กฤษณะ น ลสก ล หล กส ตรว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารทร พยากรอาคาร คณะสถาป ตยกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยศร ปท ม - PDF

Description
1 การศ กษาการใช โปรแกรมส าเร จร ปในการบร หารจ ดการทร พยากรอาคาร กรณ ศ กษา บร ษ ท ค ง เพาเวอร ส วรรณภ ม COMPUTERIZED MAINTENANCE MANAGEMENT SYSTEM (CMMS) A CASE STUDY : KING POWER SUVARNABHUMI กฤษณะ น ลสก

Please download to get full document.

View again

of 17
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

News & Politics

Publish on:

Views: 13 | Pages: 17

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
1 การศ กษาการใช โปรแกรมส าเร จร ปในการบร หารจ ดการทร พยากรอาคาร กรณ ศ กษา บร ษ ท ค ง เพาเวอร ส วรรณภ ม COMPUTERIZED MAINTENANCE MANAGEMENT SYSTEM (CMMS) A CASE STUDY : KING POWER SUVARNABHUMI กฤษณะ น ลสก ล หล กส ตรว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารทร พยากรอาคาร คณะสถาป ตยกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยศร ปท ม บทค ดย อ ป จจ บ นเทคโนโลย สารสนเทศเข ามาม บทบาทอย างมากในท กๆ ด าน หากแต ว าเราสามารถท จะน า เทคโนโลย สารสนเทศเข ามาช วยในการบร หารจ ดการ ในงานด านท เก ยวข องก บงานของเราได จะท าให เก ดผลของ งานท ม ประส ทธ ภาพมากย งข น งานด านบร หารทร พยากรอาคารในป จจ บ นก ม การพ ฒนาอย างต อเน องเช นก น ม การพ ฒนาซอฟต แวร และน าซอฟต แวร เข ามาช วยในการบร หารจ ดการ ซ งงานการค นคว าอ สระน ได ท าการศ กษา การน าโปรแกรมเข ามาใช งานในการบร หารจ ดการ งานบร หารทร พยากรอาคาร ส วนของงานบ าร งร กษา ของ บร ษ ท ค ง เพาเวอร ส วรรณภ ม ภายในท าอากาศยานส วรรณภ ม โดยม ว ตถ ประสงค เพ อศ กษาเปร ยบเท ยบ โปรแกรมการบร หารจ ดการงานบ าร งร กษา, เพ อศ กษาองค ประกอบความต องการพ นฐานจากโปรแกรมในการ บร หารงานบ าร งร กษา, เพ อศ กษากระบวนการว เคราะห ประกอบการพ จารณาระหว างการจ ดซ อซอฟต แวร โปรแกรมส าเร จร ปหร อการพ ฒนาโปรแกรมซอฟต แวร ใช งานเองและเพ อศ กษากระบวนการว เคราะห ด านของ ความค มค าในการลงท น จากการศ กษาพบว าโครงสร างการท างานของซอฟต แวร บร หารงานบ าร งร กษา ท งส วน ซอฟต แวร ท พ ฒนาข นโดยต างประเทศและพ ฒนาข นภายในประเทศไม ม ความแตกต างก น, การจ ดซ อโปรแกรม ซอฟต แวร ส าเร จร ป ม ค าใช จ ายท ต ากว าและระยะเวลาพร อมใช งานท ส นกว า การพ ฒนาโปรแกรมใช งานเอง และ การน าโปรแกรมซอฟต แวร บร หารงานบ าร งร กษามาใช งานจะท าให เก ดผลประหย ดให ก บองค กรโดยม ระยะเวลา ค นท นท เหมาะสม 2 ความเป นมาและความส าค ญของป ญหา ในสภาวะสภาพเศรษฐก จท ถดถอยและประกอบก บสภาพทางการเม องภายในประเทศ ท ไม ม ความ เข มแข งในป จจ บ น ท าให ธ รก จต างๆต องม การปร บต วให สอดร บก บสภาพการณ ท ม ความไม แน นอนใน ป จจ บ น กล มบร ษ ทค งเพาเวอร ซ งด าเน นธ รก จบร หารพ นท ก จกรรมเช งพาณ ชย และจ าหน ายส นค า ปลอดอากร ภายในท าอากาศยานส วรรณภ ม ก เป นกล มธ รก จหน งในอ กหลายๆกล มธ รก จท ได ร บผล โดยตรงจากเหต การณ ท งสอง โดยเฉพาะอย างย งผลกระทบจากกล มจ านวนผ ใช บร การ(น กท องเท ยว) ท ลดน อยลง ท าให รายได จากผ เข ามาใช บร การลดน อยลง แต ในขณะเด ยวก น บร ษ ทฯ ก ม ภาระค าใช จ าย ด านต างๆ อย อย างเป นเงาตามต ว ซ งในฐานะท ผ ท าการศ กษาได ท างานอย ในหน วยงานว ศวกรรม ของ บร ษ ทฯ จ งม ความพยายามอย ตลอดเวลาท จะพ ฒนากระบวนว ธ การท างานภายในหน วยงานให ม ประส ทธ ภาพด ย งข น และสามารถท จะช วยปร บลดค าใช จ ายให ก บบร ษ ทฯ ในเวลาเด ยวก น หน วยงานบ าร งร กษา (ฝ ายว ศวกรรม) ของบร ษ ทฯ จะเป นหน วยงานท ม หน าท ร บผ ดชอบ บ าร งร กษาระบบประกอบอาคาร ท ม ม ลค าทร พย ส นลงท นเร มต นโครงการ 1,500 ล านบาทโดยประมาณ ซ งหน วยงานบ าร งร กษาจะม ส วนสน บสน นการด าเน นธ รก จโดยตรงของบร ษ ทฯ เพ อให คงไว ซ ง สมรรถนะของเคร องจ กรในความด แล ให ม อาย การใช งานยาวนานตลอดช วงการใช งาน พร อมก บร กษา ประส ทธ ภาพการท างานของเคร องจ กรในความด แล ให อย ในเกณฑ ระด บท ส งท ส ดตลอดเวลา ภายใต ค าใช จ ายท เหมาะสม แต ในการด าเน นงานในป จจ บ น ม ท งส วนงานท บ าร งร กษาโดยพน กงานของบร ษ ท ฯเอง และส วนของงานจ างเหมาให ด าเน นการแทน ซ งฝ ายว ศวกรรมของบร ษ ทฯย งขาดในส วนของการ บร หารจ ดการอย างเป นระบบ ท าให ย งม ปร มาณงานแจ งซ อมนอกแผนงานอย ในปร มาณท ส ง โดยไม ม ท ท าว าจะลดลง และไม สามารถน าข อม ลมาว เคราะห เน องจากการเข าถ งข อม ลของว ศวกร รวมถ งการ บร หารจ ดการข อม ลอย างเป นระบบ ในการบร หารงานบ าร งร กษาในป จจ บ น ได ม การน าเทคโนโลย คอมพ วเตอร มาช วยในการบร หาร จ ดการมากข น โดยจะม การน าซอฟต แวร โปรแกรมส าเร จร ป ท ถ กพ ฒนามาเพ อช วยในการบร หาร จ ดการเก บและว เคราะห ข อม ล ซ งโปรแกรมคอมพ วเตอร ส าหร บใช ในระบบบร หารงานบ าร งร กษา ม ช อ ท ร จ กก นโดยท วไปว า Computerized Maintenance Management System หร อท เร ยกส นๆว า CMMS 3 ด งน นผ ท าการศ กษาจ งน าเสนอ การศ กษาในการน าซอฟต แวร โปรแกรมส าเร จร ป ท ใช ในการ บร หารจ ดการงานบ าร งร กษา CMMS (Computerized Maintenance Management System) มาใช งาน ภายในหน วยงานบ าร งร กษา (ฝ ายว ศวกรรม) ของบร ษ ทฯ ว ตถ ประสงค ของการศ กษา 1. เพ อศ กษาเปร ยบเท ยบโปรแกรมการบร หารจ ดการงานบ าร งร กษา (CMMS: Computerized Maintenance Management System) ท ม จ าหน ายอย ในท องตลาด (ท งส วนท พ ฒนาข นโดย ต างประเทศและพ ฒนาข นภายในประเทศ) 2.เพ อศ กษาองค ประกอบความต องการพ นฐานจากโปรแกรมในการบร หารงานบ าร งร กษา ท จะใช ในการประกอบการพ จารณาเล อกโปรแกรมการบร หารจ ดการงานบ าร งร กษา (CMMS: Computerized Maintenance Management System) 3.เพ อศ กษากระบวนการว เคราะห ประกอบการพ จารณาระหว างการจ ดซ อซอฟต แวร โปรแกรม ส าเร จร ป หร อการพ ฒนาโปรแกรมซอฟต แวร ใช งานเองโดยส วนงานเทคโนโลย สารสนเทศของ บร ษ ทฯ 4. เพ อศ กษากระบวนการว เคราะห ด านของความค มค าในการลงท น (ROI: Return of Investment) เพ อน าไปส การต ดส นใจลงท น (การจ ดซ อซอฟต แวร โปรแกรมส าเร จร ป บร หารงานบ าร งร กษามา ใช งานก บหน วยงานบ าร งร กษา ของบร ษ ทฯ) ความส าค ญของการศ กษา 1. จากการศ กษาจะท าให เข าใจถ งกระบวนการท างานของโปรแกรมส าเร จร ปท ใช งานในท วไป ว า ม ความเหมาะสมก บการท างานของหน วยงานบ าร งร กษา (ฝ ายว ศวกรรม) ของบร ษ ทฯ มากน อย เพ ยงใด ท งน เพ อเป นแนวทางในต ดส นใจระหว างการพ ฒนาซอฟต แวร โดยฝ ายพ ฒนาระบบ เทคโนโลย สารสนเทศของบร ษ ทฯ หร อการเล อกซอฟต แวร ส าเร จร ป ท ถ กพ ฒนาแล วจาก ผ พ ฒนาซอฟต แวร ท เป นม ออาช พและม การศ กษาพ ฒนาอย างต อเน อง 2. จากการศ กษาเพ อศ กษาร ปแบบการท างานของหน วยงานบ าร งร กษาแบบเด ม ท งน เพ อเป น แนวทางในการพ ฒนาปร บปร งข นตอนและกระบวนการท างานให ม ประส ทธ ภาพส งกว าท เป นอย โดยการน า CMMS เข ามาช วยในเช งการบร หารจ ดการ 4 3. จากการศ กษาจะน าไปส การพ จารณาความพร อมของหน วยงานบ าร งร กษาของบร ษ ทฯ ท จะน า ระบบการจ ดการบร หารงานบ าร งร กษา (Maintenance Management System-MMS) มาประย กต ใช ก บ หน วยงาน 1. จากการศ กษาจะน าไปส การพ จารณาองค ประกอบของซอฟต แวร บร หารงานบ าร งร กษา ข นต นท เหมาะสมต อหน วยงานบ าร งร กษาของบร ษ ทฯ 2. จากการศ กษาน าไปส การพ จารณาประกอบการต ดส นใจ ในเร องความค มค าของการลงท น ใน ร ปแบบของระยะเวลาค นท น ท เป นต วเง น กรอบทฤษฎ /กรอบแนวค ดในการศ กษา 3. แนวค ดในการปร บปร งสมรรถนะงานบ าร งร กษา (Maintenance Performance Improvement) 4. ศ กษาแผนแม บทของการบร หารงานบ าร งร กษา (Maintenance Management Master Plan) 5. ศ กษาท าความเข าใจการท างานของโปรแกรมบร หารงานบ าร งร กษาด วยคอมพ วเตอร 6. แนวค ดระบบบร หารงานบ าร งร กษาด วยคอมพ วเตอร (Computerized Maintenance Management System-CMMS) เพ อประกอบการต ดส นใจลงท น พ ฒนาด วยตนเองหร อซ อซอฟต แวร ส าเร จร ปเพ อ น ามาใช ในบร ษ ทฯ ค าถามในการศ กษา / สมมต ฐานการศ กษา 7. การน าซอฟต แวร โปรแกรมส าเร จร ปเข ามาช วยในงานบร หารจ ดการงานบ าร งร กษา สามารถช วย บร หารงานบ าร งร กษาได ในด านใด 8. ม ความค มค าในการลงท นมากน อยเพ ยงใด ถ าม การน าโปรแกรมซอฟต แวร บร หารงานบ าร งร กษา มาใช งานบร หารงานบ าร งร กษาและม ระยะเวลาค นท นนานเท าใด ขอบเขตของการศ กษา ศ กษาการท างานของโปรแกรมบร หารงานบ าร งร กษาด วยคอมพ วเตอร 9. ศ กษาว เคราะห ข นตอนและระบบการท างานแบบเด ม พร อมหาแนวทางการในการปร บข นตอนและ ระบบการท างาน เพ อให ได ร ปแบบการท างานท ลดระยะเวลาการด าเน นการลง 5 10. ประเม นประส ทธ ภาพการท างาน ถ าม การน า CMMS มาช วยในการบร หารงานบ าร งร กษา 11. ประเม นด านความค มค าในการลงท น และระยะเวลาในการค นท น 12. ว เคราะห หาข อสร ปและข อเสนอแนะ ว ธ ด าเน นการศ กษา การด าเน นการค นคว าหาโปรแกรมบร หารงานบ าร งร กษา (Computerized Maintenance Management System Software) ท ม ใช งานในท องตลาด การค นหาโปรแกรมบร หารงานบ าร งร กษาท ม ใช งานในท องตลาดโดยท วไป แบ งเป น โปรแกรม ซอฟต แวร บร หารงานบ าร งร กษาท พ ฒนาโดยต างประเทศ และโปรแกรมซอฟต แวร บร หารงานบ าร งร กษา ท พ ฒนาข นภายในประเทศ 1. การค นหาโปรแกรมซอฟต แวร บร หารงานบ าร งร กษาท พ ฒนาโดยต างประเทศ การค นหาโปรแกรมซอฟต แวร บร หารงานบ าร งร กษาท พ ฒนาโดยต างประเทศ ผ ท าการศ กษาได ท าการค นคว าจากหน งส อท เก ยวข องและการค นหาผ านระบบอ นเตอร เน ท จากเว ปไซต ของผ พ ฒนาซอฟต แต ละรายท งหมด เท าท สามารถพบได ท าการเก บรวบรวมไว เพ อเป นข อม ลและเล อกซอฟต แวร ท สนใจ กล าวค อ ร ปแบบโครงสร างของซอฟต แวร ม ความเหมาะสมใกล เค ยงก บการปฏ บ ต งานของผ ท ท าการศ กษา และฟ งก ช นการท างานของซอฟต แวร บร หารงานบ าร งร กษา (CMMS: Computerized Maintenance Management System Software) ท สามารถท าเข าใจได ง าย 2. การค นหาโปรแกรมซอฟต แวร บร หารงานบ าร งร กษา ท พ ฒนาข นภายในประเทศ การค นหาโปรแกรมซอฟต แวร บร หารงานบ าร งร กษาท พ ฒนาข นภายในประเทศ ผ ท าการศ กษาได ท าการค นคว าจากหน งส อต าราท เก ยวข องและการค นหาผ านระบบอ นเตอร เน ท รวมถ งการทบทวน วรรณกรรม (Literature Review) ในสาขาท เก ยวข อง การศ กษาการท างานโครงสร างเก ยวก บระบบบร หารงานบ าร งร กษาด วยคอมพ วเตอร จากห วข อท ผ านมา ค อการค นหาโปรแกรมซอฟต แวร บร หารงานบ าร งร กษา ท งน เพ อเล อกด าเน น การศ กษาท าค
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks