เอกสารประกอบการเร ยน เร อง เร ยนร ซอฟต แวร - PDF

Description
เอกสารประกอบการเร ยน เร อง เร ยนร ซอฟต แวร เร ยนร ซอฟต แวร หน า 1 เอกสารประกอบการเร ยน เร องเร ยนร ซอฟต แวร ความหมายซอฟต แวร คอมพ วเตอร โดยท วไปจะท ำงำนได ต องม ส วนประกอบ 2 ส วน ค อ ซอฟต แวร (Software)

Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Kids & Toys

Publish on:

Views: 6 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
เอกสารประกอบการเร ยน เร อง เร ยนร ซอฟต แวร เร ยนร ซอฟต แวร หน า 1 เอกสารประกอบการเร ยน เร องเร ยนร ซอฟต แวร ความหมายซอฟต แวร คอมพ วเตอร โดยท วไปจะท ำงำนได ต องม ส วนประกอบ 2 ส วน ค อ ซอฟต แวร (Software) และ (Hardware) ซอฟต แวร (Software) หมำยถ งช ดค ำส งหร อโปรแกรมท สร ำงข น เพ อใช ส งงำนให คอมพ วเตอร ทำงำนตำมลำด บข นตอน ช ดค ำส งหร อโปรแกรมท ส งงำนคอมพ วเตอร เหล ำน จะอย ในหน วยควำมจ ำของ คอมพ วเตอร เม อคอมพ วเตอร อ ำนช ดค ำส งแล วจ งท ำงำนได โดยคอมพ วเตอร จะท ำงำน ตำมกรอบของซอฟต แวร ท วำงไว แล วเท ำน น กำรท คอมพ วเตอร ท ำงำนได อย ำงหลำกหลำย เพรำะม ซอฟต แวร ต ำงๆ ช วยท ำงำน เหล ำน น ต วอย ำงเช น 1. ร ำนค ำใช คอมพ วเตอร ในกำรจ ดทำบ ญช 2. คร และน กเร ยนใช คอมพ วเตอร พ มพ เอกสำร 3. บร ษ ทขำยต วเคร องบ นใช คอมพ วเตอร ช วยดำเน นงำนในระบบกำรจองต ว 4. ธนำคำรใช คอมพ วเตอร ช วยในกำรจ ดกำรข อม ลต ำงๆ ของล กค ำ เร ยนร ซอฟต แวร หน า 2 ประเภทของซอฟต แวร ซอฟต แวร แบ งได เป น 2 ประเภท ค อ ซอฟต แวร ระบบ (System Software) และ ซอฟต แวร ประย กต (Application Software) 1. ซอฟต แวร ระบบ (System Software) คอมพ วเตอร ประกอบด วยหน วยร บเข ำ หน วยส งออก หน วยควำมจ ำ และหน วย ประมวลผล ในกำรท ำงำนของคอมพ วเตอร จำเป นต องม กำรด ำเน นงำนก บอ ปกรณ พ นฐำน ท จำเป น จ งต องม ซอฟต แวร ระบบเพ อใช ในกำรจ ดกำรระบบต ำง ๆ ในคอมพ วเตอร 1) หน าท หล กของซอฟต แวร ระบบ ได แก (1) ใช ในการจ ดการหน วยร บเข าและหน วยส งออก เช น ร บกำรกดแป น ต ำง ๆ บนแผงอ กขระ แล วแสดงข อม ลต วอ กษรออกทำงจอภำพหร อเคร องพ มพ เช อมต อ ก บอ ปกรณ ร บเข ำและส งออกอ น ๆ เช น เมำส เป นต น เร ยนร ซอฟต แวร หน า 3 (2) ใช ในการจ ดการหน วยความจ า เพ อน ำข อม ลจำกแผ นบ นท กมำบรรจ ย งหน วยควำมจ ำหล ก หร อในท ำนองกล บก น ค อ น ำข อม ลจำกหน วยควำมจ ำหล กมำเก บ ไว ในแผ นบ นท ก (3) ใช เป นต วเช อมต อระหว างผ ใช งานก บคอมพ วเตอร เพ อให สำมำรถ ท ำงำนได อย ำง ง ำยข น เช น กำรขอด รำยกำรในแผ นบ นท ก กำรท ำส ำเนำแฟ มข อม ล เป นต น 2) ประเภทของซอฟต แวร ระบบ โดยท วไปแบ งออกเป น 2 ประเภท ได แก ระบบปฏ บ ต กำร และต วแปลภำษำ (1) ระบบปฏ บ ต การ หร อเร ยกย อ ๆ ว ำ โอเอส (OS : Operating System) เป นซอฟต แวร ใช ในกำรด แลระบบคอมพ วเตอร เคร องคอมพ วเตอร ท กเคร อง จะต องม ซอฟต แวร ระบบปฏ บ ต กำรน ระบบปฏ บ ต กำรท น ยมใช มำกและเป นท ร จ กด ได แก (1) ดอส (DOS) เป นซอฟต แวร จ ดระบบงำนท พ ฒนำมำนำนแล วกำร ใช งำนจ งใช คำส งเป นต วอ กษร (2) ว นโดวส (Windows) เป นระบบปฏ บ ต กำรท พ ฒนำต อจำกดอส เพ อเน นกำรใช งำนท ง ำยข น สำมำรถท ำงำนหลำยงำนพร อมก นได โดยงำนแต ละงำนจะอย ในกรอบของช องหน ำต ำงท แสดงผลบนจอภำพ กำรใช งำนเน นร ปแบบกรำฟ กผ ใช งำน สำมำรถใช เมำส เล อนต วช ต ำแหน งเพ อเล อกต ำแหน งท ปรำกฏบนจอภำพ ท ำให ใช งำน คอมพ วเตอร ได ง ำย ระบบปฏ บ ต กำรว นโดวส จ งได ร บควำมน ยมในป จจ บ น เร ยนร ซอฟต แวร หน า 4 (3) โอเอสท (OS/2) เป นระบบปฏ บ ต กำรแบบเด ยวก บว นโดวส แต บร ษ ทผ พ ฒนำ ค อ บร ษ ทไอบ เอ ม ได พ ฒนำระบบปฏ บ ต กำรโอเอสท ให เป น ระบบปฏ บ ต กำรท ให ผ ใช สำมำรถท ำงำนได หลำยงำนพร อมก น และกำรใช งำนก เป นแบบ กรำฟ กเช นเด ยวก บระบบปฏ บ ต กำรว นโดวส (4) ย น กซ (UNIX) เป นระบบปฏ บ ต กำรท สำมำรถใช งำนได หลำย อย ำงพร อมก น และท ำงำนได หลำย ๆ งำนในเวลำเด ยวก น ย น กซ จ งใช ได ก บเคร องท เช อมโยงและต อก บเคร องปลำยทำงได หลำยเคร องพร อมก น ระบบปฏ บ ต กำรย งม อ กหลำยชน ด โดยเฉพำะระบบปฏ บ ต กำรท ใช ใน เคร อข ำยคอมพ วเตอร เพ อให คอมพ วเตอร ท ำงำนร วมก นเป นระบบ เช น ระบบปฏ บ ต กำร ล น กซ ระบบปฏ บ ต กำรแมคอ นทอช เป นต น (2) ต วแปลภาษา คอมพ วเตอร จ ำเป นต องม ซอฟต แวร ท ใช ในกำร แปลภำษำระด บส ง (ภำษำท ใช ในกำรเข ยนโปรแกรมของผ เข ยนโปรแกรมแต ละคน) เพ อ แปลภำษำระด บส งม หลำยภำษำท สร ำงข นเพ อให ผ เข ยนโปรแกรมเข ยนโปรแกรมได สะดวก ตลอดจนสำมำรถปร บปร งแก ไขซอฟต แวร ในภำยหล งได ภำษำระด บส งซ งเป นท ร จ กและน ยมก นมำกในป จจ บ น เช น ภำษำปำสคำล ภำษำ เบส ก ภำษำซ ภำษำโลโก เป นต น 2. ซอฟต แวร ประย กต หมำยถ ง ช ดค ำส งหร อโปรแกรมท ท ำให คอมพ วเตอร ท ำงำนตำมท ผ ใช งำนต องกำร สำมำรถใช งำนได ง ำย ม กใช ก บงำนส วนบ คคลหร องำนธ รก จ ประเภทของซอฟต แวร ประย กต แบ งเป น 2 ประเภทใหญ ได แก ซอฟต แวร สำเร จ และซอฟต แวร ท ใช งำนเฉพำะ (1) ซอฟต แวร ส าเร จ เป นซอฟต แวร ส ำเร จท ม ผ พ ฒนำเพ อใช งำนท วไปให ท ำงำน ได สะดวกข น หร ออำจเป นซอฟต แวร ท ใช งำนเฉพำะ ซ งผ ใช เป นผ พ ฒนำข นเอง เพ อให เหมำะสมก บสภำพกำรทำงำนของตน เร ยนร ซอฟต แวร หน า 5 ซอฟต แวร สำเร จ (Package) เป นซอฟต แวร ท น ยมใช ก นมำกเป นซอฟต แวร ท ม กำร พ ฒนำข น แล วน ำออกมำจ ำหน ำยเพ อให ผ ใช งำนซ อไปใช ได โดยตรง ซอฟต แวร ส ำเร จท ม จำหน ำยในท องตลำดท วไป และเป นท น ยมของผ ใช ม 5 กล มใหญ ๆ ได แก (1) ซอฟต แวร ประมวล เป นซอฟต แวร ท ใช สำหร บกำรพ มพ เอกสำร สำมำรถแก ไข เพ ม แทรก ลบ และจ ดร ปแบบเอกสำรได ซอฟต แวร ประมวลค ำท น ยมใช ในป จจ บ น เช น ไมโครซอฟต เว ร ด เป นต น (2) ซอฟต แวร ตารางท างาน เป นซอฟต แวร ท ช วยในกำรค ด ค ำนวณ โดยใส ต วเลข หร อข อควำม แล วส งให ค ำนวณตำมส ตรหร อเง อนไขท ก ำหนด ซอฟต แวร ตำรำง ทำงำนท น ยมใช เช น ไมโครซอฟต เอ กเซล (3) ซอฟต แวร จ ดการฐานข อม ล เป นซอฟต แวร ท ช วยในกำรเก บข อม ล กำรเร ยก ค นข อม ลมำใช งำน กำรท ำรำยงำน กำรสร ปผลข อม ล ซอฟต แวร จ ดกำรฐำนข อม ลท น ยมใช เช น ไมโครซอฟต แอ กเซส เป นต น เร ยนร ซอฟต แวร หน า 6 (4) ซอฟต แวร น าเสนอ เป นซอฟต แวร ท ใช ส ำหร บน ำเสนอข อม ล ท จะต องสร ำง แผนภ ม กรำฟ และร ปภำพ ต วอย ำงของซอฟต แวร น ำเสนอ เช น ไมโครซอฟต เพำเวอร พอยต เป นต น (5) ซอฟต แวร ส อสารข อม ล เป นซอฟต แวร ท ช วยให ไมโครคอมพ วเตอร ต ดต อส อสำรก บเคร องคอมพ วเตอร อ นในท ห ำงไกล โดยผ ำนทำงสำยโทรศ พท ได แก อ นเทอร เน ต นอกจำกน ย งใช ในกำรเช อม เข ำหำม น คอมพ วเตอร หร อเมนเฟรม เพ อเร ยกใช งำนจำกเคร องเหล ำน นได ซอฟต แวร ส อสำรข อม ลท น ยมม หลำยซอฟต แวร เช น โปรคอมครอสทอล ค เทล ก เป นต น (2) ซอฟต แวร ใช งานเฉพาะ เป นซอฟต แวร ท ใช เฉพำะงำนแต ละประเภท เพรำะกำร ใช งำนซอฟต แวร ส ำเร จม กจะเน นกำรใช งำนท วไป แต อำจจะน ำมำใช โดยตรงก บงำนธ รก จ บำงอย ำงไม ได เช น กำรฝำกถอนเง น งำนด ำนบ ญช ในก จกำรธนำคำร หร องำนด ำนกำร ขำยส นค ำ และกำรออกใบเสร จร บเง นในห ำงสรรพส นค ำ เป นต น ด งน นจ งต องม กำรพ ฒนำ ซอฟต แวร ใช งำนเฉพำะส ำหร บแต ละประเภทให ตรงก บควำมต องกำรของผ ใช แต ละรำย เช น ซอฟต แวร ท ใช สำหร บฝำก-ถอนเง นสดในเคร อง ATM เป นต น เร ยนร ซอฟต แวร หน า 7
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks