รายงานผลการดาเน นงานโครงการกฐ น ประจาป ๒๕๕๕ - PDF

Description
รายงานผลการดาเน นงานโครงการกฐ น ประจาป ๒๕๕๕ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตขอนแก น คำนำ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตขอนแก น โดยศ นย บร การว ชาการและทะน บ าร ง ศ ลปว ฒนธรรม ส

Please download to get full document.

View again

of 31
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Technology

Publish on:

Views: 7 | Pages: 31

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายงานผลการดาเน นงานโครงการกฐ น ประจาป ๒๕๕๕ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตขอนแก น คำนำ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตขอนแก น โดยศ นย บร การว ชาการและทะน บ าร ง ศ ลปว ฒนธรรม ส าน กว ชาการ ได มองเห นความส าค ญของการส บทอดอาย พระพ ทธศาสนาต อไปอ ก เพราะเป น การร กษาอน ร กษ ประเพณ ศ ลปว ฒนธรรม จ งได จ ดโครงการทอดกฐ นมหาว ทยาล ย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข น เพ อให ตรงก บว ตถ ประสงค ของการจ ดโครงการคร งน ด วย โดยเน นไปเพ อเป นการอน ร กษ และส บสาน ว ถ ว ฒนธรรมไทย อ นน าไปส ความม นคงแห งสถาบ นชาต พระพ ทธศาสนา พระมหากษ ตร ย ให คงอย ค ส งคมไทย ตลอดไป นอกจากน ย งทาให เพ อให ผ บร หาร คณาจารย เจ าหน าท น ส ต และพ ทธศาสน กชน ได ร วมก นท าบ ญตาม ฤด กาล บาเพ ญทานบารม และปล กฝ งค าน ยมท ด งามตามขนบธรรมเน ยมประเพณ ทางพ ทธศาสนา เอกสารฉบ บน จ ดทาข นเพ อรายงานผลการดาเน นงานโครงการทอดกฐ น ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖ หว งเป นอย างย งว าเอกสารรายงานผลการด าเน นงานฉบ บน คงจะเป นข อม ลท เป นประโยชน เพ อใช เป นฐานข อม ล ของดาเน นคร งต อไปอ นเป นประโยชน ต อประชาชนผ ท สนใจต อไป คณะผ จ ดทา สำรบ ญ เร อง หน ำ คานา ก สารบ ญ ข บทสร ปผ บร หาร ค รายงานผลการดาเน นงานโครงการ ๑ ๑๕ ภาคผนวก หน งส อขออน ม ต จ ดโครงการ กาหนดการโครงการ ต วอย างแบบประเม นความพ งพอใจ รายช อผ เข าร วมโครงการ ภาพประกอบการจ ดโครงการ/ก จกรรม บทสร ปผ บร หำร การจ ดโครงการทอดกฐ นมหาว ทยาล ย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ เพราะมหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลง กรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตขอนแก น ได มองเห นความส าค ญของการส บทอดอาย ประเพณ และว ฒนธรรมของการ ประเพณ ทอดกฐ นประจ าป ของมหาว ทยาล ย ด วยค าน ยมท ส าค ญของความเป นไทย ม ล กษณะเฉพาะโดดเด น กล าวค อ การน บถ อพระพ ทธศาสนาท อย บนรากฐานความศร ทธาท ม อย ในประชาชนท กคน การท ได ปฏ บ ต ก จว ตร และการบ าเพ ญตนในประเพณ ส าค ญทางพระพ ทธศาสนา จ งเป นการเสร มสร างบ ญบารม ให ส งข น การจ ดงาน ประเพณ ทอดกฐ นประจ าป น บเป นก จกรรมส าค ญท ชาวไทยได ย ดถ อปฏ บ ต ส บทอดก นมาเป นเวลานาน มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตขอนแก น ได ตระหน กในก จกรรมการทอดกฐ นสาม คค ด งกล าวจ งได ก าหนดเป นโครงการหน งตามพ นธก จด านทะน บ าร งศ ลปว ฒนธรรมของมหาว ทยาล ย ตามเกณฑ มาตรฐานการประก นค ณภาพการศ กษาในองค ประกอบท ๖ ด านการทาน ศ ลปว ฒนธรรม ตามพ นธก จมหาว ทยาล ยและนโยบายของร ฐบาล โดยได ม การประเม นความพ งพอใจของผ เข ารเข าร วม ผลด านความพ งพอใจในภาพร วมของโครงการทอดกฐ นมหาว ทยาล ย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ผล การศ กษาพบว า ม ความพ งพอใจมากท ส ด ค าคะแนนเฉล ยร อยละ ๔.๘๗ ส วนแบบสอบถามในด านอ นๆ ของ โครงการ ด งน ระบบเส ยง แสง และการบ นท กก จกรรมในงาน ผลการศ กษาพบว า ม ความพ งพอใจมากท ส ด ค า คะแนนเฉล ยร อยละ ๔.๙๒ รองลงมาค อ ความเหมาะสมและความพร อมของสถานท จ ดงาน ผลการศ กษาพบว า ม ความพ งพอใจมากท ส ด ค าคะแนนเฉล ยร อยละ ๔.๘๙ ส วนในด านความสะอาดและจ านวนของห องส ขาท ให บร การ ผลการศ กษาพบว า ม ความพ งพอใจมากท ส ด ค าคะแนนเฉล ยร อยละ ๔.๘๘ และม ความพ งพอใจมาก ท ส ดในห วข อค ณภาพและจ านวนอาหาร และน าด มท ให บร การ โดยม ค าคะแนนเฉล ยร อยละ ๔.๘๖ ส วนในห วข อ ของความสะดวกและการบร การท ได ร บจากมหาว ทยาล ย ม ความพ งพอใจมากท ส ด โดยม ค าคะแนนเฉล ยร อยละ ๔.๘๕ ผ เข าร วมโครงการทอดกฐ นมหาว ทยาล ยย งม ความพ งพอใจมากท ส ดต อการประชาส มพ นธ ก จกรรมโครงการ เป นไปอย างกว างขวาง โดยม ค าคะแนนเฉล ยร อยละ ๔.๘๑ ด านประส ทธ ผลหร อผลกระทบของโครงการ และค าเฉล ยของการประเม นภาพรวมผ เข าร วมโครงการ ทอดกฐ นมหาว ทยาล ย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ผลการประเม น พบว าม ความพ งพอใจมากท ส ดต อ ภาพรวมโครงการทอดกฐ นมหาว ทยาล ย โดยค าคะแนนเฉล ยอย ท ๔.๘๗ ส วนแบบสอบถามในด านอ นๆ ของ โครงการ ด งน ความร ความเข าใจของท านในประเพณ การทอดบ ญกฐ นมหาว ทยาล ยมาก ผลการศ กษาพบว าม ความพ งพอใจมากท ส ด ค าคะแนนเฉล ยร อยละ ๔.๙๑ รองลงมาค อโครงการน เป นการอน ร กษ และส บสานว ถ ว ฒนธรรมไทย อ นน าไปส ความม นคงแห งสถาบ นชาต พระพ ทธศาสนา พระมหากษ ตร ย ให คงอย ค ส งคมไทย ตลอดไป ผลการศ กษาพบว าม ความพ งพอใจมากท ส ด ค าคะแนนเฉล ยร อยละ ๔.๘๗ ส วนในห วข อท านสามารถ นาเอาประโยชน ท ได จากการร วมก จกรรมการทอดกฐ นไปประย กต ใช ในช ว ตประจ าว น ผลการศ กษาพบว าม ความ พ งพอใจมากท ส ด ค าคะแนนเฉล ยร อยละ ๔.๘๖ ส วนในด านโครงการช วยส งเสร มและจรรโลงพระพ ทธศาสนามาก แค ไหน ผลการศ กษาพบว าม ความพ งพอใจมากท ส ด ค าคะแนนเฉล ยร อยละ ๔.๘๕ รำยงำนผลดำเน นงำน โครงกำรทอดกฐ นมหำว ทยำล ย ประจำป ๒๕๕๕ ประจำป งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มหำว ทยำล ยมหำจ ฬำลงกรณรำชว ทยำล ย ว ทยำเขตขอนแก น... ๑ ช อโครงกำร : โครงการทอดกฐ นมหาว ทยาล ย ประจาป ๒๕๕๕ ๒. ช อหน วยงำน มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตขอนแก น รห สโครงกำร... ๓. ผ ร บผ ดชอบโครงกำร ศ นย บร การว ชาการและทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มจร.ว ทยาเขตขอนแก น ๔. ควำมสอดคล องก บ ๔.๑ ย ทธศำสตร และกลย ทธ มหำว ทยำล ย. ย ทธศำสตร ข อท ๔. กลย ทธ ท ๕.๒ ๕. ผลผล ต : ผ สาเร จการศ กษาด านส งคมศาสตร ผลงานการให บร การว ชาการ ผลงานว จ ยเพ อสร างองค ความร ผลงานทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม ๖. หล กกำรและเหต ผล ค าน ยมท สาค ญของความเป นไทย ม ล กษณะเฉพาะโดดเด น กล าวค อ การน บถ อพระพ ทธศาสนาท อย บน รากฐานความศร ทธาท ม อย ในประชาชนท กคน การท ได ปฏ บ ต ก จว ตรและการบ าเพ ญตนในประเพณ ส าค ญทาง พระพ ทธศาสนา จ งเป นการเสร มสร างบ ญบารม ให ส งข น การจ ดงานประเพณ ทอดกฐ นประจ าป น บเป นก จกรรม ส าค ญท ชาวไทยได ย ดถ อปฏ บ ต ส บทอดก นมาเป นเวลานาน มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขต ขอนแก น ได ตระหน กในก จกรรมการทอดกฐ นสาม คค ด งกล าวจ งได ก าหนดเป นโครงการหน งตามพ นธก จด าน ทะน บาร งศ ลปว ฒนธรรมของมหาว ทยาล ย ตามเกณฑ มาตรฐานการประก นค ณภาพการศ กษาในองค ประกอบท ๖ ด านการทาน ศ ลปว ฒนธรรม โดยกาหนดไว ในแผนปฏ บ ต งานประจาป ๒๕๕๕ ด งน น เพ อให การด าเน นการเป นไปด วยความเร ยบร อยและบรรล ว ตถ ประสงค ตามนโยบายของ มหาว ทยาล ย ศ นย บร การว ชาการและทะน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ร วมก บ สถาน ว ทย กระจายเส ยงพระพ ทธศาสนา F.M. ๑๐๑.๗๕ MHZ. มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตขอนแก น และชมรมรวมพลคนพ ทธ จ งกาหนดจ ดโครงการทอดกฐ นสาม คค ข นระหว างว นท ๒๙-๓๐ ต ลาคม ๒๕๕๕ ต งองค กฐ น ณ อาคารหอประช ม เฉล มพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ตาบลโคกส อาเภอเม อง จ งหว ดขอนแก น ๗. ว ตถ ประสงค ๗.๑. เพ อให ผ บร หาร คณาจารย เจ าหน าท น ส ต และพ ทธศาสน กชน ได ร วมก นท าบ ญตามฤด กาล บาเพ ญทานบารม และปล กฝ งค าน ยมท ด งามตามขนบธรรมเน ยมประเพณ ทางพ ทธศาสนา ๗.๒. เพ อเป นการอน ร กษ และส บสานว ถ ว ฒนธรรมไทย อ นน าไปส ความม นคงแห งสถาบ นชาต พระพ ทธศาสนา พระมหากษ ตร ย ให คงอย ค ส งคมไทยตลอดไป ๗.๓. เพ อเป นท นสน บสน นกองท นการศ กษาน ส ต กองท นเผยแผ พระพ ทธศาสนา สร างอาคารหอพ ก สงฆ และปร บปร งสถาน ว ทย พระพ ทธศาสนา มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตขอนแก น ๘. ล กษณะก จกรรม ๘.๑ ต งองค กฐ นและร บบร จาคท วไป ๘.๒ ถวายภ ตตาหารเพลแด พระสงฆ ๘.๓ การแสดงธรรมเทศนา ๑ ก ณฑ ๘.๔ พระสงฆ ทรงสมณศ กด ๙ ร ป เจร ญพระพ ทธมนต ฉลององค กฐ น ๘.๕ ไหว พระ สวดมนต สมาทานศ ล เจร ญจ ตภาวนา ๘.๖ ประกอบพ ธ ถวายผ ากฐ น เคร อง ของบร วาร และเคร องไทยธรรม ๙. เป ำหมำยผลผล ต ๙.๑. เช งปร มำณ(Output) ๑) องค กฐ นสาม คค จานวน ๑ กอง ๒) บ คลากรและน ส ตของมหาว ทยาล ยเข าร วมก จกรรม จานวน ๘๐ ร ป/คน ๓) ชมรมรวมพลคนพ ทธและพ ทธศาสน กชนท วไป จานวน ๑,๐๐๐ คน ๙.๒. เช งค ณภำพ(Outcome) ๑) ความพ งพอใจของผ เข าร วมโครงการ ร อยละ ๘๐ ๒) ผ บร หาร คณาจารย เจ าหน าท น ส ตและพ ทธศาสน กชน ได ท าบ ญตามกาล บ าเพ ญทานบารม ได ปล กฝ งค าน ยมท ด งามตามขนบธรรมเน ยมประเพณ ทางพระพ ทธศาสนา ได อน ร กษ ส บสานว ถ ว ฒนธรรมไทย อ น น าไปส ความร ก ความสาม คค และความม นคงแห งสถาบ นชาต พระพ ทธศาสนา พระมหากษ ตร ย ให คงอย ค ส งคมไทยตลอดไป - ม ผ เข าร วมโครงการทอดกฐ นมหาว ทยาล ย จานวน ๑,๐๒๑ ร ป/คน ระด บคะแนนค าเฉล ยความพ งพอใจของผ ตอบแบบประเม นโครงการพระไตรป ฎกศ กษา ประจาป ๒๕๕๕ ด งน คะแนนเฉล ย ๑.๐๐ ๑.๕๐ แสดงว า ม ความพ งพอใจน อยท ส ด คะแนนเฉล ย ๑.๕๑-๒.๕๐ แสดงว า ม ความพ งพอใจน อย คะแนนเฉล ย ๒.๕๑ ๓.๕๐ แสดงว า ม ความพ งพอใจปานกลาง คะแนนเฉล ย ๓.๕๑ ๔.๕๐ แสดงว า ม ความพ งพอใจมาก คะแนนเฉล ย ๔.๕๑ ๕.๐๐ แสดงว า ม ความพ งพอใจมากท ส ด จ านวนผ เข าร วมโครงการ จ านวน ๑,๐๒๑ ร ป/คน และจากการเก บแบบประเม นจ านวน จ านวน ๕๐๐ ช ด สามารถสร ปได ด งน ตอนท ๑ ข อม ลส วนต วของผ ตอบแบบสอบถำม จานวนและร อยละของผ เข าร วมโครงการทอดกฐ นมหาว ทยาล ย จาแนกตามสถานภาพ ท เพศ จำนวนคน ร อยละ ๑ ชาย ๒๘๑ ๕๖.๒๐ ๒ หญ ง ๒๑๙ ๔๓.๘๐ รวม ๕๐๐ คน ๑๐๐ เพศ 44% 56% หญ ง ชาย ผลการตอบแบบสอบถามข อม ลส วนต วของผ เข าร วมโครงการทอดกฐ นมหาว ทยาล ย จ าแนกตามเพศ พบว าม เพศหญ งมากกว าเพศชายร อยละ ๕๖.๒๐ เพศชาย ร อยละ ๔๓.๘๐ จานวนและร อยละของผ เข าร วมงานโครงการทอดกฐ นมหาว ทยาล ย จาแนกตามอาย ท อำย จำนวนคนตอบแบบสอบถำม ร อยละ ๑ น อยกว า
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks