ผศ.อน ร กษ ทองส โขวงศ - PDF

Description
ผศ.อน ร กษ ทองส โขวงศ Faculty of Management Science Khon Kean University Tel ต อ 164 Fax Website: 1 Advanced Accounting II 2 การบ

Please download to get full document.

View again

of 69
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Book

Publish on:

Views: 5 | Pages: 69

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ผศ.อน ร กษ ทองส โขวงศ Faculty of Management Science Khon Kean University Tel ต อ 164 Fax Website: 1 Advanced Accounting II 2 การบ ญช สาน กงานใหญ และสาขา 3 การบ ญช สาน กงานใหญ และสาขา การบ นท กบ ญช เก ยวก บสาขา การจ ดทางบการเง นรวม การจ ดทางบพ ส จน ยอดเด นสะพ ดสาน กงานใหญ และสาขา 4 การบ นท กบ ญช เก ยวก บสาขา 5 การบ นท กบ ญช เก ยวก บสาขา 1. สำน กงำนใหญ เป นผ เก บบ นท กบ ญช เก ยวก บสำขำเองหร อ แยกบ นท กรำยกำรค ำของสำขำไว สม ดบ ญช อ กช ดหน ง 2. ต ำงฝ ำยต ำงบ นท กรำยกำรของตนเอง และสำขำส ง รำยงำนให สำน กงำนใหญ 3. สำขำบ นท กรำยกำรตนเองอย ำงสมบ รณ ตำมหล กกำร บ ญช ค และส งรำยงำนโดยสำน กงำนใหญ ไม ต องบ นท ก รำยกำรค ำใด ๆ โดยรอรำยงำนของสำขำ ณ ว นส นงวด 6 การบ นท กบ ญช เก ยวก บสาขา สำน กงำนใหญ เป นผ เก บบ นท กบ ญช เก ยวก บสำขำเองหร อแยกบ นท กรำยกำร ค ำของสำขำไว สม ดบ ญช อ กช ดหน ง Head Office Branch รายการของสาน กงานใหญ รายการของสาขา เก ดรายการ เอกสาร/หล กฐาน บ นท กบ ญช + บ นท กบ ญช เก ดรายการ = เอกสาร/หล กฐาน งบการเง นรวม 7 การบ นท กบ ญช เก ยวก บสาขา ต ำงฝ ำยต ำงบ นท กรำยกำรของตนเอง และสำขำส งรำยงำนให สำน กงำนใหญ Head Office Branch รายการของสาน กงานใหญ รายการของสาขา เก ดรายการ เอกสาร/หล กฐาน บ นท กบ ญช + บ นท กบ ญช = งบการเง นรวม เก ดรายการ เอกสาร/หล กฐาน รายงาน บ นท กบ ญช 8 การบ นท กบ ญช เก ยวก บสาขา สำขำบ นท กรำยกำรตนเองอย ำงสมบ รณ และส งรำยงำนโดยสำน กงำนใหญ ไม ต องบ นท กรำยกำรค ำใด ๆ Head Office Branch รายการของสาน กงานใหญ รายการของสาขา เก ดรายการ เอกสาร/หล กฐาน บ นท กบ ญช + รายงาน = งบการเง นรวม รายการระหว างสาน กงานใหญ และสาขา สาน กงานใหญ เป ดบ ญช เด นสะพ ดสาขา สาขา เป ดบ ญช เด นสะพ ดสาน กงานใหญ และต ดบ ญช ระหว างก นก อนทางบการเง นรวม รายงาน เก ดรายการ เอกสาร/หล กฐาน บ นท กบ ญช 9 การบ นท กบ ญช เก ยวก บสาขา ส นค าส งไปสาขา ส งเง นไปให สาขา สาน กงานใหญ จ ายค าใช จ ายแทนสาขา สาน กงานใหญ ค ดค าใช จ ายก บสาขา กาไรขาดท นท สาขา บ ญช เด นสะพ ดสาขา ร บค นส นค าจากสาขา ร บเง นจากสาขา สาขาจ ายค าใช จ ายแทนสาน กงานใหญ สาขาค ดค าใช จ ายก บสาน กงานใหญ กาไรขาดท นท สาขา บ ญช เด นสะพ ดสาน กงานใหญ ส นค าส งค นสาน กงานใหญ เง นสดส งไปสาน กงานใหญ สาขาจ ายค าใช จ ายแทนสาน กงานใหญ สาขาค ดค าใช จ ายก บสาน กงานใหญ กาไรขาดท น ส นค าร บจากสาน กงานใหญ เง นสดร บจากสาน กงานใหญ สาน กงานใหญ จ ายค าใช จ ายแทนสาขา สาน กงานใหญ ค ดค าใช จ ายก บสาขา กาไรขาดท น 10 การส งส นค าระหว างสาน กงานใหญ และสาขา ราคาท น สาน กงานใหญ ส นค าราคาท น = 10 บาท/หน วย ส งส นค าให สาขา ในราคา 10 บาท/หน วย สาขา ส นค าคงเหล อปลายงวด แสดงในราคา 10 บาท/หน วย ขายส นค า 15 บาท /หน วย ด งน น กาไรข นต น 5 บาท/หน วย 11 การส งส นค าระหว างสาน กงานใหญ และสาขา ราคาระหว างท นก บขาย สาน กงานใหญ สาน กงานใหญ ต องปร บปร งกาไร ของสาขา 3 บาท/หน วย ส นค าราคาท น = 10 บาท/หน วย ส งส นค าให สาขา ในราคา 13 บาท/หน วย สาขา ส นค าคงเหล อปลายงวด แสดงในราคา 13 บาท/หน วย ขายส นค า 15 บาท /หน วย ด งน น กาไรข นต น 2 บาท/หน วย 12 การส งส นค าระหว างสาน กงานใหญ และสาขา ราคาขาย สาน กงานใหญ สาน กงานใหญ ต องปร บปร งกาไร ของสาขา 5 บาท/หน วย ส นค าราคาท น = 10 บาท/หน วย ส งส นค าให สาขา ในราคา 15 บาท/หน วย ด งน น กาไรค ดก บสาขา 5 บาท/หน วย สาขา ส นค าคงเหล อปลายงวด แสดงในราคา 15 บาท/หน วย ขายส นค า 15 บาท /หน วย 13 การส งส นค าระหว างสาน กงานใหญ และสาขา ต วอย างท 1 ราคาท น บร ษ ท พรสวรรค จาก ด ม สาน กงานใหญ ท กร งเทพฯ ม สาขาอย ท จ งหว ดขอนแก น รายการท เก ดข นจากการดาเน นงาน สาหร บป 2556 ม ด งน 1. สาน กงานใหญ ส งเง นสดให สาขา 60,000 บาท 2. สาน กงานใหญ ส งส นค าให สาขาในราคาท น 40,000 บาท 3. สาน กงานใหญ ซ อส นค าเป นเง นเช อจากบ คคลภายนอก 160,000 บาท 4. สาน กงานใหญ ขายส นค าเป นเง นสด 120,000 บาท และเป นเง นเช อ 190,000 บาท 5. สาขาซ อส นค าจากบ คคลภายนอกเป นเง นเช อ 20,000 บาท 6. สาขาขายส นค าเป นเง นสด 60,000 บาท และเป นเง นเช อ 40,000 บาท 7. สาน กงานใหญ เก บเง นจากล กหน ได 130,000 บาท 8. สาน กงานใหญ จ ายชาระหน ค าส นค า 140,000 บาท 9. สาขาเก บเง นจากล กหน ได 10,000 บาท 10. สาขาจ ายชาระหน ค าส นค า 12,000 บาท 11. สาขาจ ายค าใช จ ายดาเน นงาน 26,800 บาท 12. สาน กงานใหญ จ ายค าใช จ ายดาเน นงาน 90,000 บาท 13. สาขาส งเง นสดให สาน กงานใหญ จานวน 50,000 บาท สาน กงานใหญ ม ส นค าคงเหล อต นงวด 30,000 บาท ตรวจน บส นค าปลายงวดสาน กงานใหญ ได 56,000 บาท ตรวจน บส นค าปลายงวดสาขาได 16,000 บาท 14 การส งส นค าระหว างสาน กงานใหญ และสาขา Head Office Branch 1. Dr. เด นสะพ ดสาขา 60,000 Dr. เง นสด 60,000 Cr. เง นสด 60,000 Cr. เด นสะพ ดสาน กงานใหญ 60, Dr. เด นสะพ ดสาขา 40,000 Dr. ส นค าร บจากสาน กงานใหญ 40,000 Cr. ส นค าส งไปสาขา 40,000 Cr. เด นสะพ ดสาน กงานใหญ 40, Dr. ซ อ 160,000 Cr. เจ าหน 160,000 ไม บ นท กรายการ 4. Dr. เง นสด 130,000 ล กหน การค า 190,000 Cr. ขาย 310,000 ไม บ นท กรายการ 5. Dr. ซ อ 20,000 ไม บ นท กรายการ Cr. เจ าหน 20, Dr. เง นสด 60,000 ไม บ นท กรายการ ล กหน 40,000 Cr. ขาย 100,000 15 การส งส นค าระหว างสาน กงานใหญ และสาขา Head Office Branch 7. Dr. เง นสด 130,000 ไม บ นท กรายการ Cr. ล กหน การค า 130, Dr. เจ าหน 140,000 ไม บ นท กรายการ Cr. เง นสด 140, Dr. เง นสด 10,000 ไม บ นท กรายการ Cr. ล กหน การค า 10, Dr. เจ าหน 12,000 ไม บ นท กรายการ Cr. เง นสด 12, Dr. ค าใช จ ายดาเน นงาน 26,800 ไม บ นท กรายการ Cr. เง นสด 26, Dr. ค าใช จ ายดาเน นงาน 90,000 Cr. เง นสด 90,000 ไม บ นท กรายการ 16 การส งส นค าระหว างสาน กงานใหญ และสาขา Head Office Branch 13. Dr. เง นสด 50,000 Dr. เด นสะพ ดสาน กงานใหญ 50,000 Cr. เด นสะพ ดสาขา 50,000 Cr. เง นสด 50,000 Dr. ขาย 100,000 ส นค าคงเหล อ(ปลายงวด) 16,000 Cr. ซ อ 20,000 ส นค าร บจากสาน กงานใหญ 40,000 ค าใช จ าย 26,800 กาไรขาดท น 29,200 Dr. เด นสะพ ดสาขา 29,200 Dr. กาไรขาดท น 29,200 Cr. กาไรขาดท นท สาขา 29,200 Cr. เด นสะพ ดสาน กงานใหญ 29,200 17 การส งส นค าระหว างสาน กงานใหญ และสาขา Head Office Branch Dr. ขาย 310,000 ส นค าคงเหล อ(ปลายงวด) 56,000 ส นค าส งไปสาขา 40,000 กาไรขาดท นท สาขา 29,200 Cr. ส นค าคงเหล อ (ต นงวด) 30,000 ซ อ 160,000 ค าใช จ าย 90,000 กาไรขาดท น 155,200 Dr. กาไรขาดท น 155,200 Cr. กาไรสะสม 155,200 18 การจ ดทางบการเง นรวม 19 การจ ดทางบการเง นรวม รายการ Income Statement... R/E statement... Balance Sheet... Combined statement Objective : Single economic entity Use Combined working papers Co.,Ltd. Combined working papers For the year, ended Head Office Branch Adjusting/write off Combined statement Debit Credit Debit Credit Debit Credit Debit Credit 20 การจ ดทางบการเง นรวม Income Statement แสดงรายการรายได ค าใช จ าย โดยต ดรายการระหว างก นก อน ได แก การร บส งส นค าระหว างก น กาไรในส นค าระหว างก นตอนต นงวด กาไรในส นค าระหว างก นตอนปลายงวด งบการเง นรวมไม ปรากฏส นค าร บจากสาน กงานใหญ ก บส นค าส งไปสาขาท น (ต ดบ ญช พร อม ส นค าส งไปสาขากาไร หร อ สารองกาไรในส นค าท สาขาในงบแสดงฐานะการเง น) Retain Earning Statement แสดงยอดกาไรสะสมประกอบด วย ยอดยกมา กาไรส ทธ รวม เง นป นผลจ าย (ถ าม ) และยอดยก ไป Balance Sheets แสดงส นทร พย หน ส น ส วนท น โดยต ดรายการระหว างก นก อน ได แก บ ญช เด นสะพ ดสาขาก บเด นสะพ ดสาน กงานใหญ กาไรในส นค าตอนต นงวด กาไรในส นค าตอนปลายงวด 21 การจ ดทางบการเง นรวม ต วอย างท 2 รำยกำร บร ษ ท พรน ร กษ จ ำก ด งบทดลอง ณ 31 ธ นวำคม 2557 ส ำน กงำนใหญ สำขำ เดบ ต เครด ต เดบ ต เครด ต เง นสด 100,000 41,200 ล กหน กำรค ำ 60,000 30,000 ส นค ำคงเหล อ 30,000 เด นสะพ ดสำขำ 50,000 ท ด น อำคำร และอ ปกรณ (ส ทธ ) 220,000 เจ ำหน กำรค ำ 20,000 8,000 เด นสะพ ดส ำน กงำนใหญ 50,000 ห นสำม ญ 200,000 ก ำไรสะสม 160,000 ขำย 310, ,000 ซ อ 160,000 20,000 ส นค ำร บจำกส ำน กงำนใหญ 40,000 ส นค ำส งไปสำขำ 40,000 ค ำใช จ ำยด ำเน นงำน 90,000 26,800 เง นป นผลจ ำย 20, , , , ,000 ส นค าคงเหล อตรวจน บ ณ ว นส นงวด สาน กงานใหญ จานวน 56,000 บาท สาขา จานวน 16,000 บาท 22 การจ ดทางบการเง นรวม รำยกำร บร ษ ท พรน ร กษ จ ำก ด กระดำษท ำกำรเพ อจ ดท ำงบกำรเง นรวมของส ำน กงำนใหญ และสำขำ ส ำหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวำคม 2557 งบกาไรขาดท น ขำย 310, ,000 ส นค ำคงเหล อ(ต นงวด) 30,000 ซ อ 160,000 20,000 ส นค ำร บจำกส ำน กงำนใหญ 40,000 ส นค ำส งไปสำขำ 40,000 ส นค ำคงเหล อ (ปลำยงวด) 56,000 16,000 ค ำใช จ ำยด ำเน นงำน 90,000 26,800 ก ำไรส ทธ งบกาไรสะสม ก ำไรสะสม (ต นงวด) 160,000 ก ำไรส ทธ เง นป นผลจ ำย 20,000 ก ำไรสะสมปลำยงวด ส ำน กงำนใหญ สำขำ ปร บปร งและต ดบ ญช งบรวม เดบ ต เครด ต เดบ ต เครด ต เดบ ต เครด ต เดบ ต เครด ต (2)40,000 (2)40,000 30, , ,000 72, , , , , , ,200 20, , , ,200 23 การจ ดทางบการเง นรวม บร ษ ท พรน ร กษ จ ำก ด กระดำษท ำกำรเพ อจ ดท ำงบกำรเง นรวมของส ำน กงำนใหญ และสำขำ ส ำหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวำคม 2557 รำยกำร ส ำน กงำนใหญ สำขำ ปร บปร งและต ดบ ญช งบรวม เดบ ต เครด ต เดบ ต เครด ต เดบ ต เครด ต เดบ ต เครด ต งบแสดงฐานะการเง น เง นสด 100,000 41,200 ล กหน กำรค ำ 60,000 30,000 ส นค ำคงเหล อ 56,000 16,000 เด นสะพ ดสำขำ 50,000 ท ด น อำคำร และอ ปกรณ (ส ทธ ) 220,000 เจ ำหน กำรค ำ 20,000 8,000 เด นสะพ ดส ำน กงำนใหญ 50,000 ห นสำม ญ 200,000 ก ำไรสะสม (ปลำยงวด) 786, , , ,000 การต ดบ ญช 1. Dr. เด นสะพ ดสาน กงานใหญ 50,000 Cr. เด นสะพ ดสาขา 50, Dr. ส นค าส งไปสาขา 40,000 Cr. ส นค าร บจากสาน กงานใหญ 40,000 (1)50,000 (1)50,000 90,000 90, ,200 90,000 72, ,000 28, , , , ,200 24 การจ ดทางบการเง นรวม บร ษ ท พรน ร กษ จ ำก ด งบก ำไรขำดท น ส ำหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวำคม 2557 ขำย 410,000 ต นท นส นค ำท ขำย : ส นค ำคงเหล อ (ต นงวด) 30,000 บวก ซ อส ทธ 180, ,000 ห ก ส นค ำคงเหล อ (ปลำยงวด) 72, ,000 ก ำไรข นต น 272,000 ห ก ค ำใช จ ำยในกำรด ำเน นงำน 116,800 ก ำไรส ทธ 155,200 บร ษ ท พรน ร กษ จ ำก ด งบก ำไรสะสม ส ำหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวำคม 2557 ก ำไรสะสม (ต นงวด) 160,000 บวก ก ำไรส ทธ 155, ,200 ห ก เง นป นผลจ ำย 20,000 ก ำไรสะสม (ปลำยงวด) 295,200 บร ษ ท พรน ร กษ จ ำก ด งบแสดงฐำนะกำรเง น ณ ว นท 31 ธ นวำคม 2557 ส นทร พย เง นสด 141,200 ล กหน กำรค ำ 90,000 ส นค ำคงเหล อ 72,000 ท ด นอำคำร และอ ปกรณ (ส ทธ ) 220,000 รวมส นทร พย 523,200 หน ส นและส วนของผ ถ อห น เจ ำหน กำรค ำ 28,000 ห นสำม ญ 200,000 ก ำไรสะสม 295,200 รวมหน ส นและส วนของผ ถ อห น 523,200 25 การจ ดทางบการเง นรวม ต วอย างท 3 การค ดราคาส
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks