รายงานผลการดาเน นงาน โครงการแนะแนวทาง ส เส นทางฝ น เด อนพฤศจ กายน ธ นวาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ณ โรงเร ยนข ข นธ โรงเร ยนปรางค ก โรงเร ยนกาแพง โรงเร ยนสตร ส ร เกศ - PDF

Description
รายงานผลการดาเน นงาน โครงการแนะแนวทาง ส เส นทางฝ น เด อนพฤศจ กายน ธ นวาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ณ โรงเร ยนข ข นธ โรงเร ยนปรางค ก โรงเร ยนกาแพง โรงเร ยนสตร ส ร เกศ โรงเร ยนน าเกล ยง โรงเร ยนพย ห ว ทยา โรงเร ยนไกรภ กด

Please download to get full document.

View again

of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Philosophy

Publish on:

Views: 8 | Pages: 16

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายงานผลการดาเน นงาน โครงการแนะแนวทาง ส เส นทางฝ น เด อนพฤศจ กายน ธ นวาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ณ โรงเร ยนข ข นธ โรงเร ยนปรางค ก โรงเร ยนกาแพง โรงเร ยนสตร ส ร เกศ โรงเร ยนน าเกล ยง โรงเร ยนพย ห ว ทยา โรงเร ยนไกรภ กด ว ทยาคม โรงเร ยนก นทรารมณ โรงเร ยนก นทรล กษ ว ทยา โปรแกรมว ชาภาษาจ น คณะศ ลปศาสตร และว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ก คำนำ โครงการแนะแนวทางส เส นทางฝ น เป นโครงการด าเน นงานภายในป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ท สอดคล องตามย ทธศาสตร ท ๑ และ ๓ ของคณะศ ลปศาสตร และว ทยาศาสตร โดยม ว ตถ ประสงค ด งน 1) เพ อให น กศ กษาสามารถศ กษาหาความร อย างถ กว ธ 2) เพ อกระต นให น กศ กษาเห นค ณค าของการศ กษา 3) เพ อให น กศ กษาได ม การพ ฒนาไปอย างถ กหล กว ธ 4) เพ อให น กศ กษาประสบความสาเร จในการศ กษาเล าเร ยน 5) เพ อประชาส มพ นธ โปรแกรมว ชา และมหาว ทยาล ย ท งน การจ ดโครงการ แนะแนวทางส เส นทางฝ น ย งเป นการเป ดโลกท ศน ทางการศ กษาภาษาจ นให กว างขวางข นและเพ อเป นการส งเสร มการพ ฒนาน กศ กษา เสร มสร างศ กยภาพทางด านภาษาจ นให แก น กศ กษามหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษซ งจะนาไปส การพ ฒนาศ กยภาพโปรแกรมภาษาจ น ด งน นข าพเจ าจ ง ได สร ปรายละเอ ยดไว ในรายงานผลการด าเน นงานฉบ บน (นางสาวว ภาวด ทว ) อาจารย ประจ าโปรแกรมว ชาภาษาจ น ผ ร บผ ดชอบโครงการ สารบ ญ ข คานา ก สารบ ญ ข ส วนท 1 บทนา 1 - ช อโครงการ 1 - ล กษณะโครงการ 1 - หล กการและเหต ผล 1 - ว ตถ ประสงค 1 - ต วช ว ดความส าเร จ 2 - ความสอดคล องของโครงการ 2 - การบ รณาการโครงการ 2 - ผ ร บผ ดชอบโครงการ 2 - ว น เวลา และสถานท ดาเน นการ 2 ส วนท 2 ว ธ การดาเน นโครงการ 3 - ข นตอนการด าเน นโครงการ 3 - เคร องม อท ใช ในการเก บข อม ล 3 - กล มเป าหมาย 3 - งบประมาณด าเน นโครงการ 4 - รายละเอ ยดการใช จ ายงบประมาณ 4 ส วนท 3 การว เคราะห และการประเม นโครงการ 5 - ผลการว เคราะห ข อม ล 5 - ผลการประเม นความสาเร จตามต วช ว ดของโครงการ 7 ส วนท 4 สร ปผลการด าเน นงานโครงการ 8 - สร ปผลการด าเน นงาน 8 - ป ญหาและอ ปสรรค 8 - ข อเสนอแนะในการด าเน นงานคร งต อไป 8 ส วนท 5 ภาพก จกรรมโครงการ 9 ส วนท 6 ภาคผนวก 13 - บ นท กข อความต างๆ - เอกสารการอน ม ต โครงการ - แบบประเม นความพ งพอใจในการจ ดโครงการ หน า ส วนท 1 บทนา 1.1 ช อโครงการ โครงการบร การว ชาการ แนะแนวทางส เส นทางฝ น 1.2 ล กษณะโครงการ ประเภท โครงการต อเน อง โครงการพ ฒนางานเด ม โครงการใหม ว ธ ดาเน นการ ดาเน นการเอง ร วมม อก บหน วยงาน 1.โรงเร ยนข ข นธ 2.โรงเร ยนปรางค ก 3.โรงเร ยนกาแพง 4.โรงเร ยนสตร ส ร เกศ 5.โรงเร ยนน าเกล ยง 6.โรงเร ยนพย ห ว ทยา 7.โรงเร ยนไกรภ กด ว ทยาคม 8.โรงเร ยนก นทรารมณ 9.โรงเร ยนก นทรล กษ ว ทยา 1.3 หล กการและเหต ผล ภาษาจ นเป นอ กภาษาท คนท วโลกใช ก นมากรองลงมาจากภาษาอ งกฤษ เหต ใดจ งม คนใช ภาษาจ นเยอะ และกลายเป นภาษาท คนสนใจอยากจะเร ยนก นมากข น ค าตอบไม ใช เพราะประเทศจ นม ประชากรเยอะเพ ยง อย างเด ยวแต เพราะการเต บโต ทางเศรษฐก จของประเทศจ นท โตข นอย างรวดเร ว นอกจากน จ นย งม การ ประกาศใช แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคม ซ งจะเข ามาม อ ทธ พลต อเศรษฐก จโลกในด านการลงท น อ กท งการ เข ามาเป นส วนหน งของประชาคมอาเซ ยน+3 ซ งจะม ผลต อความร วมม อทางเศรษฐก จระด บภ ม ภาคโดยเฉพาะ ในเขตทะเลจ นใต ได แก ประเทศเว ยนนาม มาเลเซ ย อ นโดน เซ ย ฟ ล ปป นส บร ไน และประเทศไทย ด งน นจ ง ปฏ เสธไม ได ว าประเทศจ นกาล งเข ามาม อ ทธ พลต อการค าการลงท น ในอนาคต และส งผลให ภาษาจ นกลายเป น ภาษาท คนส วนใหญ ให ความส าค ญมากย งข นโดย เฉพาะเด กร นใหม การแนะแนวม ความส าค ญและจ าเป น อย างย งท จะจ ดให บร การแก น กเร ยนใน โรงเร ยน เพราะเป นก จกรรมหน งท ม โครงสร างหล กส ตร ประกอบก บ สภาพส งคมป จจ บ นท ม การเปล ยนแปลงไปท งในด านของการพ ฒนาและการเส อมถอย ม ป ญหาต างๆ มากมาย เก ดข นท งในด านเศรษฐก จ ส งคมและการเม อง ตลอดจนป ญหาการปร บต วของบ คคล ด งน นโปรแกรมว ชา ภาษาจ นได เล งเห นความสาค ญในการแนะแนวทางการศ กษาเพ อท จะช วยให บ คคลร จ กและเข าใจตนเองยอมร บ และเห นค ณค าของตนเอง สามารถปร บต วเข าก บส งแวดล อมได อย างเหมาะสมสามารถแก ป ญหาและต ดส นใจ ได ด วยตนเองและสามารถพ ฒนาตนเองให ม ช ว ตอย ในส งคมได อย างม ความส ข 1.4 ว ตถ ประสงค ว ตถ ประสงค ของโครงการ 1) เพ อให น กศ กษาสามารถศ กษาหาความร อย างถ กว ธ 2) เพ อกระต นให น กศ กษาเห นค ณค าของการศ กษา 3) เพ อให น กศ กษาได ม การพ ฒนาไปอย างถ กหล กว ธ 4) เพ อให น กศ กษาประสบความสาเร จในการศ กษาเล าเร ยน 5) เพ อประชาส มพ นธ โปรแกรมว ชา และมหาว ทยาล ย แบบรายงานผลการดาเน นงานโครงการ คณะศ ลปศาสตร และว ทยาศาสตร หน าท 1 1.4.2 ว ตถ ประสงค ของการบ รณาการโครงการ 1) เพ อส งเสร มและสน บสน นการเร ยนภาษาจ นในอนาคต 2) เพ อส งเสร มให น กศ กษากล าค ดกล าแสดงออก 3) เพ อปร บปร งในรายว ชาเตร ยมฝ กประสบการณ ว ชาช พ 1.5 ต วช ว ดความส าเร จ ต วช ว ดความสาเร จของของโครงการ เช งปร มาณ 1) น กเร ยนโรงเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 6 จานวน 9 โรงเร ยน จานวนไม น อยกว า 500 คน เช งค ณภาพ 1) ความพ งพอใจของผ เข าร วมโครงการ ไม ต ากว า 80 % ต วช ว ดความส าเร จของการบ รณาการโครงการ เช งปร มาณ 1) จานวนน กศ กษาใหม ท เพ มข น เช งค ณภาพ 1) ความพ งพอใจของผ เข าร วมโครงการถ งเกณฑ ท ต งไว 2) ประชาส มพ นธ ให เป นท ยอมร บและเป นท ร บร ของน กศ กษารวมท งผ เข าร วมการแนะแนว 1.6 ความสอดคล องของโครงการ 1) สอดคล องก บย ทธศาสตร คณะท 1,3 กลย ทธ ท 3,4,5,10,11 2) สอดคล องก บองค ประกอบการประก นค ณภาพการศ กษาท 2,3,5 1.7 การบ รณาการโครงการ การจ ดการเร ยนการสอน การปร บปร งรายว ชา เตร ยมฝ กประสบการณ ว ชาช พ หล กส ตร ศ ลปศาสตรบ ณฑ ต 1.8 ผ ร บผ ดชอบโครงการ นางสาวว ภาวด ทว และอาจารย ประจ าโปรแกรมว ชาภาษาจ น 1.9 ว น เวลา และสถานท ด าเน นการ พฤศจ กายน ธ นวาคม 2555 ท 1.โรงเร ยนข ข นธ 2.โรงเร ยนปรางค ก 3.โรงเร ยนกาแพง 4.โรงเร ยนสตร ส ร เกศ 5.โรงเร ยนน าเกล ยง 6. โรงเร ยนพย ห ว ทยา 7.โรงเร ยนไกรภ กด ว ทยาคม 8.โรงเร ยนก นทรารมณ 9.โรงเร ยนก นทรล กษ ว ทยา แบบรายงานผลการดาเน นงานโครงการ คณะศ ลปศาสตร และว ทยาศาสตร หน าท 2 ส วนท 2 ว ธ การดาเน นโครงการ 2.1 ข นตอนการดาเน นโครงการ ท รายการ ว/ด/ป รายละเอ ยด 1 ประช มวางแผนโครงการ ระดมความค ดเห น ต.ค. 55 ประช มวางแผนโครงการและก จกรรมท จะจ ด ข น 2 นาเสนอโครงการเพ ออน ม ต และของบประมาณการ พ.ย. 55 นาเสนอโครงการบร การว ชาการ แนะ แนวทางส เส นทางฝ น และขออน ม ต โครงการ ดาเน นการ 3 จ ดเตร ยมโครงการ พ.ย. 55 จ ดเตร ยมก จกรรมและอ ปกรณ ว สด 4 ดาเน นการจ ดก จกรรม ธ.ค. 55 ออกแนะแนวย งโรงเร ยนต างๆในจ งหว ดศร สะ เกษด งท เสนอข างต น 5 ประเม นผลโครงการ ม.ค. 56 ประเม นผลโครงการและจ ดทารายงานผล การดาเน นงาน 6 สร ปผลโครงการ ม.ค. 56 รายงานผลการดาเน นงาน 2.2 เคร องม อท ใช ในการเก บข อม ล 1) แบบประเม นความพ งพอใจของผ เข าร วมโครงการ 2.3 กล มเป าหมาย ท ประเภทกล มเป าหมาย 1 1) น กเร ยนโรงเร ยนม ธยมศ กษาตอนปลายท ง 9 โรงเร ยน จานวนเป าหมาย (ระบ หน วยน บ) จานวนเข าร วม (ระบ หน วยน บ) รวม แบบรายงานผลการดาเน นงานโครงการ คณะศ ลปศาสตร และว ทยาศาสตร หน าท 3 2.4 งบประมาณดาเน นโครงการ 1) งบประมาณโครงการ จากงบประมาณของ โปรแกรมว ชาภาษาจ น รห สงบประมาณ ช อโครงการบร การว ชาการ แนะแนวทางส เส นทางฝ น ไม ใช งบประมาณ 2) รายละเอ ยดการใช จ ายงบประมาณ - ไม ม การใช จ ายงบประมาณ แบบรายงานผลการดาเน นงานโครงการ คณะศ ลปศาสตร และว ทยาศาสตร หน าท 4 ส วนท 3 ผลการว เคราะห และการประเม นโครงการ 3.1 ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห แบบสอบถามความพ งพอใจของผ เข าร วมโครงการโดยใช การสารวจจากแบบสอบถาม หล งจากทาก จกรรมเสร จส นลงแล ว ผลการว เคราะห ความพ งพอใจแสดงได ด งตารางต อไปน ตอนท 1 ข อม ลท วไป ตารางท 1 ข อม ลพ นฐานของผ กรอกแบบสอบถาม 1.เพศ ชาย หญ ง รายการ จานวน ร อยละ อาย ป 25 ป ข นไป ระด บการศ กษา ช นม ธยมศ กษาป ท 5 ช นม ธยมศ กษาป ท รวม จากตารางท 1 แสดงข อม ลพ นฐานของผ ตอบแบบสอบถาม พบว า ผ เข าร วมโครงการเป นเพศชาย จ านวน 216 คน ค ดเป นร อยละ เพศหญ ง จ านวน 327 คน ค ดเป นร อยละ อาย ป จานวน 543 คน ค ดเป นร อยละ 100 ระด บการศ กษา น กเร ยนช นม ธยมป ท 5 จานวน 159 คน ค ดเป นร อยละ น กเร ยนช นม ธยมป ท 6 จานวน 384 คน ค ดเป นร อยละ แบบรายงานผลการดาเน นงานโครงการ คณะศ ลปศาสตร และว ทยาศาสตร หน าท 5 ตอนท 2 ความพ งพอใจต อการจ ดก จกรรม ตารางท 2 ค าเฉล ย ค าเบ ยงเบนมาตรฐานและค าระด บความค ดเห นเก ยวก บด านความพ งพอใจในการเข าร วม โครงการ รายการ ความพ งพอใจ S.D. ระด บค า การปฏ บ ต ด านความพร อมในการด าเน นงาน 1.การประสานงาน ด 2.ระยะเวลาในการจ ดแนะแนว ด 3.สถานท จ ดม ความเหมาะสม ปานกลาง 4.ความพร อมของอ ปกรณ โสตท ศน ปกรณ ด 5.เอกสารประกอบการแนะแนว ด ด านกระบวนการจ ดการแนะแนว 1. การให ค าช แจงของผ ให แนะแนว / พ ธ กร ด มาก 2.ความสามารถในการถ ายทอดประสบการณ ปานกลาง และการให คาปร กษา 3.การม ส วนร วมในการแสดงความค ดเห นข อซ กถาม ด 4.การได ร บข าวสารการแนะแนว ด มาก 5.ความพ งพอใจก บการจ ดการแนะแนว ด มาก ด านการนาความร ไปใช 1.สามารถน าความร ท ได ไปใช ในการต ดส นใจเล อกสถานท ศ กษาต อ ด มาก ได 2.สามารถน าความร ท ได ไปเผยแพร /ถ ายทอดแก ช มชนได ด 3.สามารถให ค าปร กษาแก เพ อนร วมช นเร ยนได ด ระด บค าเฉล ยในตารางท 2 เท ยบเกณฑ ด งน หมายถ ง ระด บน อยมาก หมายถ ง ระด บน อย หมายถ ง
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks