สารบ ญ - ก - บ นท ก PDF

Description
บ นท ก สารบ ญ - ก - หน วยงาน หน า ผ บร หาร มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 1 สาน กงานอธ การบด 1 กองกลาง 2 งานบร หารงานท วไป 2 งานบร หารงานบ คคล 2 งานการเง นและบ ญช 2 งานอาคารสถานท และภ ม สถาป ตย

Please download to get full document.

View again

of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Art

Publish on:

Views: 8 | Pages: 16

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
บ นท ก สารบ ญ - ก - หน วยงาน หน า ผ บร หาร มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 1 สาน กงานอธ การบด 1 กองกลาง 2 งานบร หารงานท วไป 2 งานบร หารงานบ คคล 2 งานการเง นและบ ญช 2 งานอาคารสถานท และภ ม สถาป ตย 3 งานยานพาหนะ 3 งานพ สด 3 งานประชาส มพ นธ 4 งานน ต การ 4 งานสว สด การและหารายได 4 งานตรวจสอบภายใน 4 กองนโยบายและแผน 4 หอพ กอ ทอง 5 กองบร การการศ กษา 5 ศ นย อ ดมศ กษาอ างทอง 5 กองพ ฒนาน กศ กษา 6 สภามหาว ทยาล ย 6 งานร กษาความปลอดภ ย (รปภ.) 6 สถาบ นว จ ยและพ ฒนา 7 สถาบ นอย ธยาศ กษา 7 สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ 8 สาน กงานผ อานวยการ (อาคารบรรณราชนคร นทร ) 8 สาน กงานไอท (อาคาร 100 ป ) 9 สารบ ญ - ข - บ นท ก หน วยงาน หน า คณะคร ศาสตร 10 ศ นย การศ กษาพ เศษ 10 โรงเร ยนสาธ ตม ธยม 11 โรงเร ยนประถมสาธ ต 12 โรงเร ยนสาธ ตปฐมว ย 12 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร 13 ศ นย ภาษาและการจ ดการเร ยนร ด วยตนเอง (Ellis) อาคาร 100 ป 13 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 14 ศ นย ศ กษาดาราศาสตร 14 คณะว ทยาการจ ดการ 15 ศ นย ฝ กประสบการณ ว ชาช พธ รก จ (อาคารสวนหลวง) 15 ศ นย หน งส อ 15 สาน กงานคณะกรรมการบ ณฑ ตศ กษา 16 บ คลากรสายว ชาการ 16 คณะคร ศาสตร 16 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร 18 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 21 คณะว ทยาการจ ดการ 24 หมายเหต. ส ฟ า = ใช เคร องร วมก น (ม มากกว า 1 เบอร ) *xxxx = ไม ม เคร อง บ นท ก ผ บร หาร มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา อธ การบด ดร.เกษม บาร งเวช รองอธ การบด ฝ ายบร หาร รศ.ดร.นพวรรณ ธ ระพ นธ เจร ญ ฝ ายก จการน กศ กษา รศ.ไพฑ รย สม ครก จ ฝ ายว ชาการ ผศ.ดร.อด ศร ภ สาระ ฝ ายนโยบายและแผน ผศ.ดร.จ นทร เพ ญ คล ายม ข ฝ ายก จการพ เศษและกฎหมาย อ.ธาตร มห นตร ตน ผ ช วยอธ การบด ฝ ายอาคารสถานท ภ ม สถาป ตย และส ทธ ประโยชน ของบ คลากร อ.ส ท ศน อ ทอง ฝ ายประก นค ณภาพ ผศ.บ ญไท เจร ญผล 1012 ฝ ายบร การว ชาการ และสหก จศ กษา ดร.ก ต มา ทามาล 1013 สาน กงานอธ การบด ผอ. สาน กงานอธ การบด ค ณล กขณา เตชวงษ ,1000 เลขาน การ อธ การบด ค ณว รวรรณ แตงทอง เลขาน การ รองอธ การบด ค ณก ลยาณ ฐ ก ลยาศ ลป น 1022 ห องประช ม ห องประช ม ห องประช ม Waroom *1032 ห องประช ม หอประช มใหญ มหาว ทยาล ยฯ 1034 ห องประช ม อย ธยา-อาเซ ยน 1035 ห องประช ม อย ธยา-ฮอล นดา *1036 ห องประช ม อย ธยา-โปรต เกส 1037 ห องจ ดอาหารว าง 1038 ห องควบค มการประช ม (Control Room) 1039 บ านพ กอธ การบด , กองกลาง ผอ.กองกลาง (กก.) ค ณส นทร โพธ ก ล 1101 งานบร หารงานท วไป ห วหน างาน ค ณก ญญา ก ศลส ง 1111 ค ณนพร ตน โมธ นา 1112 ค ณว ระวรรณ ภ สากล 1113 ค ณพรเทวา ส นท ด 1114 งานบร หารงานบ คคล ห วหน างาน ค ณมาล ยร ก สระทองพล 1121 ค ณจ ดาภา จ นดาร งร นต 1122 ค ณทรงธรรม ร งอร ณ 1123 ค ณนภาพรรณ รวมทร พย 1124 ค ณช ต มา ส ขสว สด 1125 ค ณก รต กาญจน น ยมศ ลป ช ย 1126 ค ณสราว ธ คาส ตย 1127 ค ณขน ษฐา จาแนกย ทธ 1128 งานการเง นและบ ญช , ห วหน างาน ค ณพรสวรรค คล ายก น 1151 ค ณส ภาพร จอนเจ ก 1152 ค ณเพชรา เทพอาษา 1153 ค ณด เรก กองชนะ 1154 ค ณอร ณศร ภาคส ข 1155 บ คลากรสายว ชาการ คณะว ทยาการจ ดการ ค ณพ ชร ร งจาร ส 1156 พน กงานมหาว ทยาล ย/อ นๆ อ.ส ร พร อ นทสนธ 8411 ค ณเกศน ย ช มพ มาย 1157 อ.ว รพล น อยคล าย 8412 ค ณอรอ มา ช เพ ชร 1158 อ.ชเนตต จาต รนต ร ศม 8413 ค ณร ชดา วงศ ณศร 1159 อ.ธราธร ศร ว ไลย 8414 ค ณเสาวน ย ย วเร องศร 1160 อ.ช มพล พ ชพ นธ ไพศาล 8415 อ.ส ฑามาศ ตร มงคล 8416 งานอาคารสถานท และสถาป ตย ดร.ภ ทรน นท ส รชาตร 8417 ห วหน างาน(ร กษาการแทน) ว าท ร อยตร หญ งร ตต ยา พาว น ย 1171,1201 อ.อรกช เก จพ ร ฬห 8418 ค ณชาญช ย จ ตร ช 1172 อ.พ เชษฐ เนตรสว าง 8419 ค ณน ร นดร ภาคส ข 1173 ดร.อารมณ เอ ยมประเสร ฐ 8420 ค ณพ ช ย มหรรณพ 1174 ดร.แสงจ ตต ไต แสง 8421 ค ณสนธยา คะชาทอง 1175 อ.ปฐมพงษ พ มพฤกษ 8422 ค ณส ทธ โชต เช าวงศ พาณ ชย 1176 อ.ฉ ตรช ย น ยะบ ญ 8423 ค ณจ ตรตรา มาทอง 1177 อ.เมธาร ตน จ นตะน 8424 ค ณทรงก จ การ ซอ 1178 อ.ศศ ธร ปานทอง 8425 ค ณอภ ว ชญ ราศร 1179 อ.นภ สน นท ทองอ นทร 8426 อ.ส ดาร ตน เกล ยงสอาด 8427 งานยานพาหนะ อ.ส น นาถ ว ระสว สด 8428 ห วหน างาน ค ณเดชา เจร ญวาน ช 1191 อ.วรปภา มหาสาราญ 8429 ค ณโสภ ศ เวร น ต 1192 อ.เอกพล ว งวอน 8437 อ.มร ต กล ดเจร ญ 8442 งานพ สด , ห วหน างาน ว าท ร อยตร หญ งร ตต ยา พาว น ย 1201 ค ณส นทนา แสงสว าง 1202 ค ณศร ว ชชญาน บร ส ทธ ธรรม 1203 ค ณท ศน ย ดารงส ก จ 1204 ค ณวรรณ ภา ใจด 1205 ค ณวราภรณ น ชภ 1206 งานประชาส มพ นธ , 1300 บ คลากรสายว ชาการ คณะว ทยาการจ ดการ ห วหน างาน ค ณสมชาย ส นทรว ทย 1301 ข าราชการ ผศ.นาตยา เกต สมบ รณ 8102 ค ณพงศ ศ ร ศร เต ยเพ ชร 1302 ผศ.ปราณ ต นประย ร 8103 ค ณสาเร ง ภาคธรรม * *1304 อ.มณฑ รา ช มวรานนท 8105 ค ณส ชาต ส พรรณม 1305 อ.ร งเร อง ทองศร 8106 ค ณสมฤด ส ขเภร *8107 อ.วน ดา อ นทรล กษณ 8108 งานน ต การ 1320 ผศ.ว นทนา เนาว ว น 8109 ค ณศราร ตา บ ญฤทธ 1321 รศ.ว นทน ย แสนภ กด 8110 ค ณศ ขร นทร ส วรรณท ศน 1322 ดร.ศานต เล กมณ 5501,8111 ผศ.ส มนา พ ลผล 8112 งานสว สด การและหารายได ,1100 อ.เสาวล กษณ ชาต ศร ส มพ นธ 8113 ห วหน างาน ค ณส นทร โพธ ก ล 1331,1101 อ.น นทน ธ ส วอ นทร 8114 ค ณน ชจร เภาเพ ม 1332 อ.ภาว น ย ธนาอนว ช 8115 เจษฎา ทองธาน 1333 พน กงานมหาว ทยาล ย/อ นๆ อ.สมเก ยรต แดงเจร ญ 8398 อ.จ นจ รา ด เล ศ 8399 งานตรวจสอบภายใน อ.ศร ญญา ว ส ทธ ศาลวงศ 8400 ห วหน างาน รอสรรหา 1401 อ.ฤด เสร มชย ต 8401 ค ณอน ชา ด เปรม 1412 อ.อ จฉรา หล อตระก ล 8402 ค ณปว ณา ส ดลาภา 1413 อ.พรรษวรรณ ส ขสมว ฒน 8403 อ.ภ ทราพร จ นตะน 8404 กองนโยบายและแผน , อ.ช ต มา น มนวล 8405 ผอ.กองนโยบายและแผน ค ณเพล นตา โมสก ล 1501 อ.ประพ นธ แสงทองด 8406 งานบร หารงานท วไป ค ณท ศน วรรณ เคร อวงษ จ นทร 1511 อ.อภ ชาต พานส วรรณ 8407 งานแผนงานและงบประมาณ ค ณส ร ก ล ส ร พรก ลทร พย 1521 อ.เพ ญนภา หว งท ชอบ 8408 ค ณน นท นภ ส เอ ยมส ทธ พรก ล 1522 อ.ส ราร กษ เหม อนศาสตร 8409 ค ณไอศ นย จ ตกระแส 1523 อ.สว ตา อย ส ขข 8410 บ คลากรสายว ชาการ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย งานต ดตามและประเม นผล ค ณปาณ สรา ผด งร ตน 1531 พน กงานมหาว ทยาล ย/อ นๆ อ.อ มม นดา ไชยกาญจน 8386 ค ณธ ญกร ส มมาน ช 1532 อ.ขว ญศ ร ทองพ น 8387 งานสถ ต การศ กษาและสารสนเทศ ค ณอมรร ตน อมรนาถ 1541 อ.ร งร ตน สมานหม 8388 งานประก นค ณภาพ ค ณเบญจล กษณ ช ดชาญช ย 1551 อ.ส ภาว ณ แสนทว ส ข 8389 ค ณเด อนเพ ญ สนแย ม 1552 อ.ปท ตตา นาควงษ 8390 ค ณน นทนา สมบ รณ 1553 อ.ช อเพชร จาป 8391 ค ณว ภา การภ กด 1554 อ.ว ชร วรรณ ห ร ญพลาว สถ 8392 งานว เทศส มพ นธ ค ณอร สสา อารอม น 1561 อ.ศ รประภา ด ประด ษฐ 8393 เคร อข าย สมศ. รศ.ว นทน ย แสนภ กด 1571 ดร.ประด น นท เอ ยมสะอาด 8394 รศ.บ ปผา แสวงผล 1572 อ.ก นยาล กษณ โพธ ดง 8395 ค ณธน ญญา ผลอ นทร 1573 อ.ส น นทา คะเนนอก 8396 อ.จ นดาวรรณ ธรรมปร ชา 8397 หอพ กอ ทอง , *1600 Prof.Dr.Norikasu Osumi 8430 ค ณกาญจนา จ นตนา *1601 อ.ภ ทธวด โตปรางกอบส น 8432 อ ทองแพลส (ช มชนน าอย ) *1602 ดร.ชลธ ชา แก วอน ช ต 8434 อ.อภ ว ฒน แก วทอง 8435 กองบร การการศ กษา , ดร.พ ทยา ใจดา 8443 ผอ.กองบร การการศ กษา ค ณล กขณา เตชวงษ 1701 ดร.อภ รยา เทพส คนธ 8449 งานบร หารงานท วไป ค ณน ตยา แสงมะฮะหม ด 1712 อ.พชฎ นรส งห 8452 งานหล กส ตรและแผนการเร ยน ค ณส จ ตรา เจร ญไทย 1722 ค ณส ภ ทรสร ข มทอง 1723 บ คลากรสายว ชาการ คณะว ทยาการจ ดการ ค ณบ ณฑ ตา สอนด 1724 ข าราชการ อ.ก นท มา ม งประเสร ฐ 8096 งานทะเบ ยนและประมวลผล ค ณย วนาร ฉ มพาล 1732 อ.ก นยาร ตน โกมโลทก 8097 รอสรรหา 1733 ดร.ก ต มา ทามาล 8098 ค ณภ สน น นท จ ยะพ นธ 1734 อ.ณ ฏฐ พล จงพ ท กษ สก ล 8099 ค ณว ภา ทองทา 1735 รศ.จ ตต มา อ ครธ ต พงศ 8100 ค ณช นษา ก งศ กด 1736 ผศ.ดวงร ตน โพธ เง น 8101 ศ นย อ ดมศ กษาอ างทอง , บ คลากรสายว ชาการ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ข าราชการ ดร.ว รภ ทร ภ ทรก ล 5004,8088 กองพ ฒนาน กศ กษา , ผศ.ศาน ต สว สด กาญจน 8089 ผอ.กองพ ฒนาน กศ กษา ค ณสารภ พ ลศ ร 1801 ผศ.ศ ร ร ตน ศ ร พรว ศาล 8090 กล มงานบร หารงานท วไป ค ณกมลท พย เถ ยนม ตรภาพ 1812 ดร.ศ กรวรรณ แซ อ ง 8091 กล มงานบร การและสว สด การน กศ กษา ค ณส ปราณ ส ทธ ก ล 1822 รศ.สาย นต เฤกษ 8092 ค ณบ ณยาพร บ ญเก ยรต 1823 ดร. ส จ ตก ลยา มฤคร ฐอ นแปลง 8093 ค ณอน ว ตต ปร ยาส ร วรก ล * *1825 ผศ.อร าม ชนะโชต 8095 ค ณอรน ช เจ ยมพงษ (ห องพยาบาล) 1826 พน กงานมหาว ทยาล ย/อ นๆ อ.จ นทร เพ ญ มะล พ นธ 8367 ค ณก ตต ร ตน บ ญล า 1832 อ.ช ต มา แก วกระจาย 8368 กล มงานพ ฒนาน กศ กษา ค ณส ทธ พงษ พงษ ส ข 1841 อ.ชะกาแก ว ส ดส ช ง 8369 ค ณพรศ กด ทร พย สมบ ต 1842 อ.ธ รพล ทร พย บ ญ 8370 กล มงานก จกรรมและก ฬา ค ณเก ยรต ศ กด เจร ญใจ 1851 อ.นพา กบคา 8371 ค ณส ทธา ฉ มท วม 1852 อ.น นทวรรณ ฉว วรรณ 8372 อ.ส ภาร ตน ช ยก ตต ภรณ 8373 สภามหาว ทยาล ย อ.พ ชร ส นธ นาวา 8374 นายกสภามหาว ทยาล ยฯ ศ.ดร.ศ ภมาศ พน ชศ กด พ ฒนา 1901 อ.เล ศชาย สถ ตย พนาวงศ 8375 ห วหน า สาน กงาน ค ณกาญจน พ ชญา ภ ญญา 1911 อ.สมปรารถนา ส ขเกษม 8376 ค ณป ยะน ช แสงมะฮะหม ด 1912 อ.สาโรช ป ร ส งคหะ 8377 ค ณนงคราญ ป นแก ว 1913 อ.ส ร วรรณ สม ทธ อาภรณ 8378 ค ณจ ราพร จานงทรง 1914 อ.ส ชดา ยงย น 8379 อ.ส ท ศน อ ทอง 8380 งานร กษาความปลอดภ ย (รปภ.) 1991 อ.ส ภาพร ณ หนองคาย 8381 อ.ส วรรณ อาจคงหาญ 8382 อ.อธ บ โพทอง 8383 อ.อภ ช ต กระจ างเย า 8384 อ.ว ป ศย กร คล ายเกต 8385 บ คลากรสายว ชาการ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย สถาบ นว จ ยและพ ฒนา , ข าราชการ อ.จาลอง ศร สง า 8061 ผอ.สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ผศ.ดร.ช ส ทธ ประด บเพ ชร 2101 ผศ.จ นดา น ยผ องศร 8062 รองงานบร หารท วไป ดร.ส จ ตก ลยา มฤคร ฐอ นแปลง 2102 อ.จ รศ กด ช มวรานนท 8063 รองงานบร หารงานว จ ย ผศ. เล ศชาย สถ ตพนาวงศ 2103 อ.จ ฑามาศ ศ ภนคร 8064 รองงานบร หารงานบร การว ชาการ ดร. กมลวรรณ วรรณธน ง 2104 อ.เจร ญ จ นทร ทาโล 8065 ห วหน า สาน กงานผ อานวยการ ค ณเกษรา ศร ว เช ยร 2111 ผศ.ช ชฎาพร องอาจ 8066 งานบร หารงานท วไป ค ณส ธ รา ม ลด 2122 อ.ช ยพฤกษ ช ดา 8067 ค ณพ มประภา พลร กษ 2123 ผศ.ดร. ช ส ทธ ประด บเพ ชร 8068 ค ณศร นยา โพธ นอก 2124 ผศ.ชาญณรงค น อยบางยาง 8069 ค ณว ภาดา มะล ว ลย 2125 อ.ธราภรณ สถาป ตานนท 8070 ค ณว ไลวรรณ ส งฤทธ 2126,2100 รศ.ดร.นพวรรณ ธ ระพ นธ เจร ญ 8071 ค ณอ จฉรา วงษ หา 2127 อ.นฤนาท จ นกล า 8072 ค ณส น ย ชวนประสงค 2128 ดร.น ตยา พรหมวน ช 8073 *8074 สถาบ นอย ธยาศ กษา , ผศ.ดร.บ ญล า ส นทร 8075 ผอ.สถาบ นอย ธยาศ กษา ดร.จงกล เฮงส วรรณ 2301 ผศ.ป ยธ ดา ส ดเสนาะ 8076
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks