รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา PDF

Description
รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา พฤษภาคม รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา

Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Science & Technology

Publish on:

Views: 8 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา พฤษภาคม 2557 2 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา ศ กษาและว เคราะห แผนพ ฒนาการศ กษา ระด บอ ดมศ กษาฉบ บท 11 (พ.ศ ) มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนคร เหน อ 2. ศ กษาและว เคราะห แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ บ ณฑ ตว ทยาล ย ว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น (TGGS) 3. ทบทวนผลการประเม นค ณภาพภายใน ประจ าป การศ กษา 2555 และน าผลประเม นจ ดท า แผนพ ฒนาค ณภาพ และปร บปร งการท างาน 4. จ ดท าค ม อการประก นภายใน ระด บภาคว ชา 1. ทบทวน ผลการประเม น ค ณภาพภายใน ประจ าป การศ กษา โครงการจ ดท า ค ม อการประก น ภายในระด บ ภาคว ชา ป พ.ศ ป พ.ศ ครบ และ 5 3 5. จ ดท าฝ าย การศ กษา ตามองค ประกอบ 9 องค ประกอบเพ อให สอดคล องก บข อ 1 และ 2 6. เสนอแผนต อผ บร หาร (คณะกรรมการประจ า ส วนงาน) และร บนโยบายท ผ บร หารก าหนดเร อง การประก นภายใน 7. พ ฒนาระบบสารสนเทศเพ อรองร บเอกสาร หล กฐานและข อม ล และเพ อการท า E-SAR (Electronic self assessment report) 8. ปร บปร ง Website ฝ าย การศ กษาเพ อเผยแพร ข อม ลข าวสารให บ คลากร ภายในและบ คคลภายนอกทราบถ งแนวทางในการ จ ดท างานด านงานประก น 9. ปร บปร งคณะกรรมการ การศ กษาเจ าหน าท ส าน กงานคณบด เพ อ ด าเน นการตามแผนในข อ 4 ตามองค ประกอบ 9 องค ประกอบ 10. ปร บปร งคณะกรรมการ การศ กษาระด บภาคว ชาเพ อด าเน นการตามแผนใน ข อ 4 ตามองค ประกอบ 9 องค ประกอบ 1.การท า ฝ าย การศ กษา 1. การเสนอแผน ในการประช ม คณะกรรมการ ประจ าส วนงาน 1. โครงการพ ฒนา ระบบการจ ดเก บ ข อม ลโดยใช เทคโนโลย ระบบ สารสนเทศ 1.Update ข อม ล ฝ าย การศ กษาใน website TGGS 1. การปร บปร ง คณะกรรมการ การศ กษาส าน กงาน คณบด 1. การปร บปร ง คณะกรรมการ การศ กษาภาคว ชา ป พ.ศ ป พ.ศ ครบ มาตรฐาน 2 มาตรฐาน 6 มาตรฐาน 6 และ 4 และ 4 4 11. พ ฒนาต วบ งช ท สะท อนเอกล กษณ ของคณะฯ 1. โครงการพ ฒนา ต วบ งช ท สะท อน เอกล กษณ ของ คณะฯ 12. จ ดอบรมเพ มความร ความเข าใจแก บ คลากร เร องการประก นภายในและวงจร ค ณภาพ PDCA 13. จ ดประช มคณะกรรมการตามข อ 9 และ 10 เพ อมอบหมายงานโครงการตามแผนข อ จ ดให ม การจ ดเก บข อม ลอย างเป นระบบตาม องค ประกอบ 9 องค ประกอบ 15. จ ดการอบรมเพ อเพ มความร ความเข าใจแก บ คลากรเร องการตรวจประเม น ภายในและการจ ดท ารายงาน SAR 16. จ ดให ม การประช มเพ อต ดตามผลการ ด าเน นงานเป นประจ าท กเด อนตามองค ประกอบ องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และ แผนด าเน นการ องค ประกอบท 2 การผล ตบ ณฑ ต 1. โครงการจ ด อบรมเร องการ การศ กษาภายใน และวงจรค ณภาพ PDCA 1.การประช ม กรรมการประก น 1. การ จ ดเก บข อม ล SAR 1. โครงการจ ดการ อบรมเร องการ ตรวจประเม น ภายในและการ จ ดท ารายงาน SAR 1.การประช ม กรรมการประก น ป พ.ศ ป พ.ศ ครบ มาตรฐาน 3 5 องค ประกอบท 3 การพ ฒนาน กศ กษา องค ประกอบท 4 การว จ ยองค ประกอบท องค ประกอบท 5 การบร การว ชาการแก ส งคม องค ประกอบท 6 การท าน บ าร งศ ลปะและว ฒนธรรม องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ องค ประกอบท 8 การเง นและงบประมาณ องค ประกอบท 9 ระบบและกลไกการ องค ประกอบท 97 เอกล กษณ อ ตล กษณ และ มาตรการส งเสร ม 17. ต ดตามข อ 16 (รอบ 6, 9, และ 12 เด อน 18. รายงานประเม นตามแผน และรายงานต อผ บร หาร 19. ด าเน นก บเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ด านการประก นก บเคร อข าย แลกเปล ยนเร ยนร 3 มหาว ทยาล ย และก บคณะ ว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น 20. ต ดตามและตรวจสอบการจ ดเก บข อม ล หล กฐานและเอกสารตามองค ประกอบ 1.การประช ม กรรมการประก น 1. เสนอรายงานใน การประช มณะ กรรมการประจ าส วน งาน 1. ร วมก บ เคร อข ายแลกเปล ยน เร ยนร 3 มหาว ทยาล ย 2. แลก เปล ยนเร ยนร ก บ มหาว ทยาล ยขอนแก น 1. การ ต ดตาม ตรวจสอบ การจ ดเก บข อม ล หล กฐาน เอกสาร ป พ.ศ ป พ.ศ ครบ มาตรฐาน 3 มาตรฐาน 8 มาตรฐาน 3 21. จ ดให ม การเช ญผ ร บบร การด านงานว จ ย และ บร การว ชาการ เป นกรรมการในการตรวจประเม น การประก นภายใน เพ อให ม การ ก าหนดเป าหมาย หร อท ศทางการว จ ยและการ บร การว ชาการ 22. จ ดให ม การตรวจประเม นค ณภาพภายใน (Internal Assessment) ระด บส วยงาน 23. จ ดให ม โครงการปร บปร งตาม ผลการตรวจประเม นค ณภาพภายในเบ องต น 24. จ ดท ารายงาน SAR (Self assessment report) 25. รายงาน และผลส มฤทธ ของ การด าเน นงานต อผ บร หาร คณะกรรมการประจ า ส วนงาน และรายงานต อมหาว ทยาล ย 26. ส งรายงาน SAR (Self assessment report) ภายในระยะเวลาท ก าหนด 1. การเช ญ ผ ร บบร การด าน งานว จ ย และ บร การว ชาการ เป น กรรมการในการ ตรวจประเม นการ การศ กษาภายใน 1. โครงการการ ตรวจประเม น ค ณภาพภายใน เบ องต น (Internal Assessment) 1. ปร บปร ง ตามผลการตรวจ ประเม นค ณภาพ ภายใน 1. การ จ ดท ารายงาน SAR 1. การสร ปผลการ ด าเน นงานในการ ประช มณะกรรมการ ประจ าส วนงาน 1. การส งรายงาน SAR ภายใน ระยะเวลาท ก าหนด ป พ.ศ ป พ.ศ ครบ มาตรฐาน 7 มาตรฐาน 2 และ 3 และ 5 ต วบ งช มาตรฐาน 5 ต วบ งช มาตรฐาน 5 6 7
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks