แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก - PDF

Description
แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก ส าน กประก นค ณภาพภายใน ร ปแบบและว ธ การเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก ประจ าป การศ กษา 2557 โครงการ ค อ การวางแผนอย างเป นระบบ ประกอบด วยก จกรรมย

Please download to get full document.

View again

of 14
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Presentations

Publish on:

Views: 4 | Pages: 14

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก ส าน กประก นค ณภาพภายใน ร ปแบบและว ธ การเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก ประจ าป การศ กษา 2557 โครงการ ค อ การวางแผนอย างเป นระบบ ประกอบด วยก จกรรมย อยหลายก จกรรมท ต องอาศ ย ทร พยากรในการด าเน นงาน เพ อให เก ดผลส มฤทธ ตามว ตถ ประสงค หร อเป าหมายตามท แผนวางไว การเข ยนโครงการจ งเป นส วนส าค ญส วนหน งของการวางแผน ท จะท าให องค กรหร อหน วยงานบรรล ผล ส าเร จตามเป าหมาย ความส าค ญของโครงการ เน องจากโครงการ (Project) เป นสารท เร ยบเร ยงข นเป นข นตอน และม แผนปฏ บ ต เพ อบรรล ว ตถ ประสงค ด งน นโครงการจ งเป นส วนประกอบท ส าค ญของแผนการด าเน นงานของท กหน วยงาน การวางแผนโครงการ ม กระบวนการและข นตอนเช นเด ยวก บการวางแผนโดยท วไป ค อ ประกอบด วย การก าหนดว ตถ ประสงค การรวบรวม และการว เคราะห ข อม ล การพ จารณาถ งอ ปสรรค ป ญหา ค นหาโอกาส เล อกแนวทางการปฏ บ ต ท เป นไปได หร อว ถ ทางท ด ท ส ดและกระบวนการส ดท าย ค อ การตรวจสอบ ทบทวน และ การประเม นผลโครงการ ด งน นโครงการจ งม ความส าค ญต อแผนการการปฏ บ ต งานด งต อไปน 1. ช วยช ให เห นถ งป ญหา และภ ม หล งของการท างาน 2. ช วยให การปฏ บ ต งานตามแผนเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ 3. ช วยให แผนงานม ความช ดเจน โดยบ คคลท เก ยวข องม ความเข าใจและร บร ถ งป ญหาร วมก น 4. ช วยให แผนงานม ทร พยากรใช อย างเพ ยงพอ เหมาะสมก บสภาพปฏ บ ต จร ง เพราะม รายละเอ ยดการ ใช ทร พยากรท ช ดเจน 5. ช วยให แผนงานม ความเป นไปได ส งเพราะม ผ ร บผ ดชอบ และม ความเข าใจในการด าเน นงาน 6. ช วยลดความข ดแย ง และขจ ดความซ าซ อนในหน าท ความร บผ ดชอบของหน วยงาน เพราะแต ละ หน วยงาน ม โครงการท ได ร บผ ดชอบเป นการเฉพาะเหมาะสมก บความร ความสามารถของบ คคลในหน วยงาน 7. สร างท ศนคต ท ด ต อบ คลากรในหน วยงานเป นการเสร มสร างความสาม คค และความร บผ ดชอบ ร วมก น ตามความร ความสามารถ และศ กยภาพของแต ละบ คคลอย างเต มท 8. สร างความม นคงให ก บแผนงาน และสร างความม นใจในการด าเน นงานให ก บผ ม หน าท ร บผ ดชอบ 9. สามารถควบค มการท างานได สะดวก ไม ซ าซ อน เพราะงานได แยกออกเป นส วน ๆ ตาม ล กษณะเฉพาะของงาน ล กษณะของโครงการท ด โครงการท ด ต องม ล กษณะท ส าค ญ ด งน 1. ต องม ความช ดเจน ความช ดเจนของโครงการ หมายถ ง ต องตอบค าถามของผ ท อ านโครงการได ท งด านเน อหาของ โครงการ และความช ดเจนของภาษา 2. ม ความเป นไปได หมายถ ง ว ธ การต องม ความช ดเจน เม อม การด าเน นโครงการตามล าด บข นแล วม ความเป นไปได ส ง ว าโครงการจะประสบความส าเร จ หร อบอกได ว าจะเป นไปตามท คาดหว งมากน อยเพ ยงใด 3. ประหย ด การแก ป ญหาม หลายว ธ ท จะน าไปส ความส าเร จ ซ งแต ละว ธ การต องม ค าใช จ ายในการด าเน นงาน ม ระยะเวลาท ใช รวมถ งทร พยากร ด งน น การท ม หลายว ธ การในการตอบป ญหาเด ยวก น จ งควรท จะเล อกทางเล อก ท เส ยค าใช จ ายน อยท ส ด ประหย ดเวลา และทร พยากรมากท ส ด 4. ม ประส ทธ ภาพ การด าเน นโครงการท ประหย ดท งเวลา ทร พยากร และได ผลล พธ ตามท ต องการ หร อตามท ต ง ว ตถ ประสงค ไว เร ยกว าเป นการท าโครงการท ม ประส ทธ ภาพ 5. ม ความเช อม นส ง โครงการท ด ต องม ความเช อม นส งว า ม ความเป นไปได และหากเปล ยนผ ด าเน นโครงการหร อ ผ จ ดการโครงการก สามารถด าเน นการได ประสบผลส าเร จได ใกล เค ยงก น หร อเก ดผลล พธ เท าเด มหากน าโครงการ น นไปด าเน นการท อ น ๆ 6. ม การประเม นผลได โครงการท ด ต องสามารถประเม นผลได ว าผลล พธ ท เก ดข นจากการด าเน นโครงการ ม ความแตกต าง มากน อยเพ ยงใดก บว ตถ ประสงค ท ต งไว ด งน นการก าหนดผลล พธ จ งควรต งเป นส งท สามารถว ดได จร ง อ นจะเป น ต วบ งบอกผลส มฤทธ ของโครงการในท ส ด ข นตอนการเข ยนโครงการ 1. ว เคราะห ป ญหาหร อความต องการ ด าเน นการโดย - ศ กษาสภาพแวดล อมเพ อค นหาป ญหา - ก าหนดสภาพแห งการหมดป ญหา - ก าหนดแนวทางแก ไข 2. การเข ยนโครงการ ม เทคน ค ด งน - ก อนลงม อ ต องต งค าถามและตอบค าถาม ๕ W ๑ H (what Where When Why Who และ How) - ศ กษาเกณฑ การค ดเล อกโครงการ กรณ ท ต องน าเสนอโครงการเพ อการขออน ม ต - ลงม อเข ยนโครงการ โดยใช ภาษาเข ยนท กระช บ ส อความหมายได ช ดเจน และครบตาม ส วนประกอบท ด ของโครงการ - ปร กษาผ ท เช ยวชาญในการเข ยนโครงการ หร อประเม นผลโครงการเพ อลดป ญหา หร ออ ปสรรคระหว างท ท าการเข ยน น าเสนอ และต ดตามประเม นผลโครงการ รายละเอ ยดการเข ยนโครงการ ช อโครงการ ว ธ การต งช อควรม ล กษณะ กะท ดร ด ส อความหมายได อย างช ดเจน สอดคล องก บเน อหาสาระ ของโครงการแสดงถ งล กษณะงานหร อล กษณะเฉพาะของโครงการ อาท โครงการจ ดการความร โครงการฝ ก ประสบการณ ว ชาช พคร โครงการจ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป เป นต น แผนงาน ให เข ยนแผนงานท ต วโครงการท สร างข นม ว ตถ ประสงค รองร บและสอดคล อง โดยช อของแผนงาน ในส วนน สามารถศ กษาได จากส วนหน าของแผนปฏ บ ต การฝ าย โดยข อม ลด งกล าวอ างอ งจากส าน กประก นค ณภาพ สอดคล องก บมาตรฐานการอาช วศ กษา เป นการบอกถ งความส มพ นธ ของโครงการก บมาตรฐาน ภายในของต นส งก ด (สช.) ตามต วบ งช สอดคล องก บมาตรฐาน สมศ. เป นการบอกถ งความส มพ นธ ของโครงการก บมาตรฐาน ภายนอกของ สมศ. ตามต วบ งช สนองแผนย ทธศาสตร เพ อการพ ฒนาโรงเร ยน เข ยนโดยค าน งถ งความสอดคล องตามแผนย ทธศาสตร ของ สถานศ กษา ผ ร บผ ดชอบ ช อ-สก ล ผ ร บผ ดชอบ ต าแหน ง (ห วหน างาน / ห วหน าฝ าย / ห วหน าส วนงาน) เป นการบอกให ทราบว าบ คคลใด หร อหน วยงานใดเป นผ ร บผ ดชอบในการด าเน นงานตามโครงการ/ก จกรรม ท งน เพ อสะดวกแก การประสานงาน ต ดตาม และการตรวจสอบ ล กษณะโครงการ แบ งออกเป น 2 ชน ด ได แก โครงการใหม และโครงการต อเน อง ระยะเวลาด าเน นการ ช วงของว นและเวลาในการด าเน นโครงการ หล กการและเหต ผล เป นการระบ ถ งสภาพป ญหาและความจ าเป นในการจ ดท าโครงการข นมาเพ อแก ไขป ญหาด งกล าว โดยควร เข ยนเน อหาในส วนน โดยแบ งเป น 3 ย อหน า ในย อหน าท 1 ควรเข ยนจากการกล าวถ งสภาพป จจ บ นในหน วยงาน หร อสถานศ กษา ย อหน าท 2 ให เข ยนถ งป ญหาท เก ดข นหร อความต องการท จะได จากผลของการด าเน นโครงการในป จจ บ น ย อหน าท 3 ให เข ยนถ งโครงการท จะด าเน นการเพ อแก ไขป ญหา หร อให ได สภาพตามข างต น ว ตถ ประสงค เป นการแสดงให เห นถ งส งหร อผลงานท เป นจ ดหมายปลายทาง ท ต องการจะให เก ดข นจาการปฏ บ ต งานน น การก าหนดว ตถ ประสงค ท ด จะเป นการช วยให การก าหนดข นตอนส าหร บปฏ บ ต เป นอย างร ดก ม การก าหนด ว ตถ ประสงค ท ด ควรประกอบด วยองค ประกอบ ท เร ยกว า SMART 1. S = Sensible (เป นไปได ) ว ตถ ประสงค ท ด ต องม ความเป นไปได 2. M = Measurable ( ว ดได ) ว ตถ ประสงค ท ด จะต องสามารถว ดและประเม นผลได 3. A = Attainable (ระบ ส งท ต องการ) ว ตถ ประสงค ท ด จะต องระบ ส งท ต องการด าเน นงาน อย างช ดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท ส ด 4. R = Reasonable (เป นเหต เป นผล) ว ตถ ประสงค ท ด ต องม ความเป นเหต เป นผลในการปฏ บ ต งาน 5. T = Time ( เวลา) ว ตถ ประสงค ท ด ต องม ขอบเขตของเวลาท แน นอนในการปฏ บ ต งาน เป าหมาย เป าหมายเป นการคาดหว งล วงหน าถ งผลท จะได ร บว าเป นปร มาณเท าใด โดยต องว ดได อย างเป นตรรกะและ ต องม ความส มพ นธ ท สอดคล องก บว ตถ ประสงค เช งปร มาณ (ให ใครเป นผ เข าร วมโครงการจ านวนก คน) เช งค ณภาพ (ให ผ ท เข าร วมโครงการสามารถท าอะไรได หร อม ความร เร องใด) ว ธ การด าเน นงาน ว ธ ด าเน นงานเป นภารก จท ต องปฏ บ ต ให บรรล ว ตถ ประสงค ตามโครงการ ซ งว ธ ด าเน นงานจ าแนกเป น ก จกรรมย อยหลายก จกรรม บางคร งน ยมเข ยนเป นร ปปฏ ท นรวมก บระยะเวลาด าเน นงานท แสดงถ งล าด บก จกรรม ก อนหล ง เพ อให โครงการน นด าเน นไปอย างเป นข นตอน ภายในช วงระยะเวลาท ก าหนดไว จร ง ง ายในการก าก บ ตรวจสอบ ส าหร บการก าหนดก จกรรมการด าเน นงานต องจ ดสรรก จกรรมอย างรอบคอบ และเล อกทาง ท ได ผลด ท ส ด ม ประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผลและเพ ยงพอตามว ตถ ประสงค ประหย ดงบประมาณ ม องค ประกอบท จะบอกถ ง ความส าเร จอย างช ดเจน และสามารถว ดได อย างช ดเจน หากใช การประเม นผลแบบการม ส วนร วมเป นเกณฑ ในการ ประเม น ให ท าการแสดงและระบ รายละเอ ยดของก จกรรมในร ปแบบของตาราง ก จกรรม/งาน 1. ขออน ม ต ด าเน นงาน โครงการต อผ อ านวยการ 2. จ ดท าก าหนดการอบรม และแจ งให ท กสาขาว ชา 3. ต ดต อประสานงาน ว ทยากรผ อบรม 4. จ ดเตร ยมว สด อ ปกรณ เอกสารการอบรม อาหารว าง สถานท 5. ด าเน นการอบรมตาม ก าหนดการ 6. สร ปประเม นผล โครงการ 7. รายงานผลการ ด าเน นงานโครงการต อ ผ อ านวยการ สถานท พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. สถานท ด าเน นงาน ควรระบ สถานท ให ช ดเจนและเจาะจงเพ อให สะดวกท งแก ผ ด าเน นโครงการ ผ สน บสน น และผ เข าร วมโครงการ งบประมาณ การท างบประมาณ เป นการประมาณค าใช จ ายของโครงการ ท ผ เข ยนจะต องระบ เป นยอดเง นและ ทร พยากรอ น ๆ ท น ามาใช ในโครงการ ซ งจะต องจ ดสรรให เหมาะก บโครงการ เป นท ยอมร บได โดยอาจจ าแนกเป น หมวด ๆ เช น หมวดค าบร หารโครงการ หมวดค าด าเน นโครงการ และหมวดค าต ดตามและประเม นผลซ งแต ละ หมวดควรม มาตรฐานในการค ดเป นต อหน วย หร อต อห ว ครอบคล มตลอดท งเน อหาของโครงการเพ อเป นเคร องม อ อธ บายแก ผ สน บสน นโครงการ ผ ด าเน นโครงการร วมและผ เก ยวข องก บโครงการได ต วช ว ดความส าเร จ เช งปร มาณ : ต วช ว ดเช งปร มาณ ค อ ต วช ว ดท ถ กก าหนดข นเพ อใช ว ดส งท น บได หร อส งท ม ล กษณะเช งกายภาพ โดยม หน วยการว ด เช น จ านวน ร อยล
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks