รายงานการประเม น โครงการน ทรรศการว ชาการ - PDF

Description
รายงานการประเม น โครงการน ทรรศการว ชาการ มน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มน ษยศาสตร และส งคมศาสตร : ร อยใจไทย เท ดไท องค ราช นแห งการพ ฒนา องค ราช นแห งการพ ฒนา แผนการให บร การว ชาการและว ชาช พแก ส งคม คณะมน

Please download to get full document.

View again

of 29
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Government & Nonprofit

Publish on:

Views: 2 | Pages: 29

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายงานการประเม น โครงการน ทรรศการว ชาการ มน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มน ษยศาสตร และส งคมศาสตร : ร อยใจไทย เท ดไท องค ราช นแห งการพ ฒนา องค ราช นแห งการพ ฒนา แผนการให บร การว ชาการและว ชาช พแก ส งคม คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร ว นท 1-2 ธ นวาคม 2554 แผนงาน/โครงการ : น ทรรศการว ชาการ มน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มน ษยศาสตร และส งคมศาสตร : ร อยใจไทย เท ดไท องค ราช นแห งการพ ฒนา ประเด นย ทธศาสตร : การพ ฒนาคน ช มชนท องถ นให อย ด ม ความส ข เข มแข ง ม ว ฒนธรรม ศ ลธรรมและพ งพาตนเองได หน วยงานท ร บผ ดชอบ : คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร บทสร ปผ บร หาร โครงการน ทรรศการ ว ชาการ มน ษยศาสตร และส งคมศาสตร : ร อยใจไทย เท ดไท องค ราช นแห งการพ ฒนา ม ว ตถ ประสงค 1. เพ อเท ดไท พระบารม พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วภ ม พลอด ยเดช 84 พรรษา 2. เพ อให น กศ กษา อาจารย และบ คลากรในท องถ นได ตระหน กในการด าเน นช ว ตแบบพอเพ ยงและอย ในท องถ น 3. เพ อจ ดก จกรรมเสร ม หล กส ตรการเร ยนการสอนของคณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร 4. เพ อบร การว ชาการต อบ คลากรในท องถ น 5. เพ อ ส งเสร มให น กศ กษาได ม ประสบการณ ในการจ ดก จกรรมทางว ชาการ และก จกรรมทางส งคม โดยม กล มเป าหมาย ค อ 1) น กศ กษาภาคปกต และกศ.บป. เข าร วมก จกรรม จ านวน 1,000 คน 2) อาจารย และบ คลากร เข าร วมก จกรรม จ านวน 100 คน 3) บ คลากรในท องถ นเข าร วมก จกรรม จ านวน 500 คน รวมจ านวนท งส น 1,600 คน ด าเน นการตามข นตอน/ ก จกรรมด งน 1) ประช มเพ อระดมแนวค ด 2) พ ฒนาการจ ดน ทรรศการ 3) จ ดน ทรรศการว ชาการ 4) ประเม นผลการจ ด น ทรรศการว ชาการ ระยะเวลาท ใช ในการจ ดน ทรรศการฯ ระหว างว นท 1-2 ธ นวาคม 2554 บร เวณหอประช มใหม มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร งบประมาณ จ านวนเง นประมาณ 303,000 บาท ในโครงการเช อมโยงทางส งคม ว ฒนธรรม การท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรมของการพ ฒนาศาสตร ทางด านมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ภายในท องถ น โดย ด าเน นการเก บแบบสอบถาม จ านวน 307 ช ด ม ผลการด าเน นการม ต ด านความพ งพอใจในการจ ดน ทรรศการ พบว า บ คลากรภายในมหาว ทยาล ยม ความพ งพอใจ จ านวน 113 คน และบ คลากรภายนอกมหาว ทยาล ย จ านวน 194 คน เม อ พ จารณาจากผ ตอบแบบสอบถามท งหมดม ความพ งพอใจ จ านวน 307 คน ค ดเป นร อยละ 99.7 ค าน า มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชรได ก าหนดว ส ยท ศน ให งานบร การว ชาการของมหาว ทยาล ย เป นหน วยงาน สน บสน น ส งเสร มการเผยแพร องค ความร ส ช มชนและสร างเคร อข ายให เข มแข งและย งย น โดยม พ นธก จให บร การว ชาการ ว ชาช พแก ช มชนท องถ นและส งคม ม ประเด นย ทธศาสตร พ ฒนาคน ช มชน ท องถ น ม อาช พ อย ด ม ส ข เข มแข ง ม ว ฒนธรรม ศ ลธรรม พ งพาตนเองได การด าเน นโครงการน ทรรศการว ชาการ มน ษยศาสตร และส งคมศาสตร : ร อยใจ ไทย เท ดไท องค ราช นแห งการพ ฒนา ตามแผนการให บร การว ชาการและว ชาช พแก ส งคม โดยโปรแกรมว ชาต างๆ ภายใน คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ในคร งน เป นโครงการท จ ดข นส าหร บ น กเร ยน น กศ กษา คณาจารย และประชาชน ผ สนใจ จ านวนกว า 1,000 คน ภายใต โครงการเช อมโยงทางส งคม ว ฒนธรรม การท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรมของการ พ ฒนาศาสตร ทางด านมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ภายในท องถ น ผลท คาดว าจะได ร บจากการจ ดน ทรรศการฯ ในคร งน ค อ ผ ท เข าร วมน ทรรศการฯ ม ความพ งพอใจและความร จากการจ ดงาน คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร พฤษภาคม 2555 สารบ ญ บทค ดย อ ค าน า สารบ ญ ตอนท 1 ช อโครงการ 1 หล กการและเหต ผล 1 ผ ร บผ ดชอบ 1 ว ตถ ประสงค 1 กล มเป าหมาย 1 ระยะเวลาการด าเน นงาน 1 สถานท จ ดก จกรรม 1 ว ธ ด าเน นโครงการ 2 งบประมาณ 2 การต ดตามและประเม นผลโครงการ 3 สอดคล องก บประเด นย ทธศาสตร และกลย ทธ 3 ล กษณะของก จกรรม 3 ประโยชน ท คาดว าจะได ร บจากการด าเน นโครงการ 4 ตอนท 2 ประเด นการประเม น 5 เคร องม อท ใช ในการประเม นผล 5 การเก บข อม ล 5 การว เคราะห ข อม ล 5 เกณฑ การต ดส น 5 ตอนท 3 สร ปผลการประเม นโครงการ 7 รายงานผลการประเม น 7 ภาคผนวก 15 หน า 1 ช อโครงการ โครงการจ ดน ทรรศการทางว ชาการ ตอนท 1 บทน า มน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มน ษยศาสตร และส งคมศาสตร : ร อยใจไทย เท ดไท องค ราช นแห งการพ ฒนา หล กการและเหต ผล คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ม ภารก จท ส าค ญ 4 ประการ ค อ การจ ดการเร ยนการสอน การ ว จ ย การท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม และการบร การทางว ชาการ เพ อเป นการแสดงผลงานและประชาส มพ นธ ก จกรรมการเร ยนการสอน และก จกรรมต างๆ ของคณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ให ก บน กศ กษา อาจารย ตลอดจนบ คลากรในท องถ นได ทราบ และเป ดโอกาสให บ คลากรท วไปได เข าร วมก จกรรมของคณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร จ งเห นสมควรจ ดน ทรรศการทางว ชาการของคณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ระหว าง ว นท 1-2 ธ นวาคม 2554 ในห วข อ มน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มน ษยศาสตร และส งคมศาสตร : ร อยใจไทย เท ดไท องค ราช นแห งการ พ ฒนา ผ ร บผ ดชอบ คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ว ตถ ประสงค 1. เพ อเท ดไท พระบารม พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วภ ม พลอด ยเดช 2. เพ อให น กศ กษา อาจารย และบ คลากรในท องถ นได ตระหน กในการด าเน นช ว ตแบบพอเพ ยงและอย ในท องถ น 3. เพ อจ ดก จกรรมเสร มหล กส ตรการเร ยนการสอนของคณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร 4. เพ อบร การว ชาการต อบ คลากรในท องถ น 5. เพ อส งเสร มให น กศ กษาได ม ประสบการณ ในการจ ดก จกรรมทางว ชาการ และก จกรรมทางส งคม กล มเป าหมาย 1. น กศ กษาภาคปกต และกศ.บป. เข าร วมก จกรรม จ านวน 1,000 คน 2. อาจารย และบ คลากร เข าร วมก จกรรม จ านวน 100 คน 3. บ คลากรในท องถ นเข าร วมก จกรรม จ านวน 500 คน ระยะเวลาการ 1 2 ธ นวาคม พ.ศ สถานท จ ดก จกรรม บร เวณลานหอประช มใหม มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร 2 ว ธ ด าเน นโครงการ 1. จ ดท าแผนปฏ บ ต งาน/โครงการน ทรรศการว ชาการ 2. ต ดต อประสานงานก บโรงเร ยนภายในจ งหว ดก าแพงเพชร ตาก ส โขท ย เพ อจ ดท าโครงการ 3. ด าเน นการจ ดโครงการน ทรรศการว ชาการ 4. ประเม นผลโครงการน ทรรศการว ชาการ งบประมาณ เง นนอกงบประมาณ คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร และเง นงบประมาณแผ นด น คณะ มน ษยศาสตร และส งคมศาสตร รวมจ านวนท งส น 303,000 บาท ด งน 1. งบประมาณมหาว ทยาล ย รห สก จกรรม จ านวน 190,000 บาท 2. งบประมาณโครงการเง นบ าร งการศ กษา (บกศ.) จ านวน 20,500 บาท ด งน 2.1 งบประมาณโครงการพ ฒนาศ กยภาพน กศ กษาโปรแกรมว ชาร ฐประศาสนศาสตร ก จกรรม สน บสน นน กศ กษาเข าร วมตอบแข งข นป ญหาทางร ฐประศาสนศาสตร รห สก จกรรม จ านวน 10,000 บาท 2.2 งบประมาณโครงการบร หารจ ดการโปรแกรมว ชาร ฐประศาสนศาสตร ก จกรรมจ ดหาว สด ประกอบการเร ยนการสอน รห สก จกรรม จ านวน 3,000 บาท 2.3 งบประมาณโครงการพ ฒนาค ณล กษณะบ ณฑ ตและศ ษย เก า ก จกรรมจ ดแข งข นตอบป ญหา กฎหมาย/อบรม และจ ดน ทรรศการเผยแพร ความร รห สก จกรรม จ านวนเง น 15,000 บาท 2.4 งบประมาณโครงการแข งข นตอบป ญหากฎหมายระด บม ธยมศ กษา ก จกรรมการจ ดแข งข นตอบ ป ญหากฎหมาย รห สก จกรรม จ านวน 13,000 บาท 2.5 งบประมาณโครงการจ ดน ทรรศการส ปดาห ห องสม ด ก จกรรมจ ดน ทรรศการส ปดาห ห องสม ด รห ส ก จกรรม จ านวน 2,000 บาท 2.6 งบประมาณโครงการปฏ บ ต การจ ดก จกรรมส งเสร มการอ านภายในและภายนอกมหาว ทยาล ย ก จกรรมส งเสร มการอ านภายในและภายนอกมหาว ทยาล ย รห สก จกรรม จ านวน 2,000 บาท 3. ขออน ม ต เง นจากโครงการจ ดการศ กษา รป.บ. ของคณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร รห ส จ านวนเง น 68,000 บาท การต ดตามและประเม นผลโครงการ โครงการน ทรรศการว ชาการม เก บข อม ลจากผ เข าร วมโครงการ จ านวน 307 คน โดยม ว ธ ว ด ความส าเร จของโครงการ 1 แบบม ต ค อ ม ต ด านความพ งพอใจของกล มเป าหมาย ใช แบบส ารวจความพ งพอใจในการร บบร การ สอดคล องก บประเด นย ทธศาสตร และกลย ทธ ประเด นย ทธศาสตร ท 3 การพ ฒนาคน ช มชนท องถ นให อย ด ม ความส ข เข มแข ง ม ว ฒนธรรม ศ ลธรรม และพ งพาตนเองได กลย ทธ 3.1 เสร มสร างศ กยภาพและมาตรฐานการบร การว ชาการแก ส งคม การพ ฒนาคน ช มชน ส งคม ให เข มแข งย งย น พ งพาตนเองได ตามแนวพระราชด าร เศรษฐก จพอเพ ยง ล กษณะของก จกรรม น ทรรศการทางว ชาการ มน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มน ษยศาสตร และส งคมศาสตร : ร อยใจไทย เท ดไท องค ราช นแห งการพ ฒนา ประกอบด วยก จกรรมต างๆ ท หลากหลาย ได แก น ทรรศการทางว ชาการ ก จกรรมการแข งข น/ประกวด และ ก จกรรมการอบรม / ส มมนา / บรรยายทางว ชาการ 1.1 น ทรรศการว ชาการ เศรษฐก จพอเพ ยง 1.2 น ทรรศการว ชาการ 65 ป ปกเกล าประชาธ ปไตย 1.3 น ทรรศการว ชาการ ร อยใจไทย ร กในหลวง ร กการอ าน 1.4 น ทรรศการว ชาการ ส ปดาห ห องสม ดคร งท 28 โภชนาการเพ อส ขภาพตามรอยสมเด จ พระนางเจ าส ร ก ต พระบรมราช น นาถ 1.5 น ทรรศการว ชาการ ปร ชญากฎหมายในพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว 1.6 น ทรรศการว ชาการ เท ดไท องค ราช น ส บสานส มพ นธ ไทย - จ น 1.7 น ทรรศการว ชาการ Delightful English 1.8 น ทรรศการว ชาการ เราร กในหลวง 1.9 น ทรรศการว ชาการ นาฏศ ลป เท ดไท องค ราช นย (นาฏศ ลป ร ชกาลท 9) 1.10 น ทรรศการว ชาการ ร กชาต ร กษ ภาษาไทย เท ดไท องค ราช น 2. ก จกรรมการแข งข น/ประกวด อาท 2.1 การแข งข นตอบป ญหาการเม องและการปกครองของไทย ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย คร งท การแข งข นการส บค นฐานข อม ลออนไลน 2.3 การแข งข นตอบป ญหากฎหมายระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย 2.4 การแข งข นว าความในศาลจ าลอง 2.5 การแข งข นตอบป ญหาภาษาไทย ระด บประถมศ กษาช วงช นท 1 และ การแข งข นท กษะภาษาอ งกฤษระด บอ ดมศ กษา 2.7 การแข งข นวาดภาพเราร กในหลวง 2.8 การประกวดเร ยงความภ ม สารสนเทศ 2.9 การประกว
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks