ผ ร บผ ดชอบประเด นย ทธศาสตร ของ มธ : ผ ช วยอธ การบด ฝ ายว ชากร ผ ร บผ ดชอบประเด นย ทธศาสตร ของหน วยงาน : รองคณบด ฝ ายว ชาการและรองคณบด ฝ ายบ ณฑ ตศ กษา - PDF

Description
1 แผนการจ ดการความร ป งบประมาณ หน วยงาน คณะท นตแพทยศาสตร เพ อสนองตอบประเด นย ทธศาสตร ตามแผนกลย ทธ มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ฉบ บท 11 พ.ศ ประเด นย ทธศาสตร ท 1 ของ มธ: จ ดการศ กษาให ม มาตรฐานในระด

Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Math & Engineering

Publish on:

Views: 5 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
1 แผนการจ ดการความร ป งบประมาณ หน วยงาน คณะท นตแพทยศาสตร เพ อสนองตอบประเด นย ทธศาสตร ตามแผนกลย ทธ มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ฉบ บท 11 พ.ศ ประเด นย ทธศาสตร ท 1 ของ มธ: จ ดการศ กษาให ม มาตรฐานในระด บสากลโดยปร บท กหล กส ตรให ม เน อหา สอดคล องก บความต องการของประเทศเอเช ย และประชาคม ASEAN ประเด นย ทธศาสตร ท 1 ของหน วยงาน: จ ดการศ กษาระด บปร ญญาตร ให ม มาตรฐานในระด บสากล และเก ดองค ความร ประย กต ใช แก ป ญหา เป าประสงค ประเด นย ทธศาสตร ของ มธ : ผ สาเร จการศ กษาท งบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร และบ ณฑ ตศ กษาม ค ณธรรม เป าประสงค ประเด นย ทธศาสตร ของ หน วยงาน : และม ค ณภาพได มาตรฐานสากล บ ณฑ ตระด บปร ญญาตร ม ค ณภาพในระด บสากลและสอบผ านได ร บใบ ประกอบโรคศ ลป 100% องค ความร ท จาเป นของ มธ : 1. มาตรฐานสากลและมาตรฐานการศ กษาของชาต 2. แบบอย างปฏ บ ต ของมหาว ทยาล ยท เป นเล ศ 3. แนวโน มด านการศ กษาของโลก 4. ท ศทางและย ทธศาสตร ของประเทศ 5. ความต องการของตลาดแรงงานในและต างประเทศ 6. ความร เก ยวก บ AEC และ ASEAN องค ความร ท จาเป นของ หน วยงาน : 1. มาตรฐานสากลและมาตรฐานการศ กษาของชาต 2. แนวโน มด านการศ กษาของมหาว ทยาล ย 3. ท ศทางและย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ย 4. ความร เก ยวก บ AEC และ ASEAN กล มเป าหมายของ มธ: 1. ผ บร หาร 2. อาจารย 3. น กว ชาการศ กษา กล มเป าหมายของ หน วยงาน: 1. อาจารย 2. น กว ชาการศ กษา ต วช ว ดความสาเร จการจ ดการความร ของ มธ: 1. จานวนองค ความร ใหม เก ยวก บมาตรฐานการศ กษาระด บสากล 2. จานวนหล กส ตรท ม เน อหาเป นมาตรฐานสากล 3. จานวนบ ณฑ ตท ได งานทาในประเทศ ASEAN ต วช ว ดความสาเร จการจ ดการความร ของหน วยงาน: 1. จานวนน กศ กษาจบตามระยะเวลาในหล กส ตร 2. จานวนน กศ กษาสอบผ านใบประกอบโรคศ ลป ผ ร บผ ดชอบประเด นย ทธศาสตร ของ มธ : ผ ช วยอธ การบด ฝ ายว ชากร ผ ร บผ ดชอบประเด นย ทธศาสตร ของหน วยงาน : รองคณบด ฝ ายว ชาการและรองคณบด ฝ ายบ ณฑ ตศ กษา 2 กระบวนการจ ดการความร 1. การบ งช ความร 1.1 ประช มระดมสมองในกล มผ ร บ ต.ค 55 ม.ค 56 ผ ดชอบ 2. การสร างและแสวงหาความร 2.1 การรวบรวมโครงการให ความร ม.ค ม.ค 56 ของคณะต างๆในเร องท เก ยวข อง 2.2 การรวบรวมรายช อผ เช ยวชาญ ม.ค พ.ค 56 และแหล งความร ท งในหน วยงานและ ภายนอกหน วยงาน 3. การจ ดการความร ให เป นระบบ 3.1 การประช มผ บร หารและผ เก ยวข อง เม.ย 56 เพ อจ ดทาแผนการจ ดการความร การจ ด ห วข อการฝ กอบรม โดยม การว เคราะห จ ดลาด บความจาเป นของการพ ฒนา 4. การประมวลและกล นกรองความร 4.1 การกาหนดต วบ คคลท จะเป นว ทยากร ธ.ค 55 เม.ย 56 และจ ดเตร ยมเอกสารประกอบการฝ ก 5. การเข าถ งความร 5.1 นาเอกสารประกอบการฝ กอบรม/ ภายใน 2 ส ปดาห หล งการฝ กอบรม/ ส มมนาไปเผยแพร ทางเว บไซต หร อ ส มมนา การสอน 5.2 การเผยแพร ประชาส มพ นธ แหล งองค ภายใน 2 ส ปดาห หล งการฝ กอบรม/ ความร ด านการพ ฒนาการเร ยนการสอน ส มมนา 6. การแบ งป นแลกเปล ยนความร 6.1 การส มมนา ฝ กอบรม และประช มเช ง เม.ย - ก.ย 56 ปฏ บ ต การด านการพ ฒนาและส งเสร ม ประส ทธ ภาพการจ ดการเร ยนการสอน 6.2 พ ฒนาให ม ช มชนน กปฏ บ ต ภายใน ก.ย 56 (Community of Practice) ด านการ พ ฒนาการเร ยนการสอน 7. การเร ยนร 7.1 การจ ดการส มมนาเพ อบ งช ป ญหาและ ภายใน ก.ย 56 แนวทางทางแก ไขป ญหาด านการจ ดการ เร ยนการสอน 3 กระบวนการบร หารจ ดการการเปล ยนแปลง 1. การเตร ยมการและปร บเปล ยนพฤต กรรม 1.1 จ ดให ผ บร หาร/ผ ทรงค ณว ฒ ท ม ประสบ พ.ค 56 การณ การสอนพบอาจารย ใหม เพ อเน น ความสาค ญและช แนะด านการเร ยนการ สอนอย างม ประส ทธ ภาพ 1.2 จ ดหาแหล งแลกเปล ยนประสบการณ ภายใน เม.ย 56 และจ ดก จกรรมส งเสร มการเร ยนการสอน ให ก บอาจารย ในคณะฯ 1.3 จ ดเตร ยมเทคโนโลย สน บสน นการเร ยนร ม.ค ม.ค การส อสาร 2.1 เผยแพร ข อม ลเก ยวก บโครงการ/ เม.ย ก.ย 56 ก จกรรมด านการพ ฒนาการเร ยนการสอน ผ านช องทางต างๆ 2.2 ประชาส มพ นธ ก จกรรมด านการพ ฒนา ม.ย ก.ย 56 การเร ยนการสอนผ านเว บไซต บอร ด ล ฟท 3. กระบวนการและเคร องม อ 3.1 การบ นท กว ด โอเทปหร อบ นท ก ม.ย ก.ย 56 ก จกรรมแลกเปล ยนเร ยนร หร อการฝ กอบ รมต างๆ ท ม ค ณค าเพ อนาไปเผยแพร ให ประชาคมสามารถเข าถ งโดยง ายผ านเวปไซต 3.2 สารวจ/แสวงหาต วอย าง/แนวทาง ม.ย ก.ย 56 ปฏ บ ต ท ด เพ อนาไปเผยแพร และแลกเปล ยน เร ยนร ก บบ คลากรภายในหน วยงานผ านเว ป 4. การเร ยนร 4.1 จ ดอภ ปราย/เสวนาเพ อเล าเร องแนวทาง ม.ย ก.ย 56 ปฏ บ ต ท ด ด านการจ ดการเร ยนการสอนท ได พ ฒนาข น 4.2 ม ผ ส งกระท หร อแสดงความเห นในเว ป ม.ย ก.ย การว ดผล 5.1 ทาการสารวจเพ อต ดตามผลการฝ ก ภายหล งการจ ดอบรม 1 เด อน 5.2 คะแนนเฉล ยผลการประเม นการสอน ส นภาคการศ กษา ของอาจารย 6. การยกย องชมเชยและการให รางว ล 6.1 จ ดให ม การค ดเล อกเพ อร บรางว ล ภายใน ม.ย 57 - คร ด เด น - ก รตยาจารย 4 แผนการจ ดการความร ป งบประมาณ หน วยงาน คณะท นตแพทยศาสตร เพ อสนองตอบประเด นย ทธศาสตร ตามแผนกลย ทธ มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ฉบ บท 11 พ.ศ ประเด นย ทธศาสตร ท 3 ของ มธ: สร างสรรค ผลงานว จ ยท ได มาตรฐานสากลและแก ไขป ญหาของส งคมด วย การเพ มงบประมาณว จ ย งบสน บสน นการต พ มพ ในวารสารว ชาการช นนา ระด บนานาชาต การสร างเคร อข ายพ เล ยงและกล มน กว จ ยค ณภาพส ง ตลอดจนการผล กด นให เก ดวารสารว ชาการใหม ๆ ในระด บ ASEAN ประเด นย ทธศาสตร ท 3 ของหน วยงาน: เน นการผล ตผลงานว จ ยท ม ค ณภาพตามมาตรฐานสากลและสามารถ ประย กต ใช แก ไขป ญหาท นตสาธารณส ขของประเทศ เป าประสงค ประเด นย ทธศาสตร ของ มธ : ส งคมได ร บองค ความร จากงานว จ ยท ม ค ณภาพได มาตรฐานสากล ในการแก ไขป ญหาของประเทศ เป าประสงค ประเด นย ทธศาสตร ของ หน วยงาน : ส งคมได ร บองค ความร จากงานว จ ยท ม ค ณภาพได มาตรฐานสากล ในการแก ไขป ญหาของประเทศ องค ความร ท จาเป นของ มธ : 1. ความร เก ยวก บระเบ ยบว ธ ว จ ย 2. การเผยแพร ต พ มพ 3. การสร างเคร อข ายว จ ย 4. การเข าถ งฐานข อม ล 5. เทคน คการว จ ยสม ยใหม 6. ว ธ การการนาความร ว จ ยไปใช ประโยชน องค ความร ท จาเป นของ หน วยงาน : 1. ความร เก ยวก บระเบ ยบว ธ ว จ ย 2. การเผยแพร ต พ มพ 3. การสร างเคร อข ายว จ ย 4. การเข าถ งฐานข อม ล 5. เทคน คการว จ ยสม ยใหม 6. ว ธ การการนาความร ว จ ยไปใช ประโยชน กล มเป าหมายของ มธ: 1. อาจารย 2. น กว จ ย 3. น กว ชาการศ กษา 4. สายสน บสน น 5. น กศ กษาระด บปร ญญาโทและเอก กล มเป าหมายของ หน วยงาน: 1. อาจารย 2. น กว จ ย 3. น กว ชาการศ กษา 4. สายสน บสน น 5. น กศ กษาระด บปร ญญาโทและเอก 5 ต วช ว ดความสาเร จการจ ดการความร ของ มธ: 1. จานวนก จกรรมแลกเปล ยนเร ยนร เพ อส งเสร มการว จ ย ในระด บสากล 2. จานวนผลงานว จ ยท ได ร บการต พ มพ ในวารสารระด บนานาชาต 3. จานวนผลงานว จ ยท นาไปใช ประโยชน ต วช ว ดความสาเร จการจ ดการความร ของหน วยงาน: 1. จานวนก จกรรมแลกเปล ยนเร ยนร เพ อส งเสร มการว จ ยในระด บสากล 2. จานวนผลงานว จ ยท ได ร บการต พ มพ ในวารสารระด บนานาชาต 3. จานวนผลงานว จ ยท นาไปใช ประโยชน ผ ร บผ ดชอบประเด นย ทธศาสตร ของ มธ : ผ ช วยอธ การบด ฝ ายบร การว ชาการและว จ ย ผ ร บผ ดชอบประเด นย ทธศาสตร ของหน วยงาน : รองคณบด ฝ ายว จ ย 6 กระบวนการจ ดการความร 1. การบ งช ความร 1.1 ประช มระดมสมองในกล มผ ร บ ต.ค 55 ม.ค 56 ผ ดชอบในหน วยว จ ย 2. การสร างและแสวงหาความร 2.1 การรวบรวมโครงการให ความร ม.ค ม.ค 56 ของคณะต างๆในเร องท เก ยวข อง 2.2 การรวบรวมรายช อผ เช ยวชาญ ม.ค พ.ค 56 และแหล งความร ท งในหน วยงานและ ภายนอกหน วยงาน 3. การจ ดการความร ให เป นระบบ 3.1 การประช มผ บร หารและผ เก ยวข อง เม.ย 56 เพ อจ ดทาแผนการจ ดการความร การจ ด ห วข อการฝ กอบรม โดยม การว เคราะห จ ดลาด บความจาเป นของการพ ฒนา 4. การประมวลและกล นกรองความร 4.1 การกาหนดต วบ คคลท จะเป นว ทยากร ธ.ค 55 เม.ย 56 และจ ดเตร ยมเอกสารประกอบการฝ ก 5. การเข าถ งความร 5.1 นาเอกสารประกอบการฝ กอบรม/ ภายใน 2 ส ปดาห หล งการฝ กอบรม/ ส มมนาไปเผยแพร ทางเว บไซต หร อ ส มมนา การสอน 5.2 การเผยแพร ประชาส มพ นธ แหล งองค ภายใน 2 ส ปดาห หล งการฝ กอบรม/ ความร ด านการว จ ย ส มมนา 6. การแบ งป นแลกเปล ยนความร 6.1 การส มมนา ฝ กอบรม และประช มเช ง เม.ย - ก.ย 56 ปฏ บ ต การด านการว จ ย 6.2 พ ฒนาให ม ช มชนน กปฏ บ ต ภายใน ก.ย 56 (Community of Practice) ด านการ ว จ ย 7. การเร ยนร 7.1 การจ ดการส มมนาเพ อบ งช ป ญหาและ ภายใน ก.ย 56 แนวทางทางแก ไขป ญหาด านการว จ ย กระบวนการบร หารจ ดการการเปล ยนแปลง 1. การเตร ยมการและปร บเปล ยนพฤต กรรม 1.1 จ ดให ผ บร หาร/ผ ทรงค ณว ฒ ท ม ประสบ พ.ค 56 การณ การสอนพบอาจารย น องใหม เพ อเน น ความสาค ญและช แนะด านการว จ ย 1.2 จ ดหาแหล งแลกเปล ยนประสบการณ ภายใน เม.ย 56 และจ ดก จกรรมส งเสร มการว จ ย ให ก บอาจารย ในคณะ 1.3 จ ดเตร ยมเทคโนโลย สน บสน นการเร ยนร ม.ค ม.ค การส อสาร 2.1 เผยแพร ข อม ลเก ยวก บโครงการ/ เม.ย ก.ย 56 ก จกรรมด านการว จ ยผ านช องทางต างๆ 2.2 ประชาส มพ นธ ก จกรรมด านการว จ ย ม.ย ก.ย 56 ผ านเว บไซต บอร ด ล ฟท จดหมายเว ยน 3. กระบวนการและเคร องม อ 3.1 การบ นท กว ด โอเทปหร อบ นท ก ม.ย ก.ย 56 ก จกรรมแลกเปล ยนเร ยนร หร อการฝ ก อบรมต างๆ ท ม ค ณค าเพ อนาไปเผยแพร ให ประชาคมสามารถเข าถ งโดยง ายผ านเว ปไซต 3.2 สารวจ/แสวงหาต วอย าง/แนวทาง ม.ย ก.ย 56 ปฏ บ ต ท ด เพ อนาไปเผยแพร และแลกเปล ยน เร ยนร ก บบ คลากรภายในหน วยงานผ านเว ป 4. การเร ยนร 4.1 จ ดอภ ปราย/เสวนาเพ อเล าเร องแนวทาง ม.ย ก.ย 56 ปฏ บ ต ท ด ด านการจ ดการว จ ยท ประสบ ความสาเร จ 4.2 ม ผ ส งกระท หร อแสดงความเห นในเว ป ม.ย ก.ย การว ดผล 5.1 ทาการสารวจเพ อต ดตามผลการฝ ก ภายหล งการจ ดอบรม 1 เด อน 5.2 จานวนผลงานต พ มพ บทความลงวารสาร ส นป งบประมาณ 5.3 จานวนโครงการ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks