สำน กเทคโนโลย สำรสนเทศ สถำบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หำรศำสตร - PDF

Description
ค ม อการใช งาน Office365 สำน กเทคโนโลย สำรสนเทศ สถำบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หำรศำสตร ค ม อการใช งาน Office365 เบ องต น เน อหา ทาความร จ กก บ Offfice เข าใช งาน office การ log in เข าส... 1 เข าส

Please download to get full document.

View again

of 14
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Study Guides, Notes, & Quizzes

Publish on:

Views: 9 | Pages: 14

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ค ม อการใช งาน Office365 สำน กเทคโนโลย สำรสนเทศ สถำบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หำรศำสตร ค ม อการใช งาน Office365 เบ องต น เน อหา ทาความร จ กก บ Offfice เข าใช งาน office การ log in เข าส... 1 เข าส หน าเร มต น Office การใช งานอ เมลล ด วย Outlook Webapp... 3 การต งค า Outlook web... 4 แนะนาการต งค า Options ท น าสนใจ... 5 การต งค าลายเซ นเพ อแนบไปใน การต งค าตอบกล บอ ตโนม ต (Automatic Replies)... 6 การใช งาน One Drive... 8 การใช งาน Office Online... 8 การสร างเอกสารใหม... 8 การใช งาน Calendar การเพ มข อม ลผ ต ดต อใน People... 12 1 ค ม อการใช งาน Office365 ทำควำมร จ กก บ Offfice365 Office365 ค อ Office เวอร ช นออนไลน บน Cloud computing ซ งย งม Feature ต างๆท น าสนใจ ได แก Exchange ม พ นท 50 GB, Sharepoint, OneDrive ม พ นท 1 TB โดยท งหมดอย จะท างานอย บน Cloud computing ของ Microsoft ซ งไม ว าจะอย ท ไหน ก สามารถเข าถ ง Application เหล าน ได เพ ยงแค ม อ นเตอร เน ต เข ำใช งำน office 365 ไปท https://portal.office.com กำร log in เข ำส - น กศ กษา: ใช บ ญช ผ ใช และรห สผ านเด ยวก บ ระบบทะเบ ยน - บ คลากร: ใช - ใส password จากน น คล ก Sign in 2 ค ม อการใช งาน Office365 เข ำส หน ำเร มต น Office 365 คร งแรกท เข ามาจะพบก บApplication ต างๆท สามารถใช ได หร อคร งต อไปสามารถคล กท ม มซ ายบน Application ต างๆ ได แก Mail : เคร องม อส อสารในร ปจดหมายอ เล กทรอน กส Calendar : ปฏ ท นการน ดหมายต างๆ People : ข อม ลรายช อของเพ อน ซ งสามารถเพ มข อม ลได หลากหลายร ปแบบ เช น สร าง รายบ คคล (Create Contact) หร อ รายกล ม (Create Group) Newfeed : ช องทางการส อสารเพ อแบ งป นข อม ลข าวสาร Onedrive : พ นท เก บข อม ลบน cloud ซ งผ ใช งานจะได ร บเน อท ในการจ ดเก บข อม ล 1TB ต อบ ญช ผ ใช Site : สร างไซต ส วนต วหร อปร บใช เป นรายว ชาเพ อให น กศ กษาสามารถทางานกล ม Office Online : สามารถใช งานโปรแกรม Microsoft office ผ านหน าเว บได เช น Word, Excel, Powerpoint 3 ค ม อการใช งาน Office365 กำรใช งำนอ เมลล ด วย Outlook Webapp การใช งานคร งแรก ต องทาการต งภาษา และ Time zone หน าจอการใช งาน Outlook A C D B ประกอบไปด วย A. New : สาหร บการสร างอ เมล ใหม B. แถบ Inbox ซ ายม อ เม อม อ เมล ใหม เข ามา และสามารถสร างโฟล เดอร ใหม เปล ยนช อ ลบ ได ตาม อ ธยาศ ยโดยการคล กขวาเม อวางเม าส ไว ท แถบ Inbox ภายใต ช อบ ญช ผ ใช C. เน อหาของอ เมล จะแสดงท ด านขวาม อ หร อสามารถด บเบ ลคล กเพ อให เป ดข นมาท หน าใหม ได เช นก น D. การตอบกล บ(Reply) หร อส งต อ(Forward) สามารถทาได ท นท จากหน าเน อเมล 4 ค ม อการใช งาน Office365 กำรต งค ำ Outlook web สามารถปร บแต งค าต างๆ ของ Outlook ให ตรงตามความต องการ โดยเล อกท ร ปเฟ อง แล วไปท options 5 ค ม อการใช งาน Office365 แนะนำกำรต งค ำ Options ท น ำสนใจ กำรต งค ำลำยเซ นเพ อแนบไปใน สามารถกาหนดลายเซ นอ ตโนม ต ท สามารถใส ไว ใน ท กคร งท เข ยนจดหมาย ซ งจะช วย ประหย ดเวลาในการใส ลายเซ น อ กท งย งช วยเพ มความสวยงาม และย งทาให ม ความน าเช อถ อมากข น ไปท ม มขวาบน Options Mail Layout signature C B A 6 ค ม อการใช งาน Office365 กำรต งค ำตอบกล บอ ตโนม ต (Automatic Replies) สามารถต งค าให โปรแกรมส งเมลล ตอบกล บแบบอ ตโนม ต โดยสามารถต งเวลาการส งและกาหนดข อความการ ตอบกล บท แตกต างก นได อ กด วย การตอบกล บอ ตโนม ต จะช วยให การทางานบางอย างต อเน อง ในกรณ ท ไม สามารถตอบกล บได ด วยตนเองในขณะน น เช น ระหว างช วงว นลา A. ไปท หน าจอ Mail แล ว คล กร ปเฟ อง A B. เล อกเมน Automatic replies B 7 ค ม อการใช งาน Office365 C. จะเข ามาท หน าจอต งค า Automatic replies H D E F G D. คล กเล อก Send automatic replies E. คล กถ ก เล อกกาหนดช วงเวลา ท จะส งจดหมายตอบกล บอ ตโนม ต สามารถระบ เวลาเร มต น และ เวลา ส นส ดตามต องการ F. ใส ข อความจดหมายตอบกล บ (ตอบกล บเฉพาะจดหมายท ส งมาจากผ ต ดต อในสถาบ น ) G. ใส ข อความจดหมายตอบกล บ(ตอบกล บเฉพาะจดหมายท ส งมาจากผ ต ดต อจาก อ นๆ ) H. เสร จแล ว คล ก Ok 8 ค ม อการใช งาน Office365 กำรใช งำน One Drive One Drive ค อพ นท จ ดเก บข อม ลออนไลน ม พ นท คนละ 1 TB กำรอ พโหลดไฟล สามารถทาได ง ายๆเพ ยง คล กเม าส ค างท ไฟล ท ต องการ จากบนเคร องคอมพ วเตอร ลากมาวางใน One drive กำรใช งำน Office Online กำรสร ำงเอกสำรใหม - คล กท +ใหม จะม เอกสารให เราเล อก ม ท ง Word, Exel, PowerPoint, One Note 9 ค ม อการใช งาน Office365 การแชร เอกสาร A. คล กท... หล งช อไฟล B. คล ก แชร A C. พ มพ ช อของคนท ต องการแชร ให หร อ พ มพ Address D. เล อกว าจะให คนท แชร สามารถทาอะไรได บ าง ด ได อย างเด ยว หร อ สามารถแก ไขได E. ใส ข อความ แนบไปก บ ซ งจะใส หร อไม ใส ก ได B 10 ค ม อการใช งาน Office365 F. คล กป ม แชร เพ อส งคาเช ญไปย ง ของผ ร บ, ผ ร บต องคล ก link จาก ท ส งไป จ งจะเข าถ ง เอกสารท แชร ไปได C D E F 11 ค ม อการใช งาน Office365 A กำรใช งำน Calendar A. เล อก +New หร อ ด บเบ ลคล กตรงว นท ท เราต องการบนปฏ ท น เพ อสร างข อม ลการน ดหมายใหม ใน ปฏ ท น B. กรอกข อม ลการน ดหมาย เช น ห วข อ สถานท ผ เข าร วม C. เล อกว นท และ เวลา ท กระท าเหต การณ น น D. สามารถเล อกประช มแบบออนไลน ได พร อมส ง link ไปก บ เพ อน ดผ ร วมประช ม B C D 12 ค ม อการใช งาน Office365 กำรเพ มข อม ลผ ต ดต อใน People แนะนำหน ำจอ People A B C D A. ป มสร ำงรำยช อผ ต ดต อใหม B. My Contact แสดงรำยช อผ ต ดต อ ท สร ำงไว สำหร บต ดต อก นเป นประจำ C. Directory แสดงรำยช อผ ต ดต อท งหมดภำยในสถำบ น D. แสดงรำยละเอ ยดของผ ต ดต อท เล อก
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks