แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ PDF

Description
แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2557 ว ทยาล ยการแพทย แผนไทย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร Thai Traditional Medicine College Rajamangala University Of Technology Thanyaburi งานแผนงานงบประมาณและประเม

Please download to get full document.

View again

of 23
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Small Business & Entrepreneurship

Publish on:

Views: 11 | Pages: 23

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2557 ว ทยาล ยการแพทย แผนไทย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร Thai Traditional Medicine College Rajamangala University Of Technology Thanyaburi งานแผนงานงบประมาณและประเม นผล ฝ ายบร หารและวางแผน ว ทยาล ยการแพทย แผนไทย คำนำ แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ 2557 จ ดท าข น เพ อใช เป นกรอบในการด าเน นการพ ฒนา และบร หารจ ดการงานตามภารก จของว ทยาล ย การแพทย แผนไทยให บรรล ผล ซ งว ทยาล ยได ด าเน นการเช อมโยงมาจาก แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป ว ทยาล ยการแพทย แผนไทย และปร บปร งให สอดคล องก บแผนพ ฒนาเช งย ทธศาสตร วาระเร งด วน ว ทยาล ยการแพทย แผนไทย พ.ศ และแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป ว ทยาล ยการแพทย แผนไทย ท ก าหนดไว ไปส การปฏ บ ต ในร ปแบบของการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป 2557 โดยน าประเด นย ทธศาสตร และแผนงานโครงการท ผ านความ เห นชอบ และได ร บการจ ดสรรงบประมาณมาแจกแจงรายละเอ ยด เก ยวก บต วช ว ดผลงาน ค าเป าหมาย แนวทางการปฏ บ ต งาน กรอบเวลาในการด าเน นงาน ห วหน า งานท ร บผ ดชอบ และงบประมาณท ใช ในการดาเน นงาน สาระส าค ญของแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป 2557 ว ทยาล ยการแพทย แผนไทย ประกอบด วยประเด นส าค ญ 4 ส วน ค อ ส วนท 1 บทน า ส วนท 2 การ ว เคราะห สถานการณ (SWOT Analysis) ส วนท 3 แผนปฏ บ ต ราชการประจาป 2557 ว ทยาล ยการแพทย แผนไทย ส วนท 4 ภาคผนวก ว ทยาล ยการแพทย แผนไทย หว งเป นอย างย งว าแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป 2557 จะเป นเคร องม อและกลไกส าค ญใน การบร หารงาน/โครงการในระด บ ว ทยาล ย การส อสารและการถ ายทอดแนวปฏ บ ต งานให แก ห วหน างาน ผ บร หาร ตลอดจนผ ปฏ บ ต งานในระด บต าง ๆ เพ อร วมก นข บเคล อนว ทยาล ยการแพทย แผน ไทย ให บรรล ถ งซ งว ส ยท ศน ท พ งปรารถนาร วมก นต อไป สารบ ญ หน า คานา สารบ ญ บทสร ปสาหร บผ บร หาร ก 1 บทนา 1 ปร ชญา 2 ปณ ธาน 2 ค าน ยมองค กร 2 ว ฒนธรรมองค กร 2 ม งส การเป น SMART College ในเช งบร หาร 2 อ ตล กษณ 3 เอกล กษณ 3 ค ณล กษณะบ ณฑ ตท พ งประสงค มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร 3 2 การว เคราะห สถานการณ (SWOT Analysis) 5 3 แผนปฏ บ ต ราชการประจาป 2557 ว ทยาล ยการแพทย แผนไทย 8 ว ส ยท ศน (Vision) 9 พ นธก จ (Mission) 9 ประเด นย ทธศาสตร (Strategic Issue) 9 เป าประสงค 9 กลย ทธ 10 กลว ธ /มาตรการ 10 แผนภาพท 3.1 สร ปความเช อมโยงแผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2557 ว ทยาล ยการแพทย แผนไทย 13 สารบ ญ (ต อ) แผนภาพท 3.2 แสดงความเช อมโยงแนวทางการบร หารราชการแผ นด น แผนงาน นโยบายการจ ดสรรงบประมาณ เป าหมายการให บร การ กระทรวง เป าหมายการให บร การหน วยงาน ผลผล ต/โครงการ และก จกรรม สร ปต วช ว ดภาระก จเร งด วน 15 สร ปต วช ว ดภารก จปกต _แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ สร ปต วช ว ดภารก จปกต _ตาม พรบ.งบประมาณรายจ ายประจาป ตารางสร ปต วช ว ดพ นฐานของโครงการท จะดาเน นการในป งบประมาณ ตารางสร ปงบประมาณรายจ ายประจาป งบประมาณ 2557 จาแนกตามประเภทแหล งเง นและประเภทรายจ าย 28 แผนการปฏ บ ต งานและการใช จ ายงบประมาณ ประจาป งบประมาณ ภาคผนวก กรอบแนวทางการต ดตามประเม นผลการดาเน นงาน ตามนโยบาย แผนกลย ทธ และแผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2557 ว ทยาล ย การแพทย แผนไทย หน า 13 บทสร ปผ บร หาร ตามร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช 2550 มาตรา 75 และมาตรา 76 และพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการ บ านเม องท ด พ.ศ มาตรท และ 17 ซ งบ ญญ ต ให หน วยราชการจะต องจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป และแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป ให สอดคล องก บ แผนบร หารราชการแผ นด น ว ทยาล ยการแพทย แผนไทย ซ งเป นส วนราชการในส งก ดมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร จ งได จ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป 2557 ข นภายใต นโยบายมหาว ทยาล ย และแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป ว ทยาล ยการแพทย แผนไทย สาระสาค ญของแผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ 2557 ว ทยาล ยการแพทย แผนไทย ก าหนดว ส ยท ศน ให ว ทยาล ยการแพทย แผนไทย เป นองค กรน กปฏ บ ต ม ออาช พด านว ทยาศาสตร ส ขภาพ ในระด บประเทศและก าวส สากล โดยการแปลงย ทธศาสตร ไปส การปฏ บ ต ได ก าหนดประเด นย ทธศาสตร ตามหล กการด านการบร หาร จ ดการและพ ฒนา ซ งประกอบด วย เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ กลว ธ /มาตรการ ผลผล ต/โครงการ/ก จกรรม ผ ร บผ ดชอบ รวมท งส น 6 ประเด นย ทธศาสตร 6 เป าประสงค 9 กลย ทธ 40 กลว ธ /มาตรการ 6 ผลผล ต และ 21 โครงการ งบประมาณท ใช ได ร บจากงบประมาณรายจ าย(แผ นด น) ท ได ร บจากร ฐบาล จ านวน 6,137,300 บาท (ร อยละ 52.54) และงบประมาณเง นรายได 5,544,600 บาท (ร อยละ 47.46) รวมท งส น 11,681,900 บาท แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2557 ว ทยาล ยการแพทย แผนไทย ก ตารางท 1.1 จานวนต วช ว ดตามภารก จ ต วช ว ดประจาป 2557 ประเด นย ทธศาสตร ภารก จเร งด วน ภารก จปกต ประจา ตาม พรบ. งปม. รวม รวมท กประเด นย ทธศาสตร การพ ฒนาการศ กษาด านว ชาช พว ทยาศาสตร ส ขภาพ สร างคนด คนเก งให เป น ท นมน ษย (Human Capital) ในระด บสากล 2. การพ ฒนางานว จ ย ส งประด ษฐ และนว ตกรรม ท สามารถน าไปใช ประโยชน และ ช วยพ ฒนาเศรษฐก จ และส งคมของประเทศ 3. การเสร มสร างความแข งแกร งให ก บช มชนส งคม บนพ นฐานองค ความร ด าน ว ทยาศาสตร ส ขภาพ 4. การอน ร กษ ศ ลปะ ว ฒนธรรม ภ ม ป ญญาไทย และส งแวดล อม การพ ฒนาบ คลากร และผ บร หารท กระด บ เพ อร กษาคนด คนเก ง และเตร ยม ความพร อมในการเป นผ นา 6. การพ ฒนาระบบบร หารจ ดการโดยใช หล กธรรมาภ บาล และการเพ มข ด ความสามารถในการแข งข นของว ทยาล ย งบประมาณท ใช ในการข บเคล อน ประกอบด วย งบประมาณรายจ าย(แผ นด น) ท ได ร บจากร ฐบาล และงบประมาณเง นรายได ท ได ร บความเห นชอบจากสภา มหาว ทยาล ย ในกรณ เร งด วนมหาว ทยาล ยสามารถขออน ม ต จ ดสรรงบประมาณเง นรายได สะสม เพ อสน บสน นโครงการ/ก จกรรมท ส าค ญได โดยม งบประมาณรวมท งส น 11,681,900 บาท จาแนกเป นงบประมาณแผ นด น จานวน 6,137,300 บาท (ร อยละ 52.54) และงบประมาณเง นรายได 5,544,600 บาท (ร อยละ 47.46) แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2557 ว ทยาล ยการแพทย แผนไทย ข 1. บทนำ แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2557 ว ทยาล ยการแพทย แผนไทย 1 1.1 ปร ชญำ (Philosophy) ว ทยาล ยการแพทย แผนไทย ม งผล ตบ คลากรว ชาช พด านการด แลส ขภาพ โดยบ รณาการองค ความร ด านการแพทย แผนไทยก บว ทยาศาสตร ส ขภาพ เพ อแสวงหาความร ใหม อย างต อเน องด วยกระบวนการว จ ย และนาไปใช ในการป องก นร กษา ส งเสร ม และฟ นฟ ส ขภาพแบบองค รวม เพ อให ประชาชนม ค ณภาพช ว ตท ด อย างย งย น 1.2 ปณ ธำน (Determination) ม งม นจ ดการศ กษาว ชาช พด านว ทยาศาสตร ส ขภาพ ท ม ค ณภาพด วยการพ ฒนาอย างต อเน อง 1.3 ค ำน ยมองค กร (Core values) ย ดม นในจรรยาบรรณ ช อส ตย และร บผ ดชอบ ม งภ กด ต อองค กร 1.4 ว ฒนธรรมองค กร (Corporate Culture) ว ฒนธรรมม งผลงาน (Result Based Culture) ว ฒนธรรมท มงาน (Team Culture) ว ฒนธรรมสมรรถนะ (Competency Culture) ว ฒนธรรมม งเร ยนร และปร บต ว (Learning & Adaptive Culture) 1.5 ม งส กำรเป น SMART College ในเช งบร หำร SMART = เก ง ฉลาด ปราดเปร อง คล องแคล ว นาสม ย S Strong = แข งแกร งด านบ ณฑ ตน กปฏ บ ต ว ชาการและเทคโนโลย M Modern = ท นสม ยด านเทคโนโลย และแข งข นได ในระด บสากล A Agile = คล องแคล ว ปราดเปร ยว ว องไว R Reform = ปฏ ร ปยกระด บกระบวนการทางานให ม ประส ทธ ภาพ ตอบสนองความต องการของผ ร บบร การ แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2557 ว ทยาล ยการแพทย แผนไทย 2 T Trust = ได ร บความเช อถ อ เช อม นของผ ม ส วนเก ยวข องและสาธารณชน 1.6 อ ตล กษณ (Identity) บ ณฑ ตน กปฏ บ ต ม ออาช พ 1.7 เอกล กษณ (Uniqueness) องค กรน กปฏ บ ต ม ออาช พด านว ทยาศาสตร ส ขภาพ 1.8 ค ณล กษณะบ ณฑ ตท พ งประสงค ว ทยำล ยกำรแพทย แผนไทย ว ทยาล ยการแพทย แผนไทย ม งผล ตบ ณฑ ตน กปฏ บ ต ม ออาช พ (Hands-on) ท ม ความร ท กษะว ชาช พ ท กษะส งคม (Soft skills) และประสบการณ ในการ ทางานจร ง โดยการร วมม อก บสถานประกอบการ บนพ นฐานของการพ ฒนาอาจารย หล กส ตร การบร หารหล กส ตรและห องปฏ บ ต การ บ ณฑ ตน กปฏ บ ต หมายถ ง บ ณฑ ตท ม สมรรถนะตามสาขาว ชาช พ ค ดเป น ทาเป น สร างเป น แก ป ญหาเป น ส อสารเป น ตรงตามความต องการของสถานประกอบการ ควำมร หมายถ ง ศาสตร ด านต าง ๆ ท สอนอย ในสาขาว ชาน น ๆ โดยสอนหล กการท สาค ญ (Principle) ของศาสตร น น ๆ และการประย กต ใช งานในข นส ง ซ งอย ในความร บผ ดชอบของอาจารย ผ สอนท ผ านการอบรมแนวทางการผล ตบ ณฑ ตน กปฏ บ ต ในล กษณะบ รณาการองค ความร มาแล ว ท กษะว ชำช พ หมายถ ง การฝ กปฏ บ ต ท กษะทางว ชาช พพ นฐาน และข นส งให สอดคล องก บสมรรถนะสาขาว ชาช พ ท สถานประกอบการต องการ ท กษะทำงส งคม (Soft skills) หมายถ ง ท กษะท เต มเต มบ ณฑ ตน กปฏ บ ต นอกเหน อจากศาสตร เฉพาะสาขาท ศ กษาในช นเร ยน โดยสามารถพ ฒนาท กษะ เหล าน นอกช นเร ยนด วยความร วมม อของหน วยงานต าง ๆ ใน มทร. ธ ญบ ร โดยเน นท กษะทางส งคมท สาค ญจานวน 8 ด าน ด งน 1. ภาษาต างประเทศ 2. การส อสารและสารสนเทศ (Communication and IT) 3. การทางานเป นท ม (Teamwork) 4. ใฝ เร ยน ใฝ ร (Learn how to learn) 5. ค ดว เคราะห หร อกระบวนการค ดและการแก ป ญหาอย างเป นระบบ แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2557 ว ทยาล ยการแพทย แผนไทย 3 6. จรรยาบรรณว ชาช พ (Ethics) 7. ความม ระเบ ยบว น ยและร กองค กร 8. จ ตบร การ (service mind) ประสบกำรณ ในกำรทำงำนจร ง หมายถ ง การฝ กงาน สหก จศ กษา การทางานจร ง การแก โจทย ในสถานประกอบการ การบร การว ชาการแก ส งคม ท ม งเน นให น กศ กษาม ประสบการณ จร งในการแก ป ญหาโดยใช ความร ในสาขาว ชาช พต วเองและท กษะส งคมเข าช วย และการเร ยนร ว ฒนธรรมองค กรของสถานประกอบการ แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2557 ว ทยาล ยการแพทย แผนไทย 4 2. กำรว เครำะห สถำนกำรณ แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2557 ว ทยาล ยการแพทย แผนไทย 5 กำรว เครำะห สถำนกำรณ (SWOT Analysis) การว เคราะห สถานการณ (SWOT Analysis) เป นการว เคราะห สภาวะแวดล อมภายใน และภายน
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks