เอกสารประกอบในการจ ดท า ว ชาเตร ยมโครงงานและโครงงาน ระด บปร ญญาตร สาขาว ศวกรรมส งทอ คณะอ ตสาหกรรมส งทอ - PDF

Description
เอกสารประกอบในการจ ดท า ว ชาเตร ยมโครงงานและโครงงาน ระด บปร ญญาตร สาขาว ศวกรรมส งทอ คณะอ ตสาหกรรมส งทอ จ ดพ มพ 15/8/2554 ก าหนดแผนการด าเน นงานว ชาเตร ยมโครงงาน ภาคการศ กษาท 2 / ส ปดาห ท ห วข อ แบบเอกสาร

Please download to get full document.

View again

of 57
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Kids & Toys

Publish on:

Views: 7 | Pages: 57

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
เอกสารประกอบในการจ ดท า ว ชาเตร ยมโครงงานและโครงงาน ระด บปร ญญาตร สาขาว ศวกรรมส งทอ คณะอ ตสาหกรรมส งทอ จ ดพ มพ 15/8/2554 ก าหนดแผนการด าเน นงานว ชาเตร ยมโครงงาน ภาคการศ กษาท 2 / ส ปดาห ท ห วข อ แบบเอกสาร 1 การค นคว าห วข อโครงงาน 2 การศ กษารวมรวบข อม ลท เก ยวข องก บห วข อโครงงาน 3 การหาท อาจารย ท ปร กษาโครงงาน 4 น าเสนอห วข อให ก บอาจารย ท ปร กษาได ร บทราบและร บข อเสนอแนะจาก อาจารย ท ปร กษาโครงงาน 5 เข ยนและส งค าร องขออน ม ต ห วข อโครงงานส งอาจารย ประจ าว ชา อส.01 6 อส ย นค าร องขอสอบห วเร องโครงงาน และคณะกรรมการสอบ พร อมก บ เอกสารร างโครงงาน สอบกลางภาค อส.03 (1) (สอบห วข อโครงงาน โดยอาจารย ท ปร กษา และกรรมสอบท ต งแต ง) ท าการรวบม ลข อม ลและจ ดท าบทท 2 และบทท 3 15 อส.02 ย นค าร องขอสอบเค าโครงของงาน และคณะกรรมการสอบ สอบปลายภาค (สอบเค าโครงของงาน โดยคณะกรรมการสอบท ต งแต ง) อส.03 (2) ก าหนดแผนการด าเน นงานว ชาโครงงาน ภาคการศ กษาท 2 / ส ปดาห ท ห วข อ แบบเอกสาร 1 การค นคว าเน อหาและว ธ การท างานโครงงาน อส.05 การรวบรวมข อม ลและผลการท างานของโครงงาน ย นค าร องของสอบความก าวหน าของโครงงาน และแต งต ง อส คณะกรรมการสอบ สอบกลางภาค อส.03 (1) (สอบความก าวหน าของโครงงาน โดยคณะกรรมการสอบ) ท าการรวบม ลข อม ลและจ ดท าบทท 4 และบทท 5 ย นค าร องของสอบสร ปเน อหาโครงงาน และแต งต งคณะกรรมการ อส สอบ สอบปลายภาค (สอบเค าโครงของงาน โดยคณะกรรมการสอบ) อส.03 (2) ส วนท 1 การจ ดท าเอกสารว ชาเตร ยมโครงงาน ข นตอน ว ธ การด าเน นงานว ชาเตร ยมโครงงาน เอกสาร น กศ กษาเข ยนขออน ม ต ห วเร องโครงงาน พร อมก บเอกสารโครงร างของโครงงาน 1 ท ประกอบด วยว ตถ ประสงค ขอบเขต และประโยชน ท จะได ร บโดยให อาจารย ท อส.01 ปร กษาร บทราบ และส งเอกสารให อาจารย ประจ าว ชาภายใน ว น ให ย นค าร องขอสอบห วเร องโครงงาน และขอแต งต งคณะกรรมการสอบห วข อ 2 พร อมก บเอกสารโครงร างเน อหาของโครงงาน ก อนสอบกลางภาค ส งเอกสาร อส.02 (1) ให ก บอาจารย ประจ าว ชาภายใน 2 ส ปดาห ก อนสอบกลางภาค (การสอบกลางภาค) ให อาจารย ท ปร กษาโครงงานสอบห วข อ พร อมมก บ 3 คณะกรรมการ โดยม เอกสารการประเม นคะแนนการสอบ ส งค นให ก บอาจารย อส.03 (1) ประจ าว ชาเป นผ รวบรวมและสร ปผลคะแนนสอบ 4 ให อาจารย ประจ าว ชาท าการรวบรวมคะแนนสอบและสร ปผลการสอบ ลงใน อส.04 เอกสารสร ปการประเม นการสอบ ของแต ละโครงงาน (1) 5 ให ย นค าร องขอสอบเค าโครงของงาน (บทท 1-3) และแต งต งคณะกรรมการสอบ อส.02 ก อนสอบปลายภาค 2 ส ปดาห โดยส งเอกสารค นให ก บอาจารย ประจ าว ชาร บทราบ (2) (การสอบปลายภาค) ให อาจารย ท ปร กษาและคณะกรรมการสอบ ท าการสอบเค า 6 โครงของงาน (บทท 1-3 )โดยใช เอกสารประเม นคะแนนสอบ และส งผลคะแนน ให ก บอาจารย ประจ าว ชาเป นผ รวบรวมและสร ปคะแนนและผลเกรดของว ชาเตร ยม อส.03 (2) โครงงาน 7 ให อาจารย ประจ าว ชาท าการรวบรวมคะแนนสอบและสร ปผลการสอบ ลงใน อส.04 เอกสารสร ปการประเม นการสอบ ของแต ละโครงงาน (2) ส วนท 2 การจ ดท าเอกสารว ชาโครงงาน ข นตอน ว ธ การด าเน นงานว ชาโครงงาน เอกสาร 1 ให น กศ กษาด าเน นงานและรวบรวมข อม ลการการจ ดท าโครงงาน (บทท 4 และ5) และบ นท กแบบรายงานการด าเน นโครงงาน โดยให อาจารย ท ปร กษาร บทราบท ก ส ปดาห หร อท กเด อน และก อนสอบโครงงาน (บทท 1-5) ให น กศ กษารวม อส.05 รวมส งให ก บอาจารย ประจ าว ชา 2 ให ย นค าร องขอสอบความก าวหน า และขอแต งต งคณะกรรมการสอบห วข อพร อม ก บเอกสารโครงร างเน อหาของโครงงาน ก อนสอบกลางภาค ส งเอกสารให ก บ อส.02 (1) อาจารย ประจ าว ชาภายใน 2 ส ปดาห ก อนสอบกลางภาค 3 (การสอบกลางภาค) ให อาจารย ท ปร กษาโครงงานสอบความก าวหน า พร อมมก บ คณะกรรมการ โดยม เอกสารการประเม นคะแนนการสอบ ส งค นให ก บอาจารย อส.03 (1) ประจ าว ชาเป นผ รวบรวมและสร ปผลคะแนนสอบ 4 ให อาจารย ประจ าว ชาท าการรวบรวมคะแนนสอบและสร ปผลการสอบ ลงใน อส.04 เอกสารสร ปการประเม นการสอบ ของแต ละโครงงาน (1) ให ย นค าร องขอสอบสร ปเน อหาโครงงาน (บทท 1-5) และแต งต งคณะกรรมการ สอบ ก อนสอบปลายภาค 2 ส ปดาห โดยส งเอกสารค นให ก บอาจารย ประจ าว ชา ร บทราบ (การสอบปลายภาค) ให อาจารย ท ปร กษาและคณะกรรมการสอบ ท าการสอบ สร ปเน อหาโครงงาน (บทท 1-5 )โดยใช เอกสารประเม นคะแนนสอบ และส งผล คะแนนให ก บอาจารย ประจ าว ชาเป นผ รวบรวมและสร ปคะแนนและผลเกรดของ ว ชาเตร ยมโครงงาน ให อาจารย ประจ าว ชาท าการรวบรวมคะแนนสอบและสร ปผลการสอบ ลงใน เอกสารสร ปการประเม นการสอบ ของแต ละโครงงาน หล งจากสอบสร ปเน อหาโครงงาน (บทท 1-5) โดยด าเน นแก ไขเน อหาสมบ รณ แล ว ให น กศ กษาย นค าร องขอเข าร ปเล มปกแข งโดยให คณะกรรมสอบท กคนลง นามร บทราบการแก ไขเน อหาท สมบ รณ แล วจนครบท กคน จ งจะด าเน นการเข า ร ปเล มปกแข งได ในการส งร ปเล มปกแข งท เสร จสมบ รณ แล ว พร อมก บช นงานและแผ นข อม ลของ โครงงาน (แผ น CD) ให รวบรวมใส ซองเอกสารพร อมก บปะเอกสารใบน าส ง ร ปเล มและช นงานของโครงงาน โดยเข ยนรายละเอ ยดให ครบถ วน ภายใน 2 ส ปดาห หล งสอบเสร จส น อส.02 (2) อส.03 (2) อส.04 (2) อส.06 อส.07 ระยะห างจากขอบ บน 1.5 น ว ความกว าง1.2 น ว ความส ง 2 น ว ระยะห าง 1 น ว ระยะห าง 1 น ว การศ กษาและพ ฒนาเส นด ายแฟนซ โดยใช เส นด ายผสมเส นใยโพล เอสเตอร และเรยอน ห างจากขอบล าง1.5 น ว พ มพ ขนาด 16 พอยต Angsana UPC อย ก งกลาง นายว นชนะ นายเกษมพงษ สงวนศ ลป เกษมวรค ณ ปร ญญาน พนธ เสนอต อมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรว ศวกรรมศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ศวกรรมส งทอ คณะอ ตสาหกรรมส งทอ ห างจากขอบล าง1.5 น ว ป การศ กษา 25... พ มพ ตรงกลาง ห างจากด านบน 2 น ว พ มพ ขนาด 16 พอยต Angsana UPC...(ช อเร องภาษาไทย)... พ มพ ให อย ก งกลาง พ มพ ขนาด 16 พอยต Angsana UPC ใช ช อยาวท ส ดก าหนด ระยะเว น ช อ-นามสก ล โดยห าง 2 ช วง ต วอ กษร นายสม ตร ส งพ ร ยะก จ นางร งท พย สก ลส กใส นายฉ ตรชาญ ทองจ บ ปร ญญาน พนธ เสนอต อมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรปร ญญาว ศวกรรมศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาว ศวกรรมส งทอ คณะอ ตสาหกรรมส งทอ พ.ศ ป พ.ศ. ท ส งเล มปร ญญาน พนธ ระยะห าง 2 ช วงต วอ กษร ห างจากขอด านล าง 1.5 น ว 1.5 น ว จากห วข อท ยาวส ด เว น 2 เคาะ แล วพ มพ ข อความ ห างจากขอบบน 1.5 น ว ห วข อปร ญญาน พนธ (ช อเร องภาษาไทย) ผ เข ยน สาขาว ชาและคณะ... อาจารย ท ปร กษาปร ญญาน พนธ...อาจารย ท ปร กษาหล ก......อาจารย ท ปร กษาร วม... เว น 1 บรรท ด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพอน ม ต ให ปร ญญาน พนธ ฉบ บน เป น ส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรปร ญญาว ศวกรรมศาสตรบ ณฑ ต เส นเต มบาง น าหน ก 1 pt คณะกรรมการสอบปร ญญาน พนธ. คณบด คณะอ ตสาหกรรมส งทอ (ผ ช วยศาสตราจารย...) ช ดขอบขวา ประธานคณะกรรมการ (...)..... กรรมการ (...)..... กรรมการ (...)..... กรรมการ (...) ห างจากขอบล าง 1 น ว ขนาดปกต ต วหนา 18 points ห างจากขอบบน 1.5 น ว เว นระยะจากขอบ 2 Tab บทค ดย อ เว น 2 บรรท ด ช อเร อง (ช อเร องภาษาไทย) ผ เข ยน ช อปร ญญา ว ศวกรรมศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชา ว ศวกรรมส งทอ ป การศ กษา 2552 อาจารย ท ปร กษา อาจารย ท ปร กษาหล ก... อาจารย ท ปร กษาร วม... เว น 2 บรรท ด ระยะห างจากบน และด านขวา 1 ล าด บ ต วอ กษร ภาษาไทย (ให เว นย อหน า 1 เซนต เมตร) น ว ขนาดปกต ต วหนา 18 points ก ตต กรรมประกาศ เว น 2 บรรท ด ล าด บต วอ กษรภาษาไทย (ให เว นย อหน า 1 เซนต เมตร).. เว น 2 บรรท ด ช อคณะผ จ ดท า บทค ดย อ ก ตต กรรมประกาศ สารบ ญ สารบ ญตาราง สารบ ญภาพ ขนาดปกต ต วหนา 18 points 1.5 น ว สารบ ญ เว น 1 บรรท ด เว น 1 บรรท ดในแต ละบท ล าด บต วอ กษรภาษาไทย ต วอ กษรไม หนา หน า ง จ ช ซ ณ จากบทท.. เว น 1 เคาะ พ มพ บทท 1 บทน า 1 ต วเลขและจ ดแล วเว น 2 เคาะ 1.1 ห วข อส าค ญ ห วข อส าค ญ ตรงก บอ กษร 2 ต วแรกห วข อบท บทท 2 ทฤษฎ ท ส าค ญและงานว จ ยท เก ยวข อง ห วข อส าค ญ ถ าพ มพ ห วข อไม หมด ห วข อส าค ญ ให ใส ต วเลขไว แถวล าง 9 บทท 3 ว ธ การด าเน นงาน พ มพ ห วข อบท ห วข อส าค ญ ห วข อส าค ญ 34 บทท 4 สร ปผลการด าเน นงาน ห วข อส าค ญ ห วข อส าค ญ 76 บทท 5 สร ปผลผลการศ กษา ห วข อส าค ญ 91 ถ าไม จบใน 1 หน า หน าถ ดไปให 5.2 ห วข อส าค ญ 94 พ มพ ค าว า สารบ ญ (ต อ) 1.5 น ว เว น 1 บรรท ด สารบ ญ(ต อ) บรรณาน กรม 95 หน า ภาคผนวก (ถ าม ) 96 ภาคผนวก ก.. 96 ภาคผนวก ข. 108 ภาคผนวก ค จ ดให ตรงห วข อย อย ขนาดปกต ต วหนา 18 points สารบ ญตาราง เว น 1 บรรท ด ตารางท หน า 1-1 ต วเลขให ตรงก บเลขหล กท เว น 3 เคาะ เว น 2 เคาะแล วพ มพ ข อความ ก-1 46 ก-2 49 ข-1 50 ถ าไม จบใน 1 หน า หน าถ ดไปให พ มพ ค าว า สารบ ญตาราง (ต อ) 1.5 น ว ไม ม ค าว าร ป สารบ ญภาพ เว น 3 เคาะ เว น 1 บรรท ด ภาพท หน า 1-1 ต วเลขให ตรงก บเลขหล กท เว น 2 เคาะแล วพ มพ ก-1 35 ก-2 37 ข-1 41 ถ าไม จบใน 1 หน า หน าถ ดไปให พ มพ ค าว า สารบ ญภาพ (ต อ) พ มพ ก งกลางต วหนา ขนาด 18 พอยต ห างจากขอบบน 1.5 น ว 1.5 น ว บทท 1 บทน า เว น 1 บรรท ด ระยะห าง 1 บรรท ด หร อเท าก บ ความเป นมาและความส าค ญของป ญหา (ความเป นมา) ความส าค ญของป ญหา) (สร ปว ธ แก ไขป ญหา).... พ มพ ก งกลางต วหนา ขนาด 18 พอยต ห างจากขอบบน 1.5 น ว ระหว างห วข อย อย ไม เว นบรรท ด 1.5 น ว บทท 2 ทฤษฎ ท ส าค ญและงานว จ ยท เก ยวข อง เว น 1 บรรท ด (ส วนน า) (ระบ เฉพาะห วข อส าค ญเป นรายข อ) 2.2 ห วข อส าค ญ 2.3 ห วข อส าค ญ 2.4 ห วข อส าค ญ 2.5 ห วข อส าค ญ 2.6 ห วข อส าค ญ 2.7 ห วข อส าค ญ 2.1 ห วข อส าค ญ (ห วข อย อย). x เฉพาะห วข อส าค ญ พ มพ ต วหนา R L K L a e ( t) x 1( t) 2 1 x a a ระยะห าง 1 บรรท ด หร อเท าก บ 1.0 ต วอย างพ มพ สมการ เว น 1 บรรท ด = (2-1) (ห วข อย อย)... ภาพท 1.5 น ว พ มพ ก งกลางต วหนา ขนาด 18 พอยต ห างจากขอบบน 1.5 น ว บทท 3 ว ธ การด าเน นงาน เว น 1 บรรท ด (ส วน
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks