คาช แจง การใช เอกสารประกอบการเร ยน - PDF

Description
1 คาช แจง การใช เอกสารประกอบการเร ยน คาช แจงส าหร บคร 1. เอกสารประกอบการเร ยนเล มน ใช ประกอบการเร ยน รายว ชา ง20205 งานนาเสนอข อม ล (Microsoft PowerPoint 2010) ช นม ธยมศ กษาป ท 3 2. ให น กเร ยนใช เอกสารประกอบการเร

Please download to get full document.

View again

of 87
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Health & Fitness

Publish on:

Views: 4 | Pages: 87

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
1 คาช แจง การใช เอกสารประกอบการเร ยน คาช แจงส าหร บคร 1. เอกสารประกอบการเร ยนเล มน ใช ประกอบการเร ยน รายว ชา ง20205 งานนาเสนอข อม ล (Microsoft PowerPoint 2010) ช นม ธยมศ กษาป ท 3 2. ให น กเร ยนใช เอกสารประกอบการเร ยนเล มน เร ยน หร อศ กษาด วยตนเองในช วโมงเร ยน ตามกาหนดเวลา 3. แนะนาว ธ ใช เอกสารประกอบการเร ยนเล มน ให น กเร ยนเข าใจก อนใช 4. คอยให คาปร กษาเม อน กเร ยนม ป ญหา คาช แจงส าหร บน กเร ยน 1. อ านคาช แจงการใช เอกสารประกอบการเร ยน และจ ดประสงค การเร ยนร ให เข าใจ 2. ทาแบบทดสอบก อนเร ยน ก อนท จะศ กษาเน อหาในเอกสารประกอบการเร ยน 3. ศ กษาเอกสารประกอบการเร ยนอย างต งใจ 4. ทาความเข าใจในเน อหา หากม ข อสงส ยให ถามคร ผ สอน เพ อขอคาแนะนา 5. ปฏ บ ต ก จกรรมในเล มน ให ครบถ วน แล วตรวจทานอ กคร ง 6. ทาแบบทดสอบหล งเร ยน เพ อเปร ยบเท ยบและว ดความก าวหน าในการเร ยน 7. น กเร ยนต องม ความซ อส ตย ต อตนเองในการทาก จกรรมฝ กท กษะปฏ บ ต และ แบบทดสอบ ห ามด เฉลยก อน หร อค ดลอกก น เอกสารประกอบการเร ยน หน วยท 1 การใช งานโปรแกรมนาเสนอ Microsoft PowerPoint 2010 พรท พา วรรณสม ย 2 สาระส าค ญ ความร พ นฐานในการใช โปรแกรมการนาเสนอ Microsoft PowerPoint 2010 ต งแต ความหมายของพร เซนเตช นและความสามารถของโปรแกรม การเร ยกใช โปรแกรม ร จ กช อและ หน าท แถบเคร องม อในโปรแกรม ตลอดจนว ธ การสร างและการทางานก บไฟล งานพร เซนเตช น และ การออกจากโปรแกรม นอกจากด านความร แล วผ เร ยนจาเป นต องฝ กท กษะในการปฏ บ ต งาน ในเร องท เร ยนร เพ อสามารถนาไปส การใช งานโปรแกรมนาเสนองานได อย างถ กต อง ผลการเร ยนร ม ความร ความเข าใจและสามารถใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ได จ ดประสงค การเร ยนร 1. บอกความหมายของพร เซนเตช นและความสามารถของโปรแกรม Microsoft PowerPoint ได 2. บอกว ธ การเข าส การใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ได 3. บอกส วนประกอบของหน าต างโปรแกรมได 4. บอกช อและหน าท แถบเคร องม อ Ribbon ได 5. บอกว ธ การสร างไฟล งานพร เซนเตช นได 6. บอกการทางานก บไฟล งานพร เซนเตช นได เอกสารประกอบการเร ยน หน วยท 1 การใช งานโปรแกรมนาเสนอ Microsoft PowerPoint 2010 พรท พา วรรณสม ย 3 แบบทดสอบก อนเร ยน หน วยท 1 เร อง การใช งานโปรแกรมน าเสนอ Microsoft PowerPoint 2010 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชา ง20205 งานน าเสนอข อม ล ช นม ธยมศ กษาป ท 3 คะแนน 10 คะแนน คาช แจง ให น กเร ยนเล อกคาตอบท ถ กต องท ส ดเพ ยงข อเด ยว โดยทาเคร องหมาย ลงในช องว างของกระดาษคาตอบ 1. หมายถ งข อใด ก. ค ดลอก ข. เป ดเอกสารช ดใหม ค. นาข อความมาวางในเอกสาร ง. ย อหร อขยายเอกสารท แสดงบนหน าจอ 2. หมายถ งข อใด ก. การแทรกว ตถ ข. การแทรกเส ยง ค. การแทรกภาพยนตร ง. การแทรกข อค ดเห น เอกสารประกอบการเร ยน หน วยท 1 การใช งานโปรแกรมนาเสนอ Microsoft PowerPoint 2010 พรท พา วรรณสม ย 4 3. หากต องการนาม ลต ม เด ยเข าส โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ควรเล อกเมน ใด ก. แทรก (Insert) ข. หน าแรก (Home) ค. ร ปแบบ (Format) ง. ม มมอง (View) 4. ถ าต องการใส เทคน คการเปล ยนภาพน ง จะต องเล อกคาส งใด ก. แท บแทรก ข. แท บออกแบบ ค. แท บภาพเคล อนไหว ง. แท บการนาเสนอภาพน ง 5. ข อใดกล าวไม ถ กต องเก ยวก บการป ดแฟ มเอกสาร ก. การป ดแฟ มทาได โดยคล กป ม Office = จบการทางาน ข. ถ าแฟ มท ต องการป ดย งไม เคยบ นท กมาก อน หร อเคยบ นท กมาแล วแต ม การเปล ยนแปลง หร อม การตกแต งข อความในเอกสาร จะม ข อความถามว าต องการเปล ยนแปลง ลงในแฟ มหร อไม ค. ป ดแฟ มโดยการคล กเล อกป ม ง. ป ดแฟ มโดยการคล กเล อกป ม 6. ส ญล กษณ ใดเป นส ญล กษณ ของโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ก. ข. ค. ง. เอกสารประกอบการเร ยน หน วยท 1 การใช งานโปรแกรมนาเสนอ Microsoft PowerPoint 2010 พรท พา วรรณสม ย 5 7. พ นท การทางานของ PowerPoint เร ยกว าอะไร ก. หน าจอ ข. เดสก ท อป ค. สไลด ง. การนาเสนองาน 8. โปรแกรม PowerPoint เป นโปรแกรมท ม ความสามารถในด านใด ก. คานวณ ข. พ มพ งาน ค. นาเสนอผลงาน ง. ออกแบบ 9. ข อใดไม ใช ว ธ การเป ดโปรแกรม PowerPoint 2010 ก. ด บเบ ลคล กท ไอคอนชอร ตค ต PowerPoint 2010 ข. คล กซ ายท Microsoft PowerPoint 2010 ค. คล กขวาท ชอร ตค ต Microsoft PowrPoint คล ก Open ง. คล กท ป ม Start --- Programs --- Microsoft Office --- Microsoft PowerPoint แถบเคร องม อน ช อว าอะไร ก. ค ดลอก ข. นาเสนอภาพน ง ค. เต มส พ นหล ง ง. ภาพเคล อนไหว เอกสารประกอบการเร ยน หน วยท 1 การใช งานโปรแกรมนาเสนอ Microsoft PowerPoint 2010 พรท พา วรรณสม ย 6 ตอนท เร อง ความหมายของพร เซนเตช นและความสามารถของโปรแกรม PowerPoint ความหมายของพร เซนเตช นและความสามารถของโปรแกรม PowerPoint พร เซนเตช น ค อ การนาเสนอต อผ ชมให ร บร ถ งข อม ล หร อความค ดในเร องท ต องการ โดยม องค ประกอบ ค อ ผ บรรยายหร อผ นาเสนอต อผ ฟ ง ส อหร องานพร เซนเตช น เช น เอกสาร สไลด และแผ นใส เป นต น รวมถ งผ ฟ งหร อผ ชมการบรรยาย PowerPoint เป นหน งในโปรแกรมสาหร บสร างงานพร เซนเตช นท ได ร บความน ยม โดยจะช วยให เราสามารถนาข อม ลท เป นท งข อความ ภาพ เส ยง และว ด โอ มาจ ดร อยเร ยง เป นเร องราว และจ ดลาด บให นาเสนอออกมาด วยการเคล อนไหวท ชวนต ดตาม และเร าความสนใจ ต อผ ชม ส งผลให งานพร เซนเตช นได ร บความน ยมต อการนาไปใช ในงานด านต างๆ เช น การนาเสนอแผนงาน การนาเสนอข อม ลการขาย การให ความร ทางการศ กษา การประชาส มพ นธ องค กรและหน วยงาน การวางแผนธ รก จ ฯลฯ เป นโปรแกรมท น าสนใจจร งๆ เอกสารประกอบการเร ยน หน วยท 1 การใช งานโปรแกรมนาเสนอ Microsoft PowerPoint 2010 พรท พา วรรณสม ย 7 ก จกรรมท 1 กล มท... ความหมายของพร เซนเตช นและความสามารถของโปรแกรม Microsoft PowerPoint คาช แจง ให น กเร ยนตอบคาถามต อไปน ให ถ กต อง 1. พร เซนเตช น ค อ.. 2. จ ดเด นของโปรแกรม Microsoft PowerPoint ค อ... เอกสารประกอบการเร ยน หน วยท 1 การใช งานโปรแกรมนาเสนอ Microsoft PowerPoint 2010 พรท พา วรรณสม ย 8 ตอนท เร อง การเข าส การใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 การเข าส การใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 การเร ยกใช โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ม 2 ว ธ ด งน ว ธ ท 1 เร ยกจากแถบเมน ม ข นตอนด งน 1. คล กเมาส ท 2. เล อนเมาส ไปท แล วเล อก 3. เล อนเมาส ไปท แล วคล ก 4. จะแสดงหน าต างโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ข นมา ภาพท 2.1 ภาพแสดงข นตอนการเร ยกใช โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 จากแถบเมน เอกสารประกอบการเร ยน หน วยท 1 การใช งานโปรแกรมนาเสนอ Microsoft PowerPoint 2010 พรท พา วรรณสม ย 9 ภาพท 2. 2 ภาพแสดงหน าต างโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 เอกสารประกอบการเร ยน หน วยท 1 การใช งานโปรแกรมนาเสนอ Microsoft PowerPoint 2010 พรท พา วรรณสม ย 10 ว ธ ท 2 เร ยกจากชอร ตค ต (Shortcut) ท สร างไว บนหน าจอเดสก ท อป (Desktop) โดยการ ด บเบ ลคล ก (Double click) ท ไอคอน (Icon) ภาพท 2.3 ภาพแสดงการเร ยกโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 จากชอร ตค ต เอกสารประกอบการเร ยน หน วยท 1 การใช งานโปรแกรมนาเสนอ Microsoft PowerPoint 2010 พรท พา วรรณสม ย 11 ก จกรรมท 2 การเข าส การใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 คาช แจง ให น กเร ยนปฏ บ ต การเข าส การใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ว ธ ท 1 เร ยกจากแถบเมน ม ข นตอน ด งน กล มท ว ธ ท 2 เร ยกจากแถบเมน ทาได โดย... เอกสารประกอบการเร ยน หน วยท 1 การใช งานโปรแกรมนาเสนอ Microsoft PowerPoint 2010 พรท พา วรรณสม ย 12 ตอนท เร อง ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม เม อเป ดโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ข นมา จะแสดงหน าต างของโปรแกรม และส วนประกอบต างๆ ด งน ภาพท 3.1 ภาพแสดงส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม เอกสารประกอบการเร ยน หน วยท 1 การใช งานโปรแกรมนาเสนอ Microsoft PowerPoint 2010 พรท พา วรรณสม ย 13 แฟ ม (File) คาส งต างๆ ท ใช งานในโปรแกรม เช น สร าง (New), บ นท ก (save)ฯลฯ แถบเคร องม อด วน (Quick Access) แสดงคาส งท ใช งานบ อยๆ แถบช อเร อง (Title Bar) แสดงช อโปรแกรม และรายช อไฟล ท ได เป ดใช งานอย ป มควบค ม Window ใช ควบค มการเป ด ป ด และขยายหน าต างโปรแกรมท ได เป ดข นมา ร บบอน (Ribbon) แถบเคร องม อการใช งาน Slide and outline แสดงแบบจาลองของภาพน งท งหมดท อย ในสไลด โชว Slide Pane แสดงบร เวณท ใช แสดง แก ไข หร อใส ข อม ลต างๆ (พ นท ทางาน) Status Bar แสดงข อม ลเก ยวก บไฟล ท เป ดอย แถบม มมอง (View Shortcuts) สาหร บการแสดงผลสไลด ในม มมองต างๆ ป มย อ/ขยายสไลด โดยการเล อนสกรอลบาร เพ อทาการย อขยาย เอกสารประกอบการเร ยน หน วยท 1 การใช งานโปรแกรมนาเสนอ Microsoft PowerPoint 2010 พรท พา วรรณสม ย 14 ก จกรรมท 3 กล มท... ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม คาช แจง ให น กเร ยนอธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 เอกสารประกอบการเร ยน หน วยท 1 การใช งานโปรแกรมนาเสนอ Microsoft PowerPoint 2010 พรท พา วรรณสม ย 15 แฟ ม (File) คาส งต างๆ ท ใช งานในโปรแกรม เช น สร าง (New), บ นท ก (save)ฯลฯ แถบเคร องม อด วน (Quick Access) แสดงคาส งท ใช งานบ อยๆ แถบช อเร อง (Title Bar) แสดงช อโปรแกรม และรายช อไฟล ท ได เป ดใช งานอย ป มควบค ม Window ใช ควบค มการเป ด ป ด และขยายหน าต างโปรแกรมท ได เป ดข นมา ร บบอน (Ribbon) แถบเคร องม อการใช งาน Slide and outline แสดงแบบจาลองของภาพน งท งหมดท อย ในสไลด โชว Slide Pane แสดงบร เวณท ใช แสดง แก ไข หร อใส ข อม ลต างๆ (พ นท ทางาน) Status Bar แสดงข อม ลเก ยวก บไฟล ท เป ดอย แถบม มมอง (View Shortcuts) สาหร บการแสดงผลสไลด ในม มมองต างๆ ป มย อ/ขยายสไลด โดยการเล อนสกรอลบาร เพ อทาการย อขยาย เอกสารประกอบการเร ยน หน วยท 1 การใช งานโปรแกรมนาเสนอ Microsoft PowerPoint 2010 พรท พา วรรณสม ย 16 ตอนท เร อง ช อและหน าท แถบเคร องม อ Ribbon ช อและหน าท แถบเคร องม อ Ribbon แถบ Ribbon สร างข นมาแทนแถบเมน คาส ง และแถบเคร องม อ เพ อให สามารถเร ยกใช งานคาส งท ต องการได สะดวกรวดเร ว โดยป มคาส งท งหมดจะถ กแบ งออกเป นแท บ ซ งได แบ งตาม หมวดหม ของค ณสมบ ต การใช งานคาส ง ด งน 1. แท บหน าแรก (Home) รวมคาส งเก ยวก บการสร างสไลด ใหม และจ ดการสไลด (กล มคาส ง Slides) การกาหนด ล กษณะต วอ กษร (กล มคาส ง Font) การกาหนดย อหน า (กล มคาส ง Paragraph) การวาดและตกแต ง ร ปร างประกอบสไลด (กล มคาส ง Drawing) และเคร องม อค นหา/แทนท ข อความ (กล มคาส ง Editi
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks