การด าเน นงานศ นย พ ฒนาครอบคร ว ก าก บด แลโดยเทศบาลเม องเขาสามยอด - PDF

Description
การด าเน นงานศ นย พ ฒนาครอบคร ว ก าก บด แลโดยเทศบาลเม องเขาสามยอด พ นเอกสมยศ พลเย ยม ต าแหน ง ประจ ากองบ ญชาการกองท พบก ท าหน าท - ห วหน าคณะท างานศ นย พ ฒนาครอบคร วในช มชนเฉล มพระเก ยรต 80 พรรษา เทศบาลเม

Please download to get full document.

View again

of 55
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Gadgets

Publish on:

Views: 3 | Pages: 55

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
การด าเน นงานศ นย พ ฒนาครอบคร ว ก าก บด แลโดยเทศบาลเม องเขาสามยอด พ นเอกสมยศ พลเย ยม ต าแหน ง ประจ ากองบ ญชาการกองท พบก ท าหน าท - ห วหน าคณะท างานศ นย พ ฒนาครอบคร วในช มชนเฉล มพระเก ยรต 80 พรรษา เทศบาลเม องเขาสามยอด อ าเภอเม องลพบ ร จ งหว ดลพบ ร - ท ปร กษาเทศบาลเม องเขาสามยอด - คณะกรรมการแผนพ ฒนาท องถ นในคณะกรรมการจ ดท าและประสานแผนพ ฒนาองค กรปกครอง กรปกครอง ส วนท องถ น - ประธานช มชนกล มโพธ ทองพ ฒนา หม ท 5 ต.เขาสามยอด - ประธานท ปร กษากล มออมทร พย เพ อการผล ต หม 4, 5 ต.เขาสามยอด - กรรมการสถานศ กษาข นพ นฐานโรงเร ยนเม องใหม ชลอราษฏร ร งสฤษฏ,โรงเร ยนว ดหนองบ วขาว โรงเร ยนว ดหนองบ วขาว และ โรงเร ยนเขาสามยอดว ทยา - กรรมการด าเน นงานในคณะท างานโครงการเสร มสร างส ขอนาม ย และส งแวดล อมท ด ในช มชน ศ นย พ ฒนาครอบคร วในช มชน เฉล มพระเก ยรต ๘๐ พรรษา เทศบาลเม องเขาสามยอด อ าเภอเม องลพบ ร จ งหว ดลพบ ร ข อม ลท วไป ท ต ง ท ท าการเทศบาลเม องเขาสามยอด อ าเภอเม องลพบ ร จ งหว ดลพบ ร เร มก อต งเม อ ว นท 9 ม นาคม 2548 โดยองค การบร หารส วนต าบล เขาสามยอด ร วมก บพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย จ งหว ดลพบ ร * ป จจ บ น องค การบร หารส วนต าบลเขาสามยอด ได ยกฐานะเป นเทศบาลเม องเขาสามยอด ตามประกาศประทรวงมหาดไทย ลงว นท 2 ส งหาคม 2551 ปร ชญา ความร ก ความห วงใย และความเข าใจ ค อสายใย แห งส มพ นธภาพท อบอ นและม นคงในครอบคร ว ว ส ยท ศน ม งม นป องก นและแก ไขป ญหา เสร มสร างพ ฒนา ครอบคร วในช มชนให อบอ น เข มแข งและม นคง เพ อด ารงความเข มแข งของ ส งคม และประเทศชาต เป าหมาย 1. ท างานก บกล มเป าหมาย 3 กล ม ค อ กล มเด ก เยาวชนก อนสมรส, กล ม ครอบคร วปกต และกล มครอบคร วท ม ป ญหา เพ อแก ป ญหาและพ ฒนาค ณภาพ ช ว ตของคนในช มชน 2. บร หารจ ดการท งด านพ ฒนา การป องก น และแก ไขป ญหาครอบคร วในช มชน 3. เสร มสร างและพ ฒนาครอบคร วในช มชนให ม ความเข มแข ง 4. เฝ าระว ง ป องก น แก ไขป ญหา และให ค าแนะน าแก ครอบคร วในช มชน การด าเน นภารก จประสานงานแบบบ รณา บ รณาการ องค กรปกครองส วนท องถ น (เทศบาลเม องเขาสามยอด เทศบาลเม องเขาสามยอด) สาธารณส ขจ งหว ดลพบ ร สาธารณส ขอ าเภอเม องลพบ ร พ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย จ งหว ดลพบ ร ส าน กงานส งเสร มและสน บสน นทางว ชาการ 8 ส าน กงานก จการสตร และสถาบ นครอบคร ว ศ นย พ ฒนาส งคมแห งท 50 จ งหว ดลพบ ร ภารก จ 1. ส ารวจป ญหาและจ ดท าข อม ลเก ยวก บสภาพครอบคร ว สตร เด ก และเยาวชน ผ ส งอาย และผ ด อยโอกาส จ ดท าแผนปฏ บ ต การท ม ล กษณะบ รณาการ เพ อการพ ฒนา ป องก นและแก ไขป ญหาโดยให เป นส วนหน งของแผนพ ฒนาขององค กรปกครองส วนท องถ น งส วนท องถ น รวมท งรายงานผลการด าเน นงานเข าศ นย ข อม ลสารสนเทศด านการพ ฒนาส งคม งคม 2. ด าเน นการให ม การจ ดก จกรรมท สอดคล องก บป ญหาความต องการของกล มเป าหมาย มเป าหมาย ท งกล มก อนสมรส กล มครอบคร วปกต และกล มครอบคร วหย าร าง ท งด านการฝ กอบรม เตร ยมความพร อม ในการสร างครอบคร วให อบอ น ฝ กอบรมบทบาทสาม ภรรยา การเตร ยม ความพร อมก อนสมรส ก จกรรมเสร มสร างความส มพ นธ ในครอบคร ว การด แลส ขภาพหญ ง ต งครรภ เด ก เยาวชน ผ ส งอาย ผ ด อยโอกาส และการส งเสร มอาช พ เป นต น 3. จ ดบร การให ค าปร กษา แนะน า ตลอดจนประสานงานและร วมม อก บหน วยงานของ ภาคร ฐและองค กรเอกชนในการด าเน นงานการแก ไขป ญหาครอบคร ว (ความร นแรงต อเด ก สตร คนชรา คนพ การถ กทอดท ง ยาเสพต ด เอดส ฯลฯ) 4. ส งเสร มให ครอบคร วสร างเคร อข ายในการเอ อเฟ อเก อก ลซ งก นและก น ละก น และม ส วนร วม ในการพ ฒนาท งด านเศรษฐก จ ส งแวดล อม และการเม องการปกครอง นโยบายการด าเน นการใน ในอนาคต 1. นโยบายการขยายเคร อข าย และจ ดต งศ นย พ ฒนาครอบคร ว ระด บหม บ าน หร อช มชน ในเขตเทศบาลเม องเขาสามยอด 2. นโยบายการจ ดกองท นสว สด การชาวบ าน 3. นโยบายการจ ดต งศ นย พ ฒนาครอบคร วในเป นองค กรสาธารณะ ประโยชน 4. นโยบายจ ดท าโครงการส งเสร มส ขภาพประชาชนในช มชน 5. นโยบายจ ดท าโครงการส งเสร มอาช พเพ อเพ มรายได และการเก บออม คณะท างานของศ นย พ ฒนาครอบคร วในช มชนเฉล มพระเก ยรต 80 พรรษา เทศบาลเม องเขาสามยอด อ าเภอเม อง จ งหว ดลพบ ร ประกอบไปด วย 1. พ นเอกสมยศ พลเย ยม ห วหน าคณะท างาน 2. นายช โชค เจร ญผล รองห วหน าคณะท างาน 3. นาวาอากาศโท ช ชาต ท พยจ นทร เหร ญญ ก 4. พ นตร ชลอ เหม อนช เลขาน การ 5. นาวาอากาศเอก ส ร นต ผาส ข คณะท างาน 6. พ นเอกส งห แก ว ปาละโมงค คณะท างาน 7. พ นตร พ นศ กด ว ช ตะก ล คณะท างาน 8. ก าน นฉลวย บ ษบา คณะท างาน 9. นายสมค ด เปรมสม ทธ คณะท างาน 10. นางจ นดา ใจกว าง คณะท างาน 11. นางสมจ ตร พ ฒทรง คณะท างาน 12. นางเต อนใจ จอกเล ก คณะท างาน 13. นางวรรณา ว ช ตะก ล คณะท างาน 14. นางน ยมพร พลเย ยม คณะท างาน 15. นางวาสนา เข ยวเปร ยว คณะท างาน ข นตอนการท างานเป นท มของคณะท างานศ นย พ ฒนาครอบคร วในช มชนเฉล มพระเก ยรต ระเก ยรต 80 พรรษา เทศบาลเม องเขาสามยอด 1. การว เคราะห งานและการก าหนดเป าหมายหร อว ตถ ประสงค 2. การวางแผน 3. การมอบหมายงานตามความสามารถและเป าหมายท วางไว 4. การปฏ บ ต ตามแผนให เป นร ปธรรม 5. การต ดตามผล โดยการก าหนดว ธ การต ดตามผล การสร ปผลและการรายงานผล 6. การประเม นผล โดยการก าหนดเคร องม อ ว ธ การประเม นผลการท างาน จากรายงาน เพ อหาแนวทาง ในการปร บปร งการท างานในคร งต อไป สภาพป ญหาและประเด นท น าสนใจท น ามาว เคราะห 1. ป ญหาเก ยวก บการอบรมเล ยงด ล ก - เด กขาดการอบรมเล ยงด อย างม ค ณภาพ เด กจ านวนมากขาดผ เล ยงด หร อถ กทอดท ง อ กท งร ฐย ง ไม ได สน บสน นอย างท วถ งและจร งจ ง - พ อแม ไม ม เวลาด แล เพราะม วแต ให ความส าค ญก บป ญหาเศรษฐก จ และน าไปส การส งเสร มให เด กม ค าน ยมทางว ตถ และบร โภคน ยม - พ อแม ขาดความร ความเข าใจต อธรรมชาต และพ ฒนาการของเด ก - การไม สามารถเล ยงล กด วยนมแม ได อย างสมบ รณ เพราะข อจ าก ดจากระเบ ยบกฎเกณฑ หลาย ประการ - ว ฒนธรรมการเล ยงด ท ไม ส งเสร มประชาธ ปไตย และการม ส วนร วมของเด ก - การให โอกาส ความเสมอภาคในเร องเพศแก ล กสองเพศโดยเท าเท ยมก น - บทบาทของพ อในการม ส วนร วมด แลล ก 2. ป ญหาเก ยวก บการเป นสาม ภรรยา - ป ญหาความไม ซ อส ตย ต อค สมรส การต ดในอบายม ข การใช ความร นแรงน าไปส การ แยกก นอย และการหย าร าง - ค สมรสขาดความร เร องครอบคร วศ กษา ค ณธรรม จร ยธรรมในการครองเร อน ความร เร อง เพศ โรคต ดต อทางเพศส มพ นธ โรคเอดส - ป ญหาด านเศรษฐก จ การจ ดการการเง นในครอบคร ว - ค าน ยมเร องความไม เท าเท ยมก นทางเพศและมาตรฐานสองช นในเร องเพศ - บทบาทของท งสองฝ ายในการร บภาระครอบคร วอย างเสมอภาคและเหมาะสม - การน ยมร กร วมเพศจากบ คคลในครอบคร ว - ภ ยจากโรคเอดส และผลกระทบต อครอบคร ว - ประเด นป ญหาเร องส ทธ เด กและส ทธ สตร ในครอบคร ว 3. ป ญหาเก ยวก บผ ส งอาย ในครอบคร ว - ผ ส งอาย ไม ได ร บการยอมร บและการปฏ บ ต ต ออย างเหมาะสม - การทอดท งผ ส งอาย ให อย ล าพ งคนเด ยว - การท ผ ส งอาย ต องแบกร บภาระครอบคร วท ม ป ญหาแทนบ ตร - การเตร ยมต วเข าส ว ยผ ส งอาย อย างเข าใจ 4. ป ญหาท เก ยวก บโครงสร างหร อล กษณะครอบคร วท ท าให ม ความเส ยงส ง - ครอบคร วท ขาดความสมบ รณ ทางองค ประกอบ - ครอบคร วท ยากจนมากและม สมาช กท ต องด แลเป นจ านวนมาก - ครอบคร วท ม สมาช กเจ บป วยเร อร ง ท พพลภาพ - ครอบคร วเร ร อน ไม เป นหล กแหล ง - ครอบคร วท พ อ แม แยกก นอย - ครอบคร วท ม แม เป นเยาวชน ว ยร น ต งครรภ โดยไม พ งประสงค พ อแม ไม ม ว ฒ ภาวะเพ ยงพอ 5. ป ญหาเก ยวก บหน าท และบทบาทของครอบคร ว - ความส บสนในหน าท ของครอบคร ว การผล กภาระร บผ ดชอบให สถาบ นทางส งคมอ น - การให ความส าค ญก บบทบาททางเศรษฐก จ ว ตถ น ยม ความร ารวย มากกว าความส ขทางจ ตใจ - ครอบคร วขาดการม ส วนร วมก บช มชนและส งคมภายนอก ขาดการเช อมโยงและสร างพล ง ร วมก น 6. ป ญหาเก ยวก บข อกฎหมายและบร การทางส งคม - กฎหมายและระเบ ยบเก ยวก บครอบคร วบางส วน ย งไม ให ความเสมอภาคและส ทธ มน ษยชน อย างเหมาะสม - ขาดบร การทางส งคมเพ อช วยแก ไขป ญหาครอบคร วท ก ๆ ด านอย างท นการณ รวมท งการให ความช วยเหล อแก สมาช กกล มต าง ๆ ในครอบคร วอย างเหมาะสม - ขาดบร การด านสว สด การส งคมส าหร บครอบคร วด อยโอกาสมาก ๆ โครงการหล กท คณะท างานได ว เคราะห จากสภาพป ญหาในช มชน ก าหนดไว 8 โครงการ ค อ 1. โครงการครอบคร วอบอ น 2. โครงการวางช ว ตครอบคร วใหม 3. โครงการช วยเหล อครอบคร วแร นแค นยากจน,ผ ด อยโอกาสและผ พ การ 4. โครงการส งเสร มส ขภาพประชาชนในช มชน 5. โครงการส งเสร มอาช พเพ อเพ มรายได และการเก บออม 6. โครงการสร างเคร อข ายครอบคร ว 7. โครงการป องก น,บ าบ ดผ ต ดยาเสพต ดและโรคเอดส 8. โครงการจ ดต งสว สด การกองท นชาวบ าน คณะอน กรรมการท างานโครงการหล กศ นย พ ฒนาครอบคร วในช มชนต าบลเขาสามยอด ประกอบด วย 1. คณะท างานโครงการครอบคร วอบอ น 1.1 น.อ.ส ร นต ผาส ข เป นประธานกรรมการ 1.2 พ.อ.ส งห แก ว ปาละโมงค เป นรองประธานกรรมการ 1.3 นายสมค ด เปรมสม ทธ เป นเลขาน การ 1.4 นายณรงค ทองด เป นอน กรรมการ 1.5 ร.ต.ประจวบ ส ภ กด เป นอน กรรมการ 1.6 นายหอม โสมด เป นอน กรรมการ 1.7 ร.อ.ศ กด ช ย ช จ นทร เป นอน กรรมการ 1.8 นางราตร ฉว วงศ เป นอน กรรมการ 1.9 นายฐ ต กร ส ขด เป นอน กรรมการ 1.10 นายส ทอง วงษ ธรรมศ กด เป นคณะอน กรรมการ ม หน าท ให ค าปร กษา เสนอแนะและด าเน นการโครงการครอบคร วอบอ น 2. คณะท างานโครงการวางช ว ตครอบคร วใหม 2.1 นางน ยมพร พ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks