- ๒ - ผนวกแนบท ายค าส ง ศพส. ท /๒๕๕๕ ลงว นท ก มภาพ นธ พ.ศ.๒๕๕๕ - PDF

Description
ค าส งศ นย อ านวยการพล งแผ นด นเอาชนะยาเสพต ดแห งชาต ท ๔ / ๒๕๕๕ เร อง การจ ดต งและพ ฒนาส าน กงานประสานงานปราบปรามยาเสพต ดชายแดน ( Border Liaison Office : BLO) ตามค าส งส าน กนายกร ฐมนตร

Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Film

Publish on:

Views: 7 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ค าส งศ นย อ านวยการพล งแผ นด นเอาชนะยาเสพต ดแห งชาต ท ๔ / ๒๕๕๕ เร อง การจ ดต งและพ ฒนาส าน กงานประสานงานปราบปรามยาเสพต ดชายแดน ( Border Liaison Office : BLO) ตามค าส งส าน กนายกร ฐมนตร ท ๑๕๔/๒๕๕๔ ลงว นท ๙ ก นยายน พ.ศ.๒๕๕๔ เร อง ย ทธศาสตร พล งแผ นด นเอาชนะยาเสพต ด ค าส งส าน กนายกร ฐมนตร ท ๑๕๕/๒๕๕๔ ลงว นท ๙ ก นยายน พ.ศ.๒๕๕๔ เร อง จ ดต งศ นย อ านวยการพล งแผ นด นเอาชนะยาเสพต ดแห งชาต (ศพส.) เป นองค กร อ านวยการในการน านโยบายไปส การปฏ บ ต และค าส งศ นย อ านวยการพล งแผ นด นเอาชนะยาเสพต ด แห งชาต ท ๑/๒๕๕๔ ลงว นท ๒๒ ก นยายน พ.ศ.๒๕๕๔ เร อง แผนย ทธศาสตร พล งแผ นด นเอาชนะ ยาเสพต ดแห งชาต พ.ศ.๒๕๕๕ ก าหนดแผนความร วมม อระหว างประเทศ โดยม เป าหมายในการพ ฒนา ความร วมม อระหว างประเทศเช งร กไปส วาระแห งภ ม ภาค เน องจากได ม การจ ดต งส าน กงานประสานงานปราบปรามยาเสพต ดชายแดน (สป.ชด.) หร อ Border Liaison Office (BLO) ไว แล วส วนหน ง ตามกรอบบ นท กข อตกลงความร วมม อในการควบค ม ยาเสพต ดระหว างประเทศ ๗ ฝ าย และตามข อตกลงการประช มทว ภาค ว าด วยความร วมม อปราบปราม ยาเสพต ดระหว างประเทศไทยก บประเทศเพ อนบ าน เพ อให การด าเน นงานของ สป.ชด. เป นไปอย างม เอกภาพและบ รณาการ บ งเก ดประส ทธ ภาพในการสก ดก นยาเสพต ดตามแนวชายแดน และความร วมม อ ในการปราบปรามยาเสพต ดก บประเทศเพ อนบ าน จ งก าหนดภารก จและแนวทางการอ านวยการ สน บสน น และ ประสานการปฏ บ ต ของ สป.ชด. โดยม รายละเอ ยดตามผนวกท ายค าส ง ท งน ต งแต บ ดน เป นต นไป ส ง ณ ว นท ๒๙ ก มภาพ นธ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒ - ผนวกแนบท ายค าส ง ศพส. ท /๒๕๕๕ ลงว นท ก มภาพ นธ พ.ศ.๒๕๕๕ ผนวก ก : การจ ดต งและพ ฒนาส าน กงานประสานงานปราบปรามยาเสพต ดชายแดน ( Border Liaison Office : BLO) ๑. อ างถ ง ๑.๑ ข อตกลงความร วมม อด านยาเสพต ดระหว างประเทศ ตามบ นท กตกลงความร วมม อ ๗ ฝ าย (MOU ๗ ฝ าย) ระหว างประเทศก มพ ชา สาธารณร ฐประชาชนจ น สาธารณร ฐประชาธ ปไตยประชาชนลาว สหภาพเม ยนมาร ประเทศไทย สาธารณร ฐส งคมน ยมเว ยดนาม และ The United Nation Office of Drugs and Crimes (UNDCP) ในป พ.ศ.๒๕๕๒ และการประช มทว ภาค ว าด วยความร วมม อด าน ปราบปรามยาเสพต ดระหว าง ไทย-ลาว ไทย-เม ยนมาร และ ไทย-ก มพ ชา ท ผ านมา ๑.๒ ศ นย อ านวยการพล งแผ นด นเอาชนะยาเสพต ดแห งชาต ก าหนดให ม แผนย ทธศาสตร พล ง แผ นด นเอาชนะยาเสพต ด พ.ศ.๒๕๕๕ ตามค าส งศ นย อ านวยการพล งแผ นด นเอาชนะยาเสพต ดแห งชาต ท ๑/๒๕๕๔ ลงว นท ๒๒ ก นยายน พ.ศ.๒๕๕๔ ม ว ตถ ประสงค เพ อลดระด บความร นแรงของป ญหา ยาเสพต ดภายในป ๒๕๕๕ โดยม กลย ทธการด าเน นงาน ๗ แผน ๔ ปร บ ๓ หล ก ๖ เร ง และให ท ก หน วยงานจ ดต งกลไกการอ านวยการและการปฏ บ ต งานท กระด บ รวมถ งในระด บจ งหว ดและอ าเภอ ๑.๓ ศ นย อ านวยการพล งแผ นด นเอาชนะยาเสพต ดแห งชาต ก าหนดแนวทางการข บเคล อนแผน ย ทธศาสตร พล งแผ นด นเอาชนะยาเสพต ด พ.ศ.๒๕๕๕ ระยะท ๒ มกราคม ม นาคม ๒๕๕๕ (หล ก ๓ ย ทธ ๔ พ นท ปฏ บ ต การ ๖ เร งแผนย ทธการ) ก าหนดจ ดม งหมายในการพ ฒนาความร วมม อเช งร กไปส วาระแห งภ ม ภาค ๒. สถานการณ ๒.๑ การน าเข ายาเสพต ดตามแนวชายแดนย งคงเป นป ญหาส าค ญ ตามค าส งศ นย อ านวยการพล ง แผ นด นเอาชนะยาเสพต ดแห งชาต ท ๑/๒๕๕๔ ลงว นท ๒๒ ก นยายน พ.ศ.๒๕๕๔ ก าหนดพ นท หล กใน การสก ดก นยาเสพต ดตามแนวชายแดน ๔๖ อ าเภอ ใน ๑๔ จ งหว ด (สระแก ว จ นทบ ร กาญจนบ ร อ านาจเจร ญ อ บลราชธาน นครพนม ม กดาหาร เลย หนองคาย บ งกาฬ เช ยงราย เช ยงใหม แม ฮ องสอน และตาก) ๒.๒ สถานการณ แพร ระบาดยาเสพต ดในประเทศไทยในป จจ บ นมาจากยาเสพต ดจากแหล งผล ต ในพ นท สามเหล ยมทองค า และถ กล กลอบน าเข าประเทศไทยในพ นท ชายแดนโดยเฉพาะในสามจ งหว ด ภาคเหน อของไทย (เช ยงใหม เช ยงราย และแม ฮ องสอน) จากมาตรการสก ดก นปราบปรามยาเสพต ดอย าง ร นแรงในพ นท ด งกล าวประกอบก บการพ ฒนาเส นทางคมนาคมในอน ภ ม ภาคล มแม น าโขงโดยเฉพาะ สปป. ลาว และ ก มพ ชา ท าให กล มผ ผล ตและเคร อข ายการค าล กลอบล าเล ยงยาเสพต ดห นไปใช ช องทางของการ พ ฒนาเส นทางด งกล าวเป นประโยชน ในการล กลอบน าผ านยาเสพต ดจากแหล งผล ตในพม าข ามไปย ง สปป.ลาว และ ก มพ ชา ก อนล กลอบน ายาเสพต ดเข าส แหล งจ าหน ายตอนในของประเทศไทย โดยอย ใน เขตพ นท ร บผ ดชอบของ สป.ชด./BLO ใน ๑๐ จ งหว ด (สระแก ว จ นทบ ร กาญจนบ ร อ บลราชธาน - ๓ - นครพนม ม กดาหาร หนองคาย บ งกาฬ เช ยงราย และตาก) หากสถานการณ เช นน ไม ได ร บการควบค ม อย างม ประส ทธ ภาพจะท าให ม ความร นแรงมากข น ส งผลกระทบต อมาตรการสก ดก นยาเสพต ด การ ประสานความร วมม อปราบปรามยาเสพต ดก บประเทศเพ อนบ าน และการแก ไขป ญหายาเสพต ดใน ประเทศได ๓. การด าเน นงานท ผ านมา การด าเน นงานท ผ านมาตามโครงการความร วมม อการปราบปรามยาเสพต ดตามแนวชายแดน และการประช มความร วมม อทว ภาค ด านปราบปรามยาเสพต ด ระหว าง ไทย-เม ยนมาร ไทย-ลาว ไทย- ก มพ ชา ต งแต ป พ.ศ.๒๕๔๕ ได จ ดต งส าน กงานประสานงานปราบปรามยาเสพต ดชายแดนระหว างไทย ก บประเทศเพ อนบ าน เพ อเป นจ ดประสานงานการข าวและการปราบปรามยาเสพต ดตามแนวชายแดน ร วมก น ตามความเห นชอบร วมและความพร อมของประเทศไทยก บเพ อนบ านท งสองฝ าย รวมท งม ข อเสนอท จะให ม การจ ดต งและพ ฒนาอย างต อเน อง การด าเน นงานของ สป.ชด./BLO ท ผ านมา ได แก ประสานการข าว การส บสวนจ บก มผ ผล ตและ ผ ค าตามแนวชายแดน การลาดตระเวนร วมตามล าน าโขง การจ ดระเบ ยบเร อ และ ใช ประโยชน จากข อม ล ข าวสารท ได ประสานปฏ บ ต ก บหน วยงานท เก ยวข องท งในพ นท ร บผ ดชอบ รวมท งสน บสน นให สป.ชด./ BLO เพ อนบ าน ใช ประโยชน จากการประสานงานด วยเช นก น ซ งส งผลให ท งสองฝ ายม การพ ฒนาส มพ นธ และแลกเปล ยนข าวสารระหว างก นเป นอย างด อย างไรก ด การด าเน นงานท ผ านมาย งม ข อจ าก ดอย หลาย ประการท งภายในประเทศและประเทศเพ อนบ าน โดยเฉพาะความไม ต อเน องในการด าเน นงาน จ งจ าเป น ท จะต องปร บกรอบภารก จ และ แนวทางการท างาน เพ อการพ ฒนาเสร มสร างความเข มแข งและ ประส ทธ ภาพของ สป.ชด./BLO ตลอดจนบ รณาการการท างานระหว างหน วยงานท เก ยวข อง เพ อให สป.ชด./BLO เป นกลไกท ม ศ กยภาพมากข น ๔. พ นท เป าหมาย เพ อให การต ดตามสถานการณ ด งกล าวเป นไปด วยความรวดเร วท นต อเหต การณ ป จจ บ น และ สอดคล องก บมาตรการประสานความร วมม อปราบปรามยาเสพต ดก บประเทศเพ อนบ านในเช งร ก โดยเฉพาะในพ นท ชายแดนท ม ป ญหายาเสพต ดร นแรง จ งก าหนดให ม ส าน กงานประสานงานปราบปราม ยาเสพต ดชายแดน (สป.ชด.) ภายใต การบร หารงานของศ นย อ านวยการพล งแผ นด นเอาชนะยาเสพต ด จ งหว ด (ศพส.จ.) และการปฏ บ ต งานของศ นย ปฏ บ ต การพล งแผ นด นเอาชนะยาเสพต ดอ าเภอ (ศพส.อ.) ด งน ๔.๑ ชายแดนไทย-เม ยนมาร ๔ แห ง ๑) จ งหว ดกาญจนบ ร สป.ชด. ส งขละบ ร ท าหน าท ประสานงานก บ สป.ชด. พญาตองซ ๒) จ งหว ดตาก สป.ชด. แม สอด ท าหน าท ประสานงานก บ สป.ชด. เม ยวด ๓) จ งหว ดระนอง สป.ชด. เม องระนอง ท าหน าท ประสานงานก บ สป.ชด. เกาะสอง ๔) จ งหว ดเช ยงราย สป.ชด. แม สาย ท าหน าท ประสานงานก บ สป.ชด. ท าข เหล ก - ๔-๔.๒ ชายแดน ไทย-ลาว ๑๐ แห ง ๑) จ งหว ดเช ยงราย สป.ชด. เช ยงแสน ท าหน าท ประสานงานก บ สป.ชด. บ านต นผ ง แขวงบ อแก ว ๒) จ งหว ดเช ยงราย - สป.ชด. เช ยงของ ท าหน าท ประสานงานก บ สป.ชด. บ านห วยทราย แขวงบ อแก ว ๓) จ งหว ดหนองคาย สป.ชด. ศร เช ยงใหม ท าหน าท ประสานงานก บ สป.ชด. เม อง ส โคตรบอง นครเว ยงจ นทร ๔) จ งหว ดหนองคาย สป.ชด. เม องหนองคาย ท าหน าท ประสานงานก บ สป.ชด. บ านหาด ทรายฟอง นครเว ยงจ นทร ๕) จ งหว ดบ งกาฬ สป.ชด. เม องบ งกาฬ ท าหน าท ประสานงานก บ สป.ชด. เม อง ปากซ น แขวงบอล ค าไซ ๖) จ งหว ดนครพนม สป.ชด. เม องนครพนม ท าหน าท ประสานงานก บ สป.ชด. ท าแขก แขวงค าม วน ๗) จ งหว ดม กดาหาร สป.ชด. เม องม กดาหาร ท าหน าท ประสานงานก บ สป.ชด. เม องไกร สอนพรมว หาร แขวงสะหว นนะเขต ๘) จ งหว ดอ บลราชธาน สป.ชด. เขมราฐ ท าหน าท ประสานงานก บ สป.ชด. เม องสองคอน แขวงสะหว นนะเขต ๙) จ งหว ดอ บลราชธาน สป.ชด. ส ร นธร ท าหน าท ประสานงานก บ สป.ชด. เม องโพนทอง แขวงจ าปาส ก ๑๐) จ งหว ดอ บลราชธาน สป.ชด. โขงเจ ยม ท าหน าท ประสานงานก บ สป.ชด. เม อง ชะนะสมบ น แขวงจ าปาส ก ๔.๓ ชายแดนไทย-ก มพ ชา ๖ แห ง ๑) จ งหว ดอ บลราชธาน สป.ชด. น าย น (ช องอานม า) ท าหน าท ประสานงานก บ สป.ชด. อ าเภอจอมกระสาน จ งหว ดพระว หาร ๒) จ งหว ดศร สะเกษ สป.ชด. ภ ส งห (ช องสะง า) ท าหน าท ประสานงานก บ สป.ชด. อ าเภออ ลลองเวง จ งหว ดอ ดรม ช ย ๓) จ งหว ดส ร นทร สป.ชด. กาบเช ง (ช องจอม) ท าหน าท ประสานงานก บ สป.ชด. อ าเภอ ส าโรง จ งหว ดอ ดรม ช ย ๔) จ งหว ดสระแก ว สป.ชด. อร ญประเทศ ท าหน าท ประสานงานก บ สป.ชด. อ าเภอปอยเปต จ งหว ดบ นทายม ช ย ๕) จ งหว ดจ นทบ ร สป.ชด. โป งน าร อน ท าหน าท ประสานงานก บ สป.ชด. เม องดอง จ งหว ด พระตะบอง และเม องพรอม เขตปกครองพ เศษไพล น ๖) จ งหว ดตราด สป.ชด. คลองใหญ ท าหน าท ประสานงานก บ สป.ชด. บ านจามเย ยม จ งหว ดเกาะกง - ๕-๕. ภารก จของส าน กงานประสานงานปราบปรามยาเสพต ดชายแดน (สป.ชด./BLO) ส าน กงานประสานงานปราบปรามยาเสพต ดชายแดน (สป.ชด./BLO) ม บทบาทและภารก จใน การด าเน นงานความร วมม อปราบปรามยาเสพต ดระหว างประเทศ ไทย-เม ยนมาร ไทย-ลาว และ ไทย- ก มพ ชา ใน ๓ ภารก จหล ก ได แก ๕.๑ ภารก จประสานงานก บ สป.ชด. เพ อนบ าน ๕.๑.๑ จ ดท าแผนปฏ บ ต การประช มและพบหาร อเพ อแลกเปล ยนข อม ลข าวสารและ ความร ประสบการณ ท างานปราบปรามยาเสพต ด ระหว าง สป.ชด. ท ร บผ ดชอบ ก บ สป.ชด. ของประเทศ เพ อนบ านเป นประจ า และ ปฏ บ ต งานให เป นไปตาม
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks