รายงานการประเม นผล การด าเน นงานตามนโยบายการปฏ บ ต งานราชท ณฑ ของอธ บด กรมราชท ณฑ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ - PDF

Description
รายงานการประเม นผล การด าเน นงานการปฏ บ ต งานราชท ณฑ ของอธ บด กรมราชท ณฑ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ กองแผนงาน กรมราชท ณฑ รายงานการประเม นผล การด าเน นงาน การปฏ บ ต งานราชท ณฑ ของอธ บด กรมราชท ณฑ ประจาปงบประมาณ

Please download to get full document.

View again

of 25
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Investor Relations

Publish on:

Views: 14 | Pages: 25

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายงานการประเม นผล การด าเน นงานการปฏ บ ต งานราชท ณฑ ของอธ บด กรมราชท ณฑ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ กองแผนงาน กรมราชท ณฑ รายงานการประเม นผล การด าเน นงาน การปฏ บ ต งานราชท ณฑ ของอธ บด กรมราชท ณฑ ประจาปงบประมาณ ป ป พ.ศ. ๒๕๕๖ กองแผนงาน กรมราชท ณฑ กรมราชทณฑ ค าน า กรมราชท ณฑ ได ก าหนดนโยบายการปฏ บ ต งานราชท ณฑ ของอธ บด กรมราชท ณฑ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ เพ อให ข าราชการและหน วยงานในส งก ดย ดถ อและใช เป นกรอบแนวทางการปฏ บ ต งานราชท ณฑ ภายใต พ นธก จหล กในการควบค มผ ต องข งอย างม ออาช พ การบ าบ ดฟ นฟ และแก ไขพฤต น ส ย ของผ ต องข งอย างม ประส ทธ ภาพของกรมราชท ณฑ การจ ดท ารายงานการประเม นตาม นโยบายการปฏ บ ต งานราชท ณฑ ของอธ บด กรมราชท ณฑ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ม ว ตถ ประสงค เพ อน าเสนอผลส มฤทธ ในการด าเน นงาน ว านโยบายท ได ก าหนดไว น น จะสามารถข บเคล อนไปส การปฏ บ ต ได มากน อยเพ ยงใด กองแผนงาน หว งเป นอย างย งว า ข อม ลรายงานการประเม นผลด าเน นงานท ก าหนดของกรมราชท ณฑ ฉบ บน หน วยงานในส งก ด จะสามารถน าไปใช ประโยชน ในการปร บปร งพ ฒนา การปฏ บ ต งาน เพ อให แผนงาน/โครงการท หน วยงานได จ ดท าข น เก ดผลส มฤทธ และม ประส ทธ ภาพมาก ย งข น กองแผนงาน กรมราชท ณฑ สารบ ญ ค าน า หน า บทสร ปส าหร บผ บร หาร 1 บทท 1 บทน า 6 บทท 2 สาระส าค ญของนโยบายการปฏ บ ต งานราชท ณฑ ของอธ บด กรมราชท ณฑ 8 ประจ าป งบประมาณ พ.ศ บทท 3 ผลการประเม นการปฏ บ ต งานราชท ณฑ ของอธ บด กรมราชท ณฑ 12 ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ส วนท 1 ผลการประเม นของเร อนจ า ท ณฑสถานและสถานก กข ง ส วนท 2 ผลการประเม นของส าน ก/กอง ส วนท ๓ ผลการประเม นตามต วช ว ดและค าเป าหมาย บทท 4 สร ปผลการประเม นและข อเสนอแนะ 108 บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ป กรมราชท ณฑ ได ก าหนดนโยบายการปฏ บ ต งานของอธ บด กรมราชท ณฑ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ภายใต พ นธก จหล กในการควบค มผ ต องข งอย างม ออาช พ การบ าบ ดฟ นฟ พ ฒนา พฤต น ส ยของผ ต องข งอย างม ประส ทธ ภาพ และการพ ฒนาประส ทธ ภาพระบบงานราชท ณฑ โดยค าน งถ ง ความเช อมโยงและสอดคล องก บนโยบายของร ฐบาลและกระทรวงย ต ธรรม เพ อให ข าราชการและหน วยงาน ในส งก ดย ดถ อและใช เป นกรอบแนวทางการปฏ บ ต งานราชท ณฑ อย างม ประส ทธ ภาพ ซ งได ก าหนดนโยบาย รวม ๕ เร อง ได แก ๑. การพ ฒนาประส ทธ ภาพการควบค มผ ต องข ง ๒. การแก ไขและพ ฒนาพฤต น ส ยผ ต องข ง ๓. การป องก นและปราบปรามยาเสพต ดในเร อนจ า ๔. การพ ฒนาบ คลากร ๕. การบร หารจ ดการงานราชท ณฑ ว ตถ ประสงค ของการประเม นผล ๑. เพ อประเม นผลส มฤทธ ในการด าเน นงานการปฏ บ ต งานราชท ณฑ ของอธ บด กรมราชท ณฑ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของเร อนจ า/ท ณฑสถานและหน วยงานส าน ก/ กองในส วนกลางท เก ยวข อง ๒. เพ อศ กษาสภาพการข บเคล อนในการน านโยบายการปฏ บ ต งานราชท ณฑ ของอธ บด กรมราชท ณฑ ไปส การปฏ บ ต โดยพ จารณาจากการก าหนดและต วช ว ด และ ผลส มฤทธ ท ได จากการด าเน นงานตามน น ๆ ขอบเขตการประเม นผล ด าเน นการประเม นการปฏ บ ต งานราชท ณฑ ของอธ บด กรม ราชท ณฑ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของหน วยงานส าน ก/กองในส วนกลางท เก ยวข อง และ ประเม นของเร อนจ า/ท ณฑสถานท วประเทศ เพ อประมวลในภาพรวม สร ปผลการประเม น สร ปผลการประเม นของเร อนจ า/ท ณฑสถาน การรายงานผลการประเม นของเร อนจ า/ท ณฑสถาน ได จากการรายงานข อม ลจากเร อนจ า/ ท ณฑสถานท งหมด ๑๒๗ แห ง ซ งจากการสร ปข อม ล พบว า เร อนจ า/ท ณฑสถานท กแห งท จ ดส งรายงานม การด าเน นงานท กนโยบาย โดยเร อนจ า/ท ณฑสถานส วนใหญ ม การจ ดท า ในแต ละด านม จ านวนใกล เค ยงก น ซ งนโยบายท ม การจ ดท ามากท ส ด ได แก นโยบายการพ ฒนาบ คลากร จ านวน ๑,๑๑๕ (ร อยละ ๒๒.๔๐) รองลงมา ได แก นโยบายการป องก นและปราบปรามยาเสพต ดในเร อนจ า นโยบายการพ ฒนาประส ทธ ภาพการควบค ม ผ ต องข ง การ แก ไขและพ ฒนาพฤต น ส ยผ ต องข ง และนโยบายการบร หารจ ดการงานราชท ณฑ ตามล าด บ ส าหร บจ านวนและค าใช จ ายของในภาพรวมของเร อนจ า/ท ณฑสถาน พบว า ในท กนโยบายม ท งหมด จ านวน ๔,๙๗๗ รวมเป นเง นท งส น ๔๔๒,๗๔๙,๖๐๘.๗๒ บาท โดยม ท ไม ใช เง น จ านวน ๒,๗๒๐ และ ท ได ร บการสน บสน นจากหน วยงานอ นหร อได ร บบร จาค ม จ านวน ๓๓ ตลอดจนม ท ไม ระบ งบประมาณ จ านวน ๙ ส วนค าใช จ ายของท เร อนจ า/ท ณฑสถานด าเน นงานแต ละ ด าน พบว า นโยบายการพ ฒนาประส ทธ ภาพการควบค มผ ต องข ง เป นนโยบายท ม การใช จ ายเง น งบประมาณ มากท ส ด ค อ จ านวนเง น ๒๖๗,๓๒๐,๑๖๐.๖๙ บาท ม ๗๖๔ (ร อยละ ๗๘.๒๐) นโยบายการพ ฒนาบ คลากร เป นนโยบายท ม การใช จ ายเง นนอกงบประมาณ มากท ส ด ค อ ๖๒,๗๔๙,๕๔๕.๒๕ บาท ม ๔๗๕ (ร อยละ ๘๖.๕๒) และนโยบายการบร หารจ ดการ งานราชท ณฑ เป นนโยบายท ไม ใช เง นงบประมาณมากท ส ด ค อ ม การด าเน นงานตาม จ านวน ๗๙๙ (ร อยละ ๘๕.๓๖) ตลอดจนนโยบายการป องก นและปราบปรามยาเสพ ต ดในเร อนจ า เป นนโยบายท ได ร บการสน บสน นจากหน วยงานอ นหร อได ร บจากการบร จาคมากท ส ด ค อ ม การด าเน นงานตาม จ านวน ๑๖ (ร อยละ ๑.๖) สร ปได ด งน ผลการประเม นการปฏ บ ต งานราชท ณฑ ของอธ บด กรมราชท ณฑ แต ละด าน นโยบายท ๑ นโยบายการพ ฒนาประส ทธ ภาพการควบค มผ ต องข ง พบว า ม การด าเน น งานตามและใช จ ายเง น (ท งเง นงบประมาณและเง นนอกงบประมาณ) มากท ส ด ได แก เร อง การปร บปร งส งจ าเป นข นพ นฐานการด ารงช ว ตของผ ต องข ง การปฏ บ ต ตามข อก าหนดสหประชาชาต ว า ด วยการปฏ บ ต ต อผ ต องข งหญ งในเร อนจ า รวมท งการด าเน นงานตามมาตรฐานในงานราชท ณฑ จ านวน ๕๕๗ เป นเง น ๘๙,๒๗๓,๕๑๐.๘๔ บาท และเป นเร องท ม การใช จ ายเง นนอก งบประมาณมากท ส ด จ านวน ๑๔๐ เป นเง น ๑๔,๑๒๙,๔๗๑.๐๖ บาท นโยบายท ๒ นโยบายการแก ไขและพ ฒนาพฤต น ส ยผ ต องข ง พบว า ม อ ตราการกระท า ผ ดซ า (ร อยละ ๑๑.๒๓) โดยเฉล ยลดลง ร อยละ ๐.๔๖ ความพ งพอใจของประชาชนต อผลการปฏ บ ต งาน ของเร อนจ าเฉล ย ร อยละ ๙๑.๑๘ ความส าเร จของการต ดตามและประเม นผลความสามารถของการอย ใน ส งคมได อย างปกต ส ขของผ ต องข งหล งพ นโทษ ม ความส าเร จเฉล ย ร อยละ ๙๑.๗๖ และการส งเสร มและ พ ฒนาผ ต องข งท ม ท กษะและความสามารถพ เศษให ม ฝ ม อและความช านาญย งข น ส งเสร มการม งานท าของ ผ ต องข งหล งพ นโทษ การให การศ กษาอบรมทางศ ลธรรม การให การสงเคราะห และสว สด การท ได มาตรฐาน การจ ดให ท างานสาธารณะและงานบร การส งคม ม การด าเน นงานตามท งหมด ๕๗๑ รวมเป นเง นท งส น ๑๖,๔๖๕,๒๓๖.๘๔ บาท นโยบายท ๓ นโยบายการป องก นและปราบปรามยาเสพต ดในเร อนจ า พบว า การน า ระบบเทคโนโลย มาใช ในการควบค มหร อการป องก นปราบปรามยาเสพต ด เป นเร องท ต องใช เง นงบประมาณ มากท ส ด (๒๙๓ ) เป นเง น ๕๘,๗๘๕,๔๐๓.๘๒ บาท นโยบายท ๔ นโยบายการพ ฒนาบ คลากร พบว า การจ ดสว สด การให ก บข าราชการ และล กจ าง อย างท วถ งและเป นธรรม ตลอดจนการเสร มสร างขว ญก าล งใจในร ปแบบต าง ๆ ในการ ปฏ บ ต งานตามความจ าเป น เหมาะสมและเป นธรรม ม การด าเน นงานตาม มากท ส ด (๔๖๑ ) และใช เง นนอกงบประมาณมากท ส ด (๓๓๖ ) เป นเง น ๕๘,๙๑๗,๒๔๗.๔๕ บาท นโยบายท ๕ นโยบายการบร หารจ ดการงานราชท ณฑ พบว า การสร างความร วมม อ และบ รณาการการท างานร วมก บหน วยงานภาคร ฐ ภาคส งคมและภาคส วนต าง ๆ ม การด าเน นงานตาม มากท ส ด (๒๘๐ ) และเป นเร องท ไม ใช เง นมากท ส ด (๑๖๑ โครงการ/ ก จกรรม) สร ปผลการประเม นของส าน ก/กอง การด าเน นงานการปฏ บ ต งานราชท ณฑ ของอธ บด กรมราชท ณฑ ประจ า ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของส าน ก/กอง พบว า นโยบายท ม การใช จ ายเง นมากท ส ด ได แก นโยบาย การป องก นและปราบปรามยาเสพต ดในเร อนจ า เป นเง น 863,867, บาท รองลงมา ได แก นโยบายการแก ไขและพ ฒนาพฤต น ส ยผ ต องข ง เป นเง น 176,176, บาท ซ งผลการประเม น สร ปได ด งน ๑. นโยบายการพ ฒนาประส ทธ ภาพการควบค มผ ต องข ง ม โครงการ จ านวน 17 ด าเน นการได แล วเสร จ 14 อย ระหว างด าเน นการ จ านวน 3 และใช จ ายเง นงบประมาณ จ านวน 91,843,799 บาท ๒. นโยบายการแก ไขและพ ฒนาพฤต น ส ยผ ต องข ง ม โครงการ จ านวน 42 โครงการ/ ก จกรรม ด าเน นการได แล วเสร จ 37 อย ระหว างด าเน นการ จ านวน 5 โครงการ/ ก จกรรม และใช จ ายเง นท งส น เป นเง น 176,176, บาท (เง นงบประมาณ จ านวน 171,679, บาท และเง นนอกงบประมาณ จ านวน 4,497, บาท) ๓. นโยบายการป องก นและปราบปรามยาเสพต ดในเร อนจ า ม โครงการ จ านวน 25 ด าเน นการได แล วเสร จ 22 อย ระหว างด าเน นการ จ านวน 3 และใช จ ายเง นท งส น เป นเง น 863,867, บาท ๔. นโยบายการพ ฒนาบ คลากร ม โครงการ จ านวน 62 ด าเน น การได แล วเสร จ 61 อย ระหว างด าเน นการ จ านวน 1 และใช จ ายเง นท งส น เป นเง น 42,121, บาท (เง นงบประมาณ จ านวน 40,096, บาท และเง น นอกงบประมาณ จ านวน 2,025,173 บาท) ๕. นโยบายการบร หารจ ดการงานราชท ณฑ ม โครงการ จ านวน 26 โครงการ/ ก จกรรม ด าเน นการได แล วเสร จท ก และใช จ ายเง นท งส น เป นเง น 40,105,653 บาท (เง นงบประมาณ จ านวน 40,003,285 บาท และเง นนอกงบประมาณ จ านวน 102,368 บาท) สร ปผลการประเม นของต วช ว ดและค าเป าหมาย การด าเน นงานการปฏ บ ต งานราชท ณฑ ของอธ บด กรมราชท ณฑ ประจ า ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได ก าหนดต วช ว ดและค าเป าหมาย โดยประเม นผลจาก ของหน วยงานในส งก ด ท งเร อนจ า/ท ณฑสถานท วประเทศ จ านวน ๑๔๓ แห ง และส าน ก/กอง ส วนกลาง กรม จ านวน ๑๗ แห ง โดยผลการประเม น เป นไปตามเป าหมายท กต วช ว ด ยกเว น ต วช ว ด ม การพ ฒนา ระบบบ าบ ดน าเส ยในเร อนจ าและท ณฑสถาน การพ ฒนาประส ทธ ภาพการควบค มผ ต องข ง ท ไม เป นไปตามเป าหมาย ซ งก าหนดค าเป าหมาย ให เร อนจ า/ท ณฑสถานท กแห งด าเน นการ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks