รายงานฉบ บสมบ รณ โรงพยาบาลป าต ว อ าเภอป าต ว จ งหว ดยโสธร - PDF

Description
รายงานฉบ บสมบ รณ ล ขส ทธ ของม ลน ธ รณรงค เพ อการไม ส บบ หร และโรงพยาบาลเจ าของโครงการ โปรดอ างอ งเม อน าไปใช หร อด ดแปลงใช โรงพยาบาลป าต ว อ าเภอป าต ว จ งหว ดยโสธร 1 โครงการโรงพยาบาลปลอดบ หร โรงพยาบาลป

Please download to get full document.

View again

of 28
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Philosophy

Publish on:

Views: 11 | Pages: 28

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายงานฉบ บสมบ รณ ล ขส ทธ ของม ลน ธ รณรงค เพ อการไม ส บบ หร และโรงพยาบาลเจ าของโครงการ โปรดอ างอ งเม อน าไปใช หร อด ดแปลงใช โรงพยาบาลป าต ว อ าเภอป าต ว จ งหว ดยโสธร 1 โครงการโรงพยาบาลปลอดบ หร โรงพยาบาลป าต ว จ งหว ดยโสธร โครงการน ได ร บท นสน บสน นจาก ม ลน ธ รณรงค เพ อการไม ส บบ หร สารบ ญ หน า สารบ ญ ก ถอดบทเร ยน โครงการโรงพยาบาลปลอดบ หร โรงพยาบาลป าต ว 1 ผ ให ข อม ล 1 การสร างท มสหว ชาช พ 1 การต ดป าย โรงพยาบาลปลอดบ หร 100 % 2 การช วยเหล อให บ คลากรเล กบ หร 2 การน า หล ก 5 A ส งานประจ า 3 การขยายส ช มชน 9 ภาคผนวก ก. ค าส งคณะท างาน ข. แบบ A1-A5 ค. ความภาคภ ม ใจ สร ปผลการด าเน นงานโรงพยาบาลป าต ว โรงพยาบาลปลอดบ หร ต นแบบ 2 สร ปผลการด าเน นงานโครงการโรงพยาบาลปลอดบ หร : ศ นย กลางนโยบายแก ป ญหาบ หร และ ส ขภาพ โรงพยาบาลป าต ว จ งหว ดยโสธร 1. ด านนโยบาย โรงพยาบาลป าต วได ด าเน นการแต งต งคณะกรรมการด านนโยบายสหว ชาช พ ในการด าเน นงานโครงการโรงพยาบาลปลอดบ หร : ศ นย กลางนโยบายแก ป ญหาบ หร และส ขภาพ ด งน 1.1 กรรมการด านนโยบายสหว ชาช พ ประกอบด วย 1.นายส รศ กด สว สด นะท ผ อ านวยการโรงพยาบาล ประธานคณะกรรมการ 2.นายมาโนช เกว ยนส งเน น ห วหน าฝ ายท นตสาธารณส ข กรรมการ 3.นางธ ญน นท ศร ชนะ ห วหน ากล มการพยาบาล กรรมการ 5.นายประเสร ฐ ช ษณะว คค ย ห วหน ากล มงานเภส ชกรรม ฯ กรรมการ 6.นางส วรรณา ห วอง ห วหน าฝ ายบร หารท วไป กรรมการ 7. นางพยอม โพธ แสน ห วหน ากล มงานเวชปฏ บ ต กรรมการ ครอบคร วและช มชน 8. นายทองส ข พบบ ญ ห วหน ากล มเทคน คบร การ กรรมการ 9. นางน ภาพร วงศ ศร ทา ห วหน างานผ ป วยใน กรรมการ 10.นางปร ชาต น าศร ห วหน างานอ บ ต เหต และ กรรมการ ฉ กเฉ น 11.นางสมหญ ง อ มบ ญ ห วหน างานหน วยจ ายกลาง กรรมการ 12.นางสาวก ลยาน ภ ทรวงศา ห วหน างานผ ป วยนอก กรรมการ 13.นางสาวราศร อาษาจ ตร ห วหน างานส ขภาพจ ตและสาร กรรมการและเลขาน การ เสพต ด 14.นางสาวอภ รด โพธ ศร ผ ร บผ ดชอบงานส ขภาพจ ต กรรมการและผ ช วยเลขาน การ ม หน าท อ านวยการ ประสานงานระหว างหน วยงาน แต งต งท มงานด าเน นการส งเสร ม การเล กบ หร ส งานประจ า ให ด าเน นการไปด วยความเร ยบร อย และประสบผลส าเร จ 3 4 1.2 คณะท างานแกนน า การส งเสร มการเล กบ หร ส งานประจ า ประกอบด วย 1.พญ.ส เรนทรา หว งล ข ตก ล นายแพทย 4 ประธานคณะท างาน 2.ภญ.กาญจนา เส ยงใส เภส ชกร คณะท างาน 3.นางปราณ ส ทธ อาคาร พยาบาลว ชาช พ 7 คณะท างาน 4. นางสาวไพรวรรณ ง วลาย พยาบาลว ชาช พ 7 คณะท างาน 5. นางอรวรรณ เข มทอง พยาบาลว ชาช พ 7 คณะท างาน 6. นางเพชรส ดา ครองย ต พยาบาลว ชาช พ 6 คณะท างาน 7.นางย พ น เสาร ทอง พยาบาลว ชาช พ 5 คณะท างาน 8.นางสาวพรพ พล ละครวงษ จพ.ท นตาภ บาล คณะท างาน 9นายทองส ข พบพ ญ เทคน คการพแพทย 7 คณะท างาน 10. นายแสงเพ ชร ยนต พ นธ ล กจ าง คณะท างาน 11. นายอน ร ก โมลา ล กจ าง คณะท างาน 12 นายพ บ ลย. วงศ ค าซาว ล กจ าง คณะท างาน 13. นายส มฤทธ วะระค า ล กจ าง คณะท างาน 14. น.ส.หน ส น อ นอ อน ล กจ าง คณะท างาน 15.นายบงการ เข อนค า ล กจ าง คณะท างาน 16.นางสาวราศร อาษาจ ตร ห วหน างานส ขภาพจ ตและสาร คณะท างานและ เลขาน การ เสพต ด 17.นางสาวอภ รด โพธ ศร ผ ร บผ ดชอบงานส ขภาพจ ต คณะท างานและ ผ ช วยเลขาน การ ม หน าท 1. วางแผนการด าเน นงาน จ ดท าแผนงาน/โครงการ เพ อให บรรล เป าหมาย 2. ประสานงาน ก บหน วยท เก ยวข อง 3. ต ดตาม ก าก บด แลการส งเสร มการเล กบ หร ส งานประจ า ในหน วยงาน 4. ประเม นผลและรายงานผลการด าเน นงาน 5 1.3 นโยบายโรงพยาบาลปลอดบ ปร 100 % โรงพยาบาลป าต วได ก าหนดให โรงพยาบาลป าต วเป นโรงพยาบาลเขตปลอดบ หร ท งหมด เพ อให เป นมาตรการท ม ประส ทธ ภาพในการปกป องและค มครองผ ท ไม ส บบ หร จ งก าหนด นโยบายและข อปฏ บ ต ต อโรงพยาบาลปลอดบ หร ในโรงพยาบาลด งน 3.1 นโยบายการด าเน นงานในโรงพยาบาล บ คลากรโรงพยาบาลป าต ว 1. งดส บบ หร ในเขตโรงพยาบาลป าต วท งหมด ยกเว นบร เวณบ านพ กโรงพยาบาล 2. ให ค าแนะน าแก ประชาชนผ มาร บบร การ 3. ต กเต อนผ ส บบ หร ในเขตโรงพยาบาลให งดส บบ หร และให ค าแนะน าการเล กบ หร 4. ให ความร วมม อและเป นต วอย างท ด ในการรณรงค เพ อการไม ส บบ หร 5. ไม ร บบ คคลท ส บบ หร เข าท างานในโรงพยาบาล มาตรการผ ฝ าฝ นส บบ หร ในเขตปลอดบ หร 1. แนะน าให งดส บบ หร และด บบ หร เม อพบว าส บบ หร ในเขตโรงพยาบาล 2. ต กเต อนให งดส บบ หร ในเขตโรงพยาบาลและแนะน าการเล กบ หร ตามหล กการ ส งเสร มบ หร ส งานประจ า 3. หากไม ปฏ บ ต ตามข อ1 และข อ 2 ค อ ฝ าฝ นส บบ หร ในเขตปลอดบ หร ต อง ระวางโทษปร บเป นเง น ไม เก น 2,000 บาท 3.2 การด าเน นงานในช มชน งานส ขภาพจ ตและสารเสพต ด ได ด าเน นงานโครงการลดละ เล กบ หร ในช มชน มาต งแต ป พ.ศ จนถ งป จจ บ น ม การด าเน นงานในร ปแบบของหม บ านควบค มการ บร โภคยาส บและ เคร องด มแอลกอฮอล โครงการเยาวชนสดใสห วใจแกร ง Smart Camp ในกล มเยาวชนอาย ป ท งในสถานศ กษาและนอกสถานศ กษา 1.4 การประชาส มพ นธ โรงพยาบาลปลอดบ หร โรงพยาบาลป าต วได ก าหนดบทบาทของเจ าหน าท จากหน วยงานต างๆเพ อด าเน นการ ประชาส มพ นธ โครงการโรงพยาบาลปลอดบ หร ให ผ มาร บบร การและช มชนในเขตร บผ ดชอบได ร บ ข าวสารอย างท วถ ง ตามบทบาทและหน าท ของงานประจ าเด ม เพ อให สามารถด าเน นงานในงาน บทบาทและหน าท 1. ฝ ายบร หารงานท วไป ขอความร วมม อในการประชาส มพ นธ เส ยงตามสายของ โรงพยาบาล ในช วงเช า 2. งานผ ป วยนอก 1. ประชาส มพ นธ โรงพยาบาลปลอดบ หร ในช วงเช า 2. แนะน าสถานท คล น กส าหร บเล กบ หร ให แก ผ มาร บบร การ ในแผนกผ ป วยนอก 3. ฝ ายเภส ชกรรมช มชน ประชาส มพ นธ โรงพยาบาลปลอดบ หร ในสถาน ประกอบการ(ร านค า) และการจ าหน ายบ หร ให เด ก/เยาวชน อาย ต ากว า 18 ป และอ นๆ 4. งานผ ป วยใน ประชาส มพ นธ โรงพยาบาลปลอดบ หร และแนะน าสถานท คล น ก ส าหร บเล กบ หร ให แก ผ มาร บบร การ ในแผนกผ ป วยใน 5. งานอ บ ต เหต และฉ กเฉ น ประชาส มพ นธ โรงพยาบาลปลอดบ หร ใน ว นหย ดราชการและนอกเวลาราชการ 6. กล มงานสาธารณส ขช มชน ประชาส มพ นธ โรงพยาบาลปลอดบ หร โดยเน นการให ค าปร กษาและแนะน า การลด ละ เล ก เน นกล มหญ งต งครรภ และในค สมรสของหญ งต งครรภ 7. กล มงาน/งานอ นๆ ประชาส มพ นธ โรงพยาบาลปลอดบ หร 8. งานสารเสพค ด ร บผ ดชอบโครงการในการด าเน นงานในโรงพยาบาลและ ประชาส มพ นธ โครงการส ช มชน 6 7 ภาพก จกรรม การประกาศนโยบายโรงพยาบาลปลอดบ หร 2.ด านการจ ดสภาพแวดล อมเป นเขตปลอดบ หร 100% 2.1 ต ดป ายเขตปลอดบ หร 100 % โรงพยาบาลป าต วได ก าหนดเขตปลอดบ หร โดยให ท กพ นท ในเขตโรงพยาบาลป าต วเป น เขตปลอดบ หร ท งหมด ไม ม การจ ดเขตส บบ หร โดยการต ดป ายบอกเขตปลอดบ หร บร เวณ ทางเข า-ออกโรงพยาบาล ด งภาพข างล างน 2.2 ต ดป ายอ นเช น โรงพยาบาลป าต วเป นเขตปลอดบ หร โปรดงดส บบ หร ท กพ นท ของ โรงพยาบาล ในบร เวณท ม ผ ส บ หร ชอบส บบ หร เช น ใต ร มไม ทางข น-ลงบร เวณต กผ ป วยใน 2.3 ระบบเฝ าระว งการส บบ หร ในบร เวณโรงพยาบาล ม การจ ดระบบเฝ าระว งพ นท ท ม ผ ส บบ หร เช น ใต ร มไม ทางข น-ลง ต กผ ป วยใน โดยจ ดให คณะท างานและแกนน าท ผ านการ อบรม เฝ าระว งและให ค าแนะน า เช น บร เวณต กผ ป วยใน บ คคลากรท ม หน าท อย เวรจะเป นผ ให ค าแนะน า ผลการต ดตาม พบว า ย งม การส บบ หร บ างเล กน อย เม อม การให ค าแนะน า พบว า หย ดส บบ หร ท นท และไม ม บ คคลท ผ านการแนะน ากล บมาส บบ หร อ ก 2.4 ภาพการจ ดส งแวดล อมในบร เวณโรงพยาบาลเป นเขตปลอดบ หร 8 3.ด านการส งเสร มการเล กส บบ หร 3.1 โครงการช วยให บ คลากรเล กส บบ หร ม การส ารวจพฤต กรรมการส บบ หร ของบ คลากร ในโรงพยาบาลและส งเสร มให ม การลด ละ เล กบ หร โดยม ผ ส บบ หร เป นประจ า จ านวน 3 คน ส บเป นคร งคราวจ านวน 3 คน และเล กบ หร แล วจ านวน 3 คน โรงพยาบาลป าต วจ ดให ม คล น กเล กบ หร ในกล มเจ าหน าท โดยว ธ สม ครใจ ด วยกลว ธ เสร มแรงทางบวก ม รางว ลส าหร บผ เล กบ หร แสดงความเข าใจต อผ ส บบ หร และบอกถ งนโยบาย โรงพยาบาลปลอดบ หร อย างช ดเจน โครงสร างระบบ ถนน ปชต ( 5 A ) ส งานประจ า ความสามารถในการด าเน นงาน ระด บ 2 A A1 ว กประว ต การสบบ หร ตาม แบบฟอร ม รพ. A2 แนะน าให เล กส บบ หร NO Motivate 5 R แจ งนโยบายรพ. แจกแผ นพ บบ หร yes คล น กเล กบ หร A3 ประเม นการต ดบ หร A4 ช วยให เล กบ หร,A5 ต ดตามและรายงานผล หน วยงานท ม ความสามารถใน ระด บ 2 A ได แก งานผ ป วยนอก งานผ ป วยใน งานผ ป วย อ บ ต เหต และฉ กเฉ น งานห องคลอด-ห องผ าต ด กายภาพบ าบ ดและแพทย แผนไทย กล มงาน สาธารณส ขช มชนและฝ ายบร หารงานท วไป(งานภาคสนาม) 3.3 ระบบส งต อหร อการจ ดต งคล น กอดบ หร โรงพยาบาลป าต วได ด าเน นการจ ดต งคล น กเล กบ หร มาต งแต ป 2544 และม การด าเน นงาน อย างเป นร ปแบบในป 2547 ม การคล น กอดบ หร รองร บผ ต ดบ หร ท ต องการเล กบ หร ผลล พธ ป งบประมาณ 2548 ม ผ มาร บบร การท งหมด 25 ราย ป 2549 ม ผ มาร บบร การท งหมด 55 ราย ป 2550 ม ผ มาร บบร การเล กบ หร 30 ราย ป 2551 ม ผ มาร บบร การเล กบ หร 81 ราย ม ระบบการจ ดเก บข อม ลท ช ดเจน ท าให การด แลผ ป วยม ความต อเน อง ข อม ลไม ส ญหา ม ร ปแบบการบ าบ ดร กษาท ช ดเจน ครอบคล ม และต อเน อง การให บร การ เป ดให บร การท กว นอ งคารและว นพฤห สบด 3.4 การจ ดอบรมแกนน า แกนน าจากหน วยงานต างๆในโรงพยาบาลได ร บการอบรมโครงการโรงพยาบาลปลอด บ หร จากม ลน ธ รณรงค เพ อการไม ส บบ หร จ านวน 10 คน และม แผนการอบรมอย างต อเน อง 3.5การอบรมเจ าหน าท ของโรงพยาบาล งานส ขภาพจ ตและสารเสพต ด ผ ร บผ ดชอบงานโครงการโรงพยาบาลปลอดบ หร ได จ ด อบรบเจ าหน าท ของโรงพยาบาล 100 % เก ยวก บโครงการโรงพยาบาลปลอดบ หร ต นแบบ นโยบายโรงพ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks