- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม - PDF

Description
เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

Please download to get full document.

View again

of 11
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Court Filings

Publish on:

Views: 3 | Pages: 11

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท กข อความท ใช ในการขออน ญาตด าเน นโครงการและขออน ม ต งบประมาณ ส วนท 8 ใบค าร องเบ กเง นงบประมาณ ( สค.01 ) ส วนท 9. รายงานการสร ปโครงการก จกรรมน กศ กษา - สร ปผลการด าเน นงานโครงการก จกรรม - รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม ส วนท 10. ต วอย างแบบสอบถามการประเม นผลโครงการ ( ถ าม ) ส วนท 11. สร ปผลจากการประเม นแบบสอบถาม ( ต อเน องก บส วนท 10 ) หมายเหต : การด าเน นการหล งเสร จส นโครงการ/ก จกรรมของสโมสรน กศ กษา และชมรม 1. หล งเสร จส นการด าเน นโครงการ/ก จกรรม ให ด าเน นการย นเอกสารช าระหล กฐานเง นค าใช จ ายในการ ด าเน นงานโครงการ/ก จกรรม ท ส าน กงานก จการน กศ กษา ภายใน 7 ว น โดยให น าใบเสร จฉบ บจร ง ท กฉบ บใช เป นหล กฐานประกอบการช าระค าใช จ ายในการด าเน นงานตามโครงการ 2. ให ส าเนาใบค าร องเบ กเง นงบประมาณ (สค.01), ใบค าร องช าระหล กฐานทางบ ญช (สค.02) และเอกสารประกอบอ นๆ รวมท งใบเสร จค าใช จ ายท กฉบ บ เก บไว เป นหล กฐานด วย 3. ให สโมสรน กศ กษา และหร อชมรมท ด าเน นโครงการก จกรรม จ ดท าสร ปรายงานผลการด าเน นโครงการ ท ได ด าเน นการเสร จเร ยบร อยแล ว ตามแบบฟอร ม (สน.13) ย นเสนอส ง ส าน กงานก จการน กศ กษาภาย ใน 30 ว น น บต งแต ว นส นส ดโครงการ 4. ในกรณ ท ใช เง นงบประมาณของมหาว ทยาล ย และม เง นเหล อจากการด าเน นก จกรรม ให ร บน าส ง ช าระค นมหาว ทยาล ย ภายใน 7 ว น น บต งแต ส นส ดโครงการ โดยต ดต อขอค นเง นงบประมาณท เหล อ จากการใช จ ายในโครงการ และด าเน นการช าระหล กฐานทางบ ญช ท ส าน กงานก จการน กศ กษา ( ตามข อ 1 ) สร ปรายงานการด าเน นงาน โครงการ/ก จกรรม... ตราส ญล กษณ ของสโมสรน กศ กษา หร อชมรม หร อร ปภาพประกอบบนปกรายงาน ส อให เห นถ ง โครงการ/ก จกรรมท เก ยวข อง สร ปโครงการ. จ ดโดย สโมสรน กศ กษา/ชมรม. มหาว ทยาล ยศร ปท ม ว ทยาเขตชลบ ร ว นท.เด อน พ.ศ. สถานท.. ประจ าป การศ กษา สร ปผลการด าเน นงานโครงการก จกรรมน กศ กษา ช อโครงการ ผ ร บผ ดชอบโครงการ - สโมสรน กศ กษา / ชมรม... - น กศ กษาผ ร บผ ดชอบโครงการ.. - อาจารย ท ปร กษาโครงการ หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค โครงการ กล มเป าหมาย. ว ธ การด าเน นงาน ระยะเวลาการปฏ บ ต งาน. สถานท ปฏ บ ต งาน. ผลการด าเน นงานก จกรรม การประเม นโครงการ... ป ญหาและอ ปสรรค ในการด าเน นโครงการ/ก จกรรม ความร วมม อของหน วยงานของมหาว ทยาล ย หร อหน วยงานองค กรของร ฐ หร อเอกชนท ร องขอ หร อเข าร วมโครงการ ( การต ดต อประสานงาน การอ านวยความสะดวก การม ส วนร วมในโครงการ การ มาพบปะเย ยมเย ยนด แลความเป นอย ฯลฯ ) การต ดต อประสานงาน.. การอ านวยความสะดวก การม ส วนร วมในโครงการ. การมาพบปะเย ยมเย ยน การด แลความเป นอย ข อเสนอแนะในการด าเน นโครงการคร งต อไป งบประมาณท ได ร บการสน บสน น มหาว ทยาล ยศร ปท ม ว ทยาเขตชลบ ร จ านวนเง น...บาท (.... ) ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา ( สกอ.) จ านวนเง น บาท (. ) งบประมาณหร อส งของสน บสน นจากแหล งอ นๆ จาก... ม ม ลค ารวมเป นจ านวนเง น. บาท (.....) รายละเอ ยดการใช จ ายงบประมาณโครงการ งบประมาณท ได ร บ จ านวน...บาท ใช จ ายจร ง บาท เป นค าใช จ าย ด งน 1... บาท 2... บาท 3... บาท 4...บาท 5... บาท 6... บาท 7... บาท 8... บาท 9... บาท 10. บาท 11. บาท รวม....บาท (...) (...) อาจารย ท ปร กษาโครงการ นายกสโมสรน กศ กษา / ประธานชมรม รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรมน กศ กษา ช อโครงการ.. ด าเน นงานระหว างว นท.เด อน..พ.ศ. สถานท หน วยงานร บผ ดชอบ สโมสรน กศ กษา / ชมรม... ได ร บงบประมาณสน บสน นโครงการจ านวน.....บาท (....) ล าด บ รายการ งบประมาณท ได ร บ (บาท) รวมท งหมด ค าใช จ ายจร ง (บาท) คงเหล อ (บาท) ค าใช จ ายจร งรวม...บาท (....) คงเหล อ จ านวนเง น... บาท (. ) (.. ) (.. ) อาจารย ท ปร กษา ผ สร ปงบประมาณค าใช จ าย././././ หมายเหต : ให ช าระหล กฐานทางบ ญช ค าใช จ ายภายใน 7 ว น หล งเสร จส นการด าเน นโครงการ และส ง รายงานสร ปผลการด าเน นงานตามโครงการ จ านวน 3 เล ม ท ส าน กงานก จการน กศ กษา ภายใน 30 ว น หล งเสร จส นโครงการ ภาพประกอบ การสร ปรายงานผลการด าเน นงานโครงการ/ก จกรรม ภาพประกอบค าบรรยายการด าเน นงาน โครงการ/ก จกรรม เป นภาพถ ายส อให เห นถ งบรรยากาศ จ านวนผ เข าร วมโครงการ/ก จกรรม ประมาณ 5-6 ร ป (ค าบรรยายประกอบ ภาพท 1 ).. ภาพประกอบค าบรรยาย (ค าบรรยายประกอบภาพท 2 ).. รายช อผ ท เข าร วมท าก จกรรม โครงการ... ณ... ว นท...เด อน...พ.ศ ล าด บ ช อ/นามสก ล รห สน กศ กษา คณะ/สาขาว ชา หมายเหต /โทรศ พท ต ดต อ ล าด บ ช อ/นามสก ล รห สน กศ กษา คณะ/สาขาว ชา หมายเหต /โทรศ พท ต ดต อ ล าด บ ช อ/นามสก ล รห สน กศ กษา คณะ/สาขาว ชา หมายเหต /โทรศ พท ต ดต อ (.) (.... ) อาจารย ท ปร กษาชมรม นายกสโมสร/ประธานชมรม././.././
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks