คำน ำ ค ม อการใช งานก เก ลแคเลนเดอร เบ องต น โดย ม.ศราว ธ ชนะบาร ง - PDF

Description
คำน ำ ป จจ บ นคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ ได เข ามาเก ยวข องก บช ว ตของพวกเราอย าง หล กเล ยงไม ได แล ว พวกเราต าง ๆ ก ม บทบาทช ว ตของแต ละคนท แตกต างก นไปตามว ถ ช ว ตของแต ละ บ คคล และย งน บว นคอมพ

Please download to get full document.

View again

of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Science

Publish on:

Views: 21 | Pages: 16

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
คำน ำ ป จจ บ นคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ ได เข ามาเก ยวข องก บช ว ตของพวกเราอย าง หล กเล ยงไม ได แล ว พวกเราต าง ๆ ก ม บทบาทช ว ตของแต ละคนท แตกต างก นไปตามว ถ ช ว ตของแต ละ บ คคล และย งน บว นคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศได พ ฒนาการเจร ญก าวหน าย ง ๆ ข นไป ใน การใช ช ว ตประจาว นของพวกเราในย คป จจ บ น เร มข นต งแต ต นนอนพวกเราก ม ก จกรรมต าง ๆ มากมาย ยกต วอย างเช น อาบน า ไปโรงเร ยน เร ยนพ เศษไปด หน ง ด ละคร ฟ งเพลง อ านหน งส อ ท าการบ าน หร อ ก จกรรมอ น ๆ อ กมากมาย เป นต น ในทางกล บก นถ าเราม ตารางการจ ดสรรเวลาก จกรรมต าง ๆ ท เก ดข น ในป จจ บ น และก จกรรมต าง ๆ ท อาจจะเก ดข นในอนาคตอย างเป นระบบ จะทาให เราวางแผนในการจ า ก จกรรมน น ๆ ถ กต องและม ประส ทธ ภาพ ก เก ล แคเลนเดอร (Google Calendar) เป นผล ตภ ณฑ หน งของบร ษ ทก เก ลจากหลาย ๆ ผล ตภ ณฑ ก เก ล แคเลนเดอร เป นต วช วยในการจ ดตารางเวลาให ก บเราได อย างสะดวก สบาย สามารถ ก าหนดก จกรรมต าง ๆ เปล ยนแปลงข อม ล เพ มส ส นได อย างตามความต องการของเรา และท ส าค ญ ก เก ล แคเลนเดอร สามารถส งข อความแจ งเต อนในย งโทรศ พท หร ออ เมล ของเราได อ กด วย ท าให เราไม พลาดก จกรรมท สาค ญหร อการน ดหมายล วงหน าได แถมย งเป นบร การท ฟร อ กด วย ศราว ธ ชนะบาร ง ส งหาคม ก เก ล (Google) ร ปท 1 ต วอย างโลโก ก เก ลแคเลนเดอร ข อม ลจากเว บไซด ว ก พ เด ย (ว ก พ เด ย, ออนไลด ) ได ให รายละเอ ยดไว ว า ก เก ลเป นบร ษ ทมหาชน อเมร ก น ม รายได หล กจากการโฆษณาออนไลน ท ปรากฏในเส ร ชเอนจ นของก เก ล อ เมล แผนท ออนไลน ซอฟต แวร จ ดการด านส าน กงาน เคร อข ายออนไลน และว ด โอออนไลน รวมถ งการขายอ ปกรณ ช วยใน การค นหา ก เก ลก อต งโดย แลร ร เพจ และ เซอร เกย บร น ขณะท ท งค ก าล งศ กษาอย ท มหาว ทยาล ย สแตนฟอร ด ซ งภายหล งท งค ได ก อต งบร ษ ทเม อว นท 4 ก นยายน พ.ศ ในโรงจอดรถของเพ อนท เม องเมนโลพาร ก ในร ฐแคล ฟอร เน ย และม การเสนอขายห นใหม แก ประชาชนท วไปเป นคร งแรก เม อ 19 ส งหาคม พ.ศ เพ มม ลค าของบร ษ ท 1.67 พ นล านดอลลาร สหร ฐ และหล งจากน นทางก เก ลได ม การขยายต วตลอดเวลาจากการพ ฒนาซอฟต แวร ใหม และการซ อก จการอ นรวมเข ามา ก เก ลได ถ กจ ด อ นด บให เป นบร ษ ทท น าท างานมากท ส ดในสหร ฐอเมร กาโดยน ตยสารฟอร จ น ซ งม คต พจน ประจ า บร ษ ทค อ Don't be evil อย างไรก ตามทางบร ษ ทได ร บการว พากษ ว จารณ ในด านการละเม ดข อม ล ส วนต ว การละเม ดล ขส ทธ และการเซ นเซอร ในหลายส วน ก เก ล แคเลนเดอร (Google Calendar) เป นผล ตภ ณฑ อ กผล ตภ ณฑ หน งของก เก ล ท ได พ ฒนา จากหลาย ๆ ผล ตภ ณฑ ด งร ปท 2 ค อ ต วหน าหน าจอระบบก เก ล แคเลนเดอร 2 ร ปท 2 ต วอย างหน าจอก เก ล แคเลนเดอร ความหมายของระบบก เก ล แคเลนเดอร ม ผ ให ไว หลายความหมาย ด งต อไปน นายก ต พงศ เซงลอยเล อน (2556, ออนไลด ) กล าวว า ค อ ก เก ล แคเลนเดอร บร การปฏ ท นและ ตารางน ดหมายออนไลน ของ Google ท าให ค ณสามารถจ ดการตารางก จกรรมต าง ๆ ท ทาในแต ละว นได อย างม ประส ทธ ภาพ โดยเฉพาะใน การน ดหมายก บผ อ นเพ อจะตรวจสอบว นและเวลาว างตรงก นและย ง สามารถแจ งเต อนก จกรรมผ านทาง E Mail และ SMS ผ านทางม อถ อให ทราบอ กด วย ซ งน บว าเป น บร การท น าสนใจมากอ กบร การหน งของ Google ออฟฟ ตเมเนเจอร (2557, ออนไลด ) กล าวว า ก เก ล แคเลนเดอร เป นอ กหน งบร การท เป น มากกว าปฏ ท นธรรมดาท วไป Google Calendar สามารถท าได มากกว าน นไม ใช แค จ ดการระเบ ยบ ตารางเวลาน ดหมายส วนต วของเราเอง แต ย งสามารถแบ งป นเหต การณ บนปฏ ท นให ก บผ อ นได อ กด วย ไม ว าจะเป นเพ อน เพ อนร วมงานหร อแม กระท งบ คลากรในองค กรของเราเอง ซ งท าให เราสามารถ ประสานงานก บเพ อนร วมงานได อย างม ประส ทธ ภาพมากย งข น ในการใช ผล ตภ ณฑ ของก เก ลใด ๆ ก ตาม ผ ใช จ าเป นต องม อ เมล ของก เก ล ก ค อ จ เมล (G-Mail) โดยม ข นตอนการสม ครใช งานก เก ล แคเลนเดอร ม ด งน 3 1. กำรสม คร G-Mail เข าเว บบราวเซอร จากน นเล อก ลงช อเข าส ระบบ ด งร ปท 3 ร ปท 3 หน าจอเว บไซด เม อคล กป มลงช อเข าส ระบบแล ว ผ ใช จะพบหน าจอระบบตรงป ม เมน ลงช อเข าส ระบบ ส ฟ า ด านขวาบน ด งร ปท 3 แล ว ผ ใช จะเข าส หน าจอระบบการสร างบ ญช อ เมล ของ Gmail ด งร ปท 4 ร ปท 4 หน าจอระบบการสม ครสมาช ก 4 เม อคล กการสร างบ ญช ด งร ปท 4 แล วจะเจอเมน การกรอกสม ครการใช งาน G-Mail โดยผ ใช จาเป นต องกรอกเมน ด งต อไปน 1. ช อ-นามสก ล 2. เล อกบ ญช ผ ใช ก ค อ ช อผ ใช หร อ User อ เมล ของเรา น นเอง จะต องตามด ด วยท กคร ง 3.สร างรห สผ าน ผ ใช งานควรเล อกใช รห สผ านท เป น ภาษาอ งกฤษโดยม ต วอ กษรต วพ มพ ใหญ ต วพ มพ เล ก และต วเลขผสมอย ในรห สผ านด วย เพ อให เก ด ความปลอดภ ย ไม ให ใครเดารห สผ านได ง าย 4.ว นเก ด 5.เพศ 6.โทรศ พท ม อถ อ 7.ท อย อ เมล ป จจ บ นของ ค ณ จะใช ในกรณ เม อผ ใช ม อ เมล ใด อ เมล หน งอย แล ว 8.พ มพ ข อความให ตรงก บร ปภาพ เพ อให ระบบ ตรวจสอบความถ กต องของผ สม ครว าเป นผ ใช จร ง ๆ ไม ใช การเข ยนโปรแกรมมาสม ครใช งาน 9. ตาแหน งท อย ร ปท 5 หน าจอการสร างบ ญช ก เก ล เม อผ ใช ได ทาการกรอกข อม ลท งหมดแล วคล กถ กเพ อยอมร บข อกาหนดในการให บร การและ นโยบายส วนบ คคลของก เก ล หล งจากน นให ผ ใช คล กป มข นตอนถ ดไป 5 2. ข นตอนกำรสร ำงปฏ ท น Google Calendar เม อผ ใช ท าการสม ครอ เมล เสร จเร ยบร อยแล ว ให ผ ใช งานทาการเข าส ระบบหร อทาการล อกอ น โดยผ ใช งานน นจ าเป นต องกรอกช ออ เมล หร อช อผ ใช งาน และรห สผ าน ท ผ ใช ได ท าการสร างบ ญช ไว ก บทางก เก ล เม อได ทาการกรอกข อม ลท งหมดแล ว ให ทาการคล กท ป ม ลงช อเข าใช ด งร ปท 6 ร ปท 6 หน าจอระบบเข าส ระบบ เม อเข าส ระบบได แล ว ผ ใช งานจะพบหน าจอของระบบของค นหาของก เก ล ด งร ปท 7 6 ร ปท 7 ต วอย างหน าจอระบบก เก ล และพบระบบต าง ๆ ของก เก ลท ได บร การอย ทางด านม มขวาบนของระบบ เช น ระบบก เก ลพล ส ระบบ Gmail ระบบค นร ป ระบบอ น ๆ (เป นร ปส เหล ยมเร ยงซ อนก น 9 ร ป) โดยภายในระบบ อ น ๆ จะประกอบไปด วยระบบต าง ๆ ของก เก ลรวมถ งก เก ลแคเลนเดอร ด วย ระบบข อความแจ งเต อน ระบบการแชร และระบบโปรไฟล ของผ ใช งาน ด งร ปท 8 ร ปท 8 เมน ระบบต าง ๆ ของก เก ล เม อผ ใช เข าส ระบบได แล ว ให ผ ใช คล กท ร ปส เหล ยมเร ยงก นด งร ปท 7 เม อผ ใช ทาการคล กเสร จ เร ยบร อยแล ว ผ ใช จะพบระบบต าง ๆ ของก เก ล ด งภาพท 9 7 ร ปท 9 ระบบต าง ๆ ของก เก ล หล งจากน นให ผ ใช คล กท ร ปภาพปฏ ท นด านล างส ด ด งร ปท 9 ผ ใช ก จะเข าส ระบบก เก ลแคเลน เดอร โดยหน าแรกของระบบก เก ลแคเลนเดอร จะแสดงด งร ปท 10 ร ปท 10 หน าจอระบบก เก ลแคเลนเดอร เม อผ ใช เข าส ระบบก เก ลแคเลนเดอร ก อนจะเร มใช ปฏ ท นน น ผ จ าเป นต องสร างปฏ ท นใหม โดยผ ใช คล กป มเล ก ๆ ด านขวาม อ ตรงปฏ ท นของฉ น จะพบเมน การสร างปฏ ท นใหม และการต งค า โดยให ผ ใช คล กเมน สร างปฏ ท นใหม ด งร ปท 11 8 ร ปท 11 เมน การสร างปฏ ท น หน าจอระบบการกรอกข อม ลเพ อสร างปฏ ท นจะประกอบไปด วยเมน ท ต องกรอก ม ด งน 1.ช อ ปฏ ท น 2.รายละเอ ยดของปฏ ท น 3.ต าแหน งท อย 4.เขตเวลาของปฏ ท น นอกจากน หากต องการท าให ปฏ ท นท ผ ใช สร างสามารถให คนอ นมาเห น ผ ใช ต องคล กถ กหน าเคร องหมายท าทาให ปฏ ท นน เป นแบบ สาธารณะด วย และหากให ปฏ ท นร วมก บบ คคลอ น ๆ ผ ใช จาเป นต องกรอกช ออ เมล ของคนน น ๆ ท ผ ใช ต องการใช ปฏ ท นร วมด วย และหากผ ใช ต องการต งค าส ทธ ในการใช หร อการแก ไขข อม ลต าง ๆ ใน ปฏ ท น ผ ใช สามารถเล อกการต งค าได ด งร ปท 12 ร ปท 12 ต วอย างหน าจอระบบการกรอกข อม ลเพ อสร างปฏ ท น 9 เม อผ ใช กรอกรายละเอ ยดในหน าน เสร จเร ยบร อยแล ว ให ผ ใช คล กป มสร างปฏ ท นด านล างส ดก เป นอ นเสร จสมบ รณ ในการสร างปฏ ท น ต อไปก เข าส กระบวนการเพ มก จกรรมต าง ๆ เข าส ตารางปฏ ท น ของก เก ล 3. ข นตอนกำรสร ำงก จกรรม เม อผ ใช สร างปฏ ท นเสร จเร ยบร อยแล ว ผ ใช จะพบช อปฏ ท นท เราสร างข น ด านล างตรงเมน ปฏ ท นของฉ น ทางด านซ ายม อของระบบ ด งร ปท 13 ร ปท 13 ช อปฏ ท นท ได สร างข น หล งจากน นให ผ ใช คล กท ช อก จกรรมท สร างข นก จะพบตารางปฏ ท น ด งร ปท 14 ร ปท 14 ต วอย างหน าจอระบบก เก ลแคเลนเดอร การสร างก จกรรมในก เก ลแคเลนเดอร สามารถสร างได 2 ร ปแบบ ร ปแบบท 1 ค อ การคล กท ป ม สร าง ของปฏ ท นด านซ าย แถวบน เพ อสร างก จกรรม ด งร ปท 15 10 ร ปท 15 ต วอย างป มเมน สร างก จกรรม โดยว ธ น จะเป นการสร างก จกรรมอย างเต มร ปแบบ และม ความละเอ ยดของข อม ลก จกรรมอย มาก โดยผ ใช จะต องกรอกข อม ลก จกรรมหล ก ลงไปในระบบ ด งน 1.ช อก จกรรม 2.ว นท ของก จกรรมท เก ดข น หร อกาล งจะเก ดในอนาคต 3.ขอบเขตเวลาของก จกรรมท เก ด 4.ความถ ของการเก ดก จกรรม ว า ก จกรรมเก ดตลอดว นหร อไม หร อเก ดซ าว นไหนบ าง รายละเอ ยดก จกรรมน นจะประกอบด วย 1.สถานท 2.การโทรแบบว ด โอ ผ ใช สามารถเพ มการ แจ งเต อนก จกรรมแบบเห นหน าได ก บผ เข าร วมก จกรรม โดยการเพ มแฮงเอาท ว ด โอ 3.เล อกช อปฏ ท นท ต องการเพ มก จกรรม 5.รายละเอ ยดของก จกรรม ส วนข อม ลหร อรายละเอ ยดอ น ๆ ผ ใช สามารถเพ มรายละเอ ยดไปในก จกรรมได ยกต วอย างเช น การตกแต งส ส น การเพ มผ เข าร วมก จกรรม การก าหนดสถานะของผ เข าร วมก จกรรมว าให สามารถ แก ไข เช ญบ คคลอ น หร อด รายช อผ เข าร วมก จกรรม การแจ งเต อน สถานะว าง ไม ว าง และการเป ดเผย ข อม ลก จกรรมในปฏ ท น ด งร ปท 16 11 ร ปท 16 ต วอย างหน าจอระบบการเพ มก จกรรม เม อผ ใช กรอกรายละเอ ยดข อม ลของก จกรรมเสร จเร ยบร อยแล ว ให ผ ใช กดป มบ นท กส แดงด าน บนส ด เพ อทาการบ นท กก จกรรมท ได ทาการกรอกไว ส วนการสร างก จกรรมปฏ ท นในร ปแบบท 2 น น จะม ความรวดเร ว และง ายดายกว าแบบท 1 อย มาก แต รายละเอ ยดต าง ๆ ของก จกรรมจะไม ม แต สามารถเพ มภายหล งได
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks