รายงานผลการตรวจสอบการดาเน นงาน โครงการศ นย ฝ กอาช พช มชน ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖ - PDF

Description
รายงานผลการตรวจสอบการดาเน นงาน โครงการศ นย ฝ กอาช พช มชน ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖ หน วยตรวจสอบภายใน สาน กงาน กศน. สารบ ญ หน า บทสร ปสาหร บผ บร หาร ก ข บทท ๑ บทนา - เหต ผลความจาเป น ๑ - ว ตถ ประสงค ของการตรวจสอบ

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Genealogy

Publish on:

Views: 6 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายงานผลการตรวจสอบการดาเน นงาน โครงการศ นย ฝ กอาช พช มชน ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖ หน วยตรวจสอบภายใน สาน กงาน กศน. สารบ ญ หน า บทสร ปสาหร บผ บร หาร ก ข บทท ๑ บทนา - เหต ผลความจาเป น ๑ - ว ตถ ประสงค ของการตรวจสอบ ๑ - ขอบเขตและว ธ การตรวจสอบ ๒ ขอบเขตการตรวจสอบ ๒ ว ธ การตรวจสอบ ๒ - ระยะเวลาในการตรวจสอบ ๒ บทท ๒ โครงการศ นย ฝ กอาช พช มชน ๓ บทท ๓ ผลการตรวจสอบและข อเสนอแนะ - ประเด นการตรวจสอบท ๑ การดาเน นงานศ นย ฝ กอาช พช มชน ๕ - ประเด นการตรวจสอบท ๒ ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการดาเน นงาน ๑๑ ภาคผนวก บทสร ปสาหร บผ บร หาร โครงการศ นย ฝ กอาช พช มชนเป นโครงการท ม ผลต อการส งเสร มการเร ยนร ตลอดช ว ตของ ประชาชนท ครอบคล มพ นท ท วประเทศ โดยการจ ดการเร ยนร อาช พให แก ประชาชนท ว างงานหร อประชาชน ท ม อาช พอย แล วและต องการต อยอดอาช พให ม อาช พม งานท าและม รายได โดยม ศ นย ฝ กอาช พช มชนเป น สถานท จ ดก จกรรมการเร ยนร ด านอาช พให แก ประชาชนในช มชนเพ อให ม ความร ท กษะการประกอบอาช พ และน าความร ท ได ร บไปประกอบอาช พให ม รายได ซ งม ระยะเวลาด าเน นโครงการ ๔ ป และได ดาเน นการมาเป นป ท สอง ผลการตรวจสอบการดาเน นงานศ นย ฝ กอาช พช มชนสร ปได ด งน ๑. การด าเน นงานศ นย ฝ กอาช พช มชนไม เป นไปตามแนวทางท ส าน กงาน กศน. ก าหนด กล าวค อ ศ นย ฝ กอาช พช มชนจ งหว ดไม ได ท าหน าท ในการส งเสร ม สน บสน นให เป นสถานท ในการฝ กอบรม อาช พ จ ดแสดงผลงานหร อแหล งจ าหน ายผลผล ตท เก ดจากการฝ กอบรมอาช พของผ เร ยนภายใน จ งหว ด กศน. อ าเภอย งไม สามารถจ ดต งศ นย ฝ กอาช พช มชนอ าเภอเพ อใช เป นศ นย ฝ กอาช พ ศ นย แสดง จาหน ายและกระจายผลผล ตและบร การของผ เร ยนในช มชนได คณะกรรมการศ นย ฝ กอาช พช มชนท ง ระด บจ งหว ดและอ าเภอไม ได ม ส วนร วมในการข บเคล อนนโยบายและย ทธศาสตร การจ ดการศ กษาอาช พเพ อ การม งานทาและม รายได ของกระทรวงศ กษาธ การไปส การปฏ บ ต เท าท ควร และการด าเน นงานศ นย ฝ ก อาช พช มชนของสถานศ กษาไม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป ในภาพรวม ท าให การน เทศต ดตามผลไม ต อเน องและท วถ ง ๒. การด าเน นงานอาจไม บรรล ตามว ตถ ประสงค หร อไม ส งผลให เก ดประส ทธ ภาพและ ประส ทธ ผล เน องจาก กล มเป าหมายไม ได เป นผ ว างงานและไม ได น าความร ไปประกอบเป นอาช พ หล กส ตร ท จ ดสอนไม สอดคล องก บนโยบายและไม สามารถสร างงาน สร างอาช พ และก อให เก ดรายได รวมท ง ไม ได ม การต ดตามผลผ เข าร บการอบรมหล งจากผ านการอบรม สาเหต ๑. เจ าหน าท ท เก ยวข องในการดาเน นการไม เข าใจนโยบายหร อแนวทางการด าเน นงาน ทาให ร ปแบบการดาเน นการจ ดการเร ยนการสอนของสถานศ กษาแต ละแห งแตกต างก นไป เช น การพาไปศ กษาด งาน การกาหนดจานวนช วโมงเร ยน การเบ กค าใช จ าย ๒. ขาดการประสานให เก ดการม ส วนร วมระหว างภาค เคร อข ายท งภาคร ฐ ภาคเอกชน และผ ท ม ส วนเก ยวข องในการด าเน นงานอย างต อเน อง เพ อช วยสน บสน น ให ค าปร กษา และ ข บเคล อน ให การดาเน นงานเป นตามนโยบายและเก ดประส ทธ ผล ๓. ไม ได ม การค ดเล อกกล มเป าหมายตามแนวทางท กาหนด ทาให หน วยงานต องใช จ าย งบประมาณก บกล มเป าหมายอ นซ งไม ใช กล มเป าหมายตามโครงการ ทาให ประชาชนท เป นกล มเป าหมาย ขาดโอกาสและไม ได ร บประโยชน จากการดาเน นการตามโครงการอย างแท จร ง ๔. การกาหนดหล กส ตรอาช พตรงตามความต องการของผ เร ยนแต ไม สอดคล อง ก บความต องการของตลาด ไม สามารถสร างอาช พและก อให เก ดรายได ทาให การดาเน นงานไม บรรล ตาม ว ตถ ประสงค ท กาหนด ๕. ขาดการบร หารจ ดการศ นย ฝ กอาช พช มชนท งระด บจ งหว ดและอ าเภอให เก ด ประโยชน อย างเต มท เพ อเป นช องทางในการกระจายโอกาสหร อเผยแพร ข อม ลข าวสารให ก บกล มเป าหมายได อย างท วถ งหร อเป นแหล งในการกระจายหร อจาหน ายผลผล ตให เป นท ร จ กและยอมร บของตลาด ๖. ไม ม การรายงานต ดตามผลความก าวหน าในอาช พของผ เร ยนหล งจากผ านการอบรม อย างต อเน อง ท าให ไม สามารถทราบว าผลการด าเน นงานสามารถตอบสนองต อว ตถ ประสงค และเก ด ประส ทธ ผลหร อไม ผลกระทบ การท เจ าหน าท ผ ร บผ ดชอบไม เข าใจนโยบายหร อแนวทางการด าเน นงาน ขาดการประสาน การม ส วนร วมระหว างผ ท ม ส วนเก ยวข องเพ อให การสน บสน นการดาเน นงาน และขาดการบร หารจ ดการ ศ นย ฝ กอาช พช มชนท งระด บจ งหว ดและอาเภอให เก ดประโยชน การท ไม ได ค ดเล อกกล มเป าหมาย ให เป นไปตามแนวทางท ก าหนดหร อกระจายกล มเป าหมายให ครอบคล มท กพ นท การจ ดหา หล กส ตรท ไม สามารถสร างอาช พและก อให เก ดรายได และไม ได ต ดตามผลผ เร ยนหล งจากผ านการอบรม อาจส งผลต อประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลของโครงการ ทาให โครงการไม บรรล ว ตถ ประสงค ตามนโยบาย ท สาน กงาน กศน. กาหนด ข อเสนอแนะ สาน กงาน กศน. ควรก าหนดแนวทางการด าเน นงาน ร ปแบบการจ ดกระบวนการเร ยนร ร ปแบบการจ ดเก บ ข อม ล และระยะเวลาในการรายงานและต ดตามผลผ เร ยนหล งจบหล กส ตรให ช ดเจน เพ อให ผ ท ม ส วน เก ยวข องได ร บทราบและด าเน นการตามแนวทางด งกล าวได อย างถ กต องและเป นไปในแนวทางเด ยวก น และสน บสน นงบประมาณในการจ ดต งศ นย ฝ กอาช พช มชนท งระด บจ งหว ดและอ าเภอ เพ อให สามารถบร หาร จ ดการและใช เป นศ นย กลางในการด าเน นงานได อย างต อเน องแสดงให เห นถ งภาพล กษณ ของศ นย ฝ กอาช พ ช มชนได อย างเป นร ปธรรม สาน กงาน กศน. จ งหว ดและสถานศ กษา ควรดาเน นการ ด งน ๑. ช แจงหร อถ ายทอดนโยบายและแนวทางการด าเน นงานให ผ ท เก ยวข องได ร บทราบ และเก ดความเข าใจ เพ อให การปฏ บ ต เป นไปอย างถ กต องและบรรล ตามว ตถ ประสงค ท กาหนด ๒. ม การบร หารจ ดการศ นย ฝ กอาช พช มชนให เป นศ นย กลางในการจ ดแสดงผลงานและ การฝ กประกอบอาช พอย างช ดเจน ประชาส มพ นธ ให ประชาชนในพ นท ทราบถ งประโยชน จากการด าเน น โครงการท ตนเองและช มชนจะได ร บ ๓. กาหนดให ม การประช มคณะกรรมการศ นย ฝ กอาช พช มชนท งระด บจ งหว ดและอ าเภอ อย างต อเน องเพ อประสานให เก ดการม ส วนร วมจากภาค เคร อข ายและผ ท ม ส วนเก ยวข องในการด าเน นงาน เพ อช วยสน บสน นและข บเคล อนให การดาเน นงานเป นไปตามว ตถ ประสงค และเก ดประส ทธ ภาพมากย งข น ๔. พ จารณากล นกรองหล กส ตรให เหมาะสมและสอดคล องก บว ตถ ประสงค ในการจ ดต ง ศ นย ฝ กอาช พช มชน สามารถนาไปประกอบอาช พได อย างม นคงและก อให เก ดรายได อย างแท จร ง ๕. ม การรายงานผลความก าวหน า ป ญหา อ ปสรรคจากการด าเน นงานเป นระยะ ๆ เพ อให แก ป ญหาได อย างท นท วงท และต ดตามผลผ ผ านการอบรมอย างต อเน องว าสามารถน าความร ท ได ร บไปประกอบอาช พได อย างม นคง บทท ๑ บทนา เหต ผลความจาเป น ตามท ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยได ด าเน นการตามย ทธศาสตร การพ ฒนาการศ กษา พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ ของกระทรวงศ กษาธ การตาม นโยบายของคณะร ฐมนตร เม อว นท ๒๓ ส งหาคม ๒๕๕๔ และแผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ ท ม งเน นการจ ดการศ กษาระด บอ ดมศ กษา ระด บอาช วศ กษา และการฝ กอาช พให สอดคล องก บตลาดแรงงานท งในเช งปร มาณและค ณภาพ โดยได จ ดท าโครงการจ ดการศ กษาเพ อพ ฒนา อาช พของศ นย ฝ กอาช พช มชนระยะเวลา ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๕ - พ.ศ. ๒๕๕๘) ซ งในป งบประมาณ ๒๕๕๕ ได ก าหนดให ม การด าเน นการจ ดต งศ นย ฝ กอาช พช มชนจ งหว ด จ ดท าหล กส ตรการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา และให ม ศ นย ฝ กอาช พในท กอาเภอเพ อเป นศ นย กลางในการฝ ก พ ฒนา สาธ ต และสร างอาช พให ผ เร ยนและช มชนอย างครบวงจร และเน องจากเป นโครงการต อเน องและเป นการยกระด บศ นย ฝ กอาช พช มชน จ งได ม การพ ฒนาหล กส ตร OTOP Mini MBA (การบร หารจ ดการธ รก จส นค า OTOP ธ รก จ OTOP ส งออก การตลาดและช องทางการจ าหน าย และภาษาอ งกฤษธ รก จ) ซ งนอกจากจะเป นการบ รณาการนโยบาย การพ ฒนาส นค าและผล ตภ ณฑ ช มชน (OTOP) ของร ฐบาลภายใต โครงการศ นย ฝ กอาช พช มชนแล ว ย ง เป นการยกระด บความร ความสามารถ ท กษะอาช พของประชาชนอย างกว างขวางและต อเน อง อ กท ง เป นการเพ มข ดความสามารถในการผล ต การสร างม ลค าเพ มให ก บส นค าและผล ตภ ณฑ และสามารถบร หาร จ ดการธ รก จได อย างเป นระบบครบวงจรจนสามารถพ ฒนาไปส ระด บว สาหก จช มชน ซ งความร หร อท กษะ ประสบการณ ต าง ๆ ท ได ร บนอกจากจะน าไปประกอบอาช พหร อพ ฒนาต อยอดอาช พเด มเพ อเพ มรายได แล ว ย งสามารถน าความร ท ได ร บไปเท ยบโอนความร เพ อพ ฒนาตนเองและส งคมให ม ความเข มแข งและน าพา ประเทศไปส การพ ฒนาท ย งย นต อไป น น เน องจากป งบประมาณ ๒๕๕๖ เป นป ท สองของการด าเน นงานตามโครงการศ นย ฝ กอาช พ ช มชน ซ งเป นโครงการท ม ผลต อการส งเสร มการเร ยนร ตลอดช ว ตของประชาชนท ครอบคล มพ นท ท วประเทศ และเพ อเป นการพ ฒนาอาช พและค ณภาพช ว ตและส งคมได อย างม ประส ทธ ภาพ แต จากการตรวจสอบ การดาเน นงานโครงการด งกล าวในป ท ผ านมาปรากฏว าย งม ป ญหา อ ปสรรคในการด าเน นงาน ท าให ย งไม บรรล ว ตถ ประสงค เท าท ควร หน วยตรวจสอบภายในจ งกาหนดให ม การตรวจสอบโครงการศ นย ฝ กอาช พช มชน ต อเน องอ กเพ อเป นประโยชน ต อผ บร หารและผ ท เก ยวข องเพ อปร บปร งการดาเน นงานให ด ข นต อไป ว ตถ ประสงค ของการตรวจสอบ ๑. เพ อให ทราบว าผลการดาเน นงานบรรล ผลสาเร จตามว ตถ ประสงค และเป าหมายของ โครงการท กาหนดไว อย างม ประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผล ประหย ด และปฏ บ ต ถ กต องตามระเบ ยบท เก ยวข อง และแนวทางท สาน กงาน กศน. กาหนด ๒. เพ อให ทราบถ งผลล พธ หร อผลกระทบท เก ดข นจากการดาเน นงาน ๓. เพ อให ข
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks