ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส - PDF

Description
เพ อประส ทธ ภาพในการท างาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ได ร บการออกแบบให เก บข อม ลเป นป เช นเด ยวก บ สม ดทะเบ ยนร บส งเอกสาร ท แยกสม ดร บ-ส งเป นป เม อข นป ใหม ท านจะส งเกตเห นป ฐานข อม ลให เล อก ด งภาพ

Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Music & Video

Publish on:

Views: 0 | Pages: 9

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
เพ อประส ทธ ภาพในการท างาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ได ร บการออกแบบให เก บข อม ลเป นป เช นเด ยวก บ สม ดทะเบ ยนร บส งเอกสาร ท แยกสม ดร บ-ส งเป นป เม อข นป ใหม ท านจะส งเกตเห นป ฐานข อม ลให เล อก ด งภาพ หากเข าส ระบบ โดยเล อกป ฐานข อม ลป เก า (ในท น ค อป 2553) ท านจะพบว าเมน ส าหร บการลงทะเบ ยนร บ-ส ง หายไป เน องจากการลงร บเอกสาร-ออกเลขท ให ใช เลขทะเบ ยนในป ป จจ บ นเท าน น Copyright by Excel Link Co.,Ltd. All Right Reserved. หน า - 1 เม อกดเข าไปส งการท างานเอกสาร ท านจะเห นว าเมน ส งการ เป ดให ท านบ นท กงาน-ป ดงานเท าน น หากต องการ ส งเอกสาร ให ท านท าการ โอนงาน โดยกดป มโอนงาน ด งภาพ Copyright by Excel Link Co.,Ltd. All Right Reserved. หน า - 2 ระบบจะแสดงป ฐานข อม ลป ป จจ บ น ด งภาพ ให ท านกดป ม ตกลง เพ อโอนงานไปย งป ฐานข อม ลด งกล าว ระบบจะตอบร บ ด งภาพ เหต ใดจ งไม สามารถส งเอกสารในฐานข อม ลป เก าได เน องจากป ฐานข อม ลป เก า ม กม ผ เข าใช งานน อยกว าฐานข อม ลป ป จจ บ น ซ งจะใช ลงทะเบ ยนร บ-ออกเลขท ส งเอกสาร เป นหล ก เพ อความสะดวกในการใช งาน และรอร บเอกสารท เมน เอกสารรอลงทะเบ ยนเพ ยงจ ดเด ยว เอกสารในป เก าท ย งต องม การส ง จ งให โอนมาป ป จจ บ นก อนแล วจ งท าการส งตามปกต การโอนงานข ามป ค ออะไร การโอนงาน เป นการ copy ข อม ลจากฐานข อม ลป เก า มาย งฐานข อม ลป ป จจ บ น ด งน น ในฐานข อม ล ป ป จจ บ น จะม ข อม ลเอกสารท ลงร บ-ออกเลข ในป ป จจ บ น และเอกสารท ย งด าเน นการไม แล วเสร จในป เก าบางส วน โดยเอกสารป เก า จะแสดงป เอกสารน าหน าเลขทะเบ ยน ด งภาพ Copyright by Excel Link Co.,Ltd. All Right Reserved. หน า - 3 ต องโอนงานเม อใด โอนงานเฉพาะรายการท ต องการ ส ง ไปย งหน วยงานในองค กรเท าน น รายการอ นๆ ท านสามารถบ นท กงานและป ด งาน รวมถ ง จ ดเก บ ได ในฐานข อม ลป เก าโดยไม ต องโอนงาน ใครควรเป นผ โอนงาน ผ ท ต องการส งเอกสาร เป นผ โอน โดยเม อกดป มโอนข อม ลแล ว รายการเอกสารของผ ท เก ยวข องท กรายการ จะเปล ยน สถานะเป น โอนงาน ด วย ด งภาพ Copyright by Excel Link Co.,Ltd. All Right Reserved. หน า - 4 ว ธ 1. ผ ใช จะต องเข าฐานข อม ลระบบสารบรรณป ท ผ านมา จากน นเล อกเอกสารเร องท ต องการโอนข ามป หร อสามารถใช ว ธ การค นหาเอกสารเร องท ต องการ 2. เม อผ ใช พบเอกสารเร องท ต องการให กดท เลขทะเบ ยน ด งภาพ กดคล กท ทะคล กเลขทะเบ ยน 3. ให ผ ใช งานกดป ม โอนงาน และท าการเล อกฐานข อม ล โดยเล อกเป นฐานข อม ล ระบบสารบรรณป ป จจ บ น จากน นให ผ ใช งานกดป ม ตกลง เพ อท าการโอนเอกสารเร องท ต องการไปป ป จจ บ น คล ก ท ป ม โอนงาน Copyright by Excel Link Co.,Ltd. All Right Reserved. หน า - 5 เม อโอนข ามป เร ยบร อยแล ว ระบบจะแจ งข อความว า โอนงานข ามป เร ยบร อย จากน นให ผ ใช กดป ม OK ระบบจะแสดงเอกสารเร องท โอนข ามป เป นเคร องหมาย โอนเอกสารข ามป 4. ส าหร บเอกสารท ส งมาค างไว ท เมน เอกสารรอลงทะเบ ยน ท านสามารถโอนมา กดร บเอกสารในป ป จจ บ น 5. ส าหร บเร องท โอนเอกสารข ามป ไปแล ว ระบบจะเปล ยนสถานะของเอกสาร เร องท ท าการโอนในฐานข อม ลป เก า เป นเคร องหมาย โอนเอกสารข ามป หมายเหต เป นการส าเนาเร องจากฐานข อม ลระบบสารบรรณป เก ามาย งป ป จจ บ น ด งน นผ ใช งาน สามารถค นหาเอกสารเร องเด มได ท งระบบสารบรรณป เก าและป ป จจ บ น Copyright by Excel Link Co.,Ltd. All Right Reserved. หน า - 6 ว ธ การตรวจสอบเอกสารท โอนไปแล ว 1. ให กล บมาท หน าหล ก เพ อเปล ยนฐานข อม ลเป นป เม อกล บมาท ป ฐานป จจ บ นแล ว ตรวจสอบเอกสารท โอนมา ด งน Copyright by Excel Link Co.,Ltd. All Right Reserved. หน า - 7 เอกสารท เมน เอกสารรอลงทะเบ ยน เอกสารท โอนมา ให เพ อกดร บต นฉบ บตามปกต เอกสารท อ นท ลงทะเบ ยนแล ว จะอย ท เมน เอกสารระหว างด าเน นการ / ทะเบ ยนรวม (หากเป นเอกสารท ลงทะเบ ยนไม เก น 90 ว น) โดยเลขทะเบ ยนจะม 53/xx เพ อให ทราบว าเป นเลขทะเบ ยนของเอกสารในป 2553 ด งภาพ กรณ เป นเอกสารเก ากว า 90 ว น ผ ใช สามารถใช การค นหา เพ อเร ยกเอกสารข นมาด าเน นการต อ โดยป อน 53/xx น าหน า เลขทะเบ ยนเอกสารท โอนมา ด งต วอย างในภาพ Copyright by Excel Link Co.,Ltd. All Right Reserved. หน า - 8 เม อค นหาเอกสารได แล ว สามารถด าเน นการเอกสารได ตามปกต หากพบป ญหาหร อม ข อสงส ยในการใช งาน กร ณาต ดต อกล บ Call Center ท หมายเลขโทรศ พท หร อ Copyright by Excel Link Co.,Ltd. All Right Reserved. หน า - 9
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks