โครงการส าน กงานส เข ยว กรมส งเสร มค ณภาพส งแวดล อม กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ร วมก บ คณะส งแวดล อมและทร พยากรศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล - PDF

Description
โครงการส าน กงานส เข ยว กรมส งเสร มค ณภาพส งแวดล อม กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ร วมก บ คณะส งแวดล อมและทร พยากรศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล ส งเสร มการปร บเปล ยนพฤต กรรมในส าน กงาน เพ อลดการใช พล งงาน

Please download to get full document.

View again

of 108
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Data & Analytics

Publish on:

Views: 4 | Pages: 108

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
โครงการส าน กงานส เข ยว กรมส งเสร มค ณภาพส งแวดล อม กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ร วมก บ คณะส งแวดล อมและทร พยากรศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล ส งเสร มการปร บเปล ยนพฤต กรรมในส าน กงาน เพ อลดการใช พล งงาน ด าเน นก จกรรมท เป นม ตรก บส งแวดล อม เช น ลด ปร มาณขยะโดยการลดการใช การใช ซ า การน ากล บมาใช ใหม การลดและเล กใช สารเคม อ นตราย รวมท งการจ ดซ อ จ ดจ าง ส นค าท เป นม ตรก บส งแวดล อม ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาเกณฑ และแนวทางการประเม นส าน กงาน ส เข ยว (Green Office) เพ อส งเสร มให ส าน กงานน าเกณฑ ส าน กงานส เข ยว (Green Office) ไปประย กต ใช เพ อตรวจประเม นและร บรองส าน กงานส เข ยว (Green Office) ในหน วยงานท งภาคร ฐ เอกชน และหน วยงานท องถ น ท าแล วได อะไร (Green Office) ลดค าใช จ ายในส าน กงาน จากการใช ทร พยากร พล งงานอย าง ค มค าและม ประส ทธ ภาพ ม การจ ดการส งแวดล อมท ด ต อส ขภาพของพน กงาน เป นการยกระด บมาตรฐานส าน กงานให เป นม ตรก บส งแวดล อม มากข น ช วยลดปร มาณการปล อยก าซเร อนกระจก เป นส วนหน งในการ ช วยลดโลกร อน ข นตอนการร บสม ครและการด าเน นการงาน ร บสม ครส าน กงานเข าร วมโครงการ ภายในว นท 25 เม.ย.57 ส งเอกสารการประเม นตนเองเบ องต น ให แก กรมส งเสร ม ค ณภาพส งแวดล อม ภายในว นท 6 พ.ค 2557 ค ดเล อกส าน กงาน ท ผ านการประเม น เบ องต น ผ าน ไม ผ าน สม ครเข าร วมโครงการ ในป ต อไป ข นตอนการร บสม ครและการด าเน นการงาน จ ดอบรมส าน กงานท เข าร วมโครงการ ตรวจเย ยมเพ อให ค าแนะน า และ รวบรวมข อม ลการด าเน นงานของ ส าน กงานท เข าร วมโครงการฯ ตรวจประเม นส าน กงานเพ อ ร บรองตามเกณฑ ส าน กงาน ส เข ยวระด บพ นท ร บโล ส าน กงานส เข ยว ในว นส งแวดล อมโลก ตรวจประเม นส าน กงานท ผ าน การร บรองตามเกณฑ ส าน กงาน ส เข ยว ระด บด เย ยม ส าน กงานส เข ยว (Green Office) ส าน กงานและก จกรรมต างๆภายในส าน กงานท ส งผลกระทบต อ ส งแวดล อมน อยท ส ด โดยการใช ทร พยากรและพล งงานอย างร ค ณค า ม แนวทางในการจ ดการของเส ยอย างม ประส ทธ ภาพ รวมไปถ งการเล อกใช ว สด อ ปกรณ เคร องใช ส าน กงานท เป นม ตรก บส งแวดล อม และท ส าค ญ จะต องปล อยก าซเร อนกระจกออกมาในปร มาณต า เกณฑ ส าน กงานส เข ยว ใช แนวค ดเร องระบบการจ ดการส งแวดล อม ISO14001 การ จ ดการก าซเร อนกระจก การจ ดซ อจ ดหาท เป นม ตรก บส งแวดล อม การ ลดของเส ย (Waste Minimization) การป องก นป ญหาส งแวดล อม (Pollution Prevention) เป นหล กในการก าหนดท ศทางการจ ดการ ด านส งแวดล อมภายในส าน กงานอย างเป นระบบ ประกอบด วยเกณฑ ท งหมด 7 หมวด รายละเอ ยดส าหร บการจ ดการส งแวดล อมในส าน กงาน หมวดท 1 การบร หารจ ดการองค การ (Organization Management) หมวดท 2 ความตระหน กขององค การ (Organization Awareness) หมวดท 3 การใช พล งงานและทร พยากร (Energy and Resource) หมวดท 4 การจ ดการของเส ย (Waste and Waste water Management) หมวดท 5 สภาพแวดล อมภายในและภายนอกส าน กงาน (Indoor & Outdoor Environmental) หมวดท 6 การจ ดซ อและจ ดจ าง (Green Procurement) หมวดท 7 การปร บปร งอย างต อเน อง (Continual Improvement) หมวดท 1 การบร หารจ ดการองค การ (Organization Management) 1. นโยบายส งแวดล อม Environmental Policy ความส าค ญ นโยบายส งแวดล อมเป นส งท ถ กก าหนดข นจากผ บร หารให ทาง ส าน กงานด าเน นการจ ดการส งแวดล อมให เป นไปตามแนวทางของ กรมส งเสร มค ณภาพส งแวดล อม นโยบายส งแวดล อมท ด จะต องม ความช ดเจน และง ายต อการ อธ บายแก พน กงานในส าน กงาน รวมถ งบ คคลภายนอกและผ สนใจ ท วๆไป ว ธ ด าเน นการ ข นตอนท 1. การก าหนดนโยบายส งแวดล อม 1. แสดงความม งม นท จะปร บปร งอย างต อเน องและป องก นมลภาวะตามความ เหมาะสม การหม นเว ยนน าของเส ยกล บมาใช ใหม การเล อกใช ว ตถ ด บ ว สด อ ปกรณ ท เป นม ตรก บส งแวดล อม การลดป ญหามลพ ษหร อควบค มให เก ดน อยท ส ด การใช ทร พยากรและพล งงานอย างม ประส ทธ ภาพ 2. แสดงความม งม นต อการปฏ บ ต ตามกฎหมายและเกณฑ การเป นส าน กงานส เข ยว ของกรมส งเสร มค ณภาพส งแวดล อม 3. แสดงความม งม นในการสร างความตระหน กด านป ญหาส งแวดล อม 4. แสดงความม งม นท จะเผยแพร ต อสาธารณชน ว ธ ด าเน นการ ข นตอนท 2. การเผยแพร นโยบายส งแวดล อม การต ดนโยบายบร เวณบอร ด ประชาส มพ นธ การประชาส มพ นธ การประกาศ ช แจง การอบรม หร อการประช ม การแจกจ ายเอกสารนโยบายไป แต ละแผนก เป นต น การประชาส มพ นธ ผ านทางเวบ ไซต ของบร ษ ท ว ธ ด าเน นการ ข นตอนท 3. การทบทวนและการปร บปร งนโยบายส งแวดล อม 1. ก าหนดระยะเวลาในการปร บปร งเปล ยนแปลงแก ไขตามความเหมาะสม 2. เม อม การเปล ยนแปลงก จกรรมหร อแนวทางการท างาน 3. ส อสารใหม ท กคร งเม อม การเปล ยนแปลง 4. หากทบทวนนโยบายส งแวดล อมพบว าย งม ความท นสม ย เหมาะสม นโยบายด งกล าวก ย งสามารถใช และคงไว ได ว ธ ปฏ บ ต ให ผ านเกณฑ กรมส งเสร มค ณภาพส งแวดล อม นโยบายส งแวดล อมจะต องต ดประกาศไว ในบร เวณท บ คคลภายในและภายนอก มองเห นช ดเจน ได แก ห องร บรองแขก พ นท ร บรองล กค า บร เวณพ นท ใน ส าน กงาน เป นต น องค กรจะต องช แจงและอบรมพน กงานให เข าใจถ งนโยบายส งแวดล อม และ สามารถปฏ บ ต ให สอดคล องก บนโยบายส งแวดล อมได นโยบายส งแวดล อมจะต องได ร บการทบทวนเป นประจ าท กป หมวดท 1 การบร หารจ ดการองค การ (Organization Management) 2. การวางแผนด าเน นการ Environmental Plan ความส าค ญ การวางแผนด าเน นงานเป นการก าหนดก จกรรมหร อว ธ การปฏ บ ต เพ อควบค ม ผลกระทบด านส งแวดล อมท เก ดข นในองค กร โดยการวางแผนด าเน นงานม รายละเอ ยด ท ต องปฏ บ ต 3 ส วน 1. การระบ ประเด นและประเม นป ญหา เพ อ ศ กษาป ญหาส งแวดล อมท เก ดข น 2. กฎหมายและข อก าหนดอ นๆ เพ อ น ามาใช เป นแนวทางในการควบค มป ญหา 3. การก าหนดอ านาจหน าท และความร บผ ดชอบ เพ อ ก าหนดผ ปฏ บ ต งานอย าง เหมาะสมและช ดเจน ว ธ ด าเน นการ 1. การระบ และประเม นป ญหาส งแวดล อมและการใช ทร พยากร ข นตอนท 1 การรวบรวมข อม ลของบร ษ ท 1. บ งช แผนก ก จกรรม พ นท ของส าน กงานท งหมด 2. ก าหนดหน าท ผ ร บผ ดชอบ ในแต ละแผนก ก จกรรม หร อพ นท เพ อช บ งป ญหา ส าน กงาน งานบ คคล งานอาคาร สถานท การจ ดพ มพ เอกสาร การท าความสะอาด การส าเนาเอกสาร การด แลต นไม ว ธ ด าเน นการ ข นตอนท 2 การบ งช ป ญหาส งแวดล อม การใช ทร พยากรและพล งงาน INPUT ไฟฟ า กระดาษ หม กพ มพ น า น ายาท าความสะอาด กระบวนการก จกรรม การพ มพ งาน การท าความ สะอาดห องน า OUTPUT กระดาษใช แล ว หม กพ มพ ใช แล ว น าเส ย เศษขยะจากการเข าห องน า ว ธ ด าเน นการ ข นตอนท 3 การระบ และประเม นป ญหาส งแวดล อม การใช ทร พยากรและพล งงาน ระด บความร นแรง ความหมาย ป ญหาท เก ดข น ไม สามารถแก ไขและควบค มหร อแก ไขได และป ญหา มาก ม แนวโน มท จะเพ มตลอดเวลา ส งผลกระทบต อส งแวดล อมและ มน ษย อย างมาก ป ญหาท เก ดข น สามารถแก ไขและควบค มได บางส วน ส งผลกระทบ ปานกลาง ต อส งแวดล อมและมน ษย ระด บปานกลาง น อย ป ญหาท เก ดข นสามารถควบค มหร อแก ไขได ส งผลกระทบต อ ส งแวดล อมและมน ษย ในระด บต า ข นตอนท 4 การหาแนวทางการแก ไขและควบค มป ญหา ต วอย าง ทะเบ ยนป ญหาส งแวดล อม การใช ทร พยากรและพล งงาน ล าด บ ก จกรรม การใช ทร พยากร และพล งงาน ล กษณะป ญหา มาก ความร นแรง ปาน กลาง น อย 1 การพ มพ งาน ไฟฟ า หม กพ มพ กระดาษ หม กพ มพ ใช แล ว กระดาษเส ย 2 การท าความ สะอาดห องน า น า น ายาท าความสะอาด น าเส ย ว ธ ปฏ บ ต ให ผ านเกณฑ ส าน กงานส เข ยว 1. ป ญหาส งแวดล อม การใช ทร พยากรและพล งงานจะต องถ กระบ และประเม น ลงในตารางระบ และประเม นป ญหาส งแวดล อม การใช ทร พยากรและพล งงาน พร อมก บระบ ถ งความร นแรงของป ญหาให ครบถ วน และสอดคล องก บป ญหาท เก ดข นจร ง 2. ป ญหาส งแวดล อม การใช ทร พยากรและพล งงานท ม น ยส าค ญ หร อความ ร นแรงระด บปานกลางข นไป จะต องได ร บการแก ไขจ ดการ 3. จะต องม การส อสารป ญหาส งแวดล อมท ม น ยส าค ญแก ผ ท เก ยวข องทราบ 4. พน กงานทราบป ญหาส งแวดล อมท เก ดจากกระบวนการท างานแต ละแผนก 5. จะต องม การทบทวนตารางระบ และประเม นป ญหาส งแวดล อม การใช ทร พยากรและพล งงาน อย างน อยป ละ 1 คร ง ว ธ ด าเน นการ 2. กฎหมายและข อก าหนดอ นๆ ด านส งแวดล อม กฎหมายท เก ยวข องก บการจ ดการส งแวดล อม ทราบป ญหาส งแวดล อม รวบรวมกฎหมายและข อก าหนด ส งแวดล อมท เก ยวข อง จ ดท าทะเบ ยนกฎหมายและน าไปปฏ บ ต ทบทวนกฎหมายให ท นสม ยอย เสมอ ว ธ ด าเน นการ ข นตอนท 1 การพ จารณากฎหมายท จะต องน าไปใช น าประเด นป ญหาส งแวดล อมท ได จากการระบ และประเม นป ญหาส งแวดล อม มาพ จารณาเพ อเล อกกฎหมายส งแวดล อม พ จารณากฎหมายท ใกล ต วก อน พ จารณากฎหมายท ม ความเข มข นมากท ส ด ข นตอนท 2 การรวบรวมและจ ดท าทะเบ ยนกฎหมาย ค นหากฎหมายจาก (กรมโรงงานอ ตสาหกรรม) (กรมควบค มมลพ ษ) สร ปสาระส าค ญของกฎหมายท เก ยวข อง และจ ดท าทะเบ ยนกฎหมาย ล าด บ ช อกฎหมาย สาระส าค ญของกฎหมาย 1 ประกาศ กระทรวง ทร พยากรธรรม ชาต และส ง แวดล อม เร อง ก าหนด มาตรฐาน ควบค มการ ระบายน าท ง จากอาคารบาง ประเภทและ บางขนาด 2548 ข อ ๖ อาคารประเภท ค. หมายความถ ง อาคารด งต อไปน (๕) อาคารท ท าการของทาง ราชการ ร ฐว สาหก จ องค การ ระหว างประเทศ หร อของเอกชน ท ม พ นท ใช สอยรวมก นท กช นของ อาคารหร อกล มของอาคารต งแต ๕,๐๐๐ ตารางเมตร แต ไม ถ ง ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร (๑) บ โอด ต องม ค าไม เก น ๔๐ ม ลล กร มต อล ตร (๒) สารแขวนลอย ต องม ค าไม เก น ๕๐ ม ลล กร มต อล ตร (๔) ค าท เคเอ น ต องม ค าไม เก น ๔๐ ม ลล กร มต อล ตร การปฏ บ ต ตามกฎหมาย ต วอย างทะเบ ยนกฎหมาย สอด ไม สอด เพ อ คล อง คล อง ทราบ หล กฐานการ ปฏ บ ต ผลการตรวจว ด ค ณภาพน าท ง ประจ าป 2556 ว ธ ด าเน นการ กฎหมายท เก ยวข องก บการเตร ยมความพร อม
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks