รายงานผลการปฏ บ ต งาน ประจ าป งบประมาณ PDF

Description
งานผลการปฏ บ ต งาน ประจ าป งบประมาณ 2553 ของ เทศบาลต าบลบ านด อ าเภอเม องเช ยง จ งหว ดเช ยง ค าน า ด วยร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 287 วรรคสาม ได บ ญญ ต ไว ว า องค กร ปกครองส วนท องถ นต

Please download to get full document.

View again

of 21
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Government Documents

Publish on:

Views: 7 | Pages: 21

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
งานผลการปฏ บ ต งาน ประจ าป งบประมาณ 2553 ของ เทศบาลต าบลบ านด อ าเภอเม องเช ยง จ งหว ดเช ยง ค าน า ด วยร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 287 วรรคสาม ได บ ญญ ต ไว ว า องค กร ปกครองส วนท องถ นต องงานการด าเน นงานต อประชาชน ในเร องการจ ดท างบประมาณ การใช จ าย และผลการด าเน นงานในรอบป เพ อให ประชาชนม ส วนร วมในการตรวจสอบ และก าก บการบร หารจ ดการ ขององค กรปกครองส วนท องถ น ประกอบ พระราชบ ญญ ต เทศบาล พ.ศ.2496 แก ไขเพ มเต มถ ง (ฉบ บท 12) พ.ศ.2546 มาตรา 48 ทศ วรรค 5 บ ญญ ต ไว ว า ให นายกเทศมนตร จ ดท างานแสดงผลการปฏ บ ต งาน ตามนโยบายท ได แถลงไว ต อสภาเทศบาลเป นประจ าท กป น น เทศบาลต าบลบ านด จ งได จ ดท างานผลการปฏ บ ต งาน ฉบ บน ข น เพ อแจ งให ประชาชน และ สภาเทศบาลต าบลบ านด ได ร บทราบถ งข อม ลข าวสาร และผลการด าเน นงานของเทศบาลต าบลบ านด ใน ป งบประมาณท ผ านมา ต อไป งานว เคราะห นโยบายและแผน ส าน กปล ดเทศบาล ผ จ ดท า สารบ ญ เร อง หน า ค ากล าวงานของนายกเทศมนตร ต าบลบ านด 1 สภาพท วไปโดยสร ป 2 สถานการณ คล งประจ าป ผลการด าเน นงานตามค าแถลงนโยบาย ท ต งจ ายไว ในเทศบ ญญ ต งบประมาณจ าย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ กราฟแสดงผลการจ ดบร การสาธารณะของเทศบาล ป งบประมาณ ร อยละของการจ ดบร การสาธารณะของเทศบาล ป งบประมาณ 2553 ประมวลภาพก จกรรม ประจ าป งบประมาณ ค ากล าวงานของนายกเทศมนตร ต าบลบ านด 1 เร ยน ประธานสภาเทศบาล สมาช กสภาเทศบาล และพ น องประชาชนท เคารพร ก ด วยบทบ ญญ ต แห งกฎหมายอ นส งส ดของประเทศไทย ค อร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ.ศ ได บ ญญ ต ให องค กรปกครองส วนท องถ น ซ งต องประกอบไปด วย สภาท องถ น และผ บร หารท องถ น ซ งมาจากการเล อกต งของประชาชน เพ อเข ามาเป นต วแทนในการบร หารงานให เป นไปตามเจตนารมณ ของ ประชาชนในท องถ น และให ม กลไกการตรวจสอบการด าเน นงานขององค กรปกครองส วนท องถ นได โดย ประชาชน เทศบาลต าบลบ านด ของเราเอง ก เป นหน งในองค กรปกครองส วนท องถ น ท ต องจ ดให บร การ สาธารณะให แก พ น องประชาชนท อย อาศ ยในเขตเทศบาล ให เป นไปอย างค มค า และให เก ดประโยชน อย าง ส งส ดให แก ประชาชน กระผม นายจ ตร ใจข นธ นายกเทศมนตร ต าบลบ านด ซ งมาจากการเล อกต งโดยตรงจากพ น อง ประชาชนในเขตเทศบาล ได แถลงนโยบายต อสภาเทศบาลคราวการประช มสภาเทศบาล เม อว นท 16 มกราคม 2552 ซ งสภาเทศบาล ตลอดจนถ งพ น องประชาชน ได ร บทราบไปแล วน น บ ดน ได ครบก าหนดการ ปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2553 ไปแล ว จ งเห นควรจ ดท างานผลการปฏ บ ต งานของเทศบาล ประจ าป 2553 เพ องานต อสภาเทศบาล และพ น องประชาชนได ร บทราบถ งความก าวหน าในการ ด าเน นงานตามท ได แถลงนโยบายไว และตามท ได ก าหนดไว ในงบประมาณจ ายประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2553 ซ งงานฉบ บน จะแสดงให เห นถ งภาพรวมของการเปล ยนแปลงท งหมดท ได ด าเน นการใน ระยะเวลาท ผ านมา หว งว างานผลการปฏ บ ต งานฉบ บน จะเป นกลไกส วนหน งท จะช วยสภาเทศบาลต าบลบ านด และพ น องประชาชน ในการต ดตามตรวจสอบผลการด าเน นงานของการจ ดบร การสาธารณะของเทศบาลต าบล บ านด ต อไป (นายจ ตร ใจข นธ ) นายกเทศมนตร ต าบลบ านด 2 ข อม ลท วไป ข อม ลท วไปโดยสร ป ท ม การเปล ยนแปลงไปจากเด มในช วงระยะเวลาป ท ผ านมา ซ งน ามาใช อ างอ ง เป นข อม ลในการจ ดให บร การสาธารณะของเทศบาล ส าหร บป งบประมาณ 2554 ต อไป 1.หม บ าน แยกเป น 2 เขต 19 หม บ าน เขต 1 เขต 2 1. หม ท 1 บ านข วแคร 1. หม ท 2 บ านป าซาง 2. หม ท 3 บ านด 2. หม ท 4 บ านส นต 3. หม ท 10 บ านปางลาว 3. หม ท 5 บ านป าไร 4. หม ท 11 บ านต นล ง 4. หม ท 6 บ านโป งพระบาท 5. หม ท 12 บ านป าส กไก 5. หม ท 7 บ านโป งน าตก 6. หม ท 14 บ านเหล าพ ฒนา 6. หม ท 8 บ านป าอ อ 7. หม ท 15 บ านป าก ก 7. หม ท 9 บ านป าแฝก 8. หม ท 16 บ านส นต นก อ 8. หม ท 13 บ านห วฝาย 9. หม ท 17 บ านข วแคร 9. หม ท 18 บ านโป งพระบาท 10.หม ท 19 บ านหนองป ง 2.ประชากร จ านวน 15,944 คน แยกเป น ชาย 7,533 คน หญ ง 8,411 คน (ข อม ลทะเบ ยนราษฎร ณ ว นท 1 ก นยายน 2553) 3.คร วเร อน จ านวน 8,476 คร วเร อน 4.ผ ม ส ทธ เล อกต ง จ านวน 12,276 คน แยกเป นชาย 5,765 คน หญ ง 6,511 คน 3 5.ช วงอาย ของประชากร (ข อ 5-9 ข อม ลจาก จปฐ.2553 ส ารวจจากประชากรท อาศ ยอย จร ง 10,449 ) ช วงอาย 0-25 ป 3,192 (30.55%) ช วงอาย ป 4,164 (39.85%) ช วงอาย ป 1,753 (16.78%) ช วงอาย 60 ป ข นไป 1,340 (12.82%) 6.การศ กษา ไม ได ร บการศ กษา ประถมศ กษา ม ธยมศ กษาตอนต น ม ธยมศ กษาตอนปลาย, ปวช. อน ปร ญญา, ปวส. ปร ญญาตร ส งกว าปร ญญาตร อ น ๆ ไม ระบ 272 4,094 1,762 1, , ,069 ( 2.61%) (39.23%) (16.89%) (11.98%) ( 3.33%) (13.94%) ( 1.77%) (10.24%) 7.อาช พ น กเร ยน-น กศ กษา ไม ได ประกอบอาช พ เกษตรกร ร บจ างท วไป-บร ษ ทเอกชน ค าขาย-ธ รก จส วนต ว ร บราชการ-ร ฐว สาหก จ อ น ๆ ไม ระบ 1, ,775 1, ,641 (19.12%) ( 4.08%) ( 8.80%) (36.13%) (10.67%) ( 5.49%) (15.70%) 8.ได เฉล ย ได เฉล ยประชากร ค ดเป น 9.ศาสนา 61, บาท (บาท ต อ คน ต อ ป ) ประชากรส วนใหญ น บถ อศาสนาพ ทธ ค ดเป น 88.15% 4 สถานะการคล ง ป งบประมาณ 2553 การ ภาษ อากร ค าธรรมเน ยมค าปร บ และ ใบอน ญาต ได เบ ดเตล ด ได จากทร พย ส น ร ฐบาลจ ดสรรให อ ดหน นท วไป รวมร บ การ เง นเด อน (ฝ ายการเม อง) เง นเด อน (ฝ ายประจ า) ค าตอบแทน ค าใช สอย ค าว สด ค าสาธารณ ปโภค เง นอ ดหน น จ ายอ น งบกลาง ค าคร ภ ณฑ ค าท ด นและส งก อสร าง รวมจ าย ประมาณการ 7,292, ร บจร ง 8,575, ,353, ,810, , ,111, ,583, ,000, ,950, , ,699, ,241, ,864, ,479, ประมาณการ 2,430, ,236, ,015, ,053, ,507, , ,527, ,647, ,185, ,927, ,437, ,950, จ ายจร ง 2,430, ,423, ,158, ,563, ,644, ,158,39 4,461, ,597, ,347, ,862, ,995, ,426,996.45 5 ตารางการจ าแนกจ าย ป งบประมาณ 2553 การ บร หารงานท วไป การร กษาความสงบภายใน การศ กษา การสาธารณส ข ส งคมสงเคราะห เคหะและช มชน สร างความเข มแข งของช มชน การศาสนาว ฒนธรรมและน นทนาการ อ ตสาหกรรมและการโยธา งบกลาง รวมจ าย อ ตสาหกรรมและการ โยธา, 798, การศาสนาว ฒนะรรมและ น นทนาการ, 1,479, จ ายจร ง 23,878, (35.41%) 56, ( 0.08%) 10,180, (15.10%) 9,503, (14.09%) 469, ( 0.70%) 14,902, (22.10%) 285, ( 0.42%) 1,479, ( 2.19%) 798, ( 1.18%) 5,874, ( 8.71%) 67,426, การจ าแนกจ าย ป งบประมาณ 2553 งบกลาง, 5,874, บร หารงานท วไป, 23,878, บร หารงานท วไป การร กษาความสงบภายใน สร างความเข มแข งของ ช มชน, 285, การศ กษา การสาธารณส ข ส งคมสงเคราะห เคหะและช มชน, 14,902, เคหะและช มชน สร างความเข มแข งของช มชน การศาสนาว ฒนะรรมและน นทนาการ ส งคมสงเคราะห, 469, อ ตสาหกรรมและการโยธา งบกลาง การร กษาความสงบภายใน, 56, การสาธารณส ข, 9,503, การศ กษา, 10,180,341.65 6 ผลการด าเน นงานตามเทศบ ญญ ต งบประมาณจ ายประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2553 แบ งแยกตามนโยบายการบร หารงานของนายกเทศมนตร เป น 6 ด าน ด งน (1) นโยบายการพ ฒนาระบบสาธารณ ปโภคและโครงสร างพ นฐาน เป าหมายเตร ยมความพร อมเพ อรองร บการขยายต วของช มชนเม อง การพาณ ชย การท องเท ยว และแหล งน าเพ ยงพอแก การเกษตร, อ ปโภคบร โภค จะด าเน นการปร บปร งเส นทางคมนาคม ถนนสายหล กให ได มาตรฐาน ปร บปร งถนนสายรองและ ซอยต าง ๆ ให สามารถเช อมโยงใช การได สะดวก ปร บปร งระบบระบายน าควบค ไป การปร บปร งถนนสาย หล กและถนนสายรองในเทศบาล เพ อให ระบายน าได รวดเร ว ป องก นการเก ดน าท วม ต ดต งขยายเขต ไฟฟ าสาธารณะท จ าเป น เพ อสร างความปลอดภ ยในช ว ตและทร พย ส นของประชาชน ปร บปร งพ ฒนา แหล งน าเพ อการเกษตร เพ อการอ ปโภคบร โภค ให เพ ยงพอก บความต องการของประชาชน ผลการด าเน นการ 1. โครงการก อสร างรางระบายน า คสล. หม ท 3 ซอย 4 575,000 บาท 2. โครงการก อสร างรางระบายน า คสล. แบบม ฝาป ด หม ท 4 559,000 บาท 3. โครงการก อสร างรางระบายน า คสล. หม ท 12 หน าตลาดช มชน 170,000 บาท 4. โครงการก อสร างรางระบายน า คสล. หม ท ,000 บาท 5. โครงการก อสร างถนน คสล. หม ท 4 68,600 บาท 6. โครงการก อสร างสะพาน คสล. เช อม หม ท 5 และ หม ท 8 พร อมปร บปร งถนน 699,000 บาท 7. โครงการก อสร างถนน คสล. หม ท 7 ซอย 3 ข างโบสถ ว ฒนธรรม 89,000 บาท 8. โครงการก อสร างถนน คสล. หม ท 18 ทางเข าส าน กสงฆ โป งพนาค ร 159,000 บาท 9. โครงการก อสร างถนน คสล. หม ท 1 ซอย 16 แยกซ าย 90,000 บาท 10. โครงการก อสร างถนน คสล. หม ท 10 ซอยอาคารอเนกประสงค 81,000 บาท 11. โครงการปร บปร งถนนเช อมดอยป ไข ต.แม ยาว ต.นางแล 49,920 บาท 12. โครงการปร บปร งผ วถนนล กร ง หม ท 17 เช อม หม ท 1 220,000 บาท 13. โครงการบ านท องถ นไทยเท ดไท องค ราช น 84 พรรษา 99,840 บาท 14. โครงการก อสร างอาคาร 2 ช น หม ท 6 บร เวณอาคารอเนกประสงค ศ นย ศสมช 798,000 บาท 15. โครงการวางท อระบายน าพร อมบ อพ ก หม ท 8 370,000 บาท 16. โครงการจ างเหมาปร บปร งระบบประปาหม บ าน บ านส นต นก อ หม ท 16 (เง นสะสม) 85,000 บาท 17. โครงการก อสร างห องน าตลาดสดเทศบาลต าบลบ านด (เง นสะสม) 1,646,110 บาท 7 18. โครงการก อสร างเจาะบ อบาดาล หม ท 1(เง นสะสม) 19. โครงการเป ดทางน าหนองต นโชค (เง นสะสม) 20. อ ดหน นการไฟฟ าส วนภ ม ภาคจ งหว ดเช ยง 25,000 บาท 37, บาท 64, บาท งบประมาณท ใช ไป ท งส น (งบประมาณตามเทศบ ญญ ต และเง นสะสม) 6,060, บาท 21. โครงการก อสร างถนน คสล. หม ท 19 (ไทยเข มแข ง) 1,943,000 บาท 22. โครงการก อสร างถนน คสล. หม ท 10 เช อม หม ท 16 (ไทยเข มแข ง) 1,084, บาท 23. โครงการก อสร างถนน คสล. หม ท 10 หน าว ดปางลาว เช อมหม ท 16(ไทยเข มแข ง) 564,500 บาท 24. โครงการก อสร างถนน คสล. ทางเข าหม บ านออมส น บ านเหล าพ ฒนา หม ท 14 (ไทยเข มแข ง) 653,500 บาท 25 โครงการก อสร างถนน คสล. หม ท 6 เช อมต อต าบลร มกก (ไทยเข มแข ง) 5,828,272 บาท งบประมาณท ใช ไป ท งส น (งบไทยเข มแข ง) 10,073, บาท งบประมาณท ใช ไป ท งส น 16,134, บาท (2) นโยบายส งเสร มค ณภาพช ว ต เป าหมายเพ อให ประชาชนม ค ณภาพช ว ตท ด ม ค ณธรรม จร ยธรรม ร กษาส บทอดว ฒนธรรมและ ภ ม ป ญญาท องถ น ม อาช พสามารถด แลตนเองในข นพ นฐาน และได ร บบร การด านสว สด การทางส งคม และการสาธารณส ขอย างท วถ ง จะพ ฒนาและยกค ณภาพช ว ตของประชาชนในเขตเทศบาล ให ม อาช พและความเป นอย ท ด ข น ส งเสร มการสร างได และพ ฒนาฝ ม อในการประกอบอาช พ บร การความร ด านสาธารณส ขแก ประชาชน ส งเสร มการออกก าล งกายโ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks