคร องพ มพ ส พร อม Card Reader ย ห อ Canon ร น i905d ร บมอบจากสถาบ นคอมพ วเตอร จ านวน 1 เคร อง ใช ในงานบร หารและธ รการ 4. Monitor SHARP 15 Inch จ ดซ อโดยงบประมาณของสาขาว ทยบร การ จ งหว ดช ยภ ม จ านวน 5 จอ ใช ในงานพ สด และการเง น 1 จอ หมายเหต : อ ก 4 จอย งไม ได น าออกมาใช งาน 5. เคร องส ารองไฟ (UPS) แบ งได ด งน 5.1 UPS ย ห อ MATE จ ดซ อโดยงบประมาณของสาขาว ทยบร การฯ จ งหว ดช ยภ ม จ านวน 5 เคร อง ใช ภายในห องส าน กงาน 5.2 UPS ย ห อ Alolerex จ ดซ อโดยงบประมาณของสขาว ทยบร การฯ จ งหว ดช ยภ ม จ านวน 1 เคร อง ใช ในห องคอนโทรล UPS ย ห อ Merlin Gerin จ ดซ อโดยงบประมาณของสาขาว ทยบร การ จ งหว ดช ยภ ม จ านวน 1 เคร อง ใช ในห องคอนโทรล 2 6. Router ย ห อ Cisco ร น 3700 Series ร บมอบจากบร ษ ท สามารถ เทลคอม จ านวน 2 เคร อง ใช ใน ห องคอนโทรล 1 และ 2 7. Hub ย ห อ 3COM ร น 3C16471 แบ งได ด งน 7.1 ร บมอบจากสถาบ นคอมพ วเตอร จ านวน 1 เคร อง ใช ในห องคอนโทรล 1 7.2 จ ดซ อโดยงบประมาณของสาขาว ทยบร การฯ จ งหว ดช ยภ ม จ านวน 6 เคร อง ใช ในงานเคร อข าย ภายในสาขาว ทยบร การฯ 8. Digital Multistack System ย ห อ Digital ร น Dec Sever 90 M ร บมอบจากสถาบ นคอมพ วเตอร จ านวน 1 เคร อง ใช ในงายร บสม ครและลงทะเบ ยนเร ยน 9. Rack ใส Hub/Switch แบ งได ด งน 9.1 ร บมอบจากสถาบ นคอมพ วเตอร จ านวน 1 ต ใช ภายในห องส าน กงาน 9.2 จ ดซ อโดยงบประมาณของสาขาว ทยบร การฯ จ งหว ดช ยภ ม จ านวน 2 ต ใช ในงานเคร อข าย ภายในสาขาว ทยบร การฯ 1. เคร องคอมพ วเตอร (เคร องประกอบ) 1.1 ข อม ลเคร องคอมพ วเตอร - หน วยประมวลผล : Intel Pentium GHz - HDD : 40 GB - Ram : Kingston DDR MB - ระบบปฏ บ ต การ : Windows XP Professional V.2008 SP3 - Network : RU-CHAIYAPHUM - Monitor : Samsung Syncmaster 740n - โปรแกรมส าเร จร ป : Microsoft Office 2003,Adobe Photoshop CS - โปรแกรมป องก นไวร ส : AVG - ร บมอบจาก : สถาบ นคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยรามค าแหง จ านวน : 12 เคร อง โดยแบ งการใช งานด งน - ใช ในงานลงทะเบ ยนเร ยน 1 เคร อง - ใช ในงานบรรยายปร ญญาโท 2 เคร อง - ใช ในงานห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร 5 เคร อง - ใช ในงานเจ าหน าท คอมพ วเตอร 1 เคร อง หมายเหต : ส ญหาย 3 เคร อง 1.2 ข อม ลเคร องคอมพ วเตอร - หน วยประมวลผล : Intel Pentium GHz - HDD : 80 GB - Ram : Kingston DDR II 512 MB - ระบบปฏ บ ต การ : Window XP Professional SP3 Final - Network : RUCP-CYBER - Monitor : Samsung Syncmaster 740n - โปรแกรมส าเร จร ป : Microsoft Office 2007, SPSS - โปรแกรมป องก นไวร ส : AVG - ร บมอบจาก : สถาบ นคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยรามค าแหง จ านวน : 20 เคร อง โดยแบ งการใช งานด งน - ใช ในงานห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร 15 เคร อง - ใช ในงานบรรยายปร ญญาตร 2 เคร อง - ใช ในงานลงทะเบ ยนเร ยน 1 เคร อง - ใช ในงานห องสม ด 1 เคร อง - ใช ในงานบร การการศ กษาปร ญญาตร 1 เคร อง - ใช ในงานห องรองอธ การบด 1 เคร อง 1.3 ข อม ลเคร องคอมพ วเตอร - หน วยประมวลผล : Intel Pentium GHz - HDD : 80 GB - Ram : Kingston DDR MB - ระบบปฏ บ ต การ : Windows XP Professional SP2 - Network : K - Monitor : SHARP 15 Inch - โปรแกรมส าเร จร ป : Microsoft Office 2007,Adobe Photoshop CS - โปรแกรมป องก นไวร ส : NOD 32 - ร บมอบจาก : สถาบ นคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยรามค าแหง จ านวน : 1 เคร อง - ใช ในงานหน วยพ สด และการเง น 1.4 ข อม ลเคร องคอมพ วเตอร - หน วยประมวลผล : Intel Core 2 Quad Q GHz - HDD : 320 GB - Ram : Kingston DDR II 2 GB - ระบบปฏ บ ต การ : Window XP Professional (Service Pack 3) Final - Network : RUCP-OFFICE - Monitor : Samsung Syncmaster โปรแกรมส าเร จร ป : Microsoft Office โปรแกรมป องก นไวร ส : AVG - ร บมอบจาก : จ ดซ อโดยงบประมาณของสาขาว ทยบร การฯ จ งหว ดช ยภ ม จ านวน : 4 เคร อง โดยแบ งการใช งานด งน - ใช ในงานสารบรรณและการเจ าหน าท 1 เคร อง - ใช ในงานบร การปร ญญาโท 1 เคร อง - ใช ในงานควบค มระบบและส งส ญญาณ 1 เคร อง - ใช ในงานห วหน าสาขาฯ 1 เคร อง 2. เคร องคอมพ วเตอร Acer ร น Aspire SA90 - หน วยประมวลผล : Intel Pentium GHz - HDD : 160 GB - Ram : Kingston DDR II 512 MB - ระบบปฏ บ ต การ : Windows XP Professional SP3 - Network : RUCP-OFFICE - Monitor : Acer AL 1716 W - โปรแกรมส าเร จร ป : Microsoft Office โปรแกรมป องก นไวร ส : AVG - ร บมอบจาก : สถาบ นคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยรามค าแหง จ านวน : 1 เคร อง -ใช ในงานอาคารสถานท 3. เคร องพ มพ (Printer) 3.1 ข อม ลเคร องพ มพ - ย ห อ : Epson - ร น : LQ ประเภทของเคร องพ มพ : Dot Matrix พ มพ แบบร างความเร วส ง 440 ต วอ กษร/ว นาท 1 ต นฉบ บ 4 ส าเนาป อนกระดาษได 5 ท ศทาง จ านวน : 1 เคร อง -ใช ในงานร บสม ครและลงทะเบ ยนเร ยน 3.2 ข อม ลเคร องพ มพ - ย ห อ : Epson - ร น : LQ-208i - ประเภทของเคร องพ มพ : Dot Matrix พ มพ แบบร างความเร วส ง 880 ต วอ กษร/ว นาท 1 ต นฉบ บ 4 ส าเนาป อนกระดาษได 5 ท ศทาง จ านวน : 2 เคร อง -ใช ในงานร บสม ครและลงทะเบ ยนเร ยน 5. เคร องส ารองไฟ (UPS) 5.1 ข อม ลเคร องส ารองไฟ - ย ห อ : MATE จ านวน : 5 เคร อง -ใช ในส าน กงาน 5.2 ข อม ลเคร องส ารองไฟ - ย ห อ : Alolerex จ านวน : 1 เคร อง -ใช ในห องคอนโทรล 1 5.3 ข อม ลเคร องส ารองไฟ - ย ห อ : Merlin Gerin จ านวน : 1 เคร อง -ใช ในห องคอนโทรล 2 6. Router ย ห อ Cisco ร น 3700 Series จ านวน : 2 เคร อง -ใช ในห องคอนโทรล 1 และ 2 7. Hub ย ห อ 3COM ร น 3C16471 จ านวน : 7 เคร อง -ใช ในงานเคร อข ายภายในสาขา 8. Digital Multistack System ย ห อ Digital ร น Dec Sever 90 M จ านวน : 1 เคร อง -ใช ในงานร บสม ครและลงทะเบ ยนเร ยน 9. Rack ใส Hub/Switch จ านวน : 3 ต -ใช ในงานเคร อข ายภายในสาขา 4. Monitor SHARP 15 Inch จ านวน : 5 จอ -ใช ในงานพ สด และการเง น หมายเหต : อ ก 4 จอย งไม ได เอาออกมาใช งาน 1 จอ 1.5 ข อม ลเคร องคอมพ วเตอร - หน วยประมวลผล : Intel Pentium GHz - HDD : 80 GB และ 40 GB - Ram : Kingston DDR MB - ระบบปฏ บ ต การ : Window XP Media Center Edition Monitor : Pro Vision ขนาด 15 น ว - โปรแกรมส าเร จร ป : Microsoft Office 2003, Adobe Photoshop CS - โปรแกรมป องก นไวร ส : Avast! Antivirus - ร บมอบจาก : บร ษ ทต ดต งอ ปกรณ ถ ายทอดส ญญาณระบบท 8 จ านวน : 2 เคร อง -ใช ในห องคอนโทรล 1 1.6 ข อม ลเคร องคอมพ วเตอร - หน วยประมวลผล : Intel Pentium GHz - HDD : 80 GB - Ram : Kingston DDRII 512 MB - ระบบปฏ บ ต การ : Window XP Media Center Edition Monitor : Pro Vision ขนาด 17 น ว - โปรแกรมส าเร จร ป : Microsoft Office 2003, Adobe Photoshop CS - โปรแกรมป องก นไวร ส : Avast! Antivirus - ร บมอบจาก : บร ษ ทต ดต งอ ปกรณ ถ ายทอดส ญญาณระบบท 14 จ านวน : 2 เคร อง -ใช ในห องคอนโทรล 2
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks